Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2925776/06122010.aspx

Quy hoach 4 tuyen duong tren cao cho TPHCM

Theo Quyet dinh so 101/QD-TTg do Thu tuong Chinh phu ky ngay 22-1-2007, he thong giao thong van tai tren dia ban TPHCM den nam 2020 va tam nhin sau nam 2020 se bao gom 4 tuyen duong tren cao lien thong voi nhau va giu vai tro giai quyet giao thong truc tuyen o cac truc co luu luong giao thong lon.

Cac tuyen duong tren cao nay duoc danh so thu tu tu 1 den 4. Tuyen so 1 co lo trinh tu nut giao Cong Hoa theo duong Cong Hoa-Bui Thi Xuan-kenh Nhieu Loc-Thi Nghe roi tiep dat tai duong Nguyen Huu Canh.

Tuyen so 2 bat dau tu diem giao voi tuyen so 1 tai duong To Hien Thanh noi dai theo duong To Hien Thanh-Lu Gia-Binh Thoi-Lac Long Quan-duong so 3-duong Vanh dai 2.

Tuyen so 3 tu diem giao voi tuyen so 2 tai duong To Hien Thanh se theo duong Le Hong Phong noi dai-Le Hong Phong-Ly Thai To-Nguyen Van Cu-Nguyen Van Cu noi dai-Le Van Luong-Nguyen Van Linh.

Cuoi cung tuyen so 4 co lo trinh tu nut giao thong Binh Phuoc theo Quoc lo 13 vuot song Sai Gon sang duong Vuon Lai-Nguyen Xi-Dinh Bo Linh-Dien Bien Phu roi ket noi vao tuyen so 1.

Gan day, chinh quyen thanh pho da kien nghi Chinh phu xem xet, cho phep TPHCM duoc linh dong “nan” lai luong tuyen doi voi hai tuyen duong tren cao so 2 va so 4. Ly do can thiet phai dieu chinh nay khong gi khac hon la kho khan vuong mac trong van de den bu giai toa mat bang phuc vu du an.

Theo do, Duong tren cao so 2 moi se bat dau tu diem giao voi duong tren cao so 1 tai vi tri cau so 5 tren kenh Nhieu Loc-Thi Nghe, di doc hem so 656 Cach Mang Thang Tam, qua duong Bac Hai, vuot qua duong Ly Thuong Kiet, di theo hem so 2 duong Thien Phuoc den nga tu Lac Long Quan-Au Co, re sang hem 654 duong Au Co, vuot qua nga tu Au Co-Lac Long Quan, theo duong Lac Long Quan den nga tu Lac Long Quan-Ong Ich Khiem (Lanh Binh Thang), di doc Cong vien Dam Sen den nga ba kenh Tan Hoa-rach Bau Trau, di doc rach Bau Trau (ranh gioi giua dia ban quan 6 va quan Tan Phu), vuot qua duong Phan Anh va duong Tan Hoa Dong de re ve duong Chien Luoc, di doc duong Chien Luoc den duong Ma Lo truoc khi chuyen huong sang Huong lo 2 va ket thuc tai diem giao voi Quoc lo 1A (duong Vanh dai 2).

Viec dieu chinh nay duoc danh gia se tao thuan loi cho to chuc giao thong tai vi tri dau tuyen, bao gom duong tren cao tuyen so 1, duong sat quoc gia doan di tren cao Binh Trieu-Hoa Hung-Tan Kien. Hon nua viec “nan” lai tuyen cung giup tan dung lo gioi theo quy hoach cua cac tuyen duong hien huu.

Duong tren cao so 4 moi se bat dau tai nut giao thong duong Vuon Lai voi Quoc lo 1A, theo duong Vuon Lai hien huu, vuot song Vam Thuat tai vi tri cach cau Vam Thuat tren duong Nguyen Xi khoang 400m ve phia ha luu, di vao dia ban phuong 13 Binh Thanh, vuot rach Lang tai hai vi tri de di vao va ra khoi khu vuc phuong 5, quan Go Vap, cat ngang duong sat Bac Nam tai khu vuc cau Den hien huu, tiep tuc di theo huong duong Phan Chu Trinh, qua chung cu My Phuoc, vuot rach Cau Bong, nhap vao duong Dien Bien Phu va noi vao tuyen so 1.

Voi phuong an tuyen moi nay se giup tan dung duoc lo gioi cua duong Vuon Lai tren dia ban quan 12 va lo gioi cua duong Phan Chu Trinh thuoc quan Binh Thanh. Chieu dai tuyen cung ngan hon.

Duy Khanh