Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2817620/30082010.aspx

Danh gia, su dung can bo phai dua vao quan chung

Sau khi Ban Chap hanh Dang bo TPHCM cong bo toan van du thao Bao cao Chinh tri Dai hoi Dang bo TPHCM khoa IX nhiem ky 2010-2015 tren cac phuong tien thong tin dai chung, Bao SGGP nhan duoc nhieu y kien cua can bo, dang vien va nhan dan TP dong gop vao du thao van kien. Mo dau dot gop y nay, Bao SGGP xin trich dang mot so y kien noi bat.

TS Ho Ba Tham (Nguyen can bo Vien Nghien cuu Phat trien TPHCM): Mo rong dan chu truc tiep

Nghien cuu du thao Van kien (VK) dang tai tren Bao SGGP (nhiem ky 2011-2015), toi muon dong gop vai y kien ca nhan xung quanh van de thuc hanh va phat huy dan chu ma van kien da neu. Truoc het, co the thay cum tu “tien bo” bang “nhung khoi sac” khi de cap den uu diem thanh tuu trong noi dung VK: “Viec phat huy dan chu xa hoi chu nghia co tien bo, suc manh dai doan ket toan dan toc duoc cung co, tang cuong…”, boi viec phat huy dan chu xa hoi chu nghia thoi gian qua that su co nhung khoi sac. Bieu hien cu the qua nhung hoat dong phan bien xa hoi, giam sat xa hoi, doi thoai voi nhan dan…

Phai co chinh sach cham lo thiet thuc den doi song, loi ich cua cong nhan. Anh: VIET DUNG

Ve han che, toi cho rang, VK nen danh gia va neu chung la viec thuc hanh, phat huy dan chu con nhieu han che. Nen noi ro hoat dong cua nhieu doan the nhan dan co chat luong con thap, vua bi hanh chinh hoa, vua bi dong, le thuoc mot chieu, chua the hien tinh chu dong, doc lap. Nhin chung, toi thay VK khi de cap han che con dung tu ngu nhe nhang, it thay tinh quyet liet cua van de. Ngay trong nhiem vu toi, VK co the sua thanh: “can thuc hien tot viec mo rong, phat huy dan chu, nhat la quy che dan chu co so” hon la “Thuc hien tot quy che dan chu co so” se toan dien hon. Ben canh do, can neu ca cac giai phap cho nhung van de con han che nhu hien tuong vi pham quyen dan chu, dan chu hinh thuc…

Ngoai ra, nguoi dan khong chi thuc hien quyen lam chu cua minh thong qua co quan dai dien do minh bau ra ma con thuc hien dan chu truc tiep. Do vay, dan phai co quyen tham gia quyet dinh nhung van de trong dai cua dat nuoc cung nhu cua TP, tuc la tien hanh trung cau dan y khi can thiet. Phai co luat va co che de trung cau y dan, phat huy dan chu trong thuc te.

TS Dinh The Hoan (Dai hoc Quoc gia TPHCM): Danh gia dung de bo tri dung can bo

Trong du thao Bao cao Chinh tri Dai hoi Dang bo TPHCM khoa IX, toi tan thanh phuong huong, nhiem vu trong cong tac xay dung Dang nhiem ky 2010-2015 la: “Nang cao chat luong cong tac quy hoach, dao tao, danh gia, bo tri, luan chuyen can bo”. Trong cac khau noi tren cua cong tac can bo, quan trong nhat la danh gia dung can bo, vi do la can cu trong ca qua trinh quy hoach, luan chuyen, dao tao, boi duong, bo tri su dung va thuc hien chinh sach doi voi can bo. Neu danh gia dung can bo se bo tri dung, de bat dung, cat nhac dung.

Viec danh gia tung can bo phai can cu vao tieu chuan chuc danh can bo; phai neu duoc nhung mat manh, mat yeu cua ho. Danh gia dung can bo truoc het phai can cu vao tieu chuan can bo. Trong danh gia can bo can chong thai do ne nang, ne tranh, “di hoa vi quy”, thu tieu dau tranh; tu phe binh va phe binh yeu, tru dap nguoi dau tranh phe binh thang than.

Trong danh gia can bo phai cong khai, dam bao dan chu, minh bach nhung cung phai het suc quan tam den viec chong loi dung dan chu, phe binh va tu phe binh de noi xau dong chi, dong nghiep, dan chu hinh thuc, thong qua dau tranh, phe binh de thuc hien y do ca nhan. Danh gia can bo con nham phat hien cac dong chi co tinh than tien phong, guong mau, biet nghi, biet lam, dam chiu trach nhiem, quyet doan, co tac phong, loi song lanh manh, gan bo voi dan; de cao su nghiep chung, de cao loi ich cua Dang, cua dan, duoc tap the va nhan dan tin nhiem, tin tuong.

Phai de cao tinh Dang trong danh gia can bo, nhat la phai thuc hien nghiem nguyen tac tap trung dan chu trong Dang. Nhu chung ta deu biet, moi pham chat, tai nang, su cong hien cua can bo deu phai duoc kiem nghiem qua hoat dong thuc tien trong phong trao cach mang cua quan chung. Vi vay, viec nhan xet, danh gia can bo phai dua vao quan chung nhan dan, to chuc co so Dang o noi can bo cong tac va noi can bo cu tru; dong thoi khong chi xem xet ca nhan can bo, ma con phai xem xet ca gia dinh can bo de hieu ro ve can bo, tren co so do moi chon duoc nhung can bo co du tieu chuan bau vao cap uy.

TS Le Hanh Thong (Hoc vien Chinh tri - hanh chinh khu vuc II): Cham lo thiet thuc loi ich cua cong nhan

TPHCM la mot trung tam cong nghiep lon cua ca nuoc nen viec nghien cuu, danh gia dung thuc trang cua giai cap cong nhan (CN), tu do de ra phuong huong, bien phap dung dan de xay dung doi ngu CN vung manh, dam duong su menh cua minh trong su nghiep phat trien TP thoi gian toi la van de het suc quan trong. De danh gia dung thuc trang cua giai cap CN TP hien nay, can xem xet, nghien cuu nghiem tuc qua trinh hinh thanh va phat trien cua no trong lich su.

Theo toi, can tap trung cham lo giao duc mot cach toan dien cho CN, ca ve tu tuong, dao duc lan chuyen mon. Cu the, phai quan tam hon nua den viec boi duong, dao tao doi ngu CN lanh nghe, cung co cac to chuc quan chung, phat huy vai tro cua Cong doan, Doan Thanh nien o co so, thuc su coi to chuc Cong doan la truong hoc giao duc cong san chu nghia cua CN, la nguoi dai dien loi ich cho CN. Thuc te cho thay, so luong CN lanh nghe, CN co trinh do cao con han che, phan lon CN co trinh do chuyen mon, trinh do hoc van thap chua dap ung yeu cau su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te.

Thu hai, phai co chinh sach cham lo thiet thuc den doi song, loi ich cua CN. Day la van de CN quan tam nhat, buc xuc nhat. Qua thuc te tai cac xi nghiep, nha may, dac biet o cac doanh nghiep tu nhan, doanh nghiep co von dau tu cua nuoc ngoai cho thay: CN hien nay quan tam den hai van de la viec lam va thu nhap. CN can dieu do va TP phai co bien phap dap ung va lay do lam co so xay dung doi ngu CN vung manh.

H. QUAN - T. SON - H. HIEP ghi