Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2906994/18112010.aspx

Cung co, tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc

(SGGP).– Ngay 17-11, le ky niem 80 nam ngay thanh lap Mat tran Dan toc Thong nhat Viet Nam (MTDTTN VN) (18-11-1930 – 18-11-2010) da duoc to chuc trong the tai Trung tam Hoi nghi quoc gia My Dinh (Ha Noi).

Tai buoi le, thay mat lanh dao Dang, Nha nuoc, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da trao Huan chuong Sao vang tang Uy ban MTTQ VN, ghi nhan cong lao to lon dac biet xuat sac dong gop vao su nghiep cach mang cua Dang va dan toc.

 

 

Toi du le ky niem co Tong Bi thu Nong Duc Manh, nguyen Tong Bi thu: Do Muoi, Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc: Le Duc Anh, Tran Duc Luong; Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung; Chu tich Uy ban MTTQ VN Huynh Dam...

Phat bieu tai buoi le, thay mat lanh dao Dang, Nha nuoc, Tong Bi thu Nong Duc Manh nhiet liet chuc mung va bieu duong nhung thanh tuu, su cong hien to lon va nhung buoc phat trien, tien bo cua mat tran trong cac chang duong lich su, dac biet la trong cong cuoc doi moi, xay dung va bao ve To quoc hien nay.

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet gan Huan chuong Sao vang tang Uy ban MTTQVN. Anh: Minh Dien

On lai chang duong lich su ve vang cua MTDTTN VN, Tong Bi thu Nong Duc Manh khang dinh, suot 80 nam qua, voi cac phuong thuc hoat dong, hinh thuc to chuc va ten goi khac nhau, MTDTTN da lon manh khong ngung va co nhung dong gop het suc to lon, thuc su la mot trong nhung nhan to quyet dinh thang loi cua cach mang VN qua cac chang duong lich su. MTTQ VN da khong ngung duoc cung co, tang cuong ve to chuc, doi moi ve noi dung va phuong thuc hoat dong, tiep tuc khang dinh va phat huy vi tri, vai tro cua minh trong doi song chinh tri - xa hoi; moi quan he giua mat tran voi cac tang lop nhan dan ngay cang mat thiet, duoc nhan dan tin cay. Mat tran da trien khai nhieu hoat dong thiet thuc, dong gop tich cuc vao viec giai quyet nhung van de quoc ke dan sinh, nhung van de buc xuc trong cuoc song cua nhan dan, gop phan phat huy dan chu, tang cuong dong thuan xa hoi. Thong qua nhung hoat dong ich nuoc, loi dan do, mat tran da gop phan quan trong vao viec xay dung, cung co, tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc, xay dung Dang va Nha nuoc, cung co moi lien he mau thit giua Dang, Nha nuoc voi nhan dan.

Tong Bi thu nhan manh, trong qua trinh lanh dao cach mang, Dang luon khang dinh: Su nghiep cach mang la cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan. Chinh nhan dan la nguoi lam nen nhung thang loi lich su. Dai doan ket dan toc la mot van de chien luoc co y nghia song con, lau dai, quyet dinh thanh bai cua cach mang, la mot bo phan huu co, mot tu tuong xuyen suot trong duong loi chien luoc cach mang cua Dang, phu hop voi doi hoi khach quan cua quan chung nhan dan muon tu giai phong minh.

Tong Bi thu Nong Duc Manh cung chi ro, khoi dai doan ket toan dan toc phai duoc xay dung tren co so bao dam nhung loi ich toi cao cua dan toc va nhung quyen loi co ban, chinh dang cua nhan dan. Chi co tin vao dan, dua vao dan thi moi xay dung duoc khoi dai doan ket mot cach tu giac, co to chuc, co lanh dao, cung huong den mot muc tieu chung. Tu tuong dai doan ket va chinh sach MTDTTN do da duoc Dang van dung dung dan, sang tao, duoc toan dan huong ung het long, tao nen suc manh phi thuong dua dat nuoc ta vuot qua moi gian lao, thu thach, gianh thang loi to lon qua cac thoi ky cach mang.

Tong Bi thu keu goi toan the dong bao tham nhuan tu tuong dai doan ket cua Chu tich Ho Chi Minh, lay dai nghia dan toc lam trong, doan ket, tap hop trong MTTQ VN, phan dau thuc hien thang loi muc tieu xay dung thanh cong chu nghia xa hoi va bao ve vung chac To quoc VN.

* Cung ngay, tai Nha hat TPHCM, Thanh uy, HDND, UBND, Uy ban MTTQ VN TPHCM da to chuc trong the ky niem 80 nam ngay thanh lap MTDTTN VN (18-11-1930 – 18-11-2010).

Tham du buoi le co cac dong chi Le Thanh Hai, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy TP; Nguyen Van Dua, Pho Bi thu Thuong truc Thanh uy; Hua Ngoc Thuan, Pho Chu tich UBND TP…

Bi thu Thanh uy TPHCM Le Thanh Hai gap go cac dai bieu du le ky niem 80 nam ngay thanh lap Mat tran Dan toc Thong nhat Viet Nam. Anh: Viet Dung

Phat bieu tai le ky niem, dong chi Le Thanh Hai yeu cau MTTQ cac cap can phat huy hon nua vai tro, vi tri cua minh trong viec cung co, tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc, tap hop cac tang lop nhan dan, mo rong tap hop cac gioi, dan toc, ton giao, nhan si, tri thuc, kieu bao ta o nuoc ngoai… MTTQ can phoi hop voi chinh quyen, cac doan the giam sat viec thuc hien cac chuong trinh hanh dong cua Dang bo, chinh quyen TP, giam sat can bo, dang vien, cong chuc. Dong thoi, mat tran cac cap can nang cao chat luong hoat dong cac phong trao hanh dong cach mang, phong trao thi dua yeu nuoc cua nhan dan, thuc hien thang loi cac nhiem vu kinh te - xa hoi, huy dong moi nguon luc de hoan thanh thang loi ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2011 - 2015. Mat tran can tich cuc dua cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” di vao chieu sau, tao chuyen bien manh me, lan toa trong toan xa hoi; day manh phong trao “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu” va cuoc van dong “Nguoi VN uu tien dung hang VN”, xay dung Quy Vi nguoi ngheo, xay dung nep song van minh do thi, nhan rong cac guong dien hinh nguoi tot viec tot… Ben canh do, MTTQ cung phai tich cuc doi moi noi dung, phuong thuc hoat dong, cung co to chuc, tang cuong cong tac quy hoach, dao tao, boi duong nghiep vu, ky nang cong tac van dong nhan dan cho can bo lam cong tac mat tran…

Dip nay, 76 ca nhan da duoc trao tang Ky niem chuong “Vi su nghiep dai doan ket toan dan toc”.

THU HA - HONG HIEP