Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/888290/07122007.aspx

Dinh chi va thao do ngay nhung cong trinh vi pham

Quyet dinh 133 cua UBND TPHCM ve trien khai thi diem thanh lap Thanh tra Xay dung quan-huyen (Thanh tra Xay dung cap quan) va Thanh tra Xay dung phuong-xa, thi tran (Thanh tra Xay dung cap phuong) bat dau co hieu luc tu ngay 3-12. Theo quyet dinh nay, luc luong thanh tra vua thanh lap se thay the cac Doi-To Quan ly trat tu quan-huyen, phuong-xa truoc day. Khi phat hien sai pham, Thanh tra Xay dung phai lap bien ban dinh chi thi cong va yeu cau chu dau tu tu pha do cong trinh vi pham.

Thuc hien ngay

Khong tu thao do cong trinh vi pham sau 3 ngay se bi cuong che. Anh: HUY ANH

Theo y kien cua mot so quan-huyen thi viec thanh lap Thanh tra Xay dung (TTXD) can phai co lo trinh va UBND quan-huyen can phai ban hanh quyet dinh thanh lap va quy che thuc hien cho phu hop voi tung dia phuong, song Pho Giam doc So Xay dung Do Phi Hung yeu cau cac quan-huyen trien khai ngay, khong can ban hanh quyet dinh thanh lap vi phai thuc hien cong tac tuan tra, kiem tra nham phong ngua, ngan chan va kip thoi xu ly cac hanh vi xay dung khong phep, sai phep, tranh viec buong long quan ly trong thoi gian qua do nay.

UBND quan-huyen can bo nhiem ngay chuc danh Chanh TTXD cap quan va Pho Chu tich UBND phuong - xa phu trach TTXD cap huyen. Dai dien quan 1 cho rang, truoc day Doi Quan ly trat tu do thi (QLTTDT) khong co tham quyen xu phat tien nhung hien nay Chanh TTXD cap quan duoc xu phat tien cac hanh vi vi pham hanh chinh tuong duong voi tham quyen cua Truong Cong an cap huyen la 10 trieu dong.

Hon nua, quy dinh khong neu cu the Chanh TTXD duoc xu phat hanh chinh trong cac linh vuc nao ma chi quy dinh co the xu phat ngang voi Truong Cong an huyen, nhu vay cac quy dinh co chong cheo? Quan 8 cung neu len su lung tung khong biet xu ly the nao doi voi viec ra quyet dinh cuong che trong thoi gian giao thoi hien nay. Truoc day, khi nhan quyet dinh xu phat va buoc thao do ma chu dau tu khong thuc hien thi 10 ngay moi cuong che, the nhung theo QD nay thi trong thoi han 3 ngay, Chu tich UBND phuong - xa co quyen ra quyet dinh cuong che va pha do ngay, nhu vay co vi pham Phap lenh xu phat hay khong? Dai dien so-nganh TP cho rang, QD 133 cua UBND TPHCM can cu theo QD 89/2007/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu thi diem thanh lap TTXD quan-huyen, phuong-xa, thi tran tai TP Ha Noi va TPHCM. Nhung quy dinh nay phu hop voi tinh tinh hinh thuc te, do do yeu cau UBND quan-huyen thuc hien ngay va cu yen tam thuc hien theo quy dinh.

It nguoi, nhieu viec: quan ly khong xue

Dai dien huyen Binh Chanh cho biet, Doi QLTTDT cua huyen hien co 60 nguoi nhung la khu vuc do thi hoa voi dia ban rong nen huyen la “diem nong” ve vi pham xay dung, 60 nguoi thuc hien con khong xue huong chi hien nay “rut” lai con 15-20 nguoi. Hon nua, Doi QLTTDT tai mot so quan-huyen thuc hien ca linh vuc lap lai trat tu long le duong va theo QD nay thi TP con yeu cau TTXD kiem tra, xu ly luon cac van de ve moi truong.

Do do cac quan-huyen de xuat TP nen xem xet dieu kien cu the cua tung quan-huyen de bo tri cho hop ly. Dai dien nay cung neu ra mot thuc te, trong 60 nguoi lam viec tai Doi QLTTDT, chi co khoang 4 nguoi dap ung duoc tieu chuan thanh tra vien (co trinh do dai hoc cac chuyen nganh theo quy dinh). Do cung la ban khoan chung cua hau het cac quan-huyen vi theo quyet dinh nay thi bien che thanh tra vien la 15-20 nguoi o cap quan, 3-4 nguoi o cap phuong.

De nhanh chong hinh thanh TTXD, truoc mat So Xay dung yeu cau UBND quan huyen tai su dung lai cac anh em tai Doi QLTTDT truoc day, ai du dieu kien thi bo nhiem lam Chanh TTXD, thanh tra vien roi sau do se to chuc cac lop dao tao, cac ky thi tuyen cong chuc va tuyen dung them. Mac du bien che TTXD hien nay khoang 15-20 nguoi nhung QD 89 cua Thu tuong Chinh phu quy dinh, can cu quy mo, dac diem va nhu cau quan ly ma Chu tich UBND TPHCM quyet dinh Thanh tra vien cu the cho TTXD cap quan va cap phuong - ong Hung tra loi. Kinh phi hoat dong cua TTXD do ngan sach tai dia phuong va cac nguon kinh phi khac theo quy dinh cua phap luat. Ngoai ra, TTXD duoc de lai 100% khoan thu phat vi pham ve xay dung va moi truong de chi cho cac hoat dong chuyen mon. 

NHUNG NGUYEN