Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3098378/06072011.aspx

Cach "an" diem mon Sinh - Su - Dia
- Chi con 4 ngay nua la buoc vao ki thi DH dot II. De gianh duoc diem cao va tranh nhung loi - thi sinh can co cach hoc va thoi gian lam bai hop li.

Da co goi y dap an Toan, Ly, Hoa
Di tong 12 nam vi "de" keu phut chot

61 tuoi van tron vo di thi dai hoc lan 3

Thi DH mon Hoa se nhieu diem 9,10


Sinh hoc: "Moi cau nen lam trong 1,8 phut"

De co 50 cau trong do 40 cau chung va 10 cau rieng tuy thuoc vao thi sinh chon chuong trinh chuan hay theo chuong trinh nang cao.

Thi sinh lam bai thi. (Anh Chu Ngoc)

Ve phan on tap: Doi voi nhung cau li thuyet noi dung trong chuong trinh sach giao khoa (SGK), nhung cau doi hoi tinh toan (tinh so NST, so luong nucleotit,…) can nam vung cong thuc va suy luan can than.

Phan di truyen chiem 60% de thi. De an diem phan nay thi sinh can nam vung li thuyet lop 12 (chuong I, II, III, IV, V) ngoai ra de dat diem tuyet doi thi sinh can xem lai chuc nang cua ADN, m ARN, protein, co che nguyen phan, giam phan,… va hoc cac dang bai tap trong phan nay mot cach he thong.

Doi voi phan tien hoa (chuong I, II sgk chuong trinh chuan, tu bai 32 den 46 chuong trinh sgk nang cao) gom 10 cau hoi. De dat diem cao phan nay va tranh nham dang tiec thi sinh can phan biet duoc cac khai niem li thuyet.

Phan cuoi sinh thai hoc (chuong I, II, III SGK chuan, tu bai 47 den 65 chuong trinh SGK nang cao) gom 10 cau. De lam tot phan nay thi sinh ngoai viec on ky ly thuyet can on lai phan sinh thai hoc ma da duoc hoc nam lop 9.

Khi nhan de thi soat de mot luot. Gap nhung dang bai, nhung cau hoi li thuyet co the lam duoc ngay, khong can phai suy luan nhieu thi chon lam truoc va
nguoc lai.

Trung binh mot cau se co 1,8 phut de lam. Moi cau trong de thi trac nghiem co “quy” diem nhu nhau vi the khong nen gianh qua nhieu thoi gian cho mot cau nao do.

Dieu quan trong thi sinh can doc ky yeu cau de bai. Voi nhung cau hoi ve qua trinh sinh hoc (tao giao tu, tong hop protein,..) thi sinh nen ve so do ra nhap roi so
sanh voi dap an cau hoi.

Voi nhung cau con phan van ta dung phuong phap loai tru de chon phuong an dung nhat. Nhung cau doi hoi tinh toan phai nho ro cong thuc, tot nhat nen viet cong thuc ra giay nhap truoc khi lam bai. Vi luc do dau oc minh man nhat, chua phai nho nhieu kien thuc. Dac biet khong nen bo trang cau nao.

Lich su: "Tranh dai dong..."

Nen chia tung thoi ky de hoc, trong tung thoi ky can dinh ra tung su kien, de hieu va phan tich. Can sap xep nhung noi dung, yeu cau de tra loi mot cach dung trong tam. De lam bai tot thi sinh nen hoc mot cach co he thong de lien ket cac su kien, van de tranh “hoc truoc quen sau”.

Truoc moi cau hoi ve mot su kien lich su ta nen lap de cuong khai quat ra giay nhap de tranh sai hay bo sot va giup bai lam ro rang, mach lac hon,..

De hoi gi lam nay tranh dai dong khong can thiet (vi du: hoi mot chi tiet hay 1 noi dung trong ca mot su kien ma lai trinh bay ca su kien ). Thi sinh tra loi thang vao cau hoi tranh vong vo. Dac biet doi voi nhung cau hoi yeu cau thi sinh phai co nhan thuc mot cach chinh xac.

Day la nhung loi thuong gap trong cac bai thi Lich su vi nhieu ban co tu tuong “thua con hon thieu”, lam mat thoi gian cua nhung cau khac. Can chia thoi gian lam cho tung cau theo ti le diem mot cach hop li.

De lam bai tot mon nay ta nen hoc hieu de nho su kien, tranh tinh trang hoc vet, hoc qua nhieu chi tiet ma phai chon loc kien thuc de mo ta, danh gia su kien. Cung mot su kien, noi dung nguoi ra de co the hoi o nhieu goc do khac nhau. Vi the can hoc mot cach he thong tat ca chuong trinh de khong “hoc tu, hoc lech ” .

Dia ly: "Can nho nhung so lieu co ban..."

De on tap co hieu qua cao thi sinh can he thong lai kien thuc co ban tranh hoc vet, hinh thanh loi tu duy va suy luan logic, ky nang khai quat kien thuc, khai thac triet de moi quan he cac doi tuong Dia ly. Vi vay, ve so do la phuong phap hieu qua nhat.

Moi phan cua chuong trinh chia ra cac bai, moi bai lai co tung y lon, trong moi y lon lai co nhung y co ban,…Vi vay khi da co phan “xuong” cua toan bo chuong trinh hoc ta se nho noi dung cua tung bai. He thong kien thuc hoc bang phuong phap ve so do, nho cac y chinh se giup bai lam mach lac, tuan tu hon.

Noi dung li thuyet can chu y den nhung van de ve the manh, nguon luc phat trien cua cac quoc gia, dia phuong ve mat kinh te - xa hoi. Phan phat trien kinh te xa
hoi can nam ro hien trang phat trien, nguyen nhan, hau qua cua van de va dua ra phuong phap giai quyet van de. Nam vung nhung van de ve kinh te - xa hoi trong tung vung, quan he cua Viet Nam voi cac nuoc trong khu vuc.

Sau khi da nam vung kien thuc mot cach he thong thi sinh se de dang lam duoc cac dang bai tap nhu chung minh, phan tich hay so sanh.

Anh Le Anh Dung

Mot dieu kho khan khi lam bai thi mon dia ly la phai nho qua nhieu con so. De tranh cho thi sinh “loan”, trong mot so truong hop chi can dua ra con so tuong doi khong can dua ra con so chinh xac nhung ta nen nho nhung so lieu co ban de lay vi du cho bai lam giup bai lam thuyet phuc hon.

Ve phan thuc hanh ve bieu do, phan tich bang so lieu, doi voi tung dang bieu do co cac cach nhan dang khac nhau:

Bieu do cot don: bieu hien su bien dong qua nhieu nam (vi du: luong mua,…)

Bieu do cot chong: the hien quy mo va co cau doi tuong (% tuyet doi)

Bieu do cot kep: so sanh cac doi tuong co cung don vi qua nhieu nam

Bieu do tron: the hien quy mo va co cau cau doi tuong (% tuong doi)

Bieu do duong: the hien dien bien cua cac doi tuong khac nhau ve don vi qua nhieu nam.

Duong ket hop voi cot: cac doi tuong khac nhau nhung co moi quan he hay so sanh cac doi tuong voi mot doi tuong chung (luong mua, nhiet do,..)

Bieu do mien ket hop voi duong: ti le sinh tu, ti le xuat nhap khau,…

Ve bieu do doi hoi su chinh xac ve ti le thoi gian, phan chia so luong, su dung cac ki hieu de the hien su khac nhau, co ghi chu. Tren bieu do can ghi ro ten bieu do, don vi.

Can dac biet chu y den viec doi so lieu cung nhu lam tron trong viec phan tich bieu do. Khi phan tich bang so lieu phai dua vao so lieu tuyet doi. De bai phan tich hay can nho nhung moc nhu tang hay giam manh, nhung bien dong dan den su tang giam do. Chi ra khoang tang giam mang tinh chu ki, tranh neu qua chi tiet ma khong neu duoc noi dung chu yeu. De tu do dua ra cai nhin khai quat.

Thu Huyen (Tong hop)