Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2856572/04102010.aspx

Trung tam hoc tap cong dong TPHCM: “Luong” rong, “chat” hep

Trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD) la loai thiet che giao duc thuong xuyen duoc to chuc tren dia ban xa, phuong va thi tran, dac biet huu ich voi nhung lao dong khong co dieu kien toi truong chinh quy; nhung nguoi ngheo rat it co co hoi hoc tap. Tuy nhien, hoat dong cua TTHTCD hien nay tai TPHCM, noi som co mo hinh doc dao nay cung moi phat trien ve mat so luong… 

Thieu su quan tam

Theo thong ke, hien tai TPHCM co tong cong 250 TTHTCD tren tong so 322 phuong, xa. Ong Nguyen Tien Dat, Pho Giam doc So GD-DT TPHCM, cho biet: “Ty trong phu song TTHTCD chi dat 79%, trong khi do muc tieu nam 2010 phai phu kin 322 phuong xa cua TP”.

Mot lop hoc ve ky nang lam cha me cua phu huynh.

Ong Nguyen Van Hanh, Chu tich Hoi Khuyen hoc TP, nhan dinh: “Thuc te toan thanh pho moi chi xay dung duoc 250 TTHTCD tren tong so 322 phuong xa, thi tran. So trung tam co co so vat chat rieng chi chiem 1/10, noi dung hoat dong con ngheo nan, hieu qua chua cao. Mot so trung tam chi thanh lap cho co roi bo do vi khong co nguoi den sinh hoat”.

TS Ho Thieu Hung, Vien Nghien cuu giao duc TP, phan tich: Hoat dong cua TTHTCD nam trong hoat dong giao duc thuong xuyen (GDTX), nhung hien nay chua co muc chi ngan sach rieng cho GDTX (sau khi chi ngan sach cho THPT, phan du ra moi chi cho GDTX). Kinh phi ban dau duoc chi cho TTHTCD (tu nam 2003) la 30 trieu dong/nam, ho tro 2 trieu dong/nam kinh phi hoat dong thuong xuyen cua trung tam. Voi muc “dau tu” nhu the, TTHTCD kho hoat dong hieu qua va dem den cho nguoi dan cac co hoi hoc tap phong phu.

Thieu co hoi hoc tap

Hien nay, TPHCM co hang ngan truong hoc va trung tam van hoa ngoai gio voi nhieu phuong tien hien dai, noi dung hoc tap phong phu, nhung tren thuc te co hoi hoc tap cho nguoi dan rat it, dac biet la 3/4 dan so truong thanh. Theo khao sat cua Hoi Khuyen hoc TPHCM trong de tai “Xay dung xa hoi hoc tap tai TPHCM”, cu 100 nguoi co 35 nguoi khong duoc hoc; 100 nguoi trong tuoi lao dong co den 40 nguoi mu chu. Dac biet, nhieu nguoi 35 tuoi, van con trong dien lao dong lai nam ngoai dien xoa mu chu. TS Ho Thieu Hung neu len mot thuc trang gay tro ngai trong viec xay dung xa hoi hoc tap tai TPHCM la truong pho thong lai “dong cong” voi nguoi lon tuoi.

TS Hung noi: “Truong pho thong co kha nang chua hang chuc lop hoc, hang tram ngan cho hoc nhung chi mo cua ban ngay, lam viec ban ngay, con dem den danh cho cac trung tam van hoa ngoai gio de co them khoan thu bu thu chi. Nguoi hoc phai bo chi phi moi duoc di hoc. Nhung lao dong khong co dieu kien toi truong chinh quy; nhung nguoi ngheo, nhung nguoi trong cac nhom yeu the rat it co co hoi hoc tap. Tim den TTHTCD thi co so vat chat thieu thon, chuong trinh hoc tap khong co.

Truoc day, nam 2004, TPHCM trien khai du an thi diem chuyen doi truong hoc thanh TTHTCD va huyen Can Gio da chon 2 truong THPT Binh Khanh va Can Thanh lam thi diem. Truong Binh Khanh nam ngay ben pha, tuc dau huyen; con Truong Can Thanh nam phia cuoi huyen. Hai dau moi nay se de dang lan toa di nhung truong va xa khac thuoc huyen. Mo hinh “2 trong 1” nay khong nhung khong lam thay doi he thong truong lop hien co, ma con tan dung moi dieu kien hien co de phuc vu cac doi tuong dong hon voi nhung nhu cau hoc tap da dang hon. Viec ket hop nay mang rat nhieu y nghia, lam cho hoc sinh chinh quy thay duoc doi tuong hoc tap con la nhung nguoi xung quanh minh, la cha me, anh em..., tu do cac em co dong luc hoc tap nhieu hon. Dang tiec mo hinh nay chua duoc nhan rong o nhieu dia phuong.

Huong den xa hoi hoc tap: khong de

Hien TPHCM da hoan thanh pho cap giao duc. Tuy nhien, theo danh gia cua Hoi Khuyen hoc TP trong de tai “Xay dung xa hoi hoc tap tai TPHCM, thuc trang-mo hinh-giai phap”; xay dung xa hoi hoc tap (XHHT) kho gap nhieu lan pho cap giao duc. Theo TS Ho Thieu Hung: “Xay dung mot XHHT giong nhu chung ta vuon toi dinh Everest, con viec hoan thanh pho cap giao duc chi moi o chan dinh ma thoi”.

Tai TPHCM, vua qua So KH-CN TPHCM da nghiem thu de tai nghien cuu khoa hoc “Xay dung xa hoi hoc tap tai TPHCM, thuc trang-mo hinh-giai phap”. TS Ho Thieu Hung, co van de tai nay, cho biet: “De tai duoc viet theo don dat hang cua Thanh uy TPHCM. Ket qua de tai nghien cuu da duoc So KH-CN danh gia xuat sac. De tai da duoc bao cao truoc Hoi Cuu giao chuc TPHCM va du kien sap toi se bao cao len Thanh uy va HDND TP”.

Tu thuc trang cua viec xay dung XHHT hien nay tai TPHCM, nhom tac gia nghien cuu de tai khoa hoc “Xay dung xa hoi hoc tap tai TPHCM” cua Hoi Khuyen hoc TP da dua ra giai phap: TPHCM can to chuc bo may dieu hanh xay dung XHHT tu cap uy den cap nganh, ma trong do vai tro cua ban chi dao xay dung XHHT dong vai tro “nhac truong”. Dac biet, kien nghi den Thanh uy, UBND TPHCM ve viec tang cuong dau tu ngan sach cho su phat trien cua TTGDTX, day nghe, TTHTCD o cac phuong, xa, thi tran va ho tro kinh phi cho Hoi khuyen hoc cap phuong xa.

Truoc nhu cau phat trien huong den xa hoi hoa hoc tap, trong nam hoc 2010 - 2011, Bo GD-DT se to chuc thi diem “Le hoi hoc tap suot doi” va “Thanh pho hoc tap” nham tiep tuc phat huy ket hop giua van hoa - hoc nghe, thu hut va tao dieu kien cho moi nguoi deu co the tham gia mo hinh xa hoi hoa giao duc. Tu do rut ngan khoang cach phan hoa kien thuc trong xa hoi. Day la mot trong nhung giai phap cap thiet thuc hien Chi thi 11 (ngay 30-4-2007) cua Chinh phu va de an “Xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2011-2015” do Bo GD-DT trien khai. Muc dich, mo hinh se duoc phat trien nhan rong toi cac tinh thanh tren toan quoc, huong toi mot XHHT toan dien, gop phan thuc day cong cuoc xoa doi giam ngheo, phat trien kinh te chung cua dat nuoc.

NGUYEN THUY