Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3016844/19032011.aspx

Chi thi cua Bo Chinh tri ve hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang

Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang da thanh cong tot dep. Dai hoi da thong qua Nghi quyet va cac van kien quan trong: Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011), Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020, Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong khoa X tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang, Dieu le Dang (bo sung, sua doi).
De trien khai viec hoc tap, quan triet va to chuc thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI, Bo Chinh tri yeu cau cac cap uy, to chuc dang, cac cap, cac nganh thuc hien tot cac nhiem vu sau day:

1- Chu dong xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI. Tren co so nam vung duong loi, quan diem, chu truong, muc tieu, nhiem vu neu trong Nghi quyet va cac van kien Dai hoi XI, Dang doan Quoc hoi, Ban can su dang Chinh phu, Dang doan Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, cac dang doan doan the chinh tri - xa hoi, cac tinh uy, thanh uy, Dang uy truc thuoc Trung uong, cac cap, cac nganh chu dong xay dung chuong trinh hanh dong trien khai thuc hien mot cach tich cuc, sang tao, phu hop voi dieu kien cu the cua nganh, dia phuong, don vi va tao ra phong trao thi dua trong toan Dang, toan quan va toan dan, quyet tam phan dau thuc hien thang loi cac muc tieu, nhiem vu Dai hoi da de ra.

Trong xay dung chuong trinh hanh dong, can chu trong de ra cac bien phap thiet thuc, co lo trinh hop ly giai quyet co hieu qua cac van de buc xuc, cap bach nham on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat, dam bao doi song nhan dan, thuc day san xuat phat trien, dong thoi lam tot cong tac tu tuong, cong tac tuyen truyen tao su dong thuan cao trong nhan dan.

2- Tap trung chuan bi va to chuc tot dot hoc tap, quan triet Nghi quyet Dai hoi XI, coi day la mot trong nhung nhiem vu trong tam cua nam 2011.

Cac van kien Dai hoi XI can tap trung hoc tap, quan triet la: Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 201l), Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020, Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong khoa X tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang, Dieu le Dang (bo sung, sua doi). Can to chuc thao luan, phan tich co so ly luan, thuc tien, nhan thuc ro cac quan diem co ban, nhung diem moi cua cac van kien, lam ro noi dung cac quan diem, chu truong, muc tieu, giai phap, dinh huong trong moi van kien.

Ket hop hoc tap, quan triet, pho bien cac van kien Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI voi pho bien, quan triet nghi quyet dai hoi va thao luan chuong trinh hanh dong cua Dang bo minh. Tren co so hoc tap, thao luan, nam vung cac quan diem, chu truong, duong loi cua Dang, dau tranh voi cac quan diem sai trai, thu dich; uon nan nhung nhan thuc lech lac; tang cuong phe binh va tu phe binh, phe phan cac bieu hien “tu dien bien” trong noi bo Dang.

Ve phuong phap to chuc hoc tap, pho bien, can tuy doi tuong ma co hinh thuc phu hop. Can bo chu chot cac cap can nghien cuu sau cac noi dung co ban, cac diem moi, co so ly luan va thuc tien cua cac quan diem, giai phap; tu do lien he thuc tien va van dung sang tao vao dieu kien thuc te sau khi hoc tap. Can bo, dang vien co so can duoc to chuc hoc tap, quan triet mot cach thiet thuc, gan voi thuc tien dia phuong, co so de nguoi hoc nam vung cac luan diem co ban va co kha nang van dung vao thuc tien doi song, cong tac. Co cac hinh thuc tuyen truyen, pho bien phu hop voi dong dao cac tang lop nhan dan o trong nuoc, dong bao ta o nuoc ngoai va ban be quoc te.

To chuc bien soan cac loai tai lieu hoc tap, quan triet, pho bien cac van kien Dai hoi XI phu hop voi tung doi tuong. De cao vai tro, trach nhiem cua dong chi bi thu cap uy va lua chon cac bao cao vien co quan diem chinh tri vung vang de pho bien, quan triet Nghi quyet, cac van kien Dai hoi. Doi ngu bao cao vien can duoc nghien cuu, hoc tap va quan triet truoc.

Viec to chuc hoc tap, quan triet Nghi quyet Dai hoi XI can tien hanh khan truong, nghiem tuc, khong lam luot. Lam tot cong tac chuan bi cho viec to chuc hoc tap, quan triet, ket hop voi thuc hien tot cac nhiem vu chinh tri khac, dac biet la cong tac bau cu dai bieu Quoc hoi va dai bieu hoi dong nhan dan cac cap.

Cong tac to chuc hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI o cac cap phai duoc cac cap uy dang quan tam thuc hien theo su chi dao, huong dan cua cap uy cap tren. Phat huy tinh chu dong, sang tao cua cac cap, cac nganh, coi day la dot sinh hoat chinh tri quan trong tao su thong nhat y chi va hanh dong trong toan Dang, toan dan va toan quan, su dong thuan trong xa hoi.

3- Tren co so quan triet tot cac tu tuong chi dao chung, giao cac cap uy, to chuc dang lien quan thuc hien tot mot so nhiem vu cu the sau:

3.1- Ban Tuyen giao Trung uong

– To chuc viec bien soan, phat hanh cac tai lieu phuc vu hoc tap, quan triet, pho bien cac van kien Dai hoi XI, tap trung lam ro nhung noi dung co ban, nhung diem moi.

– Ban hanh Huong dan viec hoc tap, quan triet va trien khai thuc hien cac van kien cua Dai hoi XI theo tinh than doi moi, khan truong, thiet thuc va hieu qua.

– Chu tri phoi hop voi Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh, voi cac co quan, don vi co lien quan mo cac lop hoc tap, quan triet noi dung cac van kien Dai hoi XI cho cac doi tuong de trien khai viec nghien cuu, hoc tap, quan triet, pho bien noi dung cac van kien Dai hoi XI trong toan xa hoi: dai dien thuong truc cap uy, lanh dao cac ban tuyen giao, bao cao vien nong cot cua cac tinh uy, thanh uy va cac dang uy truc thuoc Trung uong; lanh dao cac co quan bao chi, xuat ban; lanh dao cac hoi van hoc, nghe thuat, hoi khoa hoc, ky thuat va cac van nghe si, tri thuc tieu bieu; doi ngu giang vien ly luan chinh tri cac hoc vien, cac truong dai hoc, cao dang trong ca nuoc.

– Thanh lap To Bao cao vien Trung uong ho tro cac tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong bao cao ve noi dung cua cac van kien cho can bo chu chot cua cac dang bo tinh, thanh pho, dang bo truc thuoc Trung uong.

– Chi dao cac co quan bao chi, cac phuong tien thong tin dai chung day manh cac hoat dong tuyen truyen, pho bien rong rai trong cac tang lop nhan dan va cac hoat dong thong tin doi ngoai ve cac noi dung co ban cua cac van kien Dai hoi XI.

3.2- Cac tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong

– Can cu vao noi dung cac van kien Dai hoi XI va huong dan cua Ban Tuyen giao Trung uong, chu dong xay dung ke hoach hoc tap, quan triet phu hop voi dieu kien cu the cua Dang bo va to chuc viec hoc tap, quan triet, pho bien noi dung cac van kien Dai hoi gan voi thao luan, thong qua chuong trinh hanh dong.

Dong chi bi thu cap uy chiu trach nhiem truc tiep chi dao viec hoc tap, quan triet noi dung cac van kien Dai hoi XI, xay dung chuong trinh hanh dong cua Dang bo; truyen dat noi dung cua cac van kien Dai hoi XI; chu tri thao luan va thong qua chuong trinh hanh dong cua Dang bo; trong truong hop can thiet co the de nghi to bao cao vien cua cap tren hoac cac dong chi co kha nang trong cap uy ho tro viec truyen dat; lua chon doi ngu bao cao vien nong cot di du cac lop do Ban Tuyen giao Trung uong to chuc de san sang ho tro truyen dat noi dung cac van kien Dai hoi XI cho cap uy cap duoi.

– Can cu vao Chi thi cua Bo Chinh tri, Huong dan cua Ban Tuyen giao Trung uong, chi dao, huong dan cac dang bo truc thuoc to chuc hoc tap, quan triet cac van kien Dai hoi XI va tuyen truyen, pho bien sau rong trong nhan dan.

3.3- Quan uy Trung uong, Dang uy Cong an Trung uong phoi hop voi Ban Tuyen giao Trung uong, xay dung ke hoach va huong dan viec hoc tap, quan triet cac van kien Dai hoi XI cho cac dang bo truc thuoc, xay dung chuong trinh hanh dong phu hop voi dieu kien cu the cua luc luong vu trang, cua Dang bo.

3.4- Dang doan Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam va cac dang doan doan the chinh tri - xa hoi, can cu vao Chi thi cua Bo Chinh tri, Huong dan cua Ban Tuyen giao Trung uong, to chuc hoc tap, pho bien cac van kien Dai hoi XI den cac hoi vien, doan vien bang hinh thuc phu hop; mo cac lop pho bien sau cho cac dong chi nguyen la can bo lanh dao, quan ly, can bo, cong chuc nha nuoc, can bo huu tri; mo cac lop hoc tap, quan triet cac van kien Dai hoi XI cho cac chuc sac, ton giao, ket hop tuyen truyen, pho bien chu truong, duong loi, chinh sach, phap luat cua Dang, Nha nuoc ve tu do ton giao, tin nguong, phan bac cac quan diem sai trai, thu dich trong linh vuc ton giao, tin nguong.

3.5- Van phong Trung uong Dang huong dan ve kinh phi phuc vu viec hoc tap, quan triet pho bien Nghi quyet, cac van kien Dai hoi XI.

Van phong Trung uong Dang, cac ban cua Trung uong Dang theo chuc nang, nhiem vu, giup Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Ban Chap hanh Trung uong Dang, theo doi, kiem tra, giam sat va thuong xuyen bao cao Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Ban Chap hanh Trung uong Dang viec thuc hien Chi thi.

Chi thi nay pho bien den chi bo Dang.

TM Bo Chinh tri
Tong Bi thu
NGUYEN PHU TRONG

>> Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len Chu nghia xa hoi (Bo sung, phat trien nam 2011)

>> Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020