Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/372434/22092007.aspx

Ngo doc thuc pham do ton du thuoc bao ve thuc vat trong rau qua tuoi

Viec su dung thuoc bao ve thuc vat, cac chat tang truong khong dung huong dan, qua lieu luong khuyen cao, khong giu dung thoi gian cach ly... la nhung nguyen nhan tiem tang gay ra nhung vu ngo doc thuc pham.

Theo cac khao sat moi day cua cac co quan chuc nang co lien quan, thi tai cac vung trong rau o ngoai thanh Ha Noi, ba con nong dan thuong dung 7-12 loai thuoc bao ve thuc vat (BVTV) thuoc nhom Lan huu co va pyrethroit phun cho rau qua de phong tru sau benh. Dieu dang chu y la con co ho nong dan van con phun cac loai thuoc BVTV cam su dung va han che su dung (cam su dung tren rau, che, cay duoc lieu) cho rau. Con theo so lieu thong ke tai cac tinh trong nho o mien Trung cho thay co ho nong dan da phun thuoc toi 75-80 lan cho mot vu nho.

Trong cac loai rau qua thi rau cai, dau do va nho tuoi thuong phat hien thay ton du thuoc BVTV tham chi vuot qua muc du luong toi da cho phep.

Ve thoi gian cach ly sau phun thuoc, theo dieu tra nhieu ho nong dan khong giu dung thoi gian cach ly. Dieu bat cap trong viec tuan thu thoi gian cach ly la thoi vu cua cac loai rau an la kha ngan trong khi theo thoi quen ba con nong dan van dung cac loai thuoc co thoi gian cach ly dai ngay da cam dung cho rau.

Nhu vay, trong thuc te san xuat rau, chung loai thuoc BVTV su dung cho rau rat da dang, mot so thuoc da cam dung cho rau nhung theo thoi quen ba con nong dan van su dung, so lan phun thuoc cho mot vu rau nhieu, lieu luong phun vuot qua muc khuyen cao, khong tuan thu thoi gian cach ly sau phun thuoc, ton du thuoc BVTV tren rau qua vuot qua muc cho phep... Vi vay, nguy co ngo doc thuc pham do an phai rau qua co ton du cua thuoc bao ve thuc vat la rat dang bao dong.

Vay, de bao dam an toan thuc pham trong rau, qua tuoi, vi suc khoe cua moi nguoi, moi gia dinh va cong dong moi nguoi chung ta hay tu bao ve lay minh trong linh vuc an toan thuc pham theo cac cach sau:

Thuoc bao ve thuc vat phai duoc quan ly va kiem soat chat che.

Phuong phap rua troi

Mot dieu hien nhien la phai rua sach rau truoc khi an, khi an song cang can rua sach. Van de o day la phuong phap rua nhu the nao? Mot tac gia nuoc ngoai da cong bo ket qua mot khao sat ve ton du cua mot loai thuoc bao ve thuc vat truoc va sau khi rua sach cho thay sau khi rua sach 80% luong thuoc ton du da mat di.

Chung ta thuong co thoi quen rua rau trong cac xo, chau. Trong truong hop muon giam thieu toi da tru ton du cua thuoc BVTV tren rau tuoi cach rua tot nhat la rua duoi voi nuoc chay (rua troi).

Theo cac so lieu khao sat moi day bang cach rua hai lan duoi voi nuoc chay va hai lan rua trong chau tu 10-90% luong ton du Methamidophos (hoat chat cua Monitor hay Filitox mot loai thuoc da bi cam su dung) tren rau cai da mat di. Con theo mot thi nghiem khac thi tu 1/2 den 3/5 luong ton du cua Dipterex tren rau cai mat di sau khi ngam trong nuoc 10 phut va rua 3 lan duoi voi nuoc.

Dac tinh cua mot so thuoc BVTV goc lan huu co la tan rat nhieu trong nuoc (vi du do tan trong nuoc cua Methamidophos la 200gr/100ml, cua Dipterex la 154gr/1.000ml). Vi vay, bang cach ngam va rua troi chung ta hoan toan co the loai bo duoc ton du cua Methamidophos va cac lan huu co khac tren be mat la rau.

Doi voi cac loai dau an qua viec ngam va rua troi truoc khi nau dat hieu qua kha cao vi sau khi ngam nuoc 15-20 phut ta thay nuoc ngam co mau vang do la san pham phan huy cua cac thuoc BVTV co goc lan huu co.

Viec loai bo ton du cac loai thuoc BVTV da hap thu vao rau qua bo re rat phuc tap. Cach tot nhat la giu dung thoi gian cach ly cua thuoc.

Phuong phap nau chin

Cac thuoc bao ve thuc vat goc lan huu co rat de bi phan huy trong nuoc nhat la khi o nhiet do cao (vi du 50% Wofatox bi phan huy o nhiet do 70oC sau 12 gio). Vi vay, nau chin cac loai rau la phuong phap triet de nhat de loai tru ton du cua thuoc. Theo cac ket qua khao sat moi day thi 80-90% luong ton du cua Methamidophos ton du trong rau cai da mat di sau khi nau chin.

Cach tot nhat truoc khi nau rau ta nen chan qua mot lan bang nuoc dang soi, bo phan nuoc nay di. Trong khi nau rau, luoc rau phai luon luon mo vung de thuoc co the bay hoi.

Huong dan su dung dung cach thuoc BVTV

Viec su dung thuoc BVTV thoi gian vua qua con boc lo nhieu van de can som duoc khac phuc de vua dat duoc hieu qua cao trong phong tru sau benh, bao ve mua mang vua bao dam an toan cho nguoi, dong vat va moi truong sinh thai.

Tinh trang su dung thuoc BVTV khong dung huong dan nhu da noi o tren la rat pho bien dac biet la o cac vung chuyen canh rau, nho, che. Vi vay can thuc hien mot so giai phap cho van de an toan thuc pham trong san xuat nhu sau:

Can bo BVTV co so o cac dia phuong can tang cuong huong dan viec su dung thuoc BVTV cho nguoi su dung. Thuong xuyen thong bao tren cac phuong tien thong tin dai chung cac phuong phap su dung an toan co hieu qua cac loai thuoc BVTV, dac biet la cac loai thuoc han che su dung, su dung thuoc BVTV theo phuong cham 4 dung: dung thuoc, dung nong do, dung luc, dung cach. Tuan thu nghiem ngat thoi gian cach ly cua tung loai thuoc doi voi cac loai cay trong.

Cac Trung tam y te du phong thuong xuyen day manh viec tuyen truyen huong dan cac bien phap de phong ngo doc thuc an do ton du thuoc BVTV. Pho bien cach xu ly, che bien rau qua tuoi trong bua an hang ngay nham han che toi da ngo doc. Khi xay ra ngo doc, ngoai viec tich cuc cuu chua nguoi benh, can xac minh nguyen nhan, lay benh pham xac dinh doc tinh, lay mau rau, qua, thuc pham de xac dinh du luong va huy ngay cac loai rau qua co ton du thuoc BVTV.

Day manh Chuong tinh trong rau an toan, chuong trinh quan ly phong tru dich hai tong hop (IPM) tren rau. Thong qua cac lop huan luyen nong dan nang cao nhan thuc va trach nhiem cua nguoi san xuat rau doi voi suc khoe nguoi tieu dung va cong dong.

BS. Bui Chien