Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2925932/06122010.aspx

Trung tuong Trieu Xuan Hoa, Tu lenh Quan khu 7: Bao ve vung chac vung kinh te trong diem phia Nam

LTS: Trong hai cuoc khang chien chong quan xam luoc, Quan khu 7 co vi tri chien luoc trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc Viet Nam XHCN. Phat huy truyen thong hao hung “Mien Dong gian lao ma anh dung”, ngay nay luc luong vu trang  (LLVT) quan khu khong ngung truong thanh va lon manh ve moi mat. Nhan dip ky niem 65 nam Ngay truyen thong Quan khu 7 (10-12-1945 – 10-12-2010), dong chi Trung tuong Trieu Xuan Hoa (anh), Tu lenh Quan khu 7, da danh cho PV Bao SGGP cuoc tro chuyen.

Trung tuong Trieu Xuan Hoa

- PV: La dia ban trong yeu va co nhieu dong gop to lon trong hai cuoc khang chien chong quan xam luoc va trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc Viet Nam XHCN, co the khai quat ve vai tro Quan khu 7 nhu the nao, thua dong chi?

Trung tuong TRIEU XUAN HOA: Trong khang chien, cac the he can bo, chien si LLVT quan khu luon sat canh ke vai voi nhan dan tren dia ban quan khu va trong ca nuoc vuot qua muon van kho khan gian kho, hy sinh, danh bai nhung don vi thien chien nhat cua thuc dan Phap va de quoc My, gop phan quan trong cung ca nuoc ket thuc thang loi cuoc khang chien truong ky day hy sinh gian kho cua quan va dan ta.

Sau ngay dat nuoc thong nhat, Quan khu 7 van la dia ban chien luoc quan trong va nhieu tiem nang ve phat trien kinh te, xa hoi cung nhu xay dung cung co quoc phong, an ninh cua ca nuoc. Hien nay, dia ban quan khu co 7/9 tinh, TP la vung kinh te trong diem phia Nam (TPHCM, Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Long An, Ba Ria - Vung Tau, Binh Phuoc) thu hut ty le lon dau tu nuoc ngoai, dong gop tren 50% GDP cua ca nuoc, giai quyet viec lam cho hang trieu lao dong. Voi vi tri chien luoc trong yeu cua phia Nam va ca nuoc, Quan khu 7 luon la dia ban ma cac the luc thu dich tap trung chong pha tren moi linh vuc bang chien luoc “dien bien hoa binh” nham gay mat on dinh chinh tri, tien toi thuc hien muc tieu cua chung la xoa bo vai tro lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam, xoa bo che do XHCN o nuoc ta. Nhung nam qua, cac the luc thu dich da khong tu mot thu doan chong pha nao nhung voi tinh than canh giac cao do, LLVT Quan khu 7 da phoi hop tot voi cac luc luong tren dia ban lam that bai hoan toan nhung muu do cua chung, giu vung on dinh chinh tri dia ban.

- Nhung thanh tuu noi bat cua Quan khu 7 trong thoi gian qua la gi, thua dong chi?

Trong nhung nam qua, Dang uy - Bo Tu lenh Quan khu 7 da trien khai va thuc hien co hieu qua cac muc tieu de ra trong cac ky dai hoi Dang bo quan khu. Cac don vi, dia phuong deu hoan thanh ke hoach huan luyen quan su, giao duc chinh tri, dien tap van hanh co che, boi duong kien thuc quoc phong, dong thoi tich cuc, chu dong tham gia cuu ho, cuu nan, phong chong lut bao thien tai tren dia ban…

Hang nam, co hon 100.000 luot can bo, chien si hanh quan huan luyen da ngoai ve cac xa vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc thieu so de lam cong tac van dong quan chung, tham gia xay dung co so chinh tri, lao dong giup dan, xoa doi giam ngheo, xay tang hon 1.000 can nha tinh nghia, nha dong doi, nha tinh thuong. Toan quan khu cung da xay dung duoc 10 khu dan cu tang dong bao dan toc thieu so va nhan dan o vung khang chien cu… Nen quoc phong toan dan duoc xay dung, cung co ngay cang vung chac, chat luong tong hop, suc manh chien dau cua LLVT quan khu khong ngung nang len, kien dinh vung vang truoc moi tinh huong. Ben canh do, Quan khu 7 cung da lam tot cong tac doi ngoai quan su, dac biet la doi voi Quan doi Hoang gia Campuchia, duoc Bo Quoc phong danh gia cao, qua do da gop phan on dinh tinh hinh khu vuc bien gioi, cung co tinh huu nghi lang gieng giua hai nuoc Viet Nam - Campuchia.

- Phat huy truyen thong va nhung thanh tich da dat duoc trong 65 nam xay dung, chien dau va truong thanh cua quan khu, dong chi cho biet nhiem vu cua LLVT Quan khu 7 trong thoi gian toi?

Ve nhiem vu trong thoi gian toi, toan quan khu quyet tam thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi dai bieu Dang bo quan khu lan thu VIII nhiem ky 2010-2015 va chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang. Trong do tiep tuc quan triet, thuc hien tot Chi thi 235 cua Thuong vu Dang uy Quan khu, Chi thi 333, Chi thi 158, Chi thi 619 cua Tu lenh Quan khu gan voi cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, to chuc tot phong trao thi dua quyet thang, tap trung thuc hien co hieu qua 3 muc tieu dot pha ma Dai hoi Dang bo Quan khu lan thu VIII da xac dinh, hoan thanh thang loi moi nhiem vu duoc giao, xay dung Dang bo Quan khu trong sach vung manh, LLVT Quan khu vung manh toan dien, to tham them 16 chu vang “Trung thanh vo han, chu dong sang tao, tu luc tu cuong, doan ket quyet thang”.

Thanh An (thuc hien)