Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/509840/25102007.aspx

Giam tru gia canh bao nhieu la hop ly?

>> Hon 2 trieu nguoi se phai nop thue thu nhap

TP - Sang qua (24/10), Quoc hoi thao luan o to ve Du an Luat Thue thu nhap ca nhan (TTNCN). Van de muc giam tru gia canh la mot trong nhung noi dung co nhieu y kien nhat.

Viec kiem soat thu nhap cua nguoi dan de thu thue TNCN khong he don gian - Anh: Hong Vinh
Giam tru moi nguoi phu thuoc bao nhieu?

Theo Uy ban Thuong vu Quoc hoi, TTNCN duoc xay dung tren nguyen tac “cong bang” va “kha nang nop thue” the hien:

Nguoi co thu nhap trung binh tro xuong thi chua nop thue, nguoi co thu nhap cao hon thi nop thue nhieu hon, nguoi co thu nhap nhu nhau nhung hoan canh khac nhau thi muc nop thue cung khac nhau.

Phat bieu tai phien thao luan to TP HCM, Chu tich Tong LDLD VN Dang Ngoc Tung hoan nghenh viec Ban soan thao Du an Luat TTNCN da tiep thu y kien de nghi cua to chuc cong doan, ve viec khong thu thue doi voi tien luong lam them gio, phu cap lam ca 3, cung nhu khong thu thue doi voi thu nhap tu co tuc cua nguoi lao dong duoc mua co phan uu dai trong cac doanh nghiep nha nuoc co phan hoa.

Tuy nhien, theo Website Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien doi voi viec chinh ly Du an Luat thue thu nhap ca nhan.

Thu tuong dong y viec mien thue thu nhap ca nhan doi voi phan loi nhuan duoc chia cua thanh vien hop danh trong cong ty hop danh, sau khi cong ty da nop thue thu nhap doanh nghiep.

Nhung, khong mien thue doi voi cac khoan thu nhap la tien luong lam them gio, lam viec ban dem (phu cap ca ba) va thu nhap la co tuc cua nguoi lao dong duoc mua co phan uu dai khi doanh nghiep nha nuoc co phan hoa.

Mot trong nhung diem moi cua Du thao Luat TTNCN la quy dinh ve giam tru gia canh cho nguoi nop thue va nguoi phu thuoc ma nguoi nop thue co trach nhiem nuoi duong.

Diem moi nay da nhan duoc nhieu y kien cua cac vi dai bieu QH, co loai y kien cho rang moi ca nhan cu phat sinh thu nhap deu co nghia vu nop thue, loai y kien khac khong dong y voi muc giam tru ca nhan (nguoi song doc than) 4 trieu dong/thang (muc giam tru doi voi moi nguoi phu thuoc - con duoi 18 tuoi, cha, me phai nuoi duong la 1,6 trieu dong/thang).

Dai bieu Huynh Thanh Lap (TPHCM) noi: “Quy dinh nhu vay o nong thon co the duoc, nhung o do thi thi khong hop ly vi gia ca dat do”.

Ong Lap de xuat muc giam tru nen lan luot la 6 trieu dong va 2 trieu dong. “Luat khong nen quy dinh con so cu the nhu the”-Ong Dang Ngoc Tung len tieng.

Theo Chu tich Tong LDLD, muc giam tru gia canh nen quy dinh “bang may lan luong toi thieu, chang han nhu 10 lan”, thi du gia ca len xuong hay dieu chinh luong thi quy dinh van con hop ly va khong phai sua luat.

Y kien cua ong Lap va ong Tung duoc dai bieu cung thanh pho la ba Dao Nhieu Linh tan thanh. Ba Linh khang dinh muc giam tru gia canh nhu trong du thao khien luat chua ban hanh da lac hau.

“Mot nguoi o thanh pho moi thang an, mac, o, di lai..., da het it nhat 6 trieu dong. Chi tieu cua nguoi phu thuoc cung len den 3 trieu dong... Nhu vay muc giam tru gia canh phai 8- 10 trieu moi hop ly” - Ba Linh noi.

Dang chu y, dai bieu Tran Du Lich (TPHCM) cho rang, Viet Nam nen tao “vung trung” thu hut chat xam, thu hut dau tu nuoc ngoai de phat trien, nhu vay thue suat cao nhat chi nen la 25% thay vi 35% nhu du thao.

Kiem soat thu nhap de tinh thue TNCN: Cach nao?

Trao doi voi bao chi, Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh cho biet: “Neu anh doc than, co thu nhap 5 trieu dong/thang thi chi phai dong thue thu nhap ca nhan co 50 nghin dong/thang, vi thu nhap chiu thue chi la 1 trieu dong (sau khi giam tru gia canh 4 trieu dong), nhan voi thue suat 5% (hien hanh la 10%).

Neu anh thu nhap 10 trieu dong/thang nhung phai nuoi 2 nguoi phu thuoc (con nho chang han) thi chi phai dong thue thu nhap co 140 nghin dong/thang; co 3 nguoi phu thuoc thi chi dong co 60 nghin dong. Nhu vay,  chi thu mot phan rat nho trong thu nhap cua nguoi dan”.

Ong Ninh cung noi ro rang: Muc 4 trieu dong la da can cu tren luong toi thieu va co tinh den truot gia roi.

Chinh phu da co lo trinh tang luong toi thieu 20%/ nam, vay thi den nam  2010, luong toi thieu  se  len gan 1 trieu dong, voi he so luong binh quan la 2,34 thi luong binh quan cua cong chuc cung moi chi tren 2 trieu dong.

Nhu vay, nhung nguoi co thu nhap trung binh tro xuong luc do van chua phai dong thue thu nhap ca nhan.

Con thi den mot luc nao do kinh te phat trien va thu nhap cua nguoi dan ngay cang tang, muc 4 trieu dong tro thanh muc pho bien, khi do co the ha muc thue suat khoi diem tu 5% xuong 2-3% thoi. Va nhu the thi moi dung ban chat cua luat  thue thu nhap ca nhan.

Du kien cua Bo Tai chinh, voi muc khoi diem chiu thue thu nhap ca nhan nhu trong du thao Luat TTNCN la 5 trieu dong/thang (co giam tru gia canh va giam tru cho nguoi phu thuoc) thi khi luat co hieu luc vao 1/1/2009, se co  khoang 2,3 trieu nguoi nam trong dien nop thue TNCN.

Khoan thu nay vao nam dau tien  luat co hieu luc (du kien tu 1/1/2009 neu luat duoc Quoc hoi thong qua tai ky hop nay) uoc tinh khoang  13.000 ty dong.

Dieu quan trong nhat la lam sao kiem soat chinh xac doi tuong duoc giam tru gia canh.

Theo ong Ninh, viec xac dinh nhu the nao la nguoi phu thuoc, nguoi phai nuoi duong da duoc quy dinh trong Bo luat Dan su va Luat Hon nhan-Gia dinh.

Sau nay, khi luat thue TNCN co hieu luc thi ca nhan nhung nguoi nam trong dien chiu thue TNCN phai tu ke khai ban than va than nhan va duoc co quan thue  cap ma so thue (da quy dinh viec nay trong Luat quan ly thue co hieu luc tu 1/7/2007).

Khi da co ma so thue thi viec doi chieu kiem soat gia canh cua moi nguoi co kha nang lam duoc. Mot van de khac la, trong so doi tuong chiu thue TNCN toi day, co  bo phan lon la cac ho kinh doanh ca the van su dung  thanh toan bang tien mat la chinh.

Vay lam the nao de kiem soat thu nhap cua ho de tinh thue TNCN?

Ong Ninh cho rang, van co the su dung bien phap mang tinh thu cong la dieu tra thu nhap, thong ke thu nhap, yeu cau ke khai thu nhap. Tren co so do, se tinh ra thu nhap binh quan.

Du thao Luat TTNCN du kien se duoc QH thao luan o hoi truong vao ngay 2/11, sau do bieu quyet thong qua vao ngay 20/11 toi day. Chieu cung ngay, QH da thao luan o hoi truong ve du thao Luat Ohong, chong cac benh truyen nhiem.  

Nhom PV Thoi su