Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2959958/12012011.aspx

Hom nay 12-1, khai mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang

Chu tich Ho Chi Minh - Nguoi sang lap va ren luyen Dang Cong san Viet Nam quang vinh.

(SGGP).- Sang nay, 12-1, Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI Dang Cong san Viet Nam chinh thuc khai mac tai Trung tam Hoi nghi quoc gia My Dinh (Ha Noi).

Vao ngay hom qua, 11-1, tai Trung tam Hoi nghi quoc gia My Dinh da dien ra phien hop tru bi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang.

Truoc khi bat dau phien hop tru bi, cac dai bieu du Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI da den dat vong hoa va vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh. Dan dau doan dai bieu gom co Tong Bi thu Nong Duc Manh, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Huynh Dam cung cac dong chi uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang. Vong hoa cua doan mang dong chu “Doi doi nho on Chu tich Ho Chi Minh vi dai”. Cac dai bieu thanh kinh tuong nho Chu tich Ho Chi Minh, bay to long biet on vo han doi voi vi lanh tu kinh yeu cua dan toc Viet Nam, nguoi thay vi dai cua cach mang Viet Nam, anh hung giai phong dan toc, nguoi da hien dang cuoc doi minh vi doc lap cua To quoc va tu do, hanh phuc cua nhan dan, nguoi da dat nen tang tu tuong cho su nghiep cach mang cua Dang, dua dat nuoc vung buoc tren con duong doi moi, tien len chu nghia xa hoi.

Cac dai bieu thong qua chuong trinh Dai hoi Dang lan thu XI tai phien hop tru bi. Anh: VIET DUNG

Sau do, cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc va doan dai bieu tham du dai hoi da den dat hoa va dang huong tai Dai tuong niem cac anh hung liet si, tuong nho nhung nguoi con uu tu cua dan toc da anh dung hy sinh vi doc lap, tu do cua To quoc. Vong hoa cua doan mang dong chu “Doi doi nho on cac anh hung liet si”.

Tai phien hop tru bi, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet dieu hanh phien hop. Cac dai bieu da nghe va thong qua chuong trinh dai hoi voi cac noi dung lam viec quan trong dien ra tu ngay 12 den 19-1. Cac dai bieu bieu quyet, tan thanh quy che lam viec va bau cu trong ky dai hoi do dong chi Ho Duc Viet, Uy vien Bo Chinh tri, Truong ban To chuc Trung uong trinh bay. Phien hop tien hanh bau ra Doan Chu tich Dai hoi XI cua Dang gom 24 dong chi va Doan Thu ky dai hoi gom 5 dong chi.

Khu be chua san pham cua Nha may loc dau Dung Quat - cong trinh trong diem quoc gia hoan thanh trong nhiem ky 2006 - 2010. Anh: HA MINH

Cac dai bieu cung nhat tri thong qua ket qua tham tra tu cach dai bieu. Bao cao voi dai hoi, dong chi Nguyen Van Chi, Uy vien Bo Chinh tri, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong, Truong ban Tham tra tu cach dai bieu, cho biet co 4 dai bieu gui don xin rut khong tham gia dai hoi vi ly do suc khoe hoac co nguoi than bi om nang. Ve truong hop dai bieu Nguyen Ngoc Quyen, nguyen Bi thu Thanh uy TP Vinh Yen (tinh Vinh Phuc), dong chi Nguyen Van Chi cho biet, dai hoi khong trieu tap vi da vi pham Dieu le Dang. Truoc do, Co quan Canh sat dieu tra, Cong an tinh Vinh Phuc da quyet dinh khoi to bi can doi voi ong Quyen ve hanh vi co y lam trai gay hau qua nghiem trong.

Trong so 1.377 dai bieu, co 150 dai bieu nu; 167 dai bieu nguoi dan toc it nguoi; 13 dai bieu la Anh hung Luc luong vu trang; 3 dai bieu la Anh hung lao dong; 18 dai bieu la Nha giao nhan dan, Nha giao uu tu; 7 dai bieu la Thay thuoc nhan dan, Thay thuoc uu tu... Co 0,22% dai bieu co trinh do hoc van trung hoc co so, con lai co trinh do tu trung hoc pho thong tro len; co 991 dai bieu co trinh do tu cao dang, dai hoc tro len; trong do 202 dai bieu co hoc vi tien si, 39 nguoi dang la vien si, giao su va pho giao su. Dai bieu tre nhat dai hoi la Vuong Thi My, sinh nam 1982, cong tac tai UBND xa Hung Loi, huyen Tien Son, tinh Tuyen Quang. Day cung la dai bieu duy nhat duoi 30 tuoi. Dai bieu cao tuoi nhat la Trung tuong Tran Hanh, Chu tich Hoi Cuu chien binh Viet Nam, sinh nam 1930.

Theo Ban Tham tra tu cach dai bieu, den truoc ngay khai mac dai hoi 20 ngay, co 53 dai bieu co don thu to cao. Don thu to cao da duoc cac cap uy Dang, Uy ban kiem tra cac cap xem xet, ket luan theo quy dinh. Trong so 53 dai bieu nay khong co nguoi nao vi pham tu cach dai bieu.

Toan canh phien hop tru bi Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI. Anh: VIET DUNG

Theo chuong trinh du kien, trong phan le khai mac vao sang nay (12-1), Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet se doc dien van khai mac dai hoi. Doan dai bieu TP Ha Noi se thay mat nhan dan ca nuoc vao hoi truong tang hoa va phat bieu chuc mung dai hoi.

Ngay sau le khai mac, Tong Bi thu Nong Duc Manh se trinh bay bao cao chung ve cac van kien trinh Dai hoi XI. Tiep theo, dong chi Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu se trinh bay bao cao kiem diem su lanh dao, chi dao cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X.

Trong phien khai mac, dai dien Doan Thu ky dai hoi se doc danh sach cac chinh dang, to chuc quoc te gui thu, dien chuc mung Dai hoi XI Dang Cong san Viet Nam.

Nhom PV

Chieu 11-1, doan dai bieu TPHCM do dong chi Le Thanh Hai, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy TPHCM dan dau den vieng va dat vong hoa tai tuong dai Bac Ho - Bac Ton tai Cong vien Thong Nhat (Ha Noi - anh). Moi nguoi danh mot phut tuong niem, bay to long biet on vo han doi voi hai vi lanh tu kinh yeu - hai nguoi con tieu bieu cua dan toc Viet Nam suot doi dau tranh cho doc lap dan toc, thong nhat dat nuoc va muc tieu xay dung mot nuoc Viet Nam giau manh. Tuong dai Bac Ho - Bac Ton la mon qua cua Dang bo va nhan dan TPHCM gui tang Dang bo va nhan dan thu do Ha Noi nhan Dai le ky niem 1.000 nam Thang Long - Ha Noi.

T.Son - V.Dung


Trung bay 800 tu lieu ve Dang Cong san Viet Nam

(SGGP).- Chao mung Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI va Ky niem 81 nam Ngay thanh lap Dang Cong San Viet Nam, ngay 11-1, Thu vien Quoc gia Viet Nam to chuc trien lam tu lieu voi chu de “Dang Cong san Viet Nam qua cac ky dai hoi” .

Trien lam trung bay hon 800 tu lieu quy trong do co 600 cuon sach, hon 50 buc anh duoc chon loc trong kho tang tu lieu do so (2 trieu tu lieu) cua Thu vien Quoc gia Viet Nam voi muc dich tap hop, tai hien nhung thanh tuu to lon ma Dang va nhan dan ta gianh duoc trong hon 80 nam qua. Cac tu lieu nay phan lon da duoc xuat ban thanh sach, dang tai tren cac bao, tap chi, dac biet hon ca la mang tu lieu phim, anh duoc xem la chung cu goc vo cung quan trong cho viec tim hieu, nghien cuu ve lich su Dang Cong san Viet Nam va Chu tich Ho Chi Minh vi dai tu dau the ky XX den nay.

He thong tu lieu duoc trung bay theo cac noi dung: Dang ra doi va lanh dao gianh chinh quyen; Doi moi - Hoi nhap va Tu dai hoi den dai hoi. Qua do, trien lam se gioi thieu toi dong dao nguoi dan va ban be quoc te nhung net khai quat lich su ra doi cua Dang Cong san Viet Nam, vai tro to lon cua Chu tich Ho Chi Minh trong viec sang lap va ren luyen Dang ta, cac duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang trong cuoc chien tranh giai phong dan toc va xay dung xa hoi chu nghia. Trien lam dien ra den het ngay 19-1.

V.Xuan

 

>> Nang cao ban linh chinh tri va nang luc to chuc

>> Mong dai hoi de ra nhung quyet sach dot pha