Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/404498/03102007.aspx

Thong tin moi nhat ve nguyen nhan sap cau Can Tho

* Kiem tra, xem xet nguyen nhan su co o tat ca cac cong doan
* Khoi to vu an sap nhip dan cau Can Tho

Vu sap nhip dan cau Can Tho ngay 26/9 vua qua thuc su la mot tham hoa cho nganh cau duong Viet Nam. Chieu 2/10 phong vien bao Suc khoe & Doi song da trao doi voi cac chuyen gia nganh cau duong. Chung toi xin trich dang va tong hop mot so y kien chuyen gia phan tich ve nguyen nhan cung nhu trach nhiem cua cac don vi lien quan den vu viec nay.

Ong Tran Ngoc Hung.

* Ong Tran Ngoc Hung, Pho Chu tich kiem Tong thu ky Tong Hoi xay dung Viet Nam: Trach nhiem thuoc ve nha thau thi cong.

Tra loi bao Suc khoe & Doi song, ong Hung cho biet: Ve nguyen nhan cua vu viec, hien tai dang duoc cac co quan chuc nang, dac biet la co quan dieu tra dang khan truong vao cuoc de tim nguyen nhan va co ket luan mot cach chinh xac. Nhung co mot dieu chac chan, khi xay ra vu sap thi cau dang o giai doan do be tong chua chat tai (nghia la chua co bat ky mot phuong tien tham gia luu thong) ma no chi mang trong luong cua khoi be tong va nhung nguoi lam viec tren do do vay trong luong chua that su lon. Khi xay ra su viec, can phai danh gia tai sao nhip nay bi sap trong khi cac nhip khac lai khong sap.

Ngoai ra, co the thay van de trach nhiem thuoc ve nha thau thi cong chu chua the noi trach nhiem thuoc ve nha thiet ke duoc. Do do trach nhiem thuoc ve giai doan thi cong trong do nha thau lien doanh Taisei - Kajima - Nippon Steel - 3 nha thau Nhat Ban (TKN) nhan goi thau so 2 la nha thau thi cong chiu trach nhiem chinh. Con lien doi chiu trach nhiem se la hai ben tu van giam sat va chu dau tu (dai dien chu dau tu trong truong hop nay la Ban Quan ly Du an).

Khoi to vu an hinh su voi toi danh vi pham quy dinh xay dung gay hau qua nghiem trong
Dieu tra ve nguyen nhan va trach nhiem trong vu sap nhip dan cau Can Tho, theo chi dao cua Bo truong Bo Cong an, ngay 2/10, tai tinh Vinh Long, Thieu tuong Pham Quy Ngo, thu truong Co quan canh sat dieu tra (CSDT) Bo Cong an da chu tri buoi lam viec giua Co quan CSDT voi dai dien Vien Kiem sat nhan dan toi cao, dai dien cac cuc, vu cua Tong cuc Canh sat, Tong cuc An ninh va cong an cac dia phuong co lien quan. Tai buoi  lam viec, Co quan CSDT, Bo Cong an cung da thong bao quyet dinh khoi to vu an hinh su voi toi danh vi pham cac quy dinh xay dung gay hau qua nghiem trong.
Chieu ngay 2/10, sau khi duoc uy quyen cua Co quan CSDT Bo Cong an, ong Le Van Ut, Pho Giam doc kiem thu truong Co quan CSDT Cong an tinh Vinh Long da ky quyet dinh khoi to vu an "Vi pham quy dinh ve xay dung gay hau qua nghiem trong" theo Dieu 229 Bo luat Hinh su, xay ra tai cong trinh xay dung cau Can Tho ngay 26/9.

Khi su viec xay ra, van de thu nhat phai xem lai phuong an tinh toan, xem tung thanh thep mot cua tru do co chiu duoc luc khong, gian giao co chiu duoc khong. Nhung yeu to nay can phai kiem tra lai va day la su loai tru thu nhat. Khi da tinh toan du roi thi se sang phan thi cong. Rieng doi voi thi cong thi co may van de can quan tam nhu doi voi cai de, cai nen ma tru tam dua len. Theo toi duoc biet, tru tam duoc dua tren dong 14 chiec coc sau 31m va nhu ong dai dien cho Taisei, tap doan noi da thu tai dong bang dong coc tinh do lun thi van de 14 cai coc nay co chiu duoc may nghin tan theo dung quy dinh hay khong, ben canh do phai xem xem co thu tai ve tinh hay khong? Neu khong chiu duoc thi nguyen nhan se do cac chiec coc do. Tiep den se la 2 tru tam xem co chiu duoc luc va thi cong co dung khong? Boi trong van ban cua tu van giam sat co quy dinh rat quan trong do la phai nghiem thu, kiem tra tung moi han cua tru tam, chieu day moi han, chieu cao moi han, loai thep lam co dung hay khong, thep cuong do nao, kich thuoc cua thanh thep ra sao. Luc thi cong co su dung dung cac loai thep da duoc dua ra trong thiet ke hay khong ( thep hinh, thep u, thep y, thep goc...). Sau do tiep tuc kiem tra tung moi han cua cac thanh thep xem co dat yeu cau khong. Boi chi can mot moi han bi xoay, bi bien dang thi lap tuc se keo theo ca tru bi anh huong va se bi do. Them nua, tinh toan la mot chuyen, ve mat chiu luc thi co the chiu duoc nhung voi chieu cao nhu the thi he thong giang co on dinh hay khong. Trong thiet ke tru tam co duoc thu tai khong. Neu co thi phai dat thu may nghin tan len cai tru tam nay xem co bi gay, bi lun, phat hien ra cac moi han, vet nut, thep co du cuong do... Khi da kiem tra tat ca cong doan deu dung thi phan cuoi cung se la gian giao. Doi voi gian giao dien hinh thi suc chiu luc cua gian giao se khong co van de gi nhung van de nay sinh o day lai chinh la viec thi cong he thong gian giao do. Can xac dinh co bien ban nghiem thu gian giao hay khong, boi vi co the trong gian giao co nhung chot dinh vi, dac biet la he thong thanh giang (thanh cheo) trong qua trinh lap co lap du hay khong, cac chot va gian giao co lap dung do dung theo ky thuat hay la lap bi nghieng, bi lech... Van de toi quan trong trong thi cong do la neu khong chap hanh day du nhung yeu cau ky thuat, chi can mot so suat nho nhu khong lap chot, thanh giang khong du... se rat nguy hiem va chi can mot cho yeu, no se cong pha va huy hoai toan bo he thong.

Van de tiep theo can lam ro, do la ai la nguoi thi cong tru tam, thi cong gian giao... nhung nguoi thi cong nay co duoc dao tao, duoc cap chung chi doi voi tung nghiep vu, yeu cau bat buoc hay khong. Dieu de dang nhan thay, neu khong dap ung duoc nhung yeu cau do ma don vi thi cong thue lao dong pho thong qua dao tao vai ngay de dua vao lam nhung cong viec nhu: han, thi cong tru, lap gian giao... se rat nguy hiem boi chi can mot vai so suat nho tu su thieu y thuc vi cho rang moi han nao to hay nho cung deu duoc, khi lap gian giao thieu mot thanh giang hay nhu thieu mot con oc chot dinh vi se chang co van de gi to tat va nhu vay, neu ma vi pham trong nghe se cuc ky nghiem trong doi voi cong nhan thi cong.

Cac don vi khan truong khac phuc hau qua sap cau Can Tho.

Tom lai, co the thay vu sap cau nay hoan toan la do he thong do cua be tong trong do co 3 nguyen nhan chinh can xac dinh la nen mong, tru tam va gian giao.

* Ong Tran Chung, Cuc truong Cuc Giam dinh chat luong cong trinh xay dung (Bo Xay dung): Khong the bo qua yeu to moi truong va cong tac an toan khi thi cong.

Day la su co sap cau lon nhat tu truoc toi nay ma chung ta gap phai. Ban than chung ta da thi cong mot so cay cau lon nhu: My Thuan, Bai Chay, Rach Mieu... nhung chua tung xay ra su co nhu the nay. Ve nguyen nhan dan den sap cau can xac dinh mot so van de nhu viec tuan thu cac nguyen tac dam bao an toan khi thi cong, cac bien phap thi cong, cach to chuc thi cong cua don vi thi cong cay cau lon nhat khu vuc Dong Nam A nay. Ben canh do cung can xem xet den mot so yeu to ben ngoai nhu tac dong moi truong, mua gio, xoi lo.

Ong Chung cho biet, tong thau chinh la don vi xay dung co tieng cua Nhat Ban va trong so cac thau phu tham gia thi cong cau co Cong ty Xay dung cong trinh giao thong 6, don vi da tung tham gia xay dung cau day vang lon nhat Viet Nam: cau My Thuan (Tien Giang).

* Ong Nguyen Van Cong, Chanh van phong, nguoi phat ngon cua Bo GTVT: Cac ben lien quan phai xem xet doc lap.

Nguyen nhan vu viec dang duoc tien hanh lam ro; Bo GTVT da thanh lap to cong tac bao gom cac chuyen gia ky thuat cao cap de thu thap so lieu, lap de cuong nghien cuu va danh gia nguyen nhan su co; Bo truong Bo GTVT da ky Cong van so 6194/BGTVT-CGD ngay 28/9/2007 ve viec chon cong ty tu van doc lap ngoai Bo GTVT thuc hien cong tac danh gia nguyen nhan su co.

Ong Cong cung cho biet, tinh den 16 gio chieu 2/10/2007, da co 50 nguoi chet: (49 nguoi chet tai hien truong va 1 nguoi mat sang 1/10 tai Benh vien Quan y 121); so nguoi bi thuong: 81; so nguoi mat tich: 3.

Ve thong tin "Tai nan duoc canh bao truoc 3 thang", ban "bao cao noi bo - internal memo" cua ky su Hiroshi Kudo ve do an toan cua gian giao cau Can Tho la y kien cua ky su ket cau thep khi duoc giao nhiem vu tham tra cac ho so thiet ke. Ket qua kiem tra phai bao cao cho ky su thuong tru (la nguoi lanh dao truc tiep) de xem xet, co y kien chi dao nha thau dieu chinh, bo sung kip thoi. Trong truong hop nay, nha thau TKN da chinh sua, bo sung sau tham tra va de trinh lai tu van giam sat (TVGS) de xem xet; TVGS da kiem tra va xac nhan ho so nay da thoa man yeu cau cua TVGS. Tuy nhien, tren thuc te su co ky thuat da xay ra; dieu nay dang duoc cac ky su, cac can bo chuyen mon cua ca hai ben (chu dau tu va TVGS + nha thau) xem xet mot cach doc lap de tim nguyen nhan.