Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3016848/19032011.aspx

Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020

I- TINH HINH DAT NUOC VA BOI CANH QUOC TE

1. Tinh hinh dat nuoc

Trong 10 nam thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001 - 2010, chung ta da tranh thu thoi co, thuan loi, vuot qua nhieu kho khan, thach thuc, nhat la nhung tac dong tieu cuc cua hai cuoc khung hoang tai chinh - kinh te khu vuc va toan cau, dat duoc nhung thanh tuu to lon va rat quan trong, dat nuoc da ra khoi tinh trang kem phat trien, buoc vao nhom nuoc dang phat trien co thu nhap trung binh.

Nhieu muc tieu chu yeu cua Chien luoc 2001 - 2010 da duoc thuc hien, dat buoc phat trien moi ca ve luc luong san xuat, quan he san xuat. Kinh te tang truong nhanh, dat toc do binh quan 7,26%/nam. Nam 2010, tong san pham trong nuoc binh quan dau nguoi dat 1.168 USD. Co cau kinh te chuyen dich theo huong tich cuc. The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia tiep tuc duoc xay dung va hoan thien. Cac linh vuc van hoa, xa hoi dat thanh tuu quan trong tren nhieu mat, nhat la xoa doi, giam ngheo. Doi song vat chat va tinh than cua nhan dan duoc cai thien ro ret; dan chu trong xa hoi tiep tuc duoc mo rong. Chinh tri - xa hoi on dinh; quoc phong, an ninh duoc giu vung. Cong tac doi ngoai, hoi nhap quoc te duoc trien khai sau rong va hieu qua, gop phan tao moi truong hoa binh, on dinh va tang them nguon luc cho phat trien dat nuoc.

Dien mao cua dat nuoc co nhieu thay doi. The va luc cua nuoc ta vung manh them nhieu; vi the cua Viet Nam tren truong quoc te duoc nang len, tao ra nhung tien de quan trong de day nhanh cong nghiep hoa, hien dai hoa va nang cao chat luong cuoc song cua nhan dan.

Dat duoc nhung thanh tuu neu tren la nho phat huy duoc suc manh cua toan dan toc, su no luc phan dau vuot bac, nang dong, sang tao cua toan dan, toan quan, cong dong doanh nghiep va cua ca he thong chinh tri, su quan ly dieu hanh co hieu qua cua Nha nuoc duoi su lanh dao dung dan cua Dang.

Tuy nhien, nhung thanh tuu dat duoc chua tuong xung voi tiem nang. Kinh te phat trien chua ben vung. Chat luong tang truong, nang suat, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te thap, cac can doi kinh te vi mo chua vung chac, cung ung dien chua dap ung yeu cau. Cong tac quy hoach, ke hoach va viec huy dong, su dung cac nguon luc con han che, kem hieu qua, dau tu con dan trai; quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep noi chung con nhieu yeu kem, viec thuc hien chuc nang chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc con bat cap. Tang truong kinh te van dua nhieu vao cac yeu to phat trien theo chieu rong, cham chuyen sang phat trien theo chieu sau. Cac linh vuc van hoa, xa hoi co mot so mat yeu kem cham duoc khac phuc, nhat la ve giao duc, dao tao va y te; dao duc, loi song trong mot bo phan xa hoi xuong cap. Moi truong o nhieu noi dang bi o nhiem nang; tai nguyen, dat dai chua duoc quan ly tot, khai thac va su dung kem hieu qua, chinh sach dat dai co mat chua phu hop. The che kinh te thi truong, chat luong nguon nhan luc, ket cau ha tang van la nhung diem nghen can tro su phat trien. Nen tang de Viet Nam tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai chua duoc hinh thanh day du. Van dang tiem an nhung yeu to gay mat on dinh chinh tri - xa hoi va de doa chu quyen quoc gia.

Nhung han che, yeu kem tren day co phan do nguyen nhan khach quan, trong do co nhung van de moi chua co tien le trong qua trinh chuyen doi sang nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, nhung nguyen nhan chu quan la chu yeu: Tu duy phat trien kinh te - xa hoi va phuong thuc lanh dao cua Dang cham doi moi, chua dap ung kip yeu cau phat trien dat nuoc; benh thanh tich con nang; he thong phap luat con nhieu bat cap, viec thuc thi chua nghiem; quan ly nha nuoc con nhieu yeu kem; to chuc bo may cong kenh, mot bo phan can bo, cong chuc yeu ca ve nang luc va pham chat; to chuc thuc hien kem hieu qua, nhieu viec noi chua di doi voi lam; chua tao duoc chuyen bien manh trong viec giai quyet nhung khau dot pha, then chot va nhung van de xa hoi buc xuc; quyen lam chu cua nhan dan chua duoc phat huy day du; ky luat, ky cuong chua nghiem; tham nhung, lang phi con nghiem trong, chua duoc day lui.

Tu thuc tien phat trien dat nuoc va ket qua thuc hien Chien luoc 10 nam qua, co the rut ra cac bai hoc chu yeu:

Mot la, phat huy dan chu, khoi day suc manh tong hop cua toan dan toc, ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai, huy dong va su dung co hieu qua moi nguon luc cho phat trien dat nuoc.

Hai la,
dac biet coi trong chat luong, hieu qua va tinh ben vung cua su phat trien, bao dam on dinh kinh te vi mo, giai quyet hai hoa moi quan he giua toc do va chat luong tang truong.

Ba la
, bao dam doc lap, tu chu va chu quyen quoc gia, giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te, tao moi truong thuan loi cho phat trien dat nuoc.

Bon la
, bao dam gan ket chat che, hieu qua giua tang cuong su lanh dao cua Dang, nang cao hieu luc quan ly cua Nha nuoc, phat huy day du quyen lam chu cua nhan dan.

2. Boi canh quoc te

Nuoc ta buoc vao thoi ky chien luoc moi trong boi canh the gioi dang thay doi rat nhanh, phuc tap va kho luong. Trong thap nien toi, hoa binh, hop tac va phat trien tiep tuc la xu the lon, nhung xung dot sac toc va ton giao, tranh gianh tai nguyen va lanh tho, nan khung bo va toi pham xuyen quoc gia co the gia tang cung voi nhung van de toan cau khac nhu doi ngheo, dich benh, bien doi khi hau, cac tham hoa thien nhien... buoc cac quoc gia phai co chinh sach doi pho va phoi hop hanh dong.

Cac nuoc Hiep hoi cac quoc gia Dong Nam A (ASEAN) buoc vao thoi ky hop tac moi theo Hien chuong ASEAN va xay dung Cong dong dua tren ba tru cot: chinh tri - an ninh, kinh te, van hoa - xa hoi; hop tac voi cac doi tac tiep tuc phat trien va di vao chieu sau. ASEAN dang ngay cang khang dinh vai tro trung tam trong mot cau truc khu vuc dang dinh hinh nhung cung phai doi pho voi nhung thach thuc moi.

Khu vuc chau A - Thai Binh Duong tiep tuc phat trien nang dong va dang hinh thanh nhieu hinh thuc lien ket, hop tac da dang hon. Tuy vay, van tiem an nhung nhan to gay mat on dinh, nhat la tranh gianh anh huong, tranh chap chu quyen bien, dao, tai nguyen...

Toan cau hoa kinh te tiep tuc phat trien ve quy mo, muc do va hinh thuc bieu hien voi nhung tac dong tich cuc va tieu cuc, co hoi va thach thuc dan xen rat phuc tap. Cac cong ty xuyen quoc gia co vai tro ngay cang lon. Qua trinh quoc te hoa san xuat va phan cong lao dong dien ra ngay cang sau rong. Viec tham gia vao mang san xuat va chuoi gia tri toan cau da tro thanh yeu cau doi voi cac nen kinh te. Su tuy thuoc lan nhau, hoi nhap, canh tranh va hop tac giua cac nuoc ngay cang tro thanh pho bien. Kinh te tri thuc phat trien manh, do do con nguoi va tri thuc cang tro thanh nhan to quyet dinh su phat trien cua moi quoc gia.

Sau khung hoang tai chinh - kinh te toan cau, the gioi se buoc vao mot giai doan phat trien moi. Tuong quan suc manh cua cac nen kinh te va cuc dien phat trien toan cau thay doi voi su xuat hien nhung lien ket moi. Vi the cua chau A trong nen kinh te the gioi dang tang len; su phat trien manh me cua mot so nuoc khu vuc trong dieu kien hoi nhap Dong A va viec thuc hien cac hiep dinh mau dich tu do ngay cang sau rong, mo ra thi truong rong lon nhung cung tao ra su canh tranh quyet liet. Qua trinh tai cau truc cac nen kinh te va dieu chinh cac the che tai chinh toan cau se dien ra manh me, gan voi nhung buoc tien moi ve khoa hoc, cong nghe va su dung tiet kiem nang luong, tai nguyen. Mat khac, khung hoang con de lai hau qua nang ne, chu nghia bao ho troi day tro thanh rao can lon cho thuong mai quoc te. Kinh te the gioi tuy da bat dau phuc hoi nhung con nhieu kho khan, bat on; su dieu chinh chinh sach cua cac nuoc, nhat la nhung nuoc lon se co tac dong den nuoc ta.

Tinh hinh dat nuoc va boi canh quoc te neu tren tao cho nuoc ta vi the moi voi nhung thuan loi va co hoi to lon cung nhung kho khan va thach thuc gay gat trong viec thuc hien cac muc tieu phat trien kinh te - xa hoi va bao ve doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho trong thoi ky chien luoc toi.

II- QUAN DIEM PHAT TRIEN

1. Phat trien nhanh gan lien voi phat trien ben vung, phat trien ben vung la yeu cau xuyen suot trong Chien luoc

Phai phat trien ben vung ve kinh te, giu vung on dinh kinh te vi mo, bao dam an ninh kinh te. Day manh chuyen dich co cau kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong, coi chat luong, nang suat, hieu qua, suc canh tranh la uu tien hang dau, chu trong phat trien theo chieu sau, phat trien kinh te tri thuc. Tang truong kinh te phai ket hop hai hoa voi phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, khong ngung nang cao chat luong cuoc song cua nhan dan. Phat trien kinh te - xa hoi phai luon coi trong bao ve va cai thien moi truong, chu dong ung pho voi bien doi khi hau. Nuoc ta co dieu kien phat trien nhanh va yeu cau phat trien nhanh cung dang dat ra het suc cap thiet. Phat trien ben vung la co so de phat trien nhanh, phat trien nhanh de tao nguon luc cho phat trien ben vung. Phat trien nhanh va ben vung phai luon gan chat voi nhau trong quy hoach, ke hoach va chinh sach phat trien kinh te - xa hoi.

Phai dac biet coi trong giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, tang cuong quoc phong, an ninh, bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho de bao dam cho dat nuoc phat trien nhanh va ben vung.

2. Doi moi dong bo, phu hop ve kinh te va chinh tri vi muc tieu xay dung nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh

Kien tri va quyet liet thuc hien doi moi. Doi moi chinh tri phai dong bo voi doi moi kinh te theo lo trinh thich hop, trong tam la hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, mo rong dan chu trong Dang va trong xa hoi gan voi tang cuong ky luat, ky cuong de thuc day doi moi toan dien va phat huy suc manh tong hop cua toan dan toc vi muc tieu xay dung nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh. Lay viec thuc hien muc tieu nay lam tieu chuan cao nhat de danh gia hieu qua cua qua trinh doi moi va phat trien.

3. Mo rong dan chu, phat huy toi da nhan to con nguoi; coi con nguoi la chu the, nguon luc chu yeu va la muc tieu cua su phat trien

Phai bao dam quyen con nguoi, quyen cong dan va cac dieu kien de moi nguoi duoc phat trien toan dien. Nang cao nang luc va tao co che de nhan dan thuc hien day du quyen lam chu, nhat la dan chu truc tiep de phat huy manh me moi kha nang sang tao va bao dam dong thuan cao trong xa hoi, tao dong luc phat trien dat nuoc. Phat huy loi the dan so va con nguoi Viet Nam, nang cao chat luong nguon nhan luc, trong dung nhan tai, cham lo loi ich chinh dang va khong ngung nang cao doi song vat chat, tinh than cua moi nguoi dan, thuc hien cong bang xa hoi.

4. Phat trien manh me luc luong san xuat voi trinh do khoa hoc, cong nghe ngay cang cao; dong thoi hoan thien quan he san xuat trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia

Hoan thien the che de thao go moi can tro, tao dieu kien thuan loi de giai phong va phat trien manh me luc luong san xuat, day manh ung dung khoa hoc, cong nghe; huy dong va su dung co hieu qua moi nguon luc cho phat trien. Phat trien nhanh, hai hoa cac thanh phan kinh te va cac loai hinh doanh nghiep. Phai tang cuong tiem luc va nang cao hieu qua cua kinh te nha nuoc. Kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao, la luc luong vat chat quan trong de Nha nuoc dinh huong va dieu tiet nen kinh te, gop phan on dinh kinh te vi mo. Phat trien kinh te tap the voi nhieu hinh thuc hop tac da dang ma nong cot la hop tac xa. Khuyen khich phat trien cac hinh thuc to chuc san xuat kinh doanh voi so huu hon hop ma chu yeu la cac doanh nghiep co phan de loai hinh kinh te nay tro thanh pho bien trong nen kinh te, thuc day xa hoi hoa san xuat kinh doanh va so huu. Hoan thien co che, chinh sach de phat trien manh kinh te tu nhan tro thanh mot trong nhung dong luc cua nen kinh te. Khuyen khich kinh te co von dau tu nuoc ngoai phat trien theo quy hoach.

Tao moi truong canh tranh binh dang, minh bach. Phat trien dong bo, hoan chinh va ngay cang hien dai cac loai thi truong. Tiep tuc hoan thien co che quan ly va phan phoi, bao dam cong bang loi ich, tao dong luc thuc day phat trien kinh te - xa hoi.

5. Xay dung nen kinh te doc lap, tu chu ngay cang cao trong dieu kien hoi nhap quoc te ngay cang sau rong

Phat huy noi luc va suc manh dan toc la yeu to quyet dinh, dong thoi tranh thu ngoai luc va suc manh thoi dai la yeu to quan trong de phat trien nhanh, ben vung va xay dung nen kinh te doc lap, tu chu. Phai khong ngung tang cuong tiem luc kinh te va suc manh tong hop cua dat nuoc de chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te sau rong va co hieu qua.

Phat trien luc luong doanh nghiep trong nuoc voi nhieu thuong hieu manh, co suc canh tranh cao de lam chu thi truong trong nuoc, mo rong thi truong ngoai nuoc, gop phan bao dam doc lap, tu chu cua nen kinh te. Trong hoi nhap quoc te, phai luon chu dong thich ung voi nhung thay doi cua tinh hinh, bao dam hieu qua va loi ich quoc gia.

III- MUC TIEU CHIEN LUOC VA KHAU DOT PHA

1. Muc tieu tong quat

Phan dau den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai; chinh tri - xa hoi on dinh, dan chu, ky cuong, dong thuan; doi song vat chat va tinh than cua nhan dan duoc nang len ro ret; doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho duoc giu vung; vi the cua Viet Nam tren truong quoc te tiep tuc duoc nang len; tao tien de vung chac de phat trien cao hon trong giai doan sau.

2. Muc tieu chu yeu ve phat trien kinh te, van hoa, xa hoi va moi truong

a) Ve kinh te

Phan dau dat toc do tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) binh quan 7 - 8%/nam. GDP nam 2020 theo gia so sanh bang khoang 2,2 lan so voi nam 2010; GDP binh quan dau nguoi theo gia thuc te dat khoang 3.000 USD.

Bao dam on dinh kinh te vi mo. Xay dung co cau kinh te cong nghiep, nong nghiep, dich vu hien dai, hieu qua. Ty trong cac nganh cong nghiep va dich vu chiem khoang 85% trong GDP. Gia tri san pham cong nghe cao va san pham ung dung cong nghe cao dat khoang 45% trong tong GDP. Gia tri san pham cong nghiep che tao chiem khoang 40% trong tong gia tri san xuat cong nghiep. Nong nghiep co buoc phat trien theo huong hien dai, hieu qua, ben vung, nhieu san pham co gia tri gia tang cao. Chuyen dich co cau kinh te gan voi chuyen dich co cau lao dong; ty le lao dong nong nghiep khoang 30 - 35% lao dong xa hoi.

Yeu to nang suat tong hop dong gop vao tang truong dat khoang 35%; giam tieu hao nang luong tinh tren GDP 2,5 - 3%/nam. Thuc hanh tiet kiem trong su dung moi nguon luc.

Ket cau ha tang tuong doi dong bo, voi mot so cong trinh hien dai. Ty le do thi hoa dat tren 45%. So xa dat tieu chuan nong thon moi khoang 50%.

b) Ve van hoa, xa hoi

Xay dung xa hoi dan chu, ky cuong, dong thuan, cong bang, van minh. Den nam 2020, chi so phat trien con nguoi (HDI) dat nhom trung binh cao cua the gioi; toc do tang dan so on dinh o muc khoang 1%; tuoi tho binh quan dat 75 tuoi; dat 9 bac si va 26 giuong benh tren mot van dan (1), thuc hien bao hiem y te toan dan; lao dong qua dao tao dat tren 70%, dao tao nghe chiem 55% tong lao dong xa hoi; ty le ho ngheo giam binh quan 1,5 - 2%/nam; phuc loi xa hoi, an sinh xa hoi va cham soc suc khoe cong dong duoc bao dam. Thu nhap thuc te cua dan cu gap khoang 3,5 lan so voi nam 2010; thu hep khoang cach thu nhap giua cac vung va nhom dan cu. Xoa nha o don so, ty le nha o kien co dat 70%, binh quan 25 m² san xay dung nha o tinh tren mot nguoi dan.

Giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Den nam 2020, co mot so linh vuc khoa hoc va cong nghe, giao duc, y te dat trinh do tien tien, hien dai. So sinh vien dat 450 tren mot van dan.

Xay dung nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; gia dinh am no, tien bo, hanh phuc; con nguoi phat trien toan dien ve tri tue, dao duc, the chat, nang luc sang tao, y thuc cong dan, tuan thu phap luat.

c) Ve moi truong

Cai thien chat luong moi truong. Den nam 2020, ty le che phu rung dat 45% (2). Hau het dan cu thanh thi va nong thon duoc su dung nuoc sach va hop ve sinh. Cac co so san xuat kinh doanh moi thanh lap phai ap dung cong nghe sach hoac trang bi cac thiet bi giam o nhiem, xu ly chat thai; tren 80% cac co so san xuat kinh doanh hien co dat tieu chuan ve moi truong. Cac do thi loai 4 tro len va tat ca cac cum, khu cong nghiep, khu che xuat co he thong xu ly nuoc thai tap trung. 95% chat thai ran thong thuong, 85% chat thai nguy hai va 100% chat thai y te duoc xu ly dat tieu chuan. Cai thien va phuc hoi moi truong cac khu vuc bi o nhiem nang. Han che tac hai cua thien tai; chu dong ung pho co hieu qua voi bien doi khi hau, nhat la nuoc bien dang.

3. Cac dot pha chien luoc

(1) Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, trong tam la tao lap moi truong canh tranh binh dang va cai cach hanh chinh.

(2) Phat trien nhanh nguon nhan luc, nhat la nguon nhan luc chat luong cao, tap trung vao viec doi moi can ban va toan dien nen giao duc quoc dan; gan ket chat che phat trien nguon nhan luc voi phat trien va ung dung khoa hoc, cong nghe.

(3) Xay dung he thong ket cau ha tang dong bo, voi mot so cong trinh hien dai, tap trung vao he thong giao thong va ha tang do thi lon.

IV- DINH HUONG PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI, DOI MOI MO HINH TANG TRUONG, CO CAU LAI NEN KINH TE

Phat trien manh me luc luong san xuat, xay dung quan he san xuat phu hop, hinh thanh dong bo the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Chuyen doi mo hinh tang truong tu chu yeu phat trien theo chieu rong sang phat trien hop ly giua chieu rong va chieu sau, vua mo rong quy mo vua chu trong nang cao chat luong, hieu qua, tinh ben vung. Thuc hien co cau lai nen kinh te, trong tam la co cau lai cac nganh san xuat, dich vu phu hop voi cac vung; thuc day co cau lai doanh nghiep va dieu chinh chien luoc thi truong; tang nhanh gia tri noi dia, gia tri gia tang va suc canh tranh cua san pham, doanh nghiep va cua ca nen kinh te; phat trien kinh te tri thuc. Gan phat trien kinh te voi bao ve moi truong, phat trien kinh te xanh.

1. Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; bao dam on dinh kinh te vi mo; huy dong va su dung co hieu qua cac nguon luc

Hoan thien the che kinh te thi truong dong bo va hien dai la tien de quan trong thuc day qua trinh co cau lai nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong, on dinh kinh te vi mo.

Tiep tuc doi moi viec xay dung va thuc thi luat phap bao dam canh tranh binh dang, minh bach giua cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te. Doi moi cong tac quy hoach, ke hoach va dieu hanh phat trien kinh te theo co che thi truong, dong thoi thuc hien tot chinh sach xa hoi. Thuc hien he thong co che va chinh sach phu hop, dac biet la co che, chinh sach tai chinh, tien te nham nang cao chat luong tang truong, bao dam su phat trien an toan, lanh manh cua nen kinh te.

Chinh sach tai chinh quoc gia phai dong vien hop ly, phan phoi va su dung co hieu qua moi nguon luc cho phat trien kinh te - xa hoi; phan phoi loi ich cong bang. Tiep tuc hoan thien chinh sach va he thong thue, co che quan ly gia, phap luat ve canh tranh va kiem soat doc quyen trong kinh doanh, bao ve nguoi tieu dung, cac chinh sach ve thu nhap, tien luong, tien cong. Thuc hien can doi ngan sach tich cuc, bao dam ty le tich luy hop ly cho dau tu phat trien; phan dau giam dan boi chi ngan sach. Tiep tuc doi moi co che, chinh sach tai chinh doi voi doanh nghiep nha nuoc, nhat la cac tap doan kinh te va cac tong cong ty. Quan ly chat che viec vay va tra no nuoc ngoai; giu muc no chinh phu, no quoc gia va no cong trong gioi han an toan. Tang cuong vai tro giam sat ngan sach cua Quoc hoi va hoi dong nhan dan cac cap.

Chinh sach tien te phai chu dong va linh hoat thuc day tang truong ben vung, kiem soat lam phat, on dinh gia tri dong tien. Hinh thanh dong bo khuon kho phap ly ve hoat dong ngan hang. Mo rong cac hinh thuc thanh toan qua ngan hang va thanh toan khong dung tien mat. Dieu hanh chinh sach lai suat, ty gia linh hoat theo nguyen tac thi truong. Doi moi chinh sach quan ly ngoai hoi va vang; tung buoc mo rong pham vi cac giao dich von; tang cuong kiem tra, kiem soat tien toi xoa bo tinh trang su dung ngoai te lam phuong tien thanh toan tren lanh tho Viet Nam. Tang cuong vai tro cua Ngan hang Nha nuoc trong viec hoach dinh va thuc thi chinh sach tien te. Ket hop chat che chinh sach tien te voi chinh sach tai khoa. Kien toan cong tac thanh tra, giam sat hoat dong tai chinh, tien te.

Hoan chinh he thong phap luat, chinh sach ve dat dai bao dam hai hoa cac loi ich cua Nha nuoc, cua nguoi su dung dat, cua nguoi giao lai quyen su dung dat va cua nha dau tu, tao dieu kien thuan loi de su dung co hieu qua nguon luc dat dai cho su phat trien; khac phuc tinh trang lang phi va tham nhung dat dai.

Bao dam quyen tu do kinh doanh va binh dang giua cac thanh phan kinh te. Tiep tuc doi moi manh me va nang cao hieu qua hoat dong cua doanh nghiep nha nuoc, nhat la cac tap doan kinh te va cac tong cong ty. Som hoan thien the che quan ly hoat dong cua cac tap doan, cac tong cong ty nha nuoc. Day manh co phan hoa doanh nghiep nha nuoc; xay dung mot so tap doan kinh te manh, da so huu, trong do so huu nha nuoc giu vai tro chi phoi. Phan dinh ro quyen so huu cua Nha nuoc va quyen kinh doanh cua doanh nghiep, hoan thien co che quan ly von nha nuoc trong cac doanh nghiep. Tao dieu kien thuan loi de kinh te tap the phat trien da dang, mo rong quy mo; co co che, chinh sach hop ly tro giup cac to chuc kinh te hop tac dao tao, boi duong can bo, mo rong thi truong, ung dung cong nghe moi, tiep can von. Khuyen khich phat trien cac loai hinh doanh nghiep, cac hinh thuc to chuc san xuat kinh doanh voi so huu hon hop, nhat la cac doanh nghiep co phan. Hoan thien co che, chinh sach de phat trien manh kinh te tu nhan theo quy hoach va quy dinh cua phap luat, thuc day hinh thanh cac tap doan kinh te tu nhan, khuyen khich tu nhan gop von vao cac tap doan kinh te nha nuoc. Thu hut dau tu nuoc ngoai co cong nghe hien dai, than thien moi truong va tang cuong su lien ket voi cac doanh nghiep trong nuoc. Thuc hien Chuong trinh quoc gia ve phat trien doanh nghiep gan voi qua trinh co cau lai doanh nghiep. Ho tro phat trien manh cac doanh nghiep nho va vua. Tao dieu kien de hinh thanh cac doanh nghiep lon, co suc canh tranh tren thi truong. Phat trien doanh nhan ve so luong va nang luc quan ly, de cao dao duc va trach nhiem xa hoi. Hoan thien khuon kho phap luat de tang cuong su gan bo giua nguoi su dung lao dong va nguoi lao dong.

Tao lap dong bo va van hanh thong suot cac loai thi truong. Phat trien thi truong hang hoa, dich vu theo huong tu do hoa thuong mai va dau tu. Phat trien thi truong tai chinh voi co cau hoan chinh, quy mo tang nhanh, pham vi hoat dong mo rong, van hanh an toan, duoc quan ly va giam sat hieu qua. Phat trien va kiem soat co hieu qua thi truong chung khoan. Phat trien lanh manh, ben vung thi truong bat dong san, ngan chan tinh trang dau co; hoan thien co che van hanh san giao dich bat dong san. Phat trien thi truong lao dong, khuyen khich cac hinh thuc giao dich viec lam. Phat trien nhanh thi truong khoa hoc va cong nghe; khuyen khich, ho tro cac hoat dong khoa hoc va cong nghe theo co che thi truong.

Uu tien phat trien cac san pham co kha nang tham gia mang san xuat va chuoi gia tri toan cau. Anh: CAO THANG

2. Phat trien manh cong nghiep va xay dung theo huong hien dai, nang cao chat luong va suc canh tranh

Co cau lai san xuat cong nghiep ca ve nganh kinh te - ky thuat, vung va gia tri moi. Tang ham luong khoa hoc cong nghe va ty trong gia tri noi dia trong san pham. Phat trien co chon loc cong nghiep che bien, che tac, cong nghiep cong nghe cao, cong nghiep nang luong, khai khoang, luyen kim, hoa chat, cong nghiep quoc phong. Uu tien phat trien cac san pham co loi the canh tranh, san pham co kha nang tham gia mang san xuat va chuoi gia tri toan cau thuoc cac nganh cong nghiep cong nghe cao, cong nghiep co khi, cong nghiep cong nghe thong tin va truyen thong, cong nghiep duoc... Phat trien manh cong nghiep ho tro. Chu trong phat trien cong nghiep phuc vu nong nghiep, nong thon, nang luong sach, nang luong tai tao va vat lieu moi di doi voi ap dung cong nghe tiet kiem nang luong, nguyen lieu. Tung buoc phat trien cong nghiep sinh hoc va cong nghiep moi truong. Tiep tuc phat trien phu hop cac nganh cong nghiep su dung nhieu lao dong.

Phat huy hieu qua cac khu, cum cong nghiep va day manh phat trien cong nghiep theo hinh thuc cum, nhom san pham tao thanh cac to hop cong nghiep quy mo lon va hieu qua cao; hoan thanh viec xay dung cac khu cong nghe cao va trien khai xay dung mot so khu nghien cuu cai tien ky thuat va doi moi cong nghe. Thuc hien phan bo cong nghiep hop ly tren toan lanh tho, bao dam phat trien can doi va hieu qua giua cac vung.

Phat trien nganh xay dung dat trinh do tien tien trong khu vuc. Nhanh chong tiep can va lam chu cac cong nghe hien dai, nang cao nang luc cong nghiep xay lap dap ung yeu cau xay dung trong nuoc va co kha nang canh tranh trong dau thau quoc te. Phat trien manh cong nghiep vat lieu xay dung, nhat la vat lieu chat luong cao, ap dung cong nghe moi.

3. Phat trien nong nghiep toan dien theo huong hien dai, hieu qua, ben vung

Khai thac loi the cua nen nong nghiep nhiet doi de phat trien san xuat hang hoa lon voi nang suat, chat luong, hieu qua va kha nang canh tranh cao. Tang nhanh san luong va kim ngach xuat khau nong san, nang cao thu nhap va doi song nong dan, bao dam vung chac an ninh luong thuc quoc gia. Xay dung mo hinh san xuat kinh doanh phu hop voi tung loai cay, con. Khuyen khich tap trung ruong dat; phat trien trang trai, doanh nghiep nong nghiep phu hop ve quy mo va dieu kien cua tung vung. Gan ket chat che, hai hoa loi ich giua nguoi san xuat, nguoi che bien va nguoi tieu thu, giua viec ap dung ky thuat va cong nghe voi to chuc san xuat, giua phat trien nong nghiep voi xay dung nong thon moi. Doi moi co ban phuong thuc to chuc kinh doanh nong san, truoc het la kinh doanh lua gao; bao dam phan phoi loi ich hop ly trong tung cong doan tu san xuat den tieu dung. Phat trien he thong kho chua nong san, gop phan dieu tiet cung cau. Tiep tuc doi moi, xay dung mo hinh to chuc de phat trien kinh te hop tac phu hop voi co che thi truong. Kiem soat chat che viec chuyen dat nong nghiep, nhat la dat trong lua sang su dung vao muc dich khac di doi voi viec bao dam loi ich cua nguoi trong lua va dia phuong trong lua. Tren co so quy hoach vung, bo tri co cau cay trong, vat nuoi, mua vu va giong phu hop voi nhu cau thi truong va giam thiet hai do thien tai, dich benh. Phat trien cac hinh thuc bao hiem phu hop trong nong nghiep. Day nhanh ap dung tien bo khoa hoc va cong nghe hien dai trong san xuat, che bien, bao quan; uu tien ung dung cong nghe sinh hoc de tao nhieu giong cay trong, vat nuoi va quy trinh san xuat dat nang suat, chat luong va hieu qua cao, tang nhanh gia tri gia tang tren mot don vi dat canh tac. Ho tro phat trien cac khu nong nghiep cong nghe cao. Day manh chan nuoi theo phuong thuc cong nghiep, ban cong nghiep, bao dam chat luong va an toan dich benh.

Phat trien lam nghiep ben vung. Quy hoach va co chinh sach phat trien phu hop cac loai rung san xuat, rung phong ho va rung dac dung voi chat luong duoc nang cao. Nha nuoc dau tu va co chinh sach dong bo de quan ly va phat trien rung phong ho va rung dac dung, dong thoi bao dam cho nguoi nhan khoan cham soc, bao ve rung co cuoc song on dinh. Khuyen khich cac to chuc, ca nhan thuoc moi thanh phan kinh te dau tu trong rung san xuat; gan trong rung nguyen lieu voi cong nghiep che bien ngay tu trong quy hoach va du an dau tu; lay nguon thu tu rung de phat trien rung va lam giau tu rung.

Khai thac ben vung, co hieu qua nguon loi thuy san, phat trien danh bat xa bo, gan voi bao dam quoc phong, an ninh va bao ve moi truong bien. Phat trien nuoi trong thuy san theo quy hoach, tap trung vao nhung san pham co the manh, co gia tri cao; xay dung dong bo ket cau ha tang vung nuoi; day manh ap dung tien bo khoa hoc va cong nghe vao san xuat va che bien, nang cao nang suat, chat luong, suc canh tranh va dap ung yeu cau ve sinh, an toan thuc pham. Xay dung nganh thuy san Viet Nam dat trinh do tien tien trong khu vuc.

Quy hoach va phat trien co hieu qua nghe muoi, bao dam nhu cau cua dat nuoc va doi song diem dan.

4. Phat trien manh cac nganh dich vu, nhat la cac dich vu co gia tri cao, tiem nang lon va co suc canh tranh

Phat trien khu vuc dich vu dat toc do tang truong cao hon cac khu vuc san xuat va cao hon toc do tang GDP la mot huong quan trong chuyen dich co cau kinh te.

Tap trung phat trien mot so nganh dich vu co loi the, co ham luong tri thuc va cong nghe cao nhu du lich, hang hai, hang khong, vien thong, cong nghe thong tin, y te. Hinh thanh mot so trung tam dich vu, du lich co tam co khu vuc va quoc te. Mo rong thi truong noi dia, phat trien manh thuong mai trong nuoc; da dang hoa thi truong ngoai nuoc, khai thac co hieu qua cac thi truong co hiep dinh mau dich tu do va thi truong tiem nang, tang nhanh xuat khau, giam nhap sieu ca quy mo va ti trong, phan dau can bang xuat nhap khau. Chu dong tham gia vao mang phan phoi toan cau, phat trien nhanh he thong phan phoi cac san pham co loi the canh tranh o ca trong va ngoai nuoc, xay dung thuong hieu hang hoa Viet Nam. Da dang hoa san pham va cac loai hinh du lich, nang cao chat luong de dat tieu chuan quoc te. Hien dai hoa va mo rong cac dich vu co gia tri gia tang cao nhu tai chinh, ngan hang, bao hiem, chung khoan, lo-gi-stic va cac dich vu ho tro kinh doanh khac. Phat trien manh dich vu khoa hoc va cong nghe, giao duc va dao tao, van hoa, thong tin, the thao, dich vu viec lam va an sinh xa hoi.

5. Phat trien nhanh ket cau ha tang, nhat la ha tang giao thong

Hinh thanh co ban he thong ket cau ha tang dong bo, voi mot so cong trinh hien dai la mot dot pha chien luoc, la yeu to quan trong thuc day phat trien kinh te - xa hoi va co cau lai nen kinh te. Tap trung ra soat va hoan chinh quy hoach xay dung ket cau ha tang trong ca nuoc va trong tung vung, nhat la giao thong, thuy dien, thuy loi, bao dam su dung tiet kiem cac nguon luc va hieu qua kinh te, xa hoi, bao ve moi truong.

Da dang hoa hinh thuc dau tu, khuyen khich va tao dieu kien cho cac thanh phan kinh te, ke ca dau tu nuoc ngoai tham gia phat trien ket cau ha tang.

Tap trung cac nguon luc dau tu xay dung duong bo cao toc Bac - Nam, nang cap duong sat hien co, xay dung he thong duong sat do thi o cac thanh pho lon. Tren co so quy hoach, chuan bi cac dieu kien de tung buoc xay dung duong sat cao toc Bac - Nam voi lo trinh phu hop; xay dung mot so cang bien va cang hang khong hien dai; cai tao va nang cap ha tang do thi tai Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh. Tung buoc hinh thanh dong bo truc giao thong Bac - Nam, cac truc hanh lang Dong - Tay bao dam lien ket cac phuong thuc van tai; xay dung cac tuyen duong bo doi ngoai dat tieu chuan ky thuat quoc te.

Phat trien dong bo va tung buoc hien dai hoa he thong thuy loi, chu trong xay dung va cung co he thong de bien, de song, cac tram bom, cac cong trinh ngan man va xa lu. Xay dung cac cong trinh phong tranh thien tai, cac khu neo dau tau thuyen de giam nhe thiet hai cho nhan dan. Phat trien nhanh va ben vung nguon dien, hoan chinh he thong luoi dien, di doi voi su dung cong nghe tiet kiem nang luong, bao dam cung cap du dien cho nhu cau phat trien. Hien dai hoa nganh thong tin - truyen thong va ha tang cong nghe thong tin. Phat trien he thong cung cap nuoc sach va hop ve sinh cho do thi, khu cong nghiep va dan cu nong thon. Giai quyet co ban van de thoat nuoc va xu ly nuoc thai o cac do thi.

6. Phat trien hai hoa, ben vung cac vung, xay dung do thi va nong thon moi

Ra soat, dieu chinh, bo sung quy hoach va co co che, chinh sach phu hop de cac vung trong ca nuoc cung phat trien, phat huy loi the cua tung vung, tao su lien ket giua cac vung. Thuc day phat trien cac vung kinh te trong diem, tao dong luc va tac dong lan toa den cac vung khac; dong thoi, tao dieu kien phat trien nhanh hon cac khu vuc con nhieu kho khan, dac biet la cac vung bien gioi, hai dao, Tay Nam, Tay Nguyen, Tay Bac va phia Tay cac tinh mien Trung. Lua chon mot so dia ban co loi the vuot troi, nhat la o ven bien de xay dung mot so khu kinh te lam dau tau phat trien.

Viec thuc hien cac dinh huong phat trien vung phai bao dam su dung dat co hieu qua va tiet kiem, gan voi cac giai phap ung pho voi bien doi khi hau, nhat la nuoc bien dang de bao dam phat trien ben vung.

Vung dong bang: Phat trien nong nghiep cong nghe cao. Hinh thanh cac vung san xuat hang hoa tap trung tren co so to chuc lai san xuat nong nghiep va ap dung cac tien bo ky thuat. Quy hoach cac vung chuyen canh san xuat lua hang hoa lon, day manh tham canh san xuat lua. Hien dai hoa cong nghiep bao quan, che bien. Phat trien cac nganh cong nghiep, dich vu phuc vu phat trien san xuat nong nghiep. Phat trien cac khu cong nghiep, cac cum, nhom san pham cong nghiep va dich vu cong nghe cao gan voi cac do thi lon de hinh thanh cac trung tam kinh te lon cua ca nuoc, co tam co khu vuc, co vai tro dan dat va tac dong lan toa den su phat trien cac vung khac.

Vung trung du, mien nui: Phat trien manh san xuat lam nghiep, cay cong nghiep, cay an qua va chan nuoi dai gia suc tao thanh cac vung san xuat hang hoa tap trung, truoc het la nguyen lieu cho cong nghiep che bien va xuat khau. Bao ve va phat trien rung. Khai thac hieu qua tiem nang dat dai, thuy dien va khoang san; xay dung ho chua nuoc, phat trien thuy loi nho ket hop thuy dien va ngan lu. Khuyen khich phat trien cong nghiep va dich vu co nhu cau dien tich dat lon. Phat trien giao thong nong thon, bao dam duong o to toi cac xa thong suot bon mua va tung buoc co duong o to den thon, ban. Day manh giam ngheo ben vung, nang cao thu nhap, khong ngung cai thien doi song va chat luong dan so cua dong bao cac dan toc thieu so. Doi moi can ban to chuc quan ly nong, lam truong quoc doanh. Chu trong phat trien ha tang kinh te, xa hoi tai cac khu vuc bien gioi, nhat la tai cac cua khau.

Vung bien, ven bien va hai dao: Phat trien manh kinh te bien tuong xung voi vi the va tiem nang bien cua nuoc ta, gan phat trien kinh te bien voi bao dam quoc phong, an ninh, bao ve chu quyen vung bien. Phat trien nhanh mot so khu kinh te, khu cong nghiep ven bien, uu tien phat trien cac nganh cong nghiep nang luong, dong tau, xi mang, che bien thuy san chat luong cao... Day nhanh toc do do thi hoa, tao thanh cac trung tam kinh te bien manh, tao the tien ra bien, gan voi phat trien da dang cac nganh dich vu, nhat la cac nganh co gia tri gia tang cao nhu dich vu xuat, nhap khau, du lich, dich vu nghe ca, dich vu dau khi, van tai... Phat trien cang bien, dich vu cang va van tai bien, song - bien; phat trien cac doi tau, cong nghiep dong moi va sua chua tau bien... Phat trien kinh te dao phu hop voi vi tri, tiem nang va loi the cua tung dao.

Phat trien do thi: Doi moi co che, chinh sach, nang cao chat luong va quan ly chat che quy hoach phat trien do thi. Tung buoc hinh thanh he thong do thi co ket cau ha tang dong bo, hien dai, than thien voi moi truong gom mot so thanh pho lon, nhieu thanh pho vua va nho lien ket va phan bo hop ly tren cac vung; chu trong phat trien do thi mien nui, phat trien manh cac do thi ven bien.

Phat huy vai tro la trung tam kinh te, van hoa, khoa hoc va cong nghe cua Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh, vai tro cua cac trung tam tren tung vung va dia phuong, nhat la ve phat trien nguon nhan luc, pho bien thong tin, truyen ba kien thuc, chuyen giao cong nghe, thuc day chuyen dich co cau kinh te. Hinh thanh nhung cum, nhom san pham, tao hieu ung lan toa nhanh, hieu qua cao trong su gan ket giua san xuat voi thi truong tu trung tam den ngoai vi.

Co chinh sach de phat trien manh nha o cho nhan dan, nhat la cho cac doi tuong chinh sach va nguoi co thu nhap thap.

Xay dung nong thon moi: Quy hoach phat trien nong thon gan voi phat trien do thi va bo tri cac diem dan cu. Phat trien manh cong nghiep, dich vu va lang nghe gan voi bao ve moi truong. Trien khai chuong trinh xay dung nong thon moi phu hop voi dac diem tung vung theo cac buoc di cu the, vung chac trong tung giai doan; giu gin va phat huy nhung net van hoa dac sac cua nong thon Viet Nam. Day manh xay dung ket cau ha tang nong thon. Tao moi truong thuan loi de khai thac moi kha nang dau tu vao nong nghiep va nong thon, nhat la dau tu cua cac doanh nghiep nho va vua, thu hut nhieu lao dong. Trien khai co hieu qua Chuong trinh dao tao nghe cho 1 trieu lao dong nong thon moi nam.

Thuc hien tot cac chuong trinh ho tro nha o cho nguoi ngheo va cac doi tuong chinh sach, chuong trinh nha o cho dong bao vung bao, lu; bo tri hop ly dan cu, bao dam an toan o nhung vung ngap lu, sat lo nui, ven song, ven bien.

Hinh thanh va phat trien cac hanh lang, vanh dai kinh te va cac cuc tang truong co y nghia doi voi ca nuoc va lien ket trong khu vuc: Tao su ket noi dong bo ve he thong ket cau ha tang de hinh thanh truc kinh te Bac - Nam, cac hanh lang kinh te Dong - Tay, cac hanh lang kinh te xuyen A. Hinh thanh cac cum, nhom san pham cong nghiep, dich vu, ket noi cac do thi trung tam doc tuyen hanh lang kinh te. Xay dung trung tam hop tac phat trien kinh te lon tai cac cua khau tren cac hanh lang kinh te.

7. Phat trien toan dien cac linh vuc van hoa, xa hoi hai hoa voi phat trien kinh te

Tao buoc phat trien manh me ve van hoa, xa hoi. Tang dau tu cua Nha nuoc, dong thoi day manh huy dong cac nguon luc cua xa hoi de phat trien van hoa, xa hoi. Hoan thien he thong chinh sach, ket hop chat che cac muc tieu, chinh sach kinh te voi cac muc tieu, chinh sach xa hoi; thuc hien tot tien bo, cong bang xa hoi trong tung buoc, tung chinh sach phat trien phu hop voi dieu kien cu the, bao dam phat trien nhanh, ben vung.

Nang cao thu nhap va chat luong cuoc song cua nhan dan. Tao co hoi binh dang tiep can cac nguon luc phat trien va huong thu cac dich vu co ban, cac phuc loi xa hoi. Thuc hien co hieu qua hon chinh sach giam ngheo phu hop voi tung thoi ky; da dang hoa cac nguon luc va phuong thuc de bao dam giam ngheo ben vung, nhat la tai cac huyen ngheo nhat va cac vung dac biet kho khan. Khuyen khich lam giau theo phap luat, tang nhanh so ho co thu nhap trung binh kha tro len. Co chinh sach va cac giai phap phu hop nham han che phan hoa giau ngheo, giam chenh lech muc song giua nong thon va thanh thi.

Hoan thien he thong chinh sach va co che cung ung dich vu cong cong thich ung voi the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Nha nuoc khong ngung nang cao muc bao dam cac dich vu cong cong thiet yeu cho nhan dan.

Thuc hien tot cac chinh sach ve lao dong, viec lam, tien luong, thu nhap nham khuyen khich va phat huy cao nhat nang luc cua nguoi lao dong. Bao dam quan he lao dong hai hoa, cai thien moi truong va dieu kien lao dong. Day manh day nghe va tao viec lam. Nang cao chat luong va hieu qua hoat dong dua nguoi lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai. Ho tro hoc nghe va tao viec lam cho cac doi tuong chinh sach, nguoi ngheo, lao dong nong thon va vung do thi hoa. Phat trien he thong an sinh xa hoi da dang, ngay cang mo rong va hieu qua. Phat trien manh he thong bao hiem nhu bao hiem xa hoi, bao hiem that nghiep, bao hiem tai nan lao dong va benh nghe nghiep... Khuyen khich va tao dieu kien thuan loi de nguoi lao dong tiep can va tham gia cac loai hinh bao hiem. Thuc hien tot cac chinh sach uu dai va khong ngung nang cao muc song doi voi nguoi co cong. Mo rong cac hinh thuc tro giup va cuu tro xa hoi, nhat la doi voi cac doi tuong kho khan.

Phat trien toan dien, dong bo cac linh vuc van hoa, vua phat huy nhung gia tri tot dep cua dan toc, vua tiep thu nhung tinh hoa van hoa nhan loai, xu ly tot moi quan he giua kinh te va van hoa de van hoa thuc su la nen tang tinh than cua xa hoi, la mot dong luc phat trien kinh te - xa hoi va hoi nhap quoc te. Tap trung xay dung doi song, loi song va moi truong van hoa lanh manh; coi trong van hoa trong lanh dao, quan ly, van hoa trong kinh doanh va van hoa trong ung xu. Chu trong xay dung nhan cach con nguoi Viet Nam ve ly tuong, tri tue, dao duc, loi song, the chat, long tu ton dan toc, trach nhiem xa hoi, y thuc chap hanh phap luat, nhat la trong the he tre. Phat huy gia tri truyen thong tot dep, xay dung gia dinh Viet Nam am no, tien bo, hanh phuc; thuc hien tot binh dang gioi, su tien bo cua phu nu; cham soc, giao duc va bao ve quyen tre em. Bao dam quyen tu do tin nguong, ton giao cua cong dan theo quy dinh cua phap luat. Khuyen khich tu do sang tao trong hoat dong van hoa, van hoc nghe thuat de tao ra nhieu san pham co gia tri cao, co suc lan toa lon, xung dang voi tam voc cua dan toc. Xay dung va nang cap dong bo he thong thiet che van hoa, the thao. Coi trong bao ton va phat huy cac di san van hoa dan toc. Nang cao muc huong thu van hoa cua nhan dan.

Nang cao chat luong he thong thong tin, bao chi, internet, xuat ban. Bao dam quyen duoc thong tin va co hoi tiep can thong tin cua nhan dan, dac biet o cac vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc. Tiep tuc doi moi co che va nang cao hieu qua quan ly, day manh xa hoi hoa cac linh vuc van hoa, thong tin, hinh thanh thi truong van hoa lanh manh. Dau tranh chong cac bieu hien phi van hoa, suy thoai dao duc, loi song, tac dong tieu cuc cua cac san pham van hoa thong tin doi truy, kich dong bao luc. Day manh phong, chong toi pham va cac te nan xa hoi; giam te nan ma tuy, mai dam; ngan chan co hieu qua tai nan giao thong. Nang cao chat luong phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa; xay dung xa, phuong, khu pho, thon, ban doan ket, dan chu, ky cuong, van minh, lanh manh.

8. Phat trien manh su nghiep y te, nang cao chat luong cong tac cham soc suc khoe nhan dan

Tap trung phat trien manh he thong cham soc suc khoe va nang cao chat luong dich vu y te. Nha nuoc tiep tuc tang dau tu dong thoi day manh xa hoi hoa de phat trien nhanh he thong y te cong lap va ngoai cong lap; hoan chinh mo hinh to chuc va cung co mang luoi y te co so. Nang cao nang luc cua tram y te xa, hoan thanh xay dung benh vien tuyen huyen, nang cap benh vien tuyen tinh va tuyen trung uong. Xay dung them mot so benh vien chuyen khoa co trinh do cao tai Ha Noi, thanh pho Ho Chi Minh va mot so vung. Xay dung mot so co so kham, chua benh co tam co khu vuc. Khuyen khich cac nha dau tu thuoc cac thanh phan kinh te thanh lap cac co so y te chuyen khoa co chat luong cao. Khac phuc tinh trang qua tai o cac benh vien, dac biet la benh vien tuyen trung uong va tuyen tinh. Doi moi co che hoat dong, nhat la co che tai chinh cua cac co so y te cong lap theo huong tu chu, cong khai, minh bach. Chuan hoa chat luong dich vu y te, chat luong benh vien, tung buoc tiep can voi tieu chuan khu vuc va quoc te. Doi moi va hoan thien dong bo cac chinh sach bao hiem y te, kham, chua benh va vien phi phu hop; co lo trinh thuc hien bao hiem y te toan dan. Thuc hien tot chinh sach kham, chua benh cho cac doi tuong chinh sach, nguoi ngheo, tre em va nguoi dan toc thieu so, cham soc suc khoe nguoi cao tuoi. Tang cuong dao tao va nang cao chat luong chuyen mon, y duc, tinh than trach nhiem cua doi ngu can bo y te. Phan dau den nam 2020 tat ca cac xa, phuong co bac si. Phat trien manh y te du phong, khong de xay ra dich benh lon. Tiep tuc kiem che va giam manh lay nhiem HIV. Tiep tuc giam ty le tre em suy dinh duong. Nang cao chat luong va bao dam ve sinh, an toan thuc pham. Phat trien nhanh cong nghiep duoc va thiet bi y te. Phat trien manh y hoc dan toc ket hop voi y hoc hien dai. Quan ly chat che viec san xuat va kinh doanh duoc pham.

Xay dung va thuc hien chien luoc quoc gia ve nang cao suc khoe, tam voc con nguoi Viet Nam. Day manh phat trien the duc the thao quan chung va the thao thanh tich cao. Thuc hien tot cac chinh sach dan so va ke hoach hoa gia dinh, duy tri muc sinh thay the, bao dam can bang gioi tinh hop ly, nang cao chat luong dan so. Day manh xa hoi hoa trong cac linh vuc y te, dan so - ke hoach hoa gia dinh va the duc the thao.

9. Nang cao chat luong nguon nhan luc, doi moi toan dien va phat trien nhanh giao duc va dao tao

Phat trien va nang cao chat luong nguon nhan luc, nhat la nguon nhan luc chat luong cao la mot dot pha chien luoc, la yeu to quyet dinh day manh phat trien va ung dung khoa hoc, cong nghe, co cau lai nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong va la loi the canh tranh quan trong nhat, bao dam cho phat trien nhanh, hieu qua va ben vung. Dac biet coi trong phat trien doi ngu can bo lanh dao, quan ly gioi, doi ngu chuyen gia, quan tri doanh nghiep gioi, lao dong lanh nghe va can bo khoa hoc, cong nghe dau dan. Dao tao nguon nhan luc dap ung yeu cau da dang, da tang cua cong nghe va trinh do phat trien cua cac linh vuc, nganh nghe. Thuc hien lien ket chat che giua cac doanh nghiep, co so su dung lao dong, co so dao tao va Nha nuoc de phat trien nguon nhan luc theo nhu cau xa hoi. Thuc hien cac chuong trinh, de an dao tao nhan luc chat luong cao doi voi cac nganh, linh vuc chu yeu, mui nhon. Chu trong phat hien, boi duong, phat huy nhan tai; dao tao nhan luc cho phat trien kinh te tri thuc.

Phat trien giao duc la quoc sach hang dau. Doi moi can ban, toan dien nen giao duc Viet Nam theo huong chuan hoa, hien dai hoa, xa hoi hoa, dan chu hoa va hoi nhap quoc te, trong do, doi moi co che quan ly giao duc, phat trien doi ngu giao vien va can bo quan ly la khau then chot. Tap trung nang cao chat luong giao duc, dao tao, coi trong giao duc dao duc, loi song, nang luc sang tao, ky nang thuc hanh, kha nang lap nghiep. Doi moi co che tai chinh giao duc. Thuc hien kiem dinh chat luong giao duc, dao tao o tat ca cac bac hoc. Xay dung moi truong giao duc lanh manh, ket hop chat che giua nha truong voi gia dinh va xa hoi.

Mo rong giao duc mam non, hoan thanh pho cap mam non 5 tuoi. Thuc hien pho cap giao duc tieu hoc va trung hoc co so voi chat luong ngay cang cao. Phat trien manh va nang cao chat luong day nghe va giao duc chuyen nghiep. Ra soat, hoan thien quy hoach va thuc hien quy hoach mang luoi truong dai hoc, cao dang va day nghe trong ca nuoc. Thuc hien dong bo cac giai phap de nang cao chat luong giao duc dai hoc, bao dam co che tu chu gan voi nang cao trach nhiem xa hoi cua cac co so giao duc, dao tao. Tap trung dau tu xay dung mot so truong, khoa, chuyen nganh mui nhon, chat luong cao.

Doi moi manh me noi dung, chuong trinh, phuong phap day va hoc o tat ca cac cap, bac hoc. Tich cuc chuan bi de tu sau nam 2015 thuc hien chuong trinh giao duc pho thong moi. Mo rong va nang cao chat luong dao tao ngoai ngu. Nha nuoc tang dau tu, dong thoi day manh xa hoi hoa, huy dong toan xa hoi cham lo phat trien giao duc. Phat trien nhanh va nang cao chat luong giao duc o vung kho khan, vung nui, vung dong bao dan toc thieu so. Day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap; mo rong cac phuong thuc dao tao tu xa va he thong cac trung tam hoc tap cong dong, trung tam giao duc thuong xuyen. Thuc hien tot binh dang ve co hoi hoc tap va cac chinh sach xa hoi trong giao duc.

10. Phat trien khoa hoc va cong nghe thuc su la dong luc then chot cua qua trinh phat trien nhanh va ben vung

Huong trong tam hoat dong khoa hoc, cong nghe vao phuc vu cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien theo chieu sau gop phan tang nhanh nang suat, chat luong, hieu qua va nang cao suc canh tranh cua nen kinh te. Thuc hien dong bo cac nhiem vu: nang cao nang luc, doi moi co che quan ly, day manh ung dung khoa hoc va cong nghe, tang cuong hoi nhap quoc te ve khoa hoc, cong nghe.

Tang nhanh nang luc khoa hoc, cong nghe co trong tam, trong diem. Phat trien dong bo va su dung co hieu qua co so vat chat va nguon nhan luc. Nha nuoc tap trung dau tu cho cac nhiem vu trong diem quoc gia, cac giai phap khoa hoc, cong nghe cho cac san pham chu luc, mui nhon, dong thoi day manh xa hoi hoa, huy dong moi nguon luc xa hoi, nhat la cua cac doanh nghiep cho phat trien khoa hoc, cong nghe. Gan cac muc tieu, nhiem vu khoa hoc, cong nghe voi cac muc tieu, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi o tung cap, nganh, dia phuong va co so.

Doi moi manh me, dong bo to chuc, co che quan ly, co che hoat dong khoa hoc, cong nghe. Phat huy vai tro, hieu qua cua cac to chuc khoa hoc, cong nghe chu luc trong viec thuc hien cac nhiem vu khoa hoc, cong nghe trong diem. Phat trien manh thi truong khoa hoc va cong nghe. Doi moi can ban co che su dung kinh phi nha nuoc va co che xay dung, trien khai cac nhiem vu khoa hoc, cong nghe theo huong lay muc tieu va hieu qua ung dung la tieu chuan hang dau; chuyen cac don vi su nghiep khoa hoc, cong nghe sang co che tu chu, tu chiu trach nhiem. Phat trien cac doanh nghiep khoa hoc, cong nghe, cac quy doi moi cong nghe va quy dau tu mao hiem. Xay dung dong bo chinh sach dao tao, thu hut, trong dung, dai ngo xung dang nhan tai khoa hoc va cong nghe. Thuc hanh dan chu, ton trong va phat huy tu do tu tuong trong hoat dong nghien cuu, sang tao cua tri thuc vi su phat trien cua dat nuoc.

Day manh nghien cuu - trien khai, ung dung cong nghe; phat trien hop ly, dong bo khoa hoc xa hoi, khoa hoc tu nhien, khoa hoc ky thuat va cong nghe. Khoa hoc xa hoi lam tot nhiem vu nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien, du bao xu huong phat trien, cung cap luan cu cho viec xay dung duong loi, chinh sach phat trien dat nuoc trong giai doan moi. Huong manh nghien cuu, ung dung khoa hoc va cong nghe gan voi yeu cau phat trien cua tung nganh, tung linh vuc, tung san pham, gan voi dao tao va san xuat kinh doanh. Xay dung va thuc hien chuong trinh doi moi cong nghe quoc gia, co chinh sach khuyen khich doanh nghiep nhap khau cong nghe hien dai, truoc het la doi voi nhung nganh, linh vuc chu luc, mui nhon; uu tien phat trien cong nghe cao; ung dung nhanh khoa hoc va cong nghe vao linh vuc nong nghiep va cong nghiep nong thon; su dung hop ly cong nghe dung nhieu lao dong. Nhanh chong hinh thanh mot so co so nghien cuu - ung dung manh, du suc tiep thu, cai tien cong nghe va sang tao cong nghe moi gan voi hoat dong san xuat kinh doanh. Phat huy hieu qua cac phong thi nghiem trong diem quoc gia. Co chinh sach khuyen khich, ho tro cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te doi moi cong nghe, lam chu cac cong nghe then chot, mui nhon va day manh san xuat cac san pham co ham luong cong nghe cao, trong do uu tien cac doanh nghiep nho va vua.

Quan tam dung muc nghien cuu co ban co trong diem, theo yeu cau phat trien cua dat nuoc.

Chu trong phat trien cac nganh, linh vuc khoa hoc, cong nghe lam nen tang cho phat trien kinh te tri thuc nhu: cong nghe thong tin, cong nghe sinh hoc, cong nghe vat lieu moi, cong nghe moi truong... Tap trung phat trien san pham cong nghe cao, co gia tri gia tang lon trong mot so nganh, linh vuc.

Hinh thanh he thong danh gia ket qua, hieu qua hoat dong khoa hoc va cong nghe. Thuc hien nghiem tuc cac quy dinh ve quyen so huu tri tue, tap trung phat trien va khai thac tai san tri tue. Mo rong va nang cao he thong tieu chuan, quy chuan dat chuan muc quoc te.

11. Bao ve va cai thien chat luong moi truong, chu dong ung pho co hieu qua voi bien doi khi hau, phong, chong thien tai

Nang cao y thuc bao ve moi truong, gan nhiem vu, muc tieu bao ve moi truong voi phat trien kinh te - xa hoi. Doi moi co che quan ly tai nguyen va bao ve moi truong. Dua noi dung bao ve moi truong vao chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien nganh, linh vuc, vung va cac chuong trinh, du an. Cac du an dau tu xay dung moi phai bao dam yeu cau ve moi truong. Thuc hien nghiem ngat lo trinh xu ly cac co so gay o nhiem moi truong. Hoan thien he thong luat phap ve bao ve moi truong; xay dung che tai du manh de ngan ngua, xu ly cac hanh vi vi pham. Khac phuc suy thoai, bao ve moi truong va can bang sinh thai, nang cao chat luong moi truong. Thuc hien tot chuong trinh trong rung, ngan chan co hieu qua nan pha rung, chay rung; tang dien tich cac khu bao ton thien nhien. Quan ly, khai thac va su dung co hieu qua tai nguyen dat, nuoc, khoang san va cac nguon tai nguyen thien nhien khac. Han che va tien toi khong xuat khau tai nguyen chua qua che bien. Chu trong phat trien kinh te xanh, than thien voi moi truong. Thuc hien san xuat va tieu dung ben vung; tung buoc phat trien nang luong sach, san xuat sach, tieu dung sach. Day manh xa hoi hoa cong tac bao ve moi truong, phat trien cac dich vu moi truong, xu ly chat thai.

Day manh cong tac nghien cuu, du bao khi tuong thuy van, bien doi khi hau va danh gia tac dong de chu dong trien khai thuc hien co hieu qua cac giai phap phong, chong thien tai va Chuong trinh quoc gia ve ung pho voi bien doi khi hau, nhat la nuoc bien dang. Tang cuong hop tac quoc te de phoi hop hanh dong va tranh thu su giup do cua cong dong quoc te.

12. Giu vung doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho, bao dam an ninh chinh tri va trat tu, an toan xa hoi; mo rong quan he doi ngoai, chu dong hoi nhap, nang cao vi the cua Viet Nam tren truong quoc te

Tang cuong tiem luc quoc phong, bao dam vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho quoc gia ca o dat lien, vung troi, vung bien va hai dao. Giu vung hoa binh, on dinh de xay dung va phat trien dat nuoc.

Bo tri the tran quoc phong, an ninh phu hop voi tinh hinh moi. Gan ket quoc phong voi an ninh. Ket hop chat che quoc phong, an ninh voi phat trien kinh te - xa hoi tren tung dia ban lanh tho, trong cong tac quy hoach, ke hoach va cac chuong trinh, du an. Bao dam an ninh chinh tri va trat tu, an toan xa hoi, quan tam dac biet den cac vung, dia ban trong diem. Mo rong phuong thuc huy dong nguon luc xay dung cong nghiep quoc phong va nang cao kha nang bao dam cua cong nghiep quoc phong. Long ghep cac chuong trinh de xay dung cac khu kinh te - quoc phong o vung bien gioi, hai dao. Xay dung luc luong Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan vung manh toan dien, cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai; bao ve To quoc, bao ve Dang, Nha nuoc, nhan dan va che do xa hoi chu nghia; giu vung on dinh chinh tri va trat tu, an toan xa hoi; lam that bai moi am muu chong pha cua cac the luc thu dich va moi y do, hanh dong xam pham chu quyen va toan ven lanh tho; khong de bi dong, bat ngo.

Thuc hien nhat quan duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien; da phuong hoa, da dang hoa quan he, chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te; Viet Nam la ban, doi tac tin cay va la thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te; tao moi truong hoa binh, on dinh de xay dung va phat trien dat nuoc.

Tang cuong quan he huu nghi, hop tac voi cac nuoc lang gieng; thuc day giai quyet cac van de con ton tai ve bien gioi, lanh tho, ranh gioi bien va them luc dia voi cac nuoc lien quan tren co so luat phap quoc te va quy tac ung xu cua khu vuc. Xay dung duong bien gioi hoa binh, huu nghi, hop tac cung phat trien. Chu dong, tich cuc va co trach nhiem cung cac nuoc xay dung cong dong ASEAN vung manh. Ket hop chat che doi ngoai cua Dang voi ngoai giao cua Nha nuoc va ngoai giao nhan dan, giua ngoai giao chinh tri voi ngoai giao kinh te va ngoai giao van hoa, giua doi ngoai voi quoc phong, an ninh. Nang cao hieu qua hoi nhap quoc te, gop phan xay dung nen kinh te doc lap, tu chu va phat trien nhanh, ben vung. Phat huy vai tro va nguon luc cua cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai vao phat trien dat nuoc.

Tiep tuc cai thien moi truong dau tu, tao dieu kien thuan loi de thu hut manh cac nguon von quoc te; thu hut cac nha dau tu lon, co cong nghe cao, cong nghe nguon; mo rong thi truong xuat khau.

V- NANG CAO HIEU LUC, HIEU QUA QUAN LY NHA NUOC BAO DAM THUC HIEN THANG LOI CHIEN LUOC

1. Thuc hien tot chuc nang cua Nha nuoc, giai quyet dung dan moi quan he giua Nha nuoc voi thi truong

Xay dung dong bo, nang cao chat luong va to chuc thuc hien co hieu qua he thong phap luat, the che va cac chinh sach phat trien kinh te - xa hoi, thuc hien ngay cang tot hon an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi, bao ve va tro giup cac doi tuong de bi ton thuong trong nen kinh te thi truong. Bao dam on dinh kinh te vi mo va an ninh kinh te.

Xay dung va to chuc thuc hien tot chien luoc, quy hoach, ke hoach va bang cac nguon luc, cac chinh sach huong cac qua trinh phat trien kinh te - xa hoi va he thong kinh doanh vao nhung linh vuc va dia ban can thiet, dap ung muc tieu, yeu cau cua su phat trien.

Quan ly va su dung hieu qua tai san quoc gia, thuc hien tot chuc nang chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc. To chuc cung ung cac san pham hang hoa va dich vu thiet yeu ma khu vuc kinh te tu nhan chua lam duoc hoac khong muon lam; kiem soat doc quyen va bao ve nguoi tieu dung.

Phat trien manh nguon nhan luc va he thong ket cau ha tang kinh te, xa hoi dap ung yeu cau phat trien.

Bao dam quoc phong, an ninh va thuc hien co hieu qua duong loi doi ngoai cua Dang, giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, tao lap moi truong ngay cang thuan loi cho phat trien dat nuoc.

Nha nuoc quan ly dieu hanh nen kinh te bang phap luat, quy hoach, ke hoach va cac cong cu dieu tiet tren co so ton trong cac quy luat thi truong. Tang cuong cong tac giam sat, nhat la giam sat thi truong tai chinh, chu dong dieu tiet, giam cac tac dong tieu cuc cua thi truong, khong pho mac cho thi truong hoac can thiep lam sai lech cac quan he thi truong.

2. Hoan thien bo may nha nuoc, tao buoc chuyen manh ve cai cach hanh chinh

Day manh cai cach lap phap, hanh phap va tu phap, doi moi tu duy va quy trinh xay dung phap luat, nang cao chat luong he thong phap luat. Tiep tuc xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, thuc hien nguyen tac quyen luc nha nuoc la thong nhat, co su phan cong, phoi hop va kiem soat giua cac co quan trong viec thuc hien cac quyen lap phap, hanh phap, tu phap. Hoan thien co che de tang cuong kiem tra, giam sat hoat dong cua cac co quan lap phap, hanh phap va tu phap.

Tap trung xay dung nen hanh chinh nha nuoc trong sach, vung manh, bao dam quan ly thong nhat, thong suot, hieu luc, hieu qua. Thuc hien chuong trinh tong the cai cach hanh chinh va hien dai hoa nen hanh chinh quoc gia. Tiep tuc kien toan bo may Chinh phu, nang cao hieu qua quan ly vi mo, nhat la chat luong xay dung the che, quy hoach, nang luc du bao va kha nang phan ung chinh sach trong dieu kien kinh te thi truong va hoi nhap quoc te. Tong ket, danh gia mo hinh to chuc va chat luong hoat dong cua chinh quyen dia phuong nham xac lap mo hinh to chuc phu hop, bao dam phan dinh dung chuc nang, trach nhiem, tham quyen, sat thuc te, hieu luc, hieu qua. Xay dung mo hinh chinh quyen do thi va chinh quyen nong thon phu hop.

Hoan thien co che phan cap, bao dam quan ly thong nhat ve quy hoach va nhung dinh huong phat trien, tang cuong giam sat, kiem tra, thanh tra; dong thoi de cao vai tro chu dong, tinh than trach nhiem, nang cao nang luc cua tung cap, tung nganh. Mo rong dan chu di doi voi tang cuong ky luat, ky cuong.

Xay dung doi ngu can bo, cong chuc, vien chuc co pham chat dao duc tot, co ban linh chinh tri, co nang luc, co tinh chuyen nghiep cao, tan tuy phuc vu nhan dan. Quy dinh ro va de cao trach nhiem cua nguoi dung dau.

Dat yeu cau cai cach thu tuc hanh chinh ngay trong qua trinh xay dung the che, tong ket kinh nghiem thuc tien va tang cuong doi thoai giua Nha nuoc voi doanh nghiep va nhan dan; mo rong dan chu, phat huy vai tro cua cac to chuc va chuyen gia tu van doc lap trong viec xay dung the che, chuan muc quoc gia ve thu tuc hanh chinh; giam manh cac thu tuc hien hanh. Cong khai cac chuan muc, cac quy dinh hanh chinh de nhan dan giam sat viec thuc hien. Tang cuong tinh minh bach, trach nhiem trong hoat dong cong vu. Day manh viec ung dung cong nghe thong tin trong quan ly va dieu hanh cua he thong hanh chinh nha nuoc cac cap.

3. Day manh cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi

Thuc hien kien tri, kien quyet, co hieu qua cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi la nhiem vu rat quan trong, vua cap bach, vua lau dai cua cong tac xay dung Dang, xay dung Nha nuoc. Hoan thien the che, luat phap. Nang cao pham chat dao duc cua doi ngu cong chuc; cong khai, minh bach tai san cua can bo, cong chuc. Tang cuong cong tac giam sat, thuc hien dan chu, tao co che de nhan dan giam sat cac cong viec co lien quan den ngan sach, tai san cua Nha nuoc. Nang cao hieu luc, hieu qua cua cac co quan chuc nang, khuyen khich phat hien va xu ly nghiem cac hanh vi tham nhung, lang phi. Cai cach co ban che do tien luong cua can bo, cong chuc, vien chuc.

Phat huy vai tro cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan va cac co quan thong tin dai chung trong viec phat hien, dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi.

4. Tang cuong su lanh dao cua Dang, phat huy quyen lam chu cua nhan dan trong viec xay dung bo may nha nuoc

Trong dieu kien Dang ta la dang cam quyen va co Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua dan, do dan, vi dan, phuong thuc lanh dao cua Dang phai chu yeu bang Nha nuoc va thong qua Nha nuoc.

Hoan thien noi dung va doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, gan quyen han voi trach nhiem trong viec thuc hien chuc nang lanh dao cua cac cap uy dang; tang cuong dan chu trong Dang va phat huy quyen lam chu cua nhan dan la noi dung quan trong cua doi moi chinh tri phai duoc tien hanh dong bo voi doi moi kinh te. Coi trong mo rong dan chu truc tiep trong xay dung Dang va xay dung chinh quyen, khac phuc tinh trang Dang buong long su lanh dao hoac bao bien lam thay chuc nang, nhiem vu quan ly dieu hanh cua chinh quyen.

Tong ket viec thuc hien thi diem khong to chuc hoi dong nhan dan quan, huyen, phuong; dai hoi dang cac cap truc tiep bau bi thu cap uy; nhan dan truc tiep bau nguoi dung dau chinh quyen cap xa; nhat the hoa hai chuc danh bi thu cap uy va chu tich uy ban nhan dan. Tren co so do, lua chon phuong an phu hop, hieu qua, gop phan doi moi phuong thuc va tang cuong su lanh dao cua Dang, nang cao hieu luc, hieu qua quan ly dieu hanh cua chinh quyen va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, nhat la dan chu truc tiep.

Hoan thien co che de nhan dan dong gop y kien, phan bien xa hoi va giam sat cong viec cua Dang va Nha nuoc, nhat la ve cac chinh sach kinh te, xa hoi, ve quy hoach, ke hoach, chuong trinh va du an phat trien quan trong. Quy dinh che do cung cap thong tin va trach nhiem giai trinh cua co quan nha nuoc truoc nhan dan. Hoan thien va thuc hien tot Quy che dan chu o co so. Phat huy vai tro cua cac to chuc chinh tri - xa hoi, to chuc xa hoi va cua moi nguoi dan trong viec quan ly va to chuc doi song cong dong theo quy dinh cua phap luat.

VI- TO CHUC THUC HIEN CHIEN LUOC

Thuc hien thang loi Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020 la nhiem vu trong tam cua toan Dang, toan dan, toan quan, cua cac cap, cac nganh tu trung uong den co so. Phai tap trung lam tot cac viec sau day:

Cac cap uy dang, cac dang doan, ban can su dang chi dao quan triet sau sac noi dung Chien luoc trong toan Dang, toan dan, toan quan, cac cap, cac nganh va tang cuong su lanh dao, tao su thong nhat ca ve nhan thuc va hanh dong trong viec trien khai thuc hien co hieu qua Chien luoc.

Dang doan Quoc hoi chi dao viec xay dung, hoan chinh he thong phap luat va giam sat viec thuc hien Chien luoc.

Ban can su dang Chinh phu chi dao xay dung va to chuc thuc hien chuong trinh hanh dong, cac chien luoc, quy hoach phat trien nganh, san pham, vung lanh tho bao dam phat huy loi the va su dung co hieu qua moi nguon luc cua dat nuoc. Chi dao to chuc thuc hien co hieu qua ba khau dot pha chien luoc, qua trinh co cau lai nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam, hang nam, cac chuong trinh quoc gia.

Xay dung co che va dua vao nen nep viec thuong xuyen theo doi, kiem tra danh gia tinh hinh thuc hien Chien luoc. Trong qua trinh to chuc thuc hien Chien luoc, khi xuat hien nhung van de can doi moi ma chua co chu truong, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri quyet dinh viec thuc hien thi diem.

Phat huy vai tro cua Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan, cac to chuc xa hoi; xay dung co che de phat huy vai tro cua nhan dan trong viec thuc hien va giam sat thuc hien Chien luoc.


(1) Khong ke so giuong benh cua cac tram y te cap xa.
(2) Ke ca dien tich cay cong nghiep lau nam.