Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2833956/15092010.aspx

Du thao cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011)

I- QUA TRINH CACH MANG VA NHUNG BAI HOC KINH NGHIEM

1. Tu nam 1930 den nay, Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen, da lanh dao nhan dan ta tien hanh cuoc dau tranh cach mang lau dai, gian kho, vuot qua muon van kho khan, thu thach va gianh duoc nhung thang loi vi dai: Thang loi cua Cach mang Thang Tam nam 1945, dap tan ach thong tri cua thuc dan, phong kien, lap nen nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa, dua dan toc ta tien vao ky nguyen doc lap, tu do; thang loi cua cac cuoc khang chien chong xam luoc, ma dinh cao la chien thang Dien Bien Phu nam 1954, cuoc Tong tien cong va noi day mua Xuan nam 1975, giai phong dan toc, thong nhat dat nuoc, bao ve To quoc, lam tron nghia vu quoc te; thang loi cua cong cuoc doi moi, tien hanh cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap quoc te, dua dat nuoc tiep tuc tung buoc qua do len chu nghia xa hoi voi nhung nhan thuc va tu duy moi dung dan, phu hop thuc tien Viet Nam.

Voi nhung thang loi da gianh duoc trong hon 80 nam qua, nuoc ta tu mot xu thuoc dia nua phong kien da tro thanh mot quoc gia doc lap, tu do, phat trien theo con duong xa hoi chu nghia; nhan dan ta tu than phan no le da tro thanh nguoi lam chu dat nuoc, lam chu xa hoi; dat nuoc ta da thoat khoi ngheo nan, lac hau, dang day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, co quan he quoc te rong rai, co vi the ngay cang quan trong trong khu vuc va tren the gioi.

Tuy nhien, kho khan, thach thuc con nhieu; trong lanh dao, Dang co luc cung pham sai lam, khuyet diem, co nhung sai lam, khuyet diem nghiem trong do giao dieu, chu quan, duy y chi, vi pham quy luat khach quan. Dang da nghiem tuc tu phe binh va sua chua khuyet diem de tiep tuc dua su nghiep cach mang tien len.

2. Tu thuc tien phong phu cua cach mang, Dang da rut ra nhung bai hoc lon:

Mot la, nam vung ngon co doc lap dan toc va chu nghia xa hoi - ngon co vinh quang ma Chu tich Ho Chi Minh da trao lai cho the he hom nay va cac the he mai sau. Doc lap dan toc la dieu kien tien quyet de thuc hien chu nghia xa hoi va chu nghia xa hoi la co so bao dam vung chac cho doc lap dan toc. Xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc la hai nhiem vu chien luoc co quan he chat che voi nhau.

Hai la, su nghiep cach mang la cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan. Chinh nhan dan la nguoi lam nen nhung thang loi lich su. Toan bo hoat dong cua Dang phai xuat phat tu loi ich va nguyen vong chan chinh cua nhan dan. Suc manh cua Dang la o su gan bo mau thit voi nhan dan. Quan lieu, menh lenh, xa roi nhan dan se dan den nhung ton that khong luong duoc doi voi van menh cua dat nuoc.

Ba la, khong ngung cung co, tang cuong doan ket: doan ket toan Dang, doan ket toan dan, doan ket dan toc, doan ket quoc te. Do la truyen thong quy bau va la nguon suc manh to lon cua cach mang nuoc ta. Chu tich Ho Chi Minh da tong ket: Doan ket, doan ket, dai doan ket - Thanh cong, thanh cong, dai thanh cong.

Bon la, ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai, suc manh trong nuoc voi suc manh quoc te. Trong bat cu hoan canh nao cung can kien dinh y chi doc lap, tu chu va neu cao tinh than hop tac quoc te, phat huy cao do noi luc dong thoi tranh thu ngoai luc, ket hop yeu to truyen thong voi yeu to hien dai.

Nam la, su lanh dao dung dan cua Dang la nhan to hang dau quyet dinh thang loi cua cach mang Viet Nam. Dang khong co loi ich nao khac ngoai viec phung su To quoc, phuc vu nhan dan. Dang phai nam vung, van dung sang tao va gop phan phat trien chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh, khong ngung lam giau tri tue, ban linh chinh tri va nang luc to chuc de du suc giai quyet cac van de do thuc tien cach mang dat ra. Moi duong loi, chu truong cua Dang phai xuat phat tu thuc te, ton trong quy luat khach quan. Phai phong va chong nhung nguy co lon: sai lam ve duong loi, benh quan lieu va su thoai hoa, bien chat cua can bo, dang vien.

II- QUA DO LEN CHU NGHIA XA HOI O NUOC TA

3.
Nuoc ta qua do len chu nghia xa hoi trong boi canh quoc te co nhung bien doi to lon va sau sac.

Cuoc cach mang khoa hoc va cong nghe, kinh te tri thuc va qua trinh toan cau hoa dien ra manh me, tac dong sau sac den su phat trien cua nhieu nuoc. Cac mau thuan co ban tren the gioi bieu hien duoi nhung hinh thuc va muc do khac nhau van ton tai va phat trien. Hoa binh, doc lap dan toc, dan chu, hop tac va phat trien la xu the lon; nhung dau tranh dan toc, dau tranh giai cap, chien tranh cuc bo, xung dot vu trang, xung dot sac toc, ton giao, chay dua vu trang, hoat dong can thiep, lat do, khung bo, tranh chap lanh tho va tai nguyen tiep tuc dien ra phuc tap. Khu vuc chau A - Thai Binh Duong va Dong Nam A phat trien nang dong, nhung cung tiem an nhung nhan to mat on dinh. Tinh hinh do tao thoi co phat trien, dong thoi dat ra nhung thach thuc gay gat, nhat la doi voi nhung nuoc dang va kem phat trien.

Trong qua trinh hinh thanh va phat trien, Lien Xo (truoc day) va cac nuoc xa hoi chu nghia khac da dat nhung thanh tuu to lon ve nhieu mat, tung la cho dua cho phong trao hoa binh va cach mang the gioi, gop phan quan trong vao cuoc dau tranh vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi. Che do xa hoi chu nghia o Lien Xo va Dong Au sup do la mot ton that lon doi voi phong trao cach mang the gioi, nhung mot so nuoc theo con duong xa hoi chu nghia van kien dinh muc tieu, ly tuong, tien hanh cai cach, doi moi, gianh duoc nhung thanh tuu to lon, tiep tuc phat trien; phong trao cong san va cong nhan quoc te co nhung buoc hoi phuc. Tuy nhien, cac nuoc theo con duong xa hoi chu nghia, phong trao cong san va canh ta van con gap nhieu kho khan, cac the luc thu dich tiep tuc chong pha, tim cach xoa bo chu nghia xa hoi.

Hien tai, chu nghia tu ban con tiem nang phat trien, nhung ve ban chat van la mot che do ap buc, boc lot va bat cong. Nhung mau thuan co ban von co cua chu nghia tu ban, nhat la mau thuan giua tinh chat xa hoi hoa ngay cang cao cua luc luong san xuat voi che do chiem huu tu nhan tu ban chu nghia, chang nhung khong giai quyet duoc ma ngay cang tro nen sau sac. Khung hoang kinh te, chinh tri, xa hoi van tiep tuc xay ra. Chinh su van dong cua nhung mau thuan noi tai do va cuoc dau tranh cua nhan dan lao dong cac nuoc se quyet dinh van menh cua chu nghia tu ban.

Cac nuoc doc lap dan toc va cac nuoc dang phat trien, kem phat trien phai tien hanh cuoc dau tranh rat kho khan, phuc tap chong ngheo nan, lac hau, chong moi su can thiep, ap dat va xam luoc de bao ve doc lap, chu quyen dan toc.

Nhan dan the gioi dang dung truoc nhung van de toan cau cap bach co lien quan den van menh loai nguoi. Do la giu gin hoa binh, day lui nguy co chien tranh, chong khung bo, bao ve moi truong va ung pho voi bien doi khi hau toan cau, han che su bung no ve dan so, phong ngua va day lui nhung dich benh hiem ngheo... Viec giai quyet nhung van de do doi hoi su hop tac va tinh than trach nhiem cao cua tat ca cac quoc gia, dan toc.

Dac diem noi bat trong giai doan hien nay cua thoi dai la cac nuoc voi che do xa hoi va trinh do phat trien khac nhau cung ton tai, vua hop tac vua dau tranh, canh tranh gay gat vi loi ich quoc gia, dan toc. Cuoc dau tranh cua nhan dan cac nuoc vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu, phat trien va tien bo xa hoi du gap nhieu kho khan, thu thach, nhung se co nhung buoc tien moi. Theo quy luat tien hoa cua lich su, loai nguoi nhat dinh se tien toi chu nghia xa hoi.

4. Di len chu nghia xa hoi la khat vong cua nhan dan ta, la su lua chon dung dan cua Dang Cong san Viet Nam va Chu tich Ho Chi Minh.

Xa hoi xa hoi chu nghia ma nhan dan ta xay dung la mot xa hoi: Dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh; do nhan dan lam chu; co nen kinh te phat trien cao dua tren luc luong san xuat hien dai va che do cong huu ve cac tu lieu san xuat chu yeu; co nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; con nguoi co cuoc song am no, tu do, hanh phuc, co dieu kien phat trien toan dien; cac dan toc trong cong dong Viet Nam binh dang, doan ket, ton trong va giup nhau cung phat trien; co Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan do Dang Cong san lanh dao; co quan he huu nghi va hop tac voi nhan dan cac nuoc tren the gioi.

Day la mot qua trinh cach mang sau sac, triet de, dau tranh phuc tap giua cai cu va cai moi nham tao ra su bien doi ve chat tren tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi, nhat thiet phai trai qua mot thoi ky qua do lau dai voi nhieu buoc phat trien, nhieu hinh thuc to chuc kinh te, xa hoi dan xen. Tuy nhien, chung ta co nhieu thuan loi co ban. Do la: co su lanh dao dung dan cua Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen, co ban linh chinh tri vung vang va day dan kinh nghiem lanh dao; dan toc ta la mot dan toc anh hung, co y chi vuon len manh liet; nhan dan ta co long yeu nuoc nong nan, can cu lao dong va sang tao, luon ung ho va tin tuong vao su lanh dao cua Dang; chung ta da tung buoc xay dung duoc nhung co so vat chat - ky thuat rat quan trong; cuoc cach mang khoa hoc va cong nghe hien dai, su hinh thanh va phat trien kinh te tri thuc cung voi qua trinh toan cau hoa kinh te va hoi nhap quoc te la mot thoi co de phat trien.

Muc tieu tong quat khi ket thuc thoi ky qua do o nuoc ta la xay dung xong ve co ban nen tang kinh te cua chu nghia xa hoi voi kien truc thuong tang ve chinh tri, tu tuong, van hoa phu hop, tao co so lam cho nuoc ta tro thanh mot nuoc xa hoi chu nghia ngay cang phon vinh.

Tu nay den khoang giua the ky XXI, toan Dang, toan dan ta phai ra suc phan dau xay dung nuoc ta tro thanh mot nuoc cong nghiep hien dai, theo dinh huong xa hoi chu nghia.

De thuc hien thanh cong cac muc tieu tren, toan Dang, toan dan ta can neu cao tinh than cach mang tien cong, y chi tu luc tu cuong, phat huy moi tiem nang va tri tue, tan dung thoi co, vuot qua thu thach, quan triet va thuc hien tot cac phuong huong co ban sau day:

Mot la, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc gan voi phat trien kinh te tri thuc.

Hai la, phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

Ba la, xay dung nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc.

Bon la, bao dam vung chac quoc phong va an ninh quoc gia.

Nam la, thuc hien duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien; chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te.

Sau la, xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia, thuc hien dai doan ket toan dan toc, cung co va mo rong Mat tran dan toc thong nhat.

Bay la, xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan.

Tam la, xay dung Dang trong sach, vung manh.

Trong qua trinh thuc hien cac phuong huong co ban do, phai dac biet chu trong nam vung va giai quyet tot cac moi quan he lon nhu: Quan he giua doi moi, on dinh va phat trien; giua doi moi kinh te va doi moi he thong chinh tri; giua kinh te thi truong va dinh huong xa hoi chu nghia; giua phat trien luc luong san xuat va xay dung, hoan thien tung buoc quan he san xuat; giua tang truong kinh te va phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; giua xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc xa hoi chu nghia; giua doc lap tu chu va hoi nhap quoc te; giua Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly, nhan dan lam chu;... Khong phien dien, cuc doan, duy y chi.

III- NHUNG DINH HUONG LON VE PHAT TRIEN KINH TE, VAN HOA, XA HOI, QUOC PHONG, AN NINH, DOI NGOAI

5.
Phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia voi nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te, hinh thuc to chuc kinh doanh va hinh thuc phan phoi. Cac thanh phan kinh te hoat dong theo phap luat deu la bo phan hop thanh quan trong cua nen kinh te, binh dang truoc phap luat, cung phat trien lau dai, hop tac va canh tranh lanh manh. Kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao. Kinh te tap the khong ngung duoc cung co va mo rong. Kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan. Kinh te tu nhan la mot trong nhung dong luc cua nen kinh te. Cac hinh thuc so huu hon hop va dan ket voi nhau hinh thanh cac to chuc kinh te da dang ngay cang phat trien. Cac yeu to thi truong duoc tao lap dong bo, cac loai thi truong tung buoc duoc xay dung, phat trien, vua tuan theo quy luat cua kinh te thi truong, vua bao dam tinh dinh huong xa hoi chu nghia. Xac dinh quyen cua nguoi so huu, quyen cua nguoi su dung tu lieu san xuat va quyen quan ly cua Nha nuoc trong linh vuc kinh te, bao dam cho moi tu lieu san xuat deu co nguoi lam chu, moi don vi kinh te deu tu chu, tu chiu trach nhiem ve ket qua kinh doanh cua minh. Quan he phan phoi bao dam cong bang va tao dong luc cho phat trien; cac nguon luc duoc phan bo theo chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va theo nguyen tac thi truong; thuc hien che do phan phoi chu yeu theo ket qua lao dong, hieu qua kinh te, dong thoi theo muc dong gop von cung cac nguon luc khac va phan phoi thong qua he thong an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi. Nha nuoc quan ly nen kinh te, dinh huong, dieu tiet, thuc day su phat trien kinh te - xa hoi bang phap luat, chien luoc, quy hoach, ke hoach, chinh sach va luc luong vat chat.

Phat trien kinh te la nhiem vu trung tam; thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc gan voi phat trien kinh te tri thuc; xay dung co cau kinh te hop ly, hien dai, co hieu qua va ben vung, gan ket chat che cong nghiep, nong nghiep, dich vu. Thuong xuyen coi trong phat trien cong nghiep nang, cong nghiep che tao; phat trien nong, lam, ngu nghiep ngay cang dat trinh do cong nghe cao, chat luong cao gan voi cong nghiep che bien va xay dung nong thon moi. Bao dam phat trien hai hoa giua cac vung; thuc day phat trien nhanh cac vung kinh te trong diem, dong thoi tao dieu kien phat trien cac vung co nhieu kho khan. Xay dung nen kinh te doc lap, tu chu, dong thoi chu dong, tich cuc hoi nhap kinh te quoc te.

6. Xay dung nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc, phat trien toan dien, thong nhat trong da dang, tham nhuan sau sac tinh than nhan van, dan chu, tien bo; lam cho van hoa gan ket chat che va tham sau vao toan bo doi song xa hoi, tro thanh suc manh noi sinh quan trong cua phat trien. Ke thua va phat huy nhung truyen thong van hoa tot dep cua cong dong cac dan toc Viet Nam, tiep thu nhung tinh hoa van hoa nhan loai, xay dung mot xa hoi dan chu, van minh, vi loi ich chan chinh va pham gia con nguoi, voi trinh do tri thuc, dao duc, the luc va tham my ngay cang cao. Phat trien, nang cao chat luong sang tao van hoc, nghe thuat; khang dinh va bieu duong cac gia tri chan, thien, my, phe phan nhung cai loi thoi, thap kem, dau tranh chong nhung bieu hien phi van hoa, phan van hoa. Bao dam quyen duoc thong tin, quyen tu do sang tao cua cong dan. Phat trien cac phuong tien thong tin dai chung dong bo, hien dai, thong tin chan thuc, da dang, kip thoi, phuc vu co hieu qua su nghiep xay dung, bao ve To quoc.

Con nguoi la trung tam cua chien luoc phat trien. Ton trong va bao ve quyen con nguoi, gan quyen con nguoi voi quyen va loi ich cua dan toc, dat nuoc va quyen lam chu cua nhan dan. Ket hop va phat huy day du vai tro cua xa hoi, cac doan the, nha truong, gia dinh, tung tap the lao dong va cong dong dan cu trong viec cham lo xay dung con nguoi Viet Nam giau long yeu nuoc; co y thuc lam chu, trach nhiem cong dan; co tri thuc, suc khoe, lao dong gioi; song co van hoa; co tinh than quoc te chan chinh. Xay dung gia dinh am no, hanh phuc, that su la te bao lanh manh cua xa hoi, la moi truong truc tiep, quan trong giao duc nep song va hinh thanh nhan cach. Don vi san xuat, cong tac, hoc tap, chien dau phai la moi truong ren luyen phong cach lam viec co ky luat, co ky thuat, co nang suat va hieu qua cao, boi dap tinh ban, tinh dong chi, dong doi, hinh thanh nhan cach con nguoi va nen van hoa Viet Nam.

Giao duc va dao tao co su menh nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, boi duong nhan tai, gop phan quan trong xay dung nen van hoa va con nguoi Viet Nam. Phat trien giao duc va dao tao cung voi phat trien khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau; dau tu cho giao duc va dao tao la dau tu phat trien. Doi moi toan dien, manh me giao duc va dao tao theo nhu cau phat trien cua xa hoi; nang cao chat luong theo dinh huong chuan hoa, hien dai hoa, xa hoi hoa, phuc vu dac luc su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Day manh xay dung xa hoi hoc tap, tao co hoi va dieu kien cho moi cong dan duoc hoc tap suot doi.

Khoa hoc va cong nghe giu vai tro then chot trong viec nang cao trinh do lanh dao - quan ly dat nuoc, phat trien luc luong san xuat hien dai, nang cao nang suat, chat luong, hieu qua, toc do phat trien va suc canh tranh cua nen kinh te. Phat trien khoa hoc va cong nghe nham muc tieu day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, phat trien kinh te tri thuc, vuon len trinh do tien tien cua the gioi. Phat trien dong bo khoa hoc xa hoi, khoa hoc tu nhien, khoa hoc ky thuat gan voi phat trien van hoa va nang cao dan tri. Tang nhanh va su dung co hieu qua tiem luc khoa hoc va cong nghe cua dat nuoc. Hinh thanh dong bo co che, chinh sach khuyen khich sang tao va day manh ung dung khoa hoc va cong nghe.

Bao ve moi truong la trach nhiem cua ca he thong chinh tri va toan xa hoi. Ket hop chat che giua ngan ngua, khac phuc o nhiem voi khoi phuc va bao ve moi truong sinh thai. Phat trien “nang luong sach”, “san xuat sach” va “tieu dung sach”. Coi trong nghien cuu, du bao va thuc hien cac giai phap ung pho voi qua trinh bien doi khi hau. Bao ve va su dung hop ly, co hieu qua tai nguyen quoc gia.

Chinh sach xa hoi dung dan, cong bang vi con nguoi la dong luc manh me phat huy moi nang luc sang tao cua nhan dan trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Bao dam cong bang, binh dang ve quyen loi va nghia vu cong dan; ket hop chat che, hop ly phat trien kinh te voi phat trien van hoa, xa hoi, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach; phat trien hai hoa doi song vat chat va doi song tinh than, khong ngung nang cao doi song cua moi thanh vien trong xa hoi ve an, o, di lai, hoc tap, nghi ngoi, chua benh va nang cao the chat, gan nghia vu voi quyen loi, cong hien voi huong thu, loi ich ca nhan voi loi ich tap the va cong dong xa hoi.

Tao moi truong va dieu kien de moi nguoi lao dong co viec lam va thu nhap tot hon. Khuyen khich lam giau hop phap di doi voi giam ngheo ben vung. Co chinh sach dieu tiet hop ly thu nhap trong xa hoi. Hoan thien he thong an sinh xa hoi. Thuc hien tot chinh sach doi voi nguoi va gia dinh co cong voi nuoc. Chu trong cai thien dieu kien song, lao dong va hoc tap cua thanh, thieu nien, giao duc va bao ve tre em. Cham lo doi song nhung nguoi gia ca, neo don, tan tat, mat suc lao dong va tre mo coi. Han che, tien toi day lui va giam tac hai cua te nan xa hoi. Bao dam quy mo hop ly va chat luong dan so.

Hinh thanh mot cong dong xa hoi van minh, trong do cac giai cap, cac tang lop dan cu doan ket, binh dang ve nghia vu va quyen loi. Xay dung giai cap cong nhan lon manh ca ve so luong va chat luong; la giai cap lanh dao cach mang thong qua doi tien phong la Dang Cong san Viet Nam, giai cap tien phong trong su nghiep xay dung chu nghia xa hoi. Xay dung, phat huy vai tro chu the cua giai cap nong dan trong qua trinh phat trien nong nghiep, nong thon. Dao tao, boi duong, phat huy moi tiem nang va suc sang tao cua doi ngu tri thuc de tao nguon luc tri tue va nhan tai cho dat nuoc. Xay dung doi ngu nhung nha kinh doanh co tai, nhung nha quan ly gioi. Quan tam dao tao, boi duong the he tre - chu nhan tuong lai cua dat nuoc. Thuc hien binh dang gioi va hanh dong vi su tien bo cua phu nu. Tao dieu kien thuan loi va ho tro dong bao dinh cu o nuoc ngoai on dinh cuoc song, giu gin ban sac dan toc, chap hanh tot phap luat cac nuoc so tai, huong ve que huong, gop phan xay dung dat nuoc.

Thuc hien chinh sach binh dang, doan ket, ton trong va giup do nhau giua cac dan toc, tao moi dieu kien de cac dan toc cung phat trien, gan bo mat thiet voi su phat trien chung cua cong dong dan toc Viet Nam. Giu gin va phat huy ban sac van hoa, ngon ngu, truyen thong tot dep cua cac dan toc. Chong tu tuong ky thi va chia re dan toc. Cac chinh sach kinh te - xa hoi phai phu hop voi dac thu cua cac vung va cac dan toc, nhat la cac dan toc thieu so.

Ton trong va bao dam quyen tu do tin nguong, ton giao - nhu cau tinh than cua mot bo phan nhan dan. Dau tranh voi moi hanh dong vi pham tu do tin nguong, ton giao va loi dung tin nguong, ton giao lam ton hai den loi ich cua To quoc va cua nhan dan.

7. Muc tieu, nhiem vu cua quoc phong, an ninh la bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho cua To quoc, bao ve Dang, Nha nuoc, nhan dan va che do xa hoi chu nghia, giu vung hoa binh, on dinh chinh tri va an ninh quoc gia, trat tu an toan xa hoi; chu dong ngan chan, lam that bai moi am muu va hanh dong chong pha cua cac the luc thu dich doi voi su nghiep cach mang cua nhan dan ta.

Cung co quoc phong, giu vung an ninh quoc gia, trat tu an toan xa hoi la nhiem vu trong yeu thuong xuyen cua Dang, Nha nuoc va toan dan, trong do Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan la nong cot. Xay dung the tran quoc phong toan dan, ket hop chat che voi the tran an ninh nhan dan vung chac. Phat trien duong loi, nghe thuat quan su chien tranh nhan dan va ly luan, khoa hoc an ninh.

Su on dinh va phat trien ben vung moi mat doi song kinh te - xa hoi la nen tang cua quoc phong - an ninh. Phat trien kinh te - xa hoi di doi voi tang cuong suc manh quoc phong - an ninh. Ket hop chat che kinh te voi quoc phong - an ninh, quoc phong - an ninh voi kinh te trong tung chien luoc, quy hoach, ke hoach, chinh sach phat trien kinh te - xa hoi.

Xay dung Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai, tuyet doi trung thanh voi To quoc, voi Dang, Nha nuoc va nhan dan, duoc nhan dan tin yeu. Xay dung Quan doi nhan dan voi so quan thuong truc hop ly, luc luong du bi dong vien, dan quan tu ve hung hau, co suc chien dau cao. Xay dung luc luong Cong an nhan dan vung manh toan dien; ket hop luc luong chuyen trach, nua chuyen trach, cac co quan bao ve phap luat voi phong trao toan dan bao ve an ninh To quoc. Cham lo nang cao pham chat cach mang, trinh do chinh tri, chuyen mon, nghiep vu cho can bo, chien si cac luc luong vu trang; bao dam doi song vat chat, tinh than phu hop voi tinh chat hoat dong cua Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan trong dieu kien moi. Xay dung nen cong nghiep quoc phong, an ninh, bao dam cho cac luc luong vu trang duoc trang bi ky thuat ngay cang hien dai.

Tang cuong su lanh dao tuyet doi, truc tiep ve moi mat cua Dang, su quan ly tap trung thong nhat cua Nha nuoc doi voi Quan doi, Cong an nhan dan va su nghiep quoc phong - an ninh.

8. Thuc hien nhat quan duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien; da phuong hoa, da dang hoa quan he, chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te; nang cao vi the cua dat nuoc; vi loi ich quoc gia, dan toc, vi mot nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia giau manh; la ban, doi tac tin cay va thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te, gop phan vao su nghiep hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi tren the gioi.

Hop tac binh dang, cung co loi voi tat ca cac nuoc khong phan biet che do chinh tri - xa hoi khac nhau tren co so nhung nguyen tac co ban cua Hien chuong Lien hop quoc va luat phap quoc te.

Dang Cong san Viet Nam truoc sau nhu mot ung ho cac dang Cong san va Cong nhan, cac phong trao tien bo xa hoi trong cuoc dau tranh vi nhung muc tieu chung cua thoi dai. Dang Cong san Viet Nam mo rong quan he voi cac dang canh ta, cac dang cam quyen tren the gioi tren co so doc lap, tu chu, vi hoa binh, huu nghi, hop tac va phat trien.

Tang cuong hieu biet, tinh huu nghi va hop tac giua nhan dan Viet Nam voi nhan dan cac nuoc tren the gioi.

Phan dau cung cac nuoc ASEAN xay dung Dong Nam A thanh khu vuc hoa binh, on dinh, hop tac va phat trien phon vinh.

IV- HE THONG CHINH TRI VA VAI TRO LANH DAO CUA DANG

9.
Dan chu xa hoi chu nghia la ban chat cua che do ta, vua la muc tieu, vua la dong luc cua su phat trien dat nuoc. Xay dung va tung buoc hoan thien nen dan chu xa hoi chu nghia, bao dam tat ca quyen luc nha nuoc thuoc ve nhan dan. Dan chu phai duoc thuc hien trong thuc te cuoc song o moi cap, tren tat ca cac linh vuc thong qua hoat dong cua Nha nuoc do nhan dan bau ra va cac hinh thuc dan chu truc tiep. Dan chu gan lien voi ky luat, ky cuong va phai duoc the che hoa bang phap luat, duoc phap luat bao dam.

Nha nuoc quy dinh va bao ve cac quyen cong dan, quyen con nguoi di doi voi nghia vu va trach nhiem; cham lo hanh phuc, su phat trien tu do cua moi nguoi.

10. Nha nuoc ta la Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan, the hien va thuc hien y chi, quyen luc cua nhan dan, tren co so lien minh giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va doi ngu tri thuc, do Dang Cong san Viet Nam lanh dao. Nha nuoc dinh ra luat phap va to chuc, quan ly xa hoi bang phap luat; giu nghiem ky cuong xa hoi, nghiem tri moi hanh dong xam pham loi ich cua To quoc va cua nhan dan. Khong ngung hoan thien he thong to chuc nha nuoc.

Nha nuoc gan bo chat che voi nhan dan, thuc hien day du quyen dan chu cua nhan dan, ton trong, lang nghe y kien cua nhan dan va chiu su giam sat cua nhan dan; co co che va bien phap kiem soat, ngan ngua va trung tri te quan lieu, tham nhung, lang phi, vo trach nhiem, long quyen, xam pham quyen dan chu cua cong dan. To chuc va hoat dong cua bo may nha nuoc theo nguyen tac tap trung dan chu, co su phan cong, phan cap, dong thoi bao dam su chi dao thong nhat cua trung uong. Quyen luc nha nuoc la thong nhat; co su phan cong, phoi hop giua cac co quan trong viec thuc hien cac quyen lap phap, hanh phap va tu phap; co co che kiem tra, giam sat trong viec thuc hien ba quyen do.

11. Mat tran To quoc Viet Nam, cac doan the nhan dan co vai tro rat quan trong trong su nghiep dai doan ket toan dan toc xay dung va bao ve To quoc; dai dien cho quyen va loi ich hop phap cua nhan dan, cham lo loi ich cua cac doan vien, hoi vien; thuc hien dan chu va xay dung xa hoi lanh manh; giao duc ly tuong va dao duc cach mang, quyen va nghia vu cong dan, that chat moi lien he giua Dang, Nha nuoc voi nhan dan.

Mat tran To quoc Viet Nam la to chuc lien minh chinh tri, lien hiep tu nguyen cua to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi, to chuc xa hoi va cac ca nhan tieu bieu trong cac giai cap, tang lop xa hoi, cac dan toc, ton giao va nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai. Mat tran To quoc Viet Nam la mot bo phan cua he thong chinh tri, la co so chinh tri cua chinh quyen nhan dan. Dang Cong san Viet Nam vua la thanh vien vua la nguoi lanh dao Mat tran. Mat tran hoat dong theo nguyen tac tu nguyen, hiep thuong dan chu, phoi hop va thong nhat hanh dong giua cac thanh vien.

Cac doan the nhan dan tuy theo tinh chat, ton chi va muc dich da xac dinh, van dong, giao duc doan vien, hoi vien chap hanh luat phap, chinh sach; cham lo, bao ve cac quyen loi hop phap cua doan vien, hoi vien; giup doan vien, hoi vien nang cao trinh do moi mat va xay dung cuoc song moi; tham gia quan ly nha nuoc, quan ly xa hoi.

Dang ton trong tinh tu chu, ung ho moi hoat dong tu nguyen, tich cuc, sang tao va chan thanh lang nghe y kien dong gop cua Mat tran va cac doan the. Dang, Nha nuoc co co che, chinh sach, tao dieu kien de Mat tran va cac doan the nhan dan hoat dong co hieu qua, thuc hien vai tro giam sat va phan bien xa hoi.

12. Dang Cong san Viet Nam la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc. Dang lay chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh lam nen tang tu tuong, kim chi nam cho hanh dong, lay tap trung dan chu lam nguyen tac to chuc co ban.

Tu tuong Ho Chi Minh la mot he thong quan diem toan dien va sau sac ve nhung van de co ban cua cach mang Viet Nam, ket qua cua su van dung va phat trien sang tao chu nghia Mac - Lenin vao dieu kien cu the cua nuoc ta, ke thua va phat trien cac gia tri truyen thong tot dep cua dan toc, tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai; la di san tu tuong va ly luan vo cung to lon va quy gia cua Dang va dan toc ta, mai mai soi duong cho su nghiep cach mang cua nhan dan ta gianh thang loi.

Dang Cong san Viet Nam la Dang cam quyen, lanh dao Nha nuoc va xa hoi. Dang lanh dao bang cuong linh, chien luoc, cac dinh huong ve chinh sach va chu truong lon; bang cong tac tuyen truyen, thuyet phuc, van dong, to chuc, kiem tra va bang hanh dong guong mau cua dang vien. Dang thong nhat lanh dao cong tac can bo va quan ly doi ngu can bo, gioi thieu nhung dang vien uu tu co du nang luc va pham chat vao hoat dong trong cac co quan lanh dao cua he thong chinh tri. Dang lanh dao thong qua to chuc dang va dang vien hoat dong trong cac to chuc cua he thong chinh tri, tang cuong che do trach nhiem ca nhan, nhat la nguoi dung dau. Dang thuong xuyen nang cao nang luc cam quyen va hieu qua lanh dao, dong thoi phat huy manh me vai tro, tinh chu dong, sang tao va trach nhiem cua cac to chuc khac trong he thong chinh tri.

Dang lanh dao he thong chinh tri, dong thoi la bo phan cua he thong ay. Dang gan bo mat thiet voi nhan dan, ton trong va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, dua vao nhan dan de xay dung Dang, chiu su giam sat cua nhan dan, hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat.

De dam duong duoc vai tro lanh dao, Dang phai vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc; thuong xuyen tu doi moi, tu chinh don, ra suc nang cao trinh do tri tue, nang luc lanh dao. Giu vung truyen thong doan ket thong nhat trong Dang, bao dam day du dan chu va ky luat trong sinh hoat Dang. Thuong xuyen tu phe binh va phe binh, dau tranh chong chu nghia ca nhan, chu nghia co hoi va moi hanh dong chia re, be phai. Dang cham lo xay dung doi ngu can bo, dang vien trong sach, co pham chat, nang luc, co suc chien dau cao; quan tam boi duong, dao tao lop nguoi ke tuc su nghiep cach mang cua Dang va cua nhan dan.

 *
* *

Cuong linh nay la ngon co chien dau vi thang loi cua su nghiep xay dung dat nuoc Viet Nam tung buoc qua do len chu nghia xa hoi, dinh huong cho moi hoat dong cua Dang hien nay va trong nhung thap ky toi. Thuc hien thang loi Cuong linh nay, nuoc nha nhat dinh tro thanh mot nuoc xa hoi chu nghia phon vinh.

Dang keu goi tat ca nhung nguoi cong san, toan the dong bao o trong nuoc va o nuoc ngoai mang het tinh than va nghi luc phan dau thuc hien thang loi Cuong linh, vung buoc di toi tuong lai. 

BAN CHAP HANH TRUNG UONG