Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3202234/20112011.aspx

Khanh thanh ham chui Thu Thiem va toan tuyen dai lo Dong Tay

Qua 10 nam thuc hien du an voi bao trong doi cua Dang bo va nhan dan TPHCM, ham Thu Thiem va toan bo tuyen dai lo Dong Tay da chinh thuc duoc thong xe vao luc 14 gio chieu ngay 20-11.

Cac vi lanh dao cao cap cua Dang va Nha nuoc cat bang khanh thanh ham chui Thu Thiem va toan tuyen dai lo Dong Tay. ANH: TRAN THANH

Den du le va cat bang khanh thanh co cac dong chi: Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich  nuoc Truong Tan Sang; Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh; nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai; Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy TPHCM Le Thanh Hai; Chu tich Uy ban Mat tran to quoc Viet Nam Huynh Dam; Uy vien Trung uong Dang, Pho Thu tuong Chinh phu Hoang Trung Hai; Bo truong Bo Giao thong - Van tai Dinh La Thang; Chu tich UBND TPHCM Le Hoang Quan; Chu tich HDND TPHCM Nguyen Thi Quyet Tam; Pho Bi thu thuong truc Thanh uy TPHCM Nguyen Van Dua; Pho Chu tich UBND TPHCM Nguyen Huu Tin; Dai su toan quyen Nhat Ban tai Viet Nam va nhieu lanh dao Bo nganh, cac so ban nganh, cung dong dao nhan dan TPHCM.

Hao huc cho gio thong xe

Tu 12 gio trua da co hang tram nguoi dan bat chap troi nang chang chang van don ve hai ben dau ham Thu Thiem de tan mat ngam nhin nhung chiec xe dau tien duoc luu thong qua ham.

Nguoi dan dung xem le thong xe ham Thu Thiem. ANH:CAO THANG

Ong Nguyen Van Quynh, ngu tai quan 2, phan khoi noi: “That vui mung sau bao nam cho doi nay ham Thu Thiem va tuyen duong duoc thong xe. Voi tuyen duong nay, nguoi dan quan 2 mong muon tuong lai ban dao Thu Thiem se thanh khu do thi moi voi nhieu toa nha cao tang moc len that dep. Tuong lai khong xa, cuoc song cua nguoi dan noi day se du day, hien dai hon. Dieu quan trong la nguoi dan quan 2 sang quan 1 chi mat vai phut, khong phai nhich tung ti qua cau Sai Gon moi khi ket xe”.

Moi 13 gio, ngay tai phia mieng ham dau quan 1, hang ngan nguoi dan chen nhau tren le dai lo Vo Van Kiet cung hao huc cho den gio duoc di bo qua ham Thu Thiem. Anh Nguyen Quang Thong, ngu tai duong Ky Con, quan 1 cho biet, mac du thong bao 4 gio 30 moi cho di bo qua ham, so dong khong den luot minh nen anh phai ra som de xi cho.

Khoang 3 gio hang ngan nguoi do ve phia mieng ham quan 1, dung kin hai ben le duong keo dai gan 2 cay so de mong duoc luu thong qua ham. 

Dung 15 gio 30 phut, mot doan xe tien den va chui qua duong ham nam duoi long song roi cham cham tien ra tu hai mieng ham, hoa theo sau do la nhung trang vo tay ho reo cua hang ngan nguoi dan trong niem han hoan.
 
Cong trinh tam co quoc te

Tai le khanh thanh, Chu tich UBND TPHCM Le Hoang Quan da phat bieu diem lai qua trinh thuc hien du an. Trong do neu ro: TP da chat chiu tu nguon von ngan sach co han de dap ung day du nhu cau tai dinh cu cua hon 11.000 ho dan voi khoang hon 5.000 ty dong. Qua 10 nam thuc hien, du an da su dung  khoang 61 ngan tan thep, 450 ngan m³ be tong chat luong cao, dao dap 3 trieu m³ dat, xay dung hon 1 trieu m² mat duong. Co hon 1.500 can bo, ky su cong nhan va hang ngan lao dong tham gia thuc hien voi 5,1 trieu ngay cong lao dong, tren 400 chuyen gia trong nuoc va quoc te tham gia du an voi gan 7500 ngay cong nghien cuu, thiet ke du an…

Loi thoat hiem hai ben ham chui Thu Thiem. ANH: TRAN THANH

De co duoc con duong hom nay, nha dau tu va cac don vi thi cong, tu van giam sat va cac so nganh da co nhieu no luc vuot qua nhung thoi diem kho khan, thach thuc; ap dung nhieu cach lam moi de hoan thanh du an dung tien do. Du an duoc tap trung xay dung voi tien do cao nhat, ke ca trong thoi ky gia vat lieu tang dot bien, nhung tien do thi cong van hoan thanh truoc ke hoach.

Day la truc duong do thi moi voi chuc nang la truc duong chinh den xa lo Ha Noi, cung nhu hinh thanh mot phan cua duong vanh dai trong khu vuc phia Nam. Dong thoi day cung la cong trinh giao thong lon va hien dai nhat TPHCM hien nay. Di tren tuyen duong tu quan 1 ra cua ngo ve cac tinh mien Tay (quoc lo 1A) se rut ngan khoang 1/2 thoi gian so voi di cac tuyen duong khac.

Dip nay, Chu tich Le Hoang Quan gui loi cam on su ho tro, chia se, hop tac cua cac dong chi lanh dao cac dia phuong, cua toan the nhan dan, cac ho gia dinh va cac don vi lien quan.

Xe ra khoi mieng ham Thu Thiem trong le thong xe.
ANH: CAO THANG

Tai buoi le, ngai Dai su dac menh toan quyen Nhat Ban tai Viet Nam TanizakiYasuaki phat bieu bay to trong thoi gian toi phia Nhat Ban mo rong hon nua quan he hop tac chien luoc voi VN, dac biet la trong linh vuc co so ha tang giao thong nhu duong bo, cang, duong sat va linh vuc cong nghe cao…

Phat bieu truoc luc cat bang khanh thanh va thong ham, Pho Thu tuong Hoang Trung Hai chuc mung va danh gia cao nguoi dan va Dang bo TPHCM da vuot qua nhieu kho khan de thuc hien du an dung tien do, tao dung duoc mot cong trinh giao thong dep hien dai. Dai lo dong Tay TPHCM di vao hoat dong, rut ngan duoc thoi gian di lai cua nguoi dan TP, gop phan giai quyet  tinh trang un tac giao thong, tao thanh he thong giao thong hoan chinh sau khi ket noi voi duong cao toc TPHCM - Trung Luong, duong cao toc TPHCM- Long Thanh-Dau Giay.

Dai lo Dong Tay trong le thong xe toan tuyen. ANH: CAO THANG

Pho Thu tuong danh gia cao lanh dao TPHCM da nhanh nhay thu hut nhieu nguon von de dau tu phat trien cac du an mang lai hieu qua cao trong viec phat trien kinh te - xa hoi. Pho Thu tuong cung cam on Chinh phu va nhan dan Nhat Ban da giup Viet Nam dau tu xay dung nhieu du an giao thong thong qua co quan hop tac quoc te JICA.

Clip ham chui Thu Thiem chinh thuc di vao hoat dong. Thuc hien: M.Si

 

Tom tat du an dai lo Dong Tay

Tong muc dau tu du an la 16 ngan ty dong (tuong duong 762 trieu USD). Trong do, von vay ODA Nhat Ban chiem 65%, von ngan sach nha nuoc 35%.

Du an co tong chieu dai toan tuyen tren 22km, chia lam bon doan. Trong do bao gom 1,49km ham vuot song Sai Gon, xay dung moi 5 cau giao cat voi duong, xay dung moi 8 cau, cai tao 3 cau cu hien co, xay moi 5 nut giao, xay dung moi 12 cau bo hanh. Dia diem xay dung toan du an di qua dia ban cac quan 1, 2, 4, 5, 6, 8, Binh Tan va huyen Binh Chanh voi 6.754 ho dan, 368 co quan don vi phai di doi, hoac bi anh huong mot phan.

Ham Thu Thiem gom 2 duong dan (mot dau thuoc quan 1, dau kia o quan 2 ) va doan dim ngam duoi long dat vuot song Sai Gon dai 370 m gom 4 dot ham, moi dot co chieu rong xap xi 33 m, cao 9 m, dai 92 m, nang khoang 27 ngan tan. Ham vuot song cho phep luu thong 2 chieu, moi chieu 3 lan xe, hanh lang thoat hiem. Day cung la ham chui vuot song lon nhat Dong Nam A va dau tien tai Viet Nam, co 4 dot dim duoi do sau xap xi 14 m so voi mat song. Van toc toi da cho xe luu thong len den 60 km/ gio, be day thanh ham hon 1,2 m duoc cau tao boi be tong cot thep chong tham co tuoi tho la 100 nam.

Quoc Hung-Luong Thien