Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2961778/14012011.aspx

Niem tin cua linh dao Truong Sa

Khi ca nuoc dang huong ve Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang, su kien chinh tri trong dai cua dan toc thi cac can bo, chien si, dang vien dang cong tac, lam nhiem vu tren quan dao Truong Sa van dang chac tay sung bao ve To quoc. O noi dau song, ngon gio, ho cung gui gam nhieu tam tu, nguyen vong va mong doi vao thanh cong cua dai hoi.

Chien si hai quan canh giu vung bien dao thieng lieng cua To quoc. Anh: H.MINH

Thoi tiet tren quan dao Truong Sa nhung ngay nay kha khac nghiet. Tung con gio mua noi tiep nhau lam bien dong lien tuc, gio thuong xuyen giat o cap 7, cap 8… khien cuoc song tren dao bi anh huong khong nho.

Theo thuong ta Nguyen Hong Quan, Dang uy vien, Pho Lu doan truong Lu doan 146, Vung D, Quan chung Hai quan, can bo, chien si dong tren cac dao ky vong vao su thanh cong tot dep cua dai hoi. Duoi su lanh dao cua Dang, dat nuoc phat trien vung chac hon, toan dien hon, dac biet la quan tam xay dung nen quoc phong, trong do co luc luong Hai quan Viet Nam tung buoc chinh quy, tinh nhue va hien dai, gop phan xay dung va bao ve vung chac chu quyen bien dao thieng lieng cua To quoc.

Thuong ta Nguyen Hong Quan cho biet: Can bo chien si tren dao da lay nhiem vu bao ve chu quyen bien dao lam muc tieu huan luyen, ren tap khong ke ngay dem, duy tri ca truc 24/24 gio. Ngoai ra, cac don vi tren dao con to chuc thi dua lap thanh tich chao mung Dai hoi Dang toan quoc bang cac hoat dong cu the nhu xay dung don vi co canh quan moi truong xanh - sach - dep, can bo doan vien thanh nien xung kich thuc hien nhiem vu huan luyen, tuan tra canh gac.

Thieu uy Dang Quang Dao, si quan radar cong tac tai dao Thuyen Chai, bay to: “La quan nhan cam sung canh giu noi dao xa, chung toi luon mong muon dai hoi thanh cong tot dep va se bau chon duoc nhung can bo lanh dao du duc, du tai lanh dao dat nuoc thuc hien thang loi ke hoach phat trien kinh te - xa hoi trong nhiem ky toi. Qua dai hoi, Nha nuoc, Bo Quoc phong se tiep tuc co chinh sach hau phuong quan doi theo huong tao dieu kien hon nua cho than nhan, gia dinh can bo chien si de bo doi yen tam cong tac, nhat la tai mien nui, hai dao”.

Phu Huu