Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2942252/23122010.aspx

Chuan bi chu dao cho Dai hoi Dang lan thu XI
 
* Trieu tap Dai hoi Dang lan thu XI tu ngay 12.1 den 19.1.2011

Ngay 22.12, tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da be mac.

Phat bieu be mac Hoi nghi, Tong bi thu Nong Duc Manh neu ro: Voi tinh than trach nhiem cao, Hoi nghi da thao luan, xem xet tiep thu y kien cua dai hoi dang bo cac cap, cua dai bieu Quoc hoi, MTTQ, cac doan the nhan dan, cua can bo, dang vien va nhan dan, kieu bao ta o nuoc ngoai dong gop vao cac du thao Van kien trinh Dai hoi XI cua Dang. Cac y kien dong gop rat phong phu, bao quat nhieu linh vuc voi cac pham vi, noi dung va tam muc khac nhau, nhung nhin chung deu rat tam huyet, phan anh chan thuc nhung suy nghi, tran tro, tim toi truoc thuc tien sinh dong cua cong cuoc doi moi, phat trien dat nuoc trong dieu kien moi, the hien trach nhiem voi Dang, voi dan toc, mong muon Dang ta ngay cang trong sach, vung manh, dat nuoc ta ngay cang phat trien nhanh, ben vung.

Quang canh Hoi nghi lan thu 14 BCH T.U Dang - anh: TTXVN

Hoi nghi da tiep thu nhieu y kien bo sung lam ro va sau sac them ve danh gia tinh hinh dat nuoc sau 25 nam doi moi, 20 nam thuc hien Cuong linh nam 1991, 10 nam thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi va 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang; uu, khuyet diem trong lanh dao, chi dao to chuc thuc hien; cac bai hoc kinh nghiem; boi canh tinh hinh dat nuoc hien nay va nhung van de moi dat ra can giai quyet; dieu chinh mot so diem trong muc tieu, nhiem vu va cac chinh sach, giai phap chinh, nhat la tren linh vuc xay dung con nguoi, thuc hien tien bo, cong bang xa hoi; xay dung nong thon moi; coi trong bao ve moi truong, chu dong phong, chong thien tai, ung pho voi bien doi khi hau... nham dua dat nuoc tiep tuc phat trien nhanh, ben vung.

Dung ngay thanh lap Quan doi nhan dan Viet Nam, Ngay Hoi quoc phong toan dan (22.12), Tong Bi thu Nong Duc Manh gui loi chuc mung tot dep nhat den toan the can bo, chien si, quan nhan chuyen nghiep, cong nhan vien quoc phong trong Quan doi nhan dan Viet Nam va luc luong dan quan tu ve ca nuoc.

Ve cong tac xay dung Dang, cac y kien tiep thu tap trung chu yeu vao viec quan triet va tang cuong xay dung moi quan he giua nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang voi xay dung Dang trong sach, vung manh, tiep tuc day manh cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", dong thoi quan tam lanh dao, chi dao tiep tuc doi moi cong tac can bo va phuong thuc lanh dao cua Dang cho phu hop voi yeu cau phat trien moi; tong ket, danh gia co che va mo hinh to chuc thuc hien nhiem vu phong, chong tham nhung de co chu truong, giai phap thiet thuc va co hieu qua hon trong thoi gian toi. Voi nhung diem bo sung, sua chua lan nay, cac du thao van kien duoc hoan chinh, thuc su la ket tinh tri tue cua toan Dang, toan dan ta.

Ban Chap hanh Trung uong bay to su tran trong va cam on cac y kien tam huyet, tri tue va tinh than xay dung chan thanh, xin tiep thu toi da nhung y kien hop ly, xac dang de bo sung, hoan chinh cac du thao van kien, dong thoi de chi dao trong hoat dong thuc tien. Doi voi mot so van de phuc tap, da trao doi, thao luan nhieu, nhung van con y kien khac nhau, chua du co so de ket luan, Hoi nghi nhat tri ghi nhan va de nghi duoc tiep tuc nghien cuu sau Dai hoi. Rieng doi voi mot so y kien mang dong co xau, loi dung viec gop y de hoat dong chong doi, pha hoai, Ban Chap hanh Trung uong bay to thai do kien quyet phe phan va dut khoat bac bo.

Tong bi thu Nong Duc Manh

Voi tinh than dan chu, tu phe binh va phe binh nghiem tuc, Hoi nghi Trung uong da thao luan soi noi, gop y kien thang than, sau sac va thong qua Bao cao kiem diem su lanh dao, chi dao cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X trinh Dai hoi XI va Bao cao tinh hinh thuc hien Quy che lam viec cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X. Ve gioi thieu nhan su ung cu Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI, Hoi nghi lan nay da xem xet, can nhac, lua chon, bo sung vao ket qua co duoc tai Hoi nghi Trung uong lan thu 13, nhat tri thong qua danh sach de gioi thieu voi Dai hoi lan thu XI cua Dang. Ban Chap hanh Trung uong cung da quyet dinh thoi gian hop Dai hoi, thong qua du kien Chuong trinh va Quy che lam viec cua Dai hoi de trinh Dai hoi XI quyet dinh.

Tong Bi thu Nong Duc Manh khang dinh; voi nhung ket qua dat duoc cua Hoi nghi Trung uong lan nay, Ban Chap hanh Trung uong da the hien tinh than trach nhiem cao, giu vung nguyen tac, hoan thanh co ban chuong trinh toan khoa va chuan bi chu dao cho Dai hoi dai bieu toan quoc cua Dang nhiem ky XI theo quy dinh cua Dieu le Dang.

Tong Bi thu nhan manh, tu nay den ngay khai mac Dai hoi XI cua Dang thoi gian con rat it, dung truoc them nam moi 2011 va chuan bi don Tet Nguyen dan Tan Mao, can phai khan truong, tich cuc chuan bi ve moi mat de bao dam cho thanh cong cua Dai hoi Dang, dong thoi phai hoan tat cong viec cuoi nam va trien khai nhiem vu, ke hoach nam 2011; tap trung cao do khac phuc cho duoc nhung kho khan truoc mat, giu vung on dinh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, day manh san xuat, kinh doanh, cham lo thiet thuc doi song nhan dan, nhat la o cac vung kho khan, thien tai, tao khong khi phan khoi, doan ket, tin tuong, no luc thi dua lap thanh tich thiet thuc mung Dang, mung Xuan.

Trieu tap Dai hoi lan thu XI cua Dang tu ngay 12 .1 den 19.1.2011

Ngay 22.12, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da ra Thong bao Hoi nghi lan thu 14. Theo do, thuc hien Chuong trinh lam viec toan khoa, trong cac ngay tu ngay 13 den ngay 22.12.2010, tai thu do Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hop Hoi nghi lan thu 14 de tiep thu y kien dong gop cua dai hoi dang cac cap, dai bieu Quoc hoi, Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan va cua can bo, dang vien, nhan dan vao cac du thao van kien trinh Dai hoi XI cua Dang; thao luan Bao cao kiem diem su lanh dao, chi dao cua Ban Chap hanh Trung uong khoa X trinh Dai hoi XI va Bao cao kiem diem tinh hinh thuc hien Quy che lam viec cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X; thao luan, thong qua phuong an nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa XI va cho y kien ve mot so van de quan trong khac.

Ban Chap hanh Trung uong da nghien cuu cac ban tong hop y kien dong gop cua dai hoi dang cac cap, cua dai bieu Quoc hoi, Mat tran To quoc, cac doan the, to chuc, cua can bo, dang vien va nhan dan vao cac van kien Dai hoi; xem xet cac to trinh cua Bo Chinh tri ve viec tiep thu cac y kien gop y vao du thao Cuong linh (bo sung, phat trien), du thao Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020, du thao Bao cao chinh tri va du thao Dieu le Dang (bo sung, sua doi); tap trung thao luan, tiep thu cac y kien gop y vao nhung noi dung quan trong trong tung van kien tren.

Qua tiep thu cac y kien gop y, da sua doi, bo sung nhieu noi dung quan trong, nang cao chat luong cac du thao van kien Dai hoi. Ban Chap hanh Trung uong giao Bo Chinh tri tiep thu y kien Trung uong tiep tuc hoan chinh cac du thao van kien de trinh Dai hoi XI cua Dang.

Ban Chap hanh Trung uong da thao luan Bao cao kiem diem su lanh dao, chi dao cua Ban Chap hanh Trung uong (khoa X) tai Dai hoi XI cua Dang va Bao cao kiem diem tinh hinh thuc hien Quy che lam viec cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu (khoa X). Trong nhiem ky qua, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da neu cao ban linh cach mang, y thuc trach nhiem va tinh than doan ket, tap trung lanh dao, chi dao toan Dang, toan dan, toan quan ta tiep tuc day manh su nghiep doi moi, phat huy suc manh doan ket toan dan toc, som cu the hoa nhieu noi dung quan trong trong Nghi quyet Dai hoi X cua Dang; kip thoi dua ra nhung quyet sach

Phan dau tang ty le tre tuoi trong BCH T.U Dang khoa XI 

Pho truong ban thuong truc Ban Doi ngoai T.U, ong Pham Xuan Son cho biet thong tin tren tai hoi nghi chieu 22.12, do BCH T.U Dang to chuc de thong bao voi doan ngoai giao tai Ha Noi ve trieu tap Dai hoi (DH) dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang Cong san Viet Nam. Du hoi nghi co cac vi dai su, dai bien, truong dai dien cac to chuc quoc te tai Ha Noi.

Theo ong Pham Xuan Son, DH dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang Cong san Viet Nam se dien ra tai Trung tam Hoi nghi quoc gia (Ha Noi), voi chu de: “Tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, tao nen tang de den nam 2020 Viet Nam tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai”. Phien tru bi se dien ra ngay 11, va ngay 12.1 se bat dau DH chinh thuc.

Tham du DH co 1.400 dai bieu dai dien cho hon 3,6 trieu dang vien sinh hoat o gan 54.000 to chuc co so Dang. Ngoai cac dai bieu chinh thuc, du DH con co cac vi khach moi.

Ong Son cho biet, phien khai mac, be mac va mot so phien khac duoc truyen hinh truc tiep. Tham gia dua tin ve DH XI, ngoai phong vien trong nuoc con co hon 150 phong vien cac hang thong tan, truyen thong nuoc ngoai va dai dien cua 12 bao thuoc cac chinh dang cac nuoc.

Ong Son cung thong bao ve cong tac chuan bi chu dao cho DH, dac biet la cac du thao van kien trinh DH lan thu XI. Ve cong tac nhan su, theo ong Pham Xuan Son: “Chung toi se phan dau tang ty le tre, ty le nu, ty le can bo nguoi dan toc, ty le can bo khoa hoc trong BCH T.U khoa XI, bao dam co tinh ke thua, so moi khong duoi 1/3 va co 3 do tuoi. BCH T.U da tich cuc chuan bi de DH bau BCH khoa moi tren tinh than co so du de lua chon”.

Nguyet Minh

TTXVN