Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2810652/25082010.aspx

Tu ban do tu duy nghi den truong hoc than thien

Thi dua “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc” (THHSTC) da dua van de doi moi phuong phap day hoc nhu mot yeu cau sinh tu, quyet dinh su thanh bai cua phong trao.

Tin bai moi tren VNN:
Giam mau thuan trong hoc sinh, gan ket tinh thay tro
Thu truong Giao duc truc tiep kiem tra day hoc o BacKan
Hoc sinh truong thanh nho duoc hoc ren luyen ki nang song
Khong cong nhan chuan quoc gia neu khong la truong than thien

TS.Tran Dinh Chau, Giam doc Du an phat trien giao duc THCS 2 (Bo GD-DT) da dua ra mot phuong phap hoc tap thong qua viec su dung ban do tu duy (BDTD) nham mang lai nhieu ket qua tot va dang khich le trong phuong thuc hoc tap cua hoc sinh va phuong phap giang day cua giao vien.

Dung BDTD de day hoc tich cuc

Ong Chau noi ro, su dung BDTD, HS se hoc duoc phuong phap hoc, tang tinh doc lap, chu dong, sang tao va phat trien tu duy. Khong nhung the, tu do giao vien se tiet kiem duoc thoi gian, tang su linh hoat trong bai giang, va quan trong nhat la se giup HS nam duoc kien thuc thong qua mot "ban do" the hien cac lien ket chat che cua tri thuc.

vmc
Cuoc thi "sang tao giao duc" da duoc phat dong nam 2008
nham thuc day toan nganh trong viec doi moi phuong phap giao
duc. (Anh: Bao Anh)

Mot so ket qua nghien cuu cho thay bo nao cua con nguoi se hieu sau, nho lau va in dam cai ma do chinh minh tu suy nghi, tu viet, ve ra theo ngon ngu cua minh. Vi vay viec su dung BDTD giup HS hoc tap mot cach tich cuc, huy dong toi da tiem nang cua bo nao.

Khong nhung the, de thiet lap nen mot BDTD, cac HS se phai su dung den bo cuc mau sac, duong net, cac nhanh hay ca viec sap sep cac y sao cho vua suc tich, truc quan, de hieu va de tiep thu.... Tu do gop phan giup cac em phat trien kha nang tham my, viec sap xep y tuong mot cach khoa hoc.

Co the dan giai mot vi du, truoc khi hoc bai "Gian di" (mon Giao duc cong dan) giao vien co the goi y cho HS BDTD bang tu khoa "gian di" sau do cac em ve tiep cac nhanh va bo sung dan cac y nho.

Cu the, chia "gian di" theo 4 nhanh gom: lien he (nhanh nho la nha truong, cuoc song, sach bao); bieu hien song gian di (voi thai do, loi noi, cu chi, tac phong, cach an mac); bieu hien trai voi gian di; ke hoach ren luyen...

Cach lam nay dan den viec cac em tu chiem linh kien thuc mot cach nhe nhang, tu nhien nhung lai rat hieu qua, dong thoi kich thich hung thu hoc tap cua hoc sinh.

Tu BDTD, cac HS hay nhom HS co the thao luan de gop y, bo sung bang cach ve them duong nhanh, ghi them chu thich,... roi thao luan chung truoc lop de cung hoan thien cung nhu nang cao ky nang ve BDTD cho cac em.

Dong thoi, viec su dung BDTD con giup can bo quan ly co cai nhin tong quat toan bo van de, giup giao vien doi moi phuong phap day hoc, giup hoc sinh hoc tap tich cuc.

Ap dung ban do tu duy de xay dung THHSTC

Ong Chau cung dung BDTD de ap dung trong phong trao thi dua "Xay dung THHSTC". 5 noi dung cua phong trao co the ve theo 5 nhanh gom: 1. truong xanh, sach, dep, an toan; 2. day hoc hieu qua; 3. ren ky nang song; 4. hoat dong tap the; 5. cham soc di tich.

Tu nhanh 1 ve tiep: trong, cham soc cay, giu gin ve sinh; nhanh 2 dien giai: doi moi phuong phap day hoc, khich le hoc sinh, tang cuong tu hoc; nhanh 3 ren ky nang song gom ren luyen suc khoe, ung xu van hoa; nhanh 4 chia tiep thanh tro choi dan gian, hoat dong van nghe, cau lac bo va nhanh 5 voi noi dung cham soc di tich se gom cham soc, bao ve di tich, tim hieu di tich...

Sau 2 nam trien khai phong trao xay dung THHSTC, Bo GD-DT da to chuc so ket de nhin lai nhung ket qua da dat duoc, dong thoi tim ra huong di moi, sang tao trong giai doan tiep theo.

TS Nguyen Vinh Hien, Thu truong Bo Giao duc – Dao tao cho biet, mo hinh THHSTC do UNICEF dua ra nam 2004. Mo hinh nay da duoc nhieu nuoc thuc hien. Tu do co the thay, mo hinh nay co co so khoa hoc, ly luan vung chac va da duoc kiem nghiem trong thuc tien.

Theo PGS. TS Nguyen Xuan Te, Truong Can bo Quan ly Giao duc TP. HCM chia se, moi truong giao duc dung nghia phai la moi truong hoc tap an toan va binh dang, than thien va dan chu, tao duoc hung thu hoc tap cho hoc sinh, giup cac em cam nhan duoc su thoai mai khi viec hoc tap cua minh vua gan voi kien thuc co ban cua chuong trinh, vua thong qua su tham nhap, trai nghiem cua chinh ban than trong cac hoat dong giao duc ngoai gio len lop, cac hoat dong tap the vui ma hoc.

Vi vay, khong phai ngau nhien, trong cac noi dung cua phong trao thi dua xay dung THHSTC, van de doi moi phuong phap day hoc lai duoc dat ra nhu mot yeu cau sinh tu, quyet dinh su thanh bai cua ca mo hinh, ong Te nhan manh.

Cach ap dung BDTD trong hoc tap se gop phan mang lai nhieu ket qua tot va dang khich le trong phuong thuc hoc tap cua hoc sinh va phuong phap giang day cua giao vien.

Lam duoc dieu do chinh la da thuc hien duoc noi dung chu chot cua phong trao thi dua xay dung THHSTC. Vi vay, phong trao nay phai phat huy duoc nhung gia tri truyen thong cua thi dua “Day tot, hoc tot”, cuoc van dong “Ky cuong, Tinh thuong, Trach nhiem”; “Moi thay giao, co giao la tam guong dao duc tu hoc va sang tao”. Tu do, tao dieu kien dieu kien thuan loi cho moi hoc sinh phat huy tinh tich cuc, chu dong, sang tao trong hoc tap cung nhu co duoc nhung ky nang can thiet trong cuoc song.

Minh Ha

,