Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3269404/28022012.aspx

Chi thi cua Bo Chinh tri ve viec thuc hien Nghi quyet Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa XI)

Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa XI) da ban va thong nhat ban hanh Nghi quyet “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”. Day la nghi quyet cu the hoa viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang ve linh vuc xay dung Dang, co y nghia rat quan trong, duoc toan Dang, toan dan dac biet quan tam. De thuc hien co hieu qua Nghi quyet nay, Bo Chinh tri yeu cau cac cap uy, to chuc Dang, Mat tran To quoc va cac doan the tap trung lanh dao, chi dao thuc hien tot cac noi dung sau day:

I- Muc dich, yeu cau

– Thuc hien nghi quyet phai tao duoc chuyen bien ro ret, khac phuc duoc nhung han che, yeu kem trong cong tac xay dung Dang ngay trong nhiem ky khoa XI, nham xay dung Dang ta that su trong sach, vung manh, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, cung co niem tin trong Dang va nhan dan.

– Lam tot cong tac xay dung Dang la co so de xay dung, nang cao chat luong hoat dong cua ca he thong chinh tri, thuc day thuc hien nhiem vu chinh tri, phat trien kinh te - xa hoi, tang cuong quoc phong, an ninh, mo rong quan he doi ngoai, cham lo doi song nhan dan va cung la can cu de xem xet, sang loc, xay dung doi ngu can bo, chuan bi quy hoach cap uy, cac chuc danh chu chot cac cap nhiem ky toi.

– Chi dao, to chuc thuc hien nghi quyet voi quyet tam chinh tri cao trong toan Dang. Cac dong chi Uy vien Trung uong Dang, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac cap uy Dang, can bo lanh dao chu chot cac cap, nhat la nguoi dung dau, phai that su guong mau lam truoc. Phai lam kien quyet, kien tri, xac dinh ro lo trinh thuc hien, thoi gian hoan thanh; lam tung buoc vung chac, thuong xuyen kiem tra, giam sat, don doc thuc hien.

– Xay dung Dang la cong viec he trong, khi thuc hien phai binh tinh, tinh tao, khong nong voi, cuc doan; giu dung nguyen tac, khong de cac the luc thu dich, nhung phan tu co hoi loi dung, kich dong, xuyen tac, da kich gay roi noi bo; dong thoi khong duoc de roi vao tri tre, hinh thuc, khong lam chuyen bien duoc tinh hinh.

II- Noi dung va cach lam

1- To chuc hoc tap, nghien cuu, pho bien, quan triet nghi quyet cua trung uong, chi thi, ke hoach thuc hien nghi quyet cua Bo Chinh tri

– To chuc tot cac hoi nghi hoc tap, nghien cuu, pho bien, quan triet nghi quyet cua Ban Chap hanh Trung uong, chi thi cua Bo Chinh tri cho can bo, dang vien va cac doan the nhan dan tu trung uong den co so theo ke hoach cua Bo Chinh tri va huong dan cua Ban Tuyen giao Trung uong. Phai nhan thuc that day du va sau sac muc dich, y nghia, yeu cau, noi dung, nam vung nhung quan diem, tu tuong chi dao, nhung cong viec phai lam, tren co so do tao chuyen bien ro ret ve nhan thuc, tao su thong nhat y chi va hanh dong trong Dang va su dong thuan trong nhan dan de tich cuc thuc hien nghi quyet.

– Dong chi dung dau cap uy, to chuc Dang truc tiep chi dao to chuc viec hoc tap, nghien cuu, quan triet, xay dung ke hoach cu the thuc hien nghi quyet tai dia phuong, co quan, don vi.

– To chuc nghien cuu, quan triet nghi quyet bao dam nghiem tuc, chat luong, hieu qua, khong pho truong, hinh thuc hoac lam luot. Pho bien, tuyen truyen nghi quyet bang nhieu hinh thuc phong phu, thich hop.

2- Ve tu phe binh va phe binh, neu cao tinh tien phong, guong mau cua cap tren

2.1- Noi dung kiem diem

Cac cap uy, to chuc Dang va moi can bo, dang vien kiem diem tu phe binh va phe binh theo cac noi dung nghi quyet da neu. Cu the la: (1) Ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song; viec thuc hien quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam; trach nhiem cua cap uy, to chuc dang va tung dang vien, cua nguoi dung dau ve tinh trang can bo, dang vien suy thoai. (2) Nhung han che, yeu kem trong cong tac can bo, nhat la trong quy hoach, dao tao, boi duong, danh gia, bo nhiem, de bat, luan chuyen, bo tri can bo; tinh trang mot so truong hop bo tri can bo khong dung, anh huong den uy tin co quan lanh dao, quan ly, su phat trien cua nganh, dia phuong. (3) Nhung han che, khuyet diem trong thuc hien nguyen tac “tap the lanh dao, ca nhan phu trach”; quyen han va trach nhiem ca nhan trong thuc hien chuc trach, nhiem vu duoc giao, dac biet la cua nguoi dung dau... Trong 3 noi dung nay, noi dung thu nhat la trong tam, xuyen suot va cap bach nhat.

Khi kiem diem, can tap trung lien he, lam ro nhung han che, yeu kem cu the neu trong Nghi quyet Dai hoi XI va Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI), lam ro tai sao nhung han che, khuyet diem da chi ra nhieu nam, nhung cham duoc khac phuc.

2.2- Doi tuong kiem diem va noi kiem diem

Cac cap uy, to chuc Dang va moi can bo, dang vien trong toan Dang, tu trung uong den co so deu phai tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh. Cac dong chi cap uy vien kiem diem o chi bo, o ban thuong vu (noi khong co ban thuong vu thi kiem diem o cap uy) hoac ban can su Dang, Dang Doan, tap the lanh dao co quan (noi khong co ban can su Dang, Dang Doan); cac dang vien khac kiem diem tai chi bo dang sinh hoat.

2.3- Phuong cham, phuong phap tien hanh

– Tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh phai nhin thang vao su that, danh gia dung su that, nhat la nhung mat con yeu kem, khong ne nang, ne tranh; de ra cac bien phap khac phuc, sua chua thiet thuc, kha thi. Thuc hien cac giai phap bao dam dong bo, co trong tam, trong diem, ket hop “chong va xay”, “xay va chong”, noi di doi voi lam, tap trung giai quyet nhung van de buc xuc, tri tre nhat hien nay. Khac phuc tu tuong coi khuyet diem chi la cua nguoi khac, don vi khac.

– Viec to chuc kiem diem phai that su dan chu, nghiem tuc, thang than voi tinh than xay dung, dung yeu cau, noi dung, cach lam, thoi gian ma trung uong va Bo Chinh tri da de ra. Truoc khi kiem diem, phai to chuc lay y kien gop y cua cap uy, to chuc Dang truc thuoc, Mat tran To quoc, cac doan the chinh tri - xa hoi cung cap va cac dong chi nguyen la cap uy vien cung cap. Uy ban kiem tra chu tri phoi hop voi ban to chuc, ban tuyen giao, ban dan van, van phong va cac co quan lien quan kien nghi voi cap uy (hoac thuong vu cap uy) noi dung goi y kiem diem cho tap the, ca nhan o nhung noi can thiet. Sau khi kiem diem, bao cao ket qua voi cap tren va thong bao voi cap duoi va cac co quan lay y kien gop y.

– Bo Chinh tri, Ban Bi thu (tap the va ca nhan), cac dong chi Uy vien Trung uong Dang kiem diem truoc voi tinh than guong mau de cap uy, can bo, dang vien cap duoi thuc hien theo. Cap uy, to chuc dang, can bo, dang vien kiem diem tu phe binh va phe binh khong dat yeu cau phai kiem diem lai; kien quyet xu ly ky luat nhung cap uy, to chuc Dang, can bo, dang vien khong tu giac kiem diem tu phe binh va phe binh, khong tu nhan duoc sai lam, khuyet diem, khong khac phuc duoc nhung han che, khuyet diem da duoc neu ra. Nhung truong hop co vi pham, tu giac kiem diem, tu phe binh nghiem tuc, tich cuc sua chua, khac phuc se duoc xem xet giam hoac mien xu ly ky luat.

– Kiem diem tu phe binh va phe binh la viec lam vua cap bach vua lau dai, do do cac cap uy, to chuc Dang, tung dang vien phai thuong xuyen tu giac xem xet, nhin lai minh de phat huy uu diem, sua chua khuyet diem, khong cho den khi to chuc hoi nghi kiem diem. Sau dot kiem diem tu phe binh va phe binh theo Nghi quyet Trung uong 4 lan nay, can duy tri nghiem tuc nen nep, che do tu phe binh, phe binh hang nam, gan voi kiem diem theo chuc trach, nhiem vu duoc giao va lay phieu tin nhiem doi voi cac chuc danh lanh dao trong co quan Dang, nha nuoc, doan the. Dinh ky hang nam, cap uy, to chuc Dang co hinh thuc thich hop thong bao ket qua kiem diem cho can bo, dang vien va nhan dan biet, dong gop y kien. Dinh ky to chuc de nhan dan gop y xay dung Dang thong qua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi cac cap.

3- Thuc hien cac nhom giai phap ve to chuc, can bo va sinh hoat Dang; ve co che, chinh sach va cong tac giao duc chinh tri, tu tuong

3.1-
Bo Chinh tri, Ban Bi thu chi dao cac cap uy, to chuc Dang, co quan, don vi khan truong ra soat, nghien cuu de xuat sua doi, xay dung moi de thuc hien cac quy dinh, quy che, co che, chinh sach ma nghi quyet da de ra. Chu trong cac van de ve nguyen tac, che do sinh hoat Dang; ve to chuc bo may cac co quan trong he thong chinh tri; doi moi cac khau trong cong tac can bo; xay dung quy hoach can bo cap trung uong; quy dinh tham quyen va trach nhiem nguoi dung dau, ve quan ly, su dung, kiem soat von va tai san nha nuoc...

3.2-
Thuc hien tinh gian bien che va co cau lai doi ngu can bo, cong chuc gan voi day nhanh cai cach, thuc hien som che do tien luong, nha o, chong binh quan, cao bang; chong dac quyen, dac loi. Huong dan de can bo, dang vien thuc hien ke khai tai san theo dung quy dinh cua Dang va Nha nuoc; xu ly nghiem nhung nguoi ke khai khong dung.

3.3- Thuc hien co hieu qua cac giai phap ve tuyen truyen, giao duc chinh tri, tu tuong trong can bo, dang vien va nhan dan, nhat la nhung noi dung lien quan den viec thuc hien nghi quyet nay. Tiep tuc day manh viec hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Kien quyet dau tranh lam that bai moi am muu va hoat dong “dien bien hoa binh” cua cac the luc thu dich. Chu dong ngan ngua, dau tranh phe phan nhung bieu hien “tu dien bien”, “tu chuyen hoa” trong Dang. Lam tot cong tac bao ve chinh tri noi bo. Giu gin su doan ket, thong nhat trong Dang, su dong thuan trong xa hoi.

3.4- Cac co quan chuc nang cua Dang va Nha nuoc o trung uong va dia phuong khan truong ra soat cac vu viec tham nhung, tieu cuc, nhung vu viec co thong tin hoac don, thu phan anh, khieu nai, to cao ma du luan quan tam, thanh tra, kiem tra, dieu tra, ket luan lam ro; xu ly kip thoi, nghiem minh nhung nguoi vi pham. Doi voi nhung vu an da khoi to, can khan truong ket thuc dieu tra de som dua ra truy to, xet xu theo dung quy dinh cua phap luat.

III- To chuc thuc hien

– Bo Chinh tri, Ban Bi thu, ban thuong vu cac tinh uy, thanh uy, cac ban Dang, ban can su Dang, Dang Doan, dang uy truc thuoc trung uong, dang uy don vi su nghiep trung uong, cac dong chi Uy vien Trung uong Dang, nguoi dung dau cap uy truc tiep lanh dao, chi dao viec thuc hien nghi quyet. O cac cap khong lap ban chi dao thuc hien nghi quyet ma to chuc bo phan thuong truc gom dong chi bi thu, pho bi thu thuong truc, chu nhiem uy ban kiem tra, truong ban to chuc, truong ban tuyen giao, truong ban dan van giup cap uy lanh dao, chi dao va xu ly kip thoi nhung van de vuong mac trong qua trinh trien khai va thuc hien nghi quyet.

– Bo Chinh tri, Ban Bi thu phan cong cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu chi dao, don doc, kiem tra viec thuc hien nghi quyet tai mot so cap uy, to chuc Dang o trung uong va dia phuong.

– Cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy vien Trung uong Dang, nguoi dung dau cac cap uy, to chuc Dang, ban, nganh o trung uong, dia phuong phai guong mau thuc hien va chiu trach nhiem truoc cap tren ve viec to chuc thuc hien nghi quyet.

– Can cu vao nghi quyet cua trung uong, chi thi va ke hoach cua Bo Chinh tri, su chi dao huong dan cua cac ban Dang trung uong va cac co quan cap tren, cac cap uy va to chuc Dang cac cap, cac nganh phai xay dung chuong trinh ke hoach trien khai thuc hien nghi quyet mot cach khan truong, nghiem tuc, thiet thuc, co su phan cong trach nhiem cu the, chat che, phu hop voi dieu kien cu the cua dia phuong, don vi.

– Giao Ban To chuc Trung uong chu tri phoi hop voi Uy ban Kiem tra Trung uong, Ban Tuyen giao Trung uong, Ban Dan van Trung uong, Van phong Trung uong Dang theo chuc nang, nhiem vu duoc phan cong chu dong phoi hop voi cac co quan lien quan huong dan, theo doi, don doc, kiem tra, giam sat viec thuc hien nghi quyet; 6 thang, hang nam bao cao ket qua thuc hien nghi quyet voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Chi thi nay pho bien toi chi bo.