Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/372942/22092007.aspx

Thuoc dieu tri benh bach cau cap dong tuy o nguoi lon tuoi

Nhiem trung da - mot bien chung thuong gap trong dieu tri benh bach cau cap dong tuy.

Bach cau cap dong tuy (BCCDT) la mot trong nhung benh mau ac tinh thuong gap nhat o nguoi truong thanh, ty le mac cua benh tang dan theo tuoi. Hon mot nua so truong hop BCCDT duoc phat hien sau 60 tuoi voi tuoi mac benh trung binh cua cac benh nhan la 64. Trong nhung nam gan day, viec dieu tri benh BCCDT o nguoi tre tuoi da dat duoc nhung tien bo dang ke, tuy nhien, hieu qua dieu tri benh ly nay o nhung nguoi benh lon tuoi van het suc khiem ton voi tien luong benh con rat ngheo nan. Nhieu nghien cuu da chi ra rang, ty le lui benh sau hoa tri lieu cung nhu thoi gian on dinh cua benh deu giam trong khi ty le tac dung phu tang dang ke o nhung nguoi benh lon tuoi. Ty le lui benh sau hoa tri lieu trung binh o nhom tuoi nay chi dat 20-50% so voi 70 - 80% o nhung nguoi tre tuoi. Ben canh do, thoi gian on dinh benh sau dieu tri o nhom tuoi tren 60 cung chi bang mot nua so voi khoang thoi gian nay o nhung nguoi benh tre tuoi (trung binh 12 thang). Co nhieu nguyen nhan phoi hop lam giam hieu qua dieu tri benh BCCDT o nguoi lon tuoi, bao gom su khac biet ve dac diem sinh hoc cua benh, kha nang dung nap voi hoa  tri lieu lieu cao bi giam sut va tang nguy co cua cac bien chung nang nhu nhiem trung, xuat huyet o nhom tuoi nay.

Chien luoc dieu tri

Hien nay, y hoc van chua tim duoc mot chien luoc dieu tri toi uu va thong nhat cho benh BCCDT o nguoi lon tuoi do tinh phuc tap ve dac diem lam sang va sinh hoc cua benh o nhom tuoi nay. Co 3 phuong phap dieu tri duoc su dung hien nay bao gom: dieu tri ho tro giam trieu chung, dieu tri hoa tri lieu lieu thap va hoa tri lieu lieu chuan. Do khong co nhung tieu chuan ro rang nen viec lua chon phuong phap dieu tri thuong phai can cu vao nhieu yeu to nhu tinh trang the luc cua nguoi benh, the benh, dac diem lam sang va sinh hoc cua benh, dieu kien kinh te - xa hoi, nguyen vong cua nguoi benh va gia dinh ho, nang luc cham soc cua co so y te va trong nhieu truong hop la ca quan diem chuyen mon cua nguoi thay thuoc. Cac nghien cuu gan day cho thay, nhung benh nhan co du dieu kien ve lam sang cho dieu tri hoa tri lieu lieu chuan nhung neu co nhung yeu to tien luong nang di kem (nhu dac diem ve di truyen hoc khong phu hop, nong do LDH tang cao) cung thuong dap ung khong tot voi phuong phap dieu tri nay.

Dieu tri ho tro: Chien luoc chung la theo doi chat che dien bien cua benh ket hop voi cham soc va dieu tri cac trieu chung benh (nhu giam tieu cau, giam bach cau hat, thieu mau...), co the dung phoi hop mot loai hoa tri lieu. Phuong phap nay thuong duoc ap dung cho nhung truong hop benh tien trien cham, hoac nhung truong hop nguoi benh qua yeu, co nhieu benh ket hop  hoac co nhieu yeu to tien luong nang.

Dieu tri hoa tri lieu lieu thap: Muc dich cua dieu tri la nham keo dai thoi gian song cho nguoi benh. Phuong phap nay thuong su dung phoi hop cac hoa chat duong uong va co the dieu tri tai nha. Theo mot so nghien cuu, phac do phoi hop idarubicin, etoposide va thioguanin co the giup lui benh o 60% nguoi benh voi thoi gian song trung binh 10 thang. Cytarabin lieu thap (10 mg/m2 da moi 12 gio trong 14-21 ngay) cung la mot phuong phap duoc lua chon voi kha nang giup lui benh o khoang 32-35% so benh nhan. Mot thuoc moi la decitabin dung don le cung duoc chung minh la co hieu qua o khoang 40% so benh nhan. Noi chung, hoa tri lieu lieu thap thuong co ty le lui benh thap hon so voi hoa tri lieu lieu chuan nhung muc do doc tinh cung thap hon dang ke, do do, nen duoc lua chon cho nhung benh nhan co the luc yeu va co nhieu yeu to tien luong xau.

Hoa tri lieu lieu chuan: Hoa tri lieu lieu chuan o nguoi lon tuoi co the dem lai hieu qua tuong duong so voi nhung benh nhan tre tuoi nhung gay ra nhieu hon cac doc tinh o trong va ngoai tuy xuong. Mot so nghien cuu cho thay, viec giam bot lieu cua cac loai anthracyclin trong phac do chuan lam giam dang ke kha nang gay lui benh nhung khong giup giam duoc doc tinh cua thuoc. Ty le gay lui benh cua phac do chuan o nguoi lon tuoi thap hon dang ke so voi o nguoi tre tuoi voi ty le song lau dai khong vuot qua 10-15%. 

Trong nhung nam gan day, mot so phuong phap da duoc ap dung de cai thien hieu qua cua cac phac do chuan nay, bao gom viec su dung cac hoa chat moi voi kha nang chong ung thu tot hon so voi daunorubicin trong phac do co dien hoac su dung cac yeu to ho tro phat trien dong tuy. Hoa tri lieu lieu chuan nen duoc lua chon su dung o nhung nguoi benh co the luc con tot, khong co benh phoi hop, co it yeu to tien luong nang va phai duoc su chap thuan tu phia nguoi benh.

Vai tro cua cac yeu to kich thich sinh mau o nguoi lon tuoi: Trong thoi gian gan day, cac yeu to kich thich sinh mau, chu yeu la G-CSF va GM-CSF da duoc su dung rong rai trong dieu tri ho tro benh BCCDT o nguoi lon tuoi. Nhieu nghien cuu cho thay, cac yeu to nay giup rut ngan thoi gian mat bach cau hat, giam nguy co nhiem trung, tang tinh nhay cam voi hoa tri lieu va rut ngan thoi gian nam vien.      

BS. Truong Thi Nhu Y (Vien Lao khoa Quoc gia)