Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2862582/09102010.aspx

Dien van be mac Dai hoi dai bieu Dang bo TPHCM lan thu IX - nhiem ky 2010-2015

Kinh thua cac dong chi lao thanh cach mang, cac Me Viet Nam anh hung, cac dong chi Lanh dao thanh pho qua cac thoi ky, cac vi khach quy,

Thua cac dong chi dai bieu Dai hoi.

Sau hon 3 ngay lam viec khan truong, nghiem tuc, trach nhiem, dan chu, tri tue, doan ket, tu phe binh va phe binh cao; hom nay, Dai hoi Dai bieu Dang bo thanh pho lan thu IX da hoan thanh tot dep toan bo chuong trinh lam viec Dai hoi de ra.

Dai hoi chung ta vo cung vinh du, phan khoi, tu hao duoc don tiep Dong chi Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang; cac dong chi Lanh dao Dang, Nha nuoc; cac dong chi Lanh dao Trung uong va Thanh pho qua cac thoi ky, cac dong chi lao thanh cach mang, cac Me Viet Nam Anh hung, nhan si, tri thuc,… da danh thoi gian quy bau den du, chi dao va gop y voi Dai hoi.

Dai hoi da nhat tri thong qua Bao cao tong hop y kien gop y cua Dang bo thanh pho vao cac du thao van kien Dai hoi XI cua Dang. Day la nhung tinh hoa tri tue tap hop tu hang van y kien dong gop tam huyet cua can bo, dang vien va nhan dan thanh pho tham gia xay dung Dang.

Dai hoi da thao luan dan chu, thang than dong gop nhieu y kien sau sac vao du thao Bao cao chinh tri, Bao cao kiem diem cua Thanh uy khoa VIII va thong nhat thong qua du thao Nghi quyet Dai hoi Dai bieu Dang bo thanh pho lan thu IX. Day la nhung van kien quan trong duoc xay dung bang tam huyet, tri tue, the hien y chi, nguyen vong cua Dang bo va nhan dan thanh pho; la ket qua cua viec quan triet va van dung dung dan quan diem, duong loi cua Dang, de dinh huong muc tieu, nhiem vu phat trien thanh pho trong 5 nam toi va nhung nam tiep theo. Dai hoi co su nhat tri cao trong viec khang dinh nhung thanh tuu quan trong va kha toan dien ma Dang bo va nhan dan thanh pho dat duoc trong nhiem ky qua, khong chi danh dau buoc phat trien moi tren con duong xay dung thanh pho van minh, hien dai, ma con la bai hoc thuc tien quy gia de nang cao nang luc lanh dao, chi dao thuc hien muc tieu phat trien thanh pho trong giai doan moi. Dong thoi, voi tinh than nhin thang vao su that, Dai hoi da nghiem tuc danh gia nhung han che, yeu kem tren tat ca cac linh vuc, nhat la trong lanh dao, chi dao cua Thanh uy, Ban Thuong vu Thanh uy, phan tich nguyen nhan, dac biet la nguyen nhan chu quan va de ra giai phap khac phuc trong thoi gian toi. 

Tren co so du bao tinh hinh the gioi, khu vuc va trong nuoc, Dai hoi da thao luan va thong nhat cao voi phuong huong, nhiem vu xay dung va phat trien thanh pho trong 5 nam 2011 - 2015, co huong den nam 2020 de thuc hien muc tieu : “Tiep tuc doi moi toan dien va manh me hon nua; nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau toan Dang bo; phat huy dan chu va suc manh dai doan ket toan dan toc; nang dong, sang tao, huy dong moi nguon luc, thuc day chuyen dich co cau kinh te, phat trien ket cau ha tang dong bo; xay dung moi truong van hoa lanh manh; bao ve moi truong, chu dong ung pho voi bien doi khi hau; khong ngung nang cao doi song vat chat va van hoa cua nhan dan; bao dam quoc phong - an ninh, giu vung on dinh chinh tri; lam tot vai tro dau tau cua Vung kinh te trong diem phia Nam, dong gop ngay cang lon cho ca nuoc; tung buoc tro thanh mot trung tam cong nghiep, dich vu, giao duc - dao tao, khoa hoc - cong nghe cua khu vuc Dong Nam A”; voi 6 chuong trinh dot pha va bieu quyet 18 chi tieu chu yeu bao quat tren tat ca cac linh vuc kinh te - van hoa - xa hoi, xay dung Dang, xay dung he thong chinh tri.

Dai hoi da thao luan, dan chu de cu, lua chon va bau Ban Chap hanh Dang bo thanh pho khoa IX gom 69 dong chi, dai dien cho 156.377 dang vien trong toan Dang bo, bao dam tieu chuan, pham chat va nang luc de ganh vac trong trach do Dang bo va nhan dan thanh pho giao; dong thoi, the hien duoc tinh lien tuc, ke thua doi moi trong co cau nhan su cap uy khoa moi. Dai hoi da bau Doan Dai bieu cua Dang bo thanh pho, dai dien cho tri tue, y chi, nguyen vong cua Dang bo va nhan dan thanh pho di du Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang. 

Kinh thua cac dong chi,

Tai Dai hoi lan nay, nhieu dong chi trong Ban Chap hanh Dang bo thanh pho khoa VIII do khong du dieu kien quy dinh ve tuoi nen khong tai ung cu vao Ban Chap hanh Dang bo thanh pho khoa IX, tao dieu kien de tre hoa co quan lanh dao cua Dang bo thanh pho trong nhiem ky toi. Nhung thanh tuu thanh pho dat duoc 5 nam qua, trong dieu kien phai vuot qua vo cung kho khan thach thuc, co su dong gop rat quan trong cua cac dong chi. Dai hoi chung ta bay to su tran trong, danh gia cao nhung cong hien cua cac dong chi. Xin chuc cac dong chi that nhieu suc khoe, hanh phuc, tiep tuc cong hien nang luc, tri tue va kinh nghiem cua minh, cho su phat trien di len cua thanh pho than yeu cua chung ta; cho su nghiep cach mang cua Dang va nhan dan ta. 

Ban Chap hanh Dang bo thanh pho khoa IX duoc Dai hoi tin tuong, trao trong trach truoc Dang bo va nhan dan thanh pho, nguyen dem het suc minh, tang cuong doan ket, dong tam hiep luc, phan dau khong ngung nang cao ban linh, tri tue, pham chat dao duc, cung voi toan Dang bo, toan quan va dong bao thanh pho quyet tam thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi de ra.

Dai hoi chung ta tran trong cam on su ho tro nhiet tinh, dong gop quy bau cua cac ban Dang Trung uong, Van phong Trung uong, cac bo - nganh Trung uong, Hoi dong nhan dan thanh pho, Mat tran To quoc, cac doan the chinh tri - xa hoi, cac dong chi can bo lao thanh cach mang, cac vi nhan si, tri thuc, cac vi chuc sac ton giao, dai bieu cac dan toc va cac tang lop nhan dan thanh pho da gop phan quan trong vao qua trinh xay dung va hoan thien cac van kien trinh Dai hoi.

Dai hoi bieu duong va cam on cac co quan bao chi, phat thanh, truyen hinh da tich cuc thong tin kip thoi, day du ve Dai hoi; bieu duong toan the can bo, chien si, cong chuc, vien chuc da tan tuy tham gia qua trinh chuan bi va phuc vu Dai hoi, gop phan giup cho Dai hoi thanh cong tot dep.

Kinh thua cac dong chi, 

Thanh cong cua Dai hoi Dai bieu Dang bo thanh pho lan thu IX la dong luc tinh than co vu manh me Dang bo va nhan dan thanh pho tien len tranh thu thoi co, vuot qua thach thuc, tiep tuc doi moi toan dien va manh me hon nua de thuc hien muc tieu phat trien thanh pho nhanh, ben vung. Ngay sau Dai hoi, cac cap uy, to chuc dang can nhanh chong lanh dao, chi dao to chuc quan triet va cu the hoa Nghi quyet Dai hoi thanh cac chuong trinh, ke hoach trien khai thuc hien ngay trong toan Dang bo; phan cong trach nhiem ro rang, tang cuong kiem tra, giam sat va so ket, tong ket,... de som dua Nghi quyet vao cuoc song, nham tao chuyen bien manh me va co hieu qua cao trong moi linh vuc ngay tu thang dau, nam dau cua ke hoach 5 nam 2010 - 2015. 

Dai hoi keu goi toan Dang bo, toan quan va dong bao thanh pho tiep tuc phat huy truyen thong cach mang kien cuong, nang dong, sang tao, nang cao tinh than yeu nuoc, ra suc thi dua thuc hien hoan thanh Nghi quyet Dai hoi Dang bo thanh pho lan thu IX de ra, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi toan quoc lan thu XI cua Dang, de xung dang voi thanh pho mang ten Bac Ho kinh yeu, Thanh pho Anh hung.

Voi niem tin vao tuong lai tuoi sang cua thanh pho, thay mat Doan Chu tich Dai hoi, toi xin tuyen bo Be mac Dai hoi Dai bieu Dang bo thanh pho Ho Chi Minh lan thu IX; kinh chuc cac dong chi lao thanh cach mang, cac Me Viet Nam anh hung, cac dong chi Lanh dao thanh pho qua cac nhiem ky, cac dong chi dai bieu va gia dinh that nhieu suc khoe, hanh phuc, thang loi.

Xin tran trong cam on cac dong chi.