Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2829878/11092010.aspx

Vai tro cua he thong dai truyen thanh co so trong phat trien kinh te xa hoi o mien nui

Vinh Thanh la mot trong 62 huyen ngheo cua ca nuoc, 5/9 xa, thi tran thuoc dien dac biet kho khan. Vinh Thanh co hon 36% la dong bao dan toc thieu so, ty le ho ngheo chiem tren 40%, dia hinh doi nui chia cat, giao thong di lai kho khan. Viec nguoi dan muon tiep can voi thong tin tren song truyen hinh, bao viet hay bao dien tu cung khong de dang.

 

Vinh Thanh la mot trong 62 huyen ngheo cua ca nuoc, 5/9 xa, thi tran thuoc dien dac biet kho khan. Vinh Thanh co hon 36% la dong bao dan toc thieu so, ty le ho ngheo chiem tren 40%, dia hinh doi nui chia cat, giao thong di lai kho khan. Viec nguoi dan muon tiep can voi thong tin tren song truyen hinh, bao viet hay bao dien tu cung khong de dang.

 Tu nhung dac diem do, nen nhu cau ve tiep nhan thong tin, huong thu ve van hoa cua ba con noi day cang tro thanh nhu cau buc thiet. Do vay, tu nhieu nam nay, thong tin tren song phat thanh, truyen hinh cua dia phuong da tro thanh kenh thong tin chinh va quan trong nhat doi voi nhan dan trong huyen.

Nghe thong tin tu Dai Truyen thanh - Truyen hinh huyen va Dai truyen thanh xa tiep song va phat cac chuong trinh cua Dai Tieng noi Viet Nam, Dai tinh, Dai huyen da tro thanh thoi quen va so thich cua nhieu nguoi dan dia phuong. Nho nghe dai ma nguoi dan biet duoc cac chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc cung nhu tinh hinh kinh te-xa hoi cua dia phuong. Cung qua mang luoi TT-TH huyen, dong bao cac dan toc thieu so biet them duoc nhung kinh nghiem trong lao dong san xuat, hoc hoi duoc ky thuat cham soc cay trong, vat nuoi de phat trien kinh te gia dinh.

Ngoai viec tiep phat cac chuong trinh cua Dai Tieng noi Viet Nam, Dai PT-TH Binh Dinh va Dai TT-TH huyen, cac dai xa con xay dung duoc tu 1 den 3 chuong trinh phat thanh trong tuan, gop phan cung voi cap uy dang, chinh quyen dia phuong trong cong tac lanh dao, dieu hanh thuc hien nhiem vu chinh tri, kinh te-xa hoi o dia phuong, nang cao doi song van hoa, tinh than cho nhan dan. Co the khang dinh rang, nho hoat dong tich cuc cua he thong truyen thanh co so da dua thong tin nhanh nhay, kip thoi chu truong, duong loi, chinh sach cua Dang, Nha nuoc va phuong huong phat trien kinh te-xa hoi cua tinh, huyen, xa toi nguoi dan. Tu do, nguoi dan hieu va tin tuong, chap hanh chu truong, duong loi, chinh sach cua Dang, Nha nuoc, tac dong den viec thuc hien nhiem vu chinh tri cua dia phuong.

He thong truyen thanh truyen hinh co so la cong cu tuyen truyen, la cau noi dua tieng noi cua Dang va Nha nuoc den voi moi tang lop nhan dan gop phan trong su nghiep phat trien kinh te - xa hoi. Xac dinh duoc tam quan trong do, nhung nam qua, Dai TT-TH huyen Vinh Thanh da tich cuc tham muu cho cap uy, chinh quyen xay dung va trien khai thuc hien ke hoach phat trien su nghiep truyen thanh-truyen hinh tren dia ban voi muc tieu phan dau den nam 2020 co 100% so ho duoc nghe dai va xem truyen hinh.

De thuc hien muc tieu do tu cac nguon von khac nhau, hang nam huyen Vinh Thanh deu co su dau tu cho Dai truyen thanh - Truyen hinh huyen. Co so ha tang cua Dai huyen duoc xay dung moi khang trang dap ung tot cho yeu cau phat trien lau dai. De nhung thong tin tren cac linh vuc cua doi song xa hoi, cac chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc kip thoi den voi nguoi dan, nhung nam qua, huyen Vinh Thanh duoc cac nganh, cac cap chu trong dau tu xay dung va cung co nang cao chat luong hoat dong mang luoi truyen thanh co so. Den nay, ngoai Dai huyen, da co 8/9 xa thi tran co dai truyen thanh (rieng Dai truyen thanh thi tran Vinh Thanh cung da duoc dau tu xay dung va dang tien hanh mua sam trang thiet bi de dua vao hoat dong). Bang cac nguon von dau tu cua nha nuoc, den nay da co 6 dai truyen thanh xa duoc lap dat va dua vao su dung he thong truyen thanh khong day. Viec dau tu xay dung tram truyen thanh khong day thay the tram truyen thanh co day truoc day khong chi mo rong them dia ban phu song va nang cao chat luong thong tin den voi nguoi dan, ma con nang cao hieu qua trong cong tac dieu hanh nhiem vu phat trien kinh te- xa hoi o co so.

Hang tuan, Dai TT-TH huyen Vinh Thanh san xuat on dinh 8 chuong trinh truyen thanh voi thoi luong khoang 30 phut/chuong trinh, trong do co 5 chuong trinh thoi su tong hop, 1 chuong trinh thoi su tieng Bana, 1 chuong trinh thoi su cua dai xa phat tren song dai huyen va mot chuong trinh ca nhac yeu cau.

Vinh Thanh la huyen xa trung tam tinh ly, vi nhieu ly do ma song truyen hinh cua Dai PT-TH Binh Dinh chua phu toi dia ban huyen. Do vay, Dai TT-TH huyen con lam nhiem vu tiep phat chuong trinh truyen hinh cua tinh. De nang cao chat luong tin hieu va dien phu song truyen hinh tren dia ban, cuoi nam 2008, cung voi viec dau tu gan 1,2 ty dong tu nguon von ngan sach huyen va tinh ho tro de mua sam trang thiet bi, Dai TT-TH Vinh Thanh dau tu thiet bi thu phat song truyen hinh Binh Dinh. Tu do den nay nhan dan cac dan toc trong huyen da duoc xem chuong trinh truyen hinh cua tinh cung voi chuong trinh thoi su cua dia phuong va cac chuong trinh VTV1, VTV3.

Cung voi su phat trien cua cac phuong tien thong tin dai chung, nhung nam qua he thong dai truyen thanh xa, thi tran cua huyen Vinh Thanh da phat huy vai tro, nhiem vu trong viec tuyen truyen pho bien cac chu truong cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, cac quyet dinh cua chinh quyen dia phuong co lien quan mat thiet den doi song cua nguoi dan o co so. He thong dai truyen thanh xa, thi tran con la phuong tien khong the thieu trong viec pho bien cac quyet dinh, ke hoach cua lanh dao cap huyen, xa, thi tran den nguoi dan. O nhieu noi dai truyen thanh cua xa, phuong lien tuc cap nhat cac ket qua hoat dong cua can bo va nhan dan dia phuong, don doc den tung thon, lang thuc hien cac cong viec thuong ngay nhu: giao nop san pham, tong ve sinh, giu gin an ninh trat tu, phong, chong te nan xa hoi, ket qua hoat dong nhan dao tu thien va huong dan nong dan lich gieo trong va cham soc... Qua dai xa, thi tran, nguoi dan co the nam bat duoc tinh hinh phat trien chung cua dia phuong minh.

Xuan Dung

Dai TT-TH Vinh Thanh, Binh Dinh

DT: 0914619469