Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2672968/30042010.aspx

35 nam thanh pho Ho Chi Minh “Cung ca nuoc vi ca nuoc” xay dung va bao ve To quoc, doi moi va hoi nhap

Tu sau dai thang mua Xuan 1975 voi chien dich Ho Chi Minh lich su, Sai Gon – Thanh pho Ho Chi Minh cung ca nuoc tuu ve trong mot thiet che thong nhat cua dat nuoc ven toan, da khong ngung phat trien ve moi mat, tao dung nen mot do thi lon nhat nuoc, theo huong ngay cang van minh, hien dai va dong gop ngay cang nhieu cho dat nuoc trong su nghiep xay dung, bao ve To quoc va doi moi, hoi nhap. 35 nam trai qua nhung buoc thang tram voi bao kho khan thu thach, song thanh tuu dat duoc la to lon, co y nghia lich su.

Xe tang quan giai phong huc do cong Dinh Doc Lap ngay 30-4-1975

1/ On dinh chinh tri, xa hoi; vuot qua tro luc; tim toi huong phat trien phu hop, gop phan tao tien de doi moi.

Chien dich Ho Chi Minh toan thang ngay 30/4/1975, Thanh pho Sai Gon – Cho Lon – Gia Dinh duoc giai phong khoi ach thong tri tu hon 1 the ky cua chu nghia thuc dan cu va moi. The theo nguyen vong cua nhan dan thanh pho von da co tu cuoc khang chien chong Phap o Nam bo 30 nam ve truoc, ngay 2/7/1976, Quoc hoi nuoc Viet Nam thong nhat da chinh thuc danh cho Sai Gon – Gia Dinh duoc vinh du mang huan danh “Thanh pho Ho Chi Minh”.

Thanh pho duoc giai phong nhanh chong va hau nhu nguyen ven da dem lai nhung thuan loi to lon, song kho khan va tiem an su bat on cung khong nho. Nhung luong tu tuong va tam ly duoc nhoi nhet duoi che do thuc dan chua the mo phai trong khong khi cua nhung ngay vui dai thang. Khoang 40 van binh linh, hon 3 van si quan che do cu ra ngu tai cho. Cac the luc thu dich, cac phe phai phan dong trong va ngoai nuoc khong ngoi yen, dac biet la luc thanh pho cung nhu ca nuoc lam vao thoi ky khung hoang kinh te - xa hoi. Do vay, on dinh tinh hinh chinh tri, xa hoi la nhiem vu hang dau cua thanh pho de cung ca nuoc thuc hien nhiem vu chien luoc moi – xay dung va bao ve To quoc.

Hoat dong cua Uy ban Quan quan trong 8 thang ben canh su lanh dao, chi dao cua Thanh uy da tap trung giai quyet co hieu qua mot khoi luong cong viec bon be, dua lai su on dinh tinh hinh chinh tri xa hoi; tao dieu kien de thanh pho tap trung suc giai quyet nhung kho khan thu thach hiem ngheo, co luc tuong chung nhu khong vuot qua duoc.

Nhu chung ta da biet, sau ngay giai phong den 1978, do du tru, tiem luc thanh pho con kha, khong co thien tai, dich hoa nen kho khan chua boc lo, thanh pho van con nhon nhip. Cac nganh san xuat nho co nguyen lieu cu du tru nen tiep tuc tang, so nguoi that nghiep giam ro ret so voi truoc giai phong, cac yeu to van hoa moi duoc don nhan voi mong muon co them nhieu dieu moi la von phu hop voi tam ly, tinh cach nguoi dan noi day - luon ham tim cai moi.

Song sang nam 1979 – 1980, tinh hinh kinh te sa sut nghiem trong, san xuat, dich vu deu giam; gia ca thi truong tang lien tuc (1978 tang 15,3%; 1979 – 30,9%; 1981 – 42% …). Lan dau tien trong lich su, nhan dan Sai Gon an don, an bo bo, san, co khi don len toi 90%. Tien luong thuc te giam sut, khong mot nguoi lao dong nao co the song duoc bang tien luong, gioi lam duy tri duoc 2 tuan trong thang. Voi phuong cham “hay tu cuu minh”, biet bao “sang kien” cuc bo, bat dac di ra doi da lam cho thanh pho them phuc tap. Nuoi heo cai thien tro thanh pho bien trong “do thi phon hoa”, gay biet bao tai hoa ve moi truong. Tinh trang “chan ngoai dai hon chan trong” tuy bi phe phan song chang ai chiu lam thiet tinh trong gio lam viec chinh thuc tai cong so, doanh nghiep …

Nhin chung, tinh trang “lam khong ra lam, an khong ra an, o khong ra o” da tro thanh pho bien. Them vao do lai co su thach thuc that hiem ngheo – 1978 – 1979 chien tranh bien gioi Tay Nam roi bien gioi phia Bac xay ra. Thien tai dien ra 3 nam lien o Nam bo, anh huong den vua lua dong bang song Cuu Long. Chien tranh, doi kem, te nan xa hoi, pha hoai cua cac the luc phan dong, bat man … cung voi nhung sai lam, nhung giai phap khong phu hop trong cai tao xa hoi chu nghia doi voi cac thanh phan kinh te, tinh trang ngan song cam cho, gay nen tam ly bat an cho moi tang lop xa hoi.

Truoc nhung kho khan chong chat nhu vay, thanh pho da co nhieu no luc thao go. Bai hoc kinh nghiem trong thoi chien tranh cach mang – tin tuong va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, dua vao suc manh tri tue va suc luc cua quan chung, vi loi ich nhan dan, loi ich dan toc, nang dong sang tao, dam nghi dam lam, dam chiu trach nhiem… duoc van dung de thao go kho khan, vuot qua thu thach, bao dam on dinh chinh tri, xa hoi, bao dam an dan. Dua vao dan, tien hanh kham pha, dap tan cac phe nhom phan dong ngoc dau day, trung tri toi pham, giu vung trat tu tri an. Giu vung loi the doc lap, ven toan lanh tho, phat huy tinh than yeu nuoc, dong vien con em ra “tuyen dau To quoc” bao ve bien gioi va giu vung tuyen phong thu thanh pho. Dong thoi tim moi giai phap thao go kho khan, khoi phuc san xuat, dich vu, cham lo cai thien doi song cua nhan dan.

Huong thao go truoc het la thoat ra khoi co che cu, thoat khoi su troi buoc cua che do cap phat – giao nop, thiet lap quan he kinh te binh thuong theo quy luat cua san xuat hang hoa, mo rong quan he thi truong, truoc het la thi truong Nam bo va thi truong quoc te, giao quyen chu dong cho co so bung ra vi muc dich tang hieu qua san xuat, tao cong an viec lam, nang cao doi song cua nguoi lao dong. Thang 8/1979 Thanh uy ra Nghi quyet 9 ve nhung van de do. That hanh phuc, thang 9/1979 Nghi quyet Trung uong 6 (khoa IV) ra doi da chi ra tac hai cua co che cu, nhung chinh sach loi thoi va de ra huong thao go, sau nay thuong goi la “Nghi quyet bung ra”, duoc Dai hoi 10 tong ket la “buoc dot pha dau tien” cua qua trinh doi moi.

Huong thao go khac la vay ngoai te de nhap nguyen lieu san xuat hang xuat khau de tu can doi va tich lai, tai dau tu.

Voi huong chi dao do, hang loat xi nghiep da tich cuc tim toi cach thao go kho khan, da dat ket qua bat ngo. Phong trao hoc tap dien hinh tien tien do Thanh uy phat dong cung voi mot dot khui kho vat tu ton dong vo ly do co che cu rang buoc da tiep suc, tang luc cho san xuat, kinh doanh, nhieu yeu to va mo hinh “doi moi” da xuat hien. Song, cuoc dau tranh giua cai moi va cai cu de thay doi co che quan ly kinh te trong thuc te da khong don gian, khong dien ra mot cach thuan buom xuoi gio. Cuoi nam 1982, trong vong 1 thang co 6 doan kiem tra den thanh pho da dat ra nhieu van de, phe phan, lo ngai su phat trien theo con duong tu ban chu nghia. Tu do, mot so quy dinh moi ve xuat nhap khau, ve kieu hoi, dieu chinh gia ban buon xi nghiep, v.v… lai troi tay cac don vi san xuat kinh doanh mot lan nua …

Nhung voi ban linh duoc trui ren qua kho khan thu thach, voi trach nhiem truoc Trung uong, truoc nhan dan, Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh tiep tuc tim cach thao go de cho cac nhan to moi tiep tuc hinh thanh va phat trien.

Thang 7/1983, nhan dip cac dong chi trong Bo Chinh tri va Thuong vu Hoi dong Bo truong vao Da Lat, Thanh uy da bo tri de mot so giam doc xi nghiep Trung uong va Thanh pho bao cao tinh hinh thuc tien va nhung ket qua thao go kho khan o co so voi dong chi Truong Chinh, Pham Van Dong va cac dong chi lanh dao cao cap cua Dang va Nha nuoc dang o Da Lat. Tiep do, tu 13/7 den 16/7/1983 tai Da Lat da dien ra Hoi nghi giua cac dong chi Bo Chinh tri va lanh dao thanh pho cung mot so ban nganh lien quan. Sau Hoi nghi cac dong chi lanh dao Trung uong da ve thanh pho khao sat thuc tien. Ket qua cua dot tiep can, trao doi tren day da co tac dong den Hoi nghi Trung uong lan thu 6, 7 (khoa V), mo ra mot giai doan tiep tuc dau tranh ve quan diem doi moi tu Trung uong den dia phuong.

Nho kien tri bam sat thuc tien, nang dong, dam lam dam chiu trach nhiem va duoc Trung uong ho tro, su kien quyet thao go kho khan da tao dieu kien cho tang truong kinh te tren dia ban thanh pho dat duoc ket qua kha ro ret. Toc do tang truong binh quan moi nam thoi ky 1980 – 1985 dat 8,17% so voi 2,18% thoi ky 1976 – 1980. Thu ngan sach dia phuong 1985 gap 43 lan nam 1980, v.v…

Thao go co che quan ly kinh te de khac phuc, phat trien san xuat kinh doanh dong thoi voi viec giai quyet viec lam, cham lo doi song nhan dan duoc Thanh uy thuong xuyen quan tam. Hoc tap kinh nghiem cua mot so dia phuong, thanh pho quan tam thao go kho khan trong luu thong phan phoi, giai quyet tien luong, tien thuong, giai quyet bua an trua, an giua ca, dong thoi cho vay von lam kinh te phu gia dinh; quan tam ho tro cac gia dinh chinh sach, khu vuc hanh chinh su nghiep, bo doi, giao duc, y te, hoat dong van hoa, khoa hoc …, gop phan an dan de bao dam su on dinh xa hoi.

Cau day vang Phu My, cay cau dep va lon nhat tai TPHCM.

Thanh pho va nhieu dia phuong khac dang phan khoi de tiep tuc phat trien thi mot su co gay chan dong nghiem trong den toan bo nen kinh te quoc dan, trong do Thanh pho Ho Chi Minh voi qui mo von co da chiu tac hai kha nang ne - do la dot dieu chinh gia – luong – tien vao thang 9/1985. Pham sai lam lon o tam vi mo (chi dao trien khai Nghi quyet), dung tinh toan chu quan dieu chinh gia, luong khong phu hop voi tinh hinh thuc te, khong theo quy luat, bat chap thi truong, roi doi tien trong luc chua co kha nang on dinh gia ca dong tien v.v… da dua dat nuoc vao vong xoay nguy hiem “tang gia – nang luong – lam phat – tien mat gia – gia tang them”, dua cuoc khung hoang kinh te - xa hoi den cao diem.

Thuc te cay dang do co le moi la lieu thuoc du “do”, co tac dung dut khoat ve su cao chung cua co che quan ly tap trung quan lieu bao cap, de ca nuoc buoc vao thoi ky doi moi.

Giai phong duoc tu duy la thang loi lon, song buoc vao thuc tien tien hanh su nghiep doi moi do Dai hoi VI khoi xuong da gap khong it kho khan, nhat la giai doan dau (1986 – 1990) khi tien hanh chuyen doi moi linh vuc, lai con trong thoi ky bi cam van, bao vay kinh te va pha hoai cua cac the luc thu dich, su suy thoai cua he thong xa hoi chu nghia, thien tai trien mien…

Thanh pho da bam sat cac nghi quyet, chi thi cua Trung uong, bam sat thuc tien, dua vao dan, tim nhung giai phap phu hop, tu do co nhung buoc dot pha, thao go nhung vuong mac, kien tri dau tranh va tung buoc chien thang nhung tro luc cua co che cu, lam sang to dan con duong di va cach lam moi, tu duy moi, gop phan tich cuc vao viec xac dinh va hoan thien duong loi doi moi cua Dang, gianh nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su, dong gop ngay cang nhieu cho dat nuoc, cung Thu do Ha Noi anh hung, cung Thanh pho Hue van hien, “cung ca nuoc, vi ca nuoc” xay dung nuoc Viet Nam hoa binh, doc lap, thong nhat, ngay cang van minh, phon vinh, hien dai.

2/ Thanh pho Ho Chi Minh cung ca nuoc doi moi, hoi nhap

Cung ca nuoc thuc hien duong loi doi moi dat nuoc du buoc dau gap khong it kho khan nhu tren da noi, song thanh pho cung da co it nhieu “von quy” voi nhung thanh cong va kinh nghiem vuot qua can tro cua co che cu, tien hanh dieu hanh kinh te theo co che thi truong, san xuat hang hoa, mo rong giao luu hop tac quoc te. Voi tinh than cach mang khong met moi, khong khoan nhuong truoc nhung gi tri tre, voi truyen thong luon luon chon cai moi, luon doi moi, duoc duong loi doi moi cua Dang soi duong, Thanh pho Ho Chi Minh nhanh chong vuot qua con khung hoang keo dai tu giai doan truoc, tien buoc vung chac vao su nghiep doi moi toan dien, manh me trong boi canh moi cua dat nuoc va quan he quoc te.

Vi tri, vai tro cua Thanh pho Ho Chi Minh trong tien trinh phat trien cua khu vuc va ca nuoc ngay cang duoc nang cao. Nghi quyet 01 – NQ/TW cua Bo Chinh tri ngay 14/9/1982 khang dinh “Thanh pho Ho Chi Minh la trung tam kinh te lon, mot trung tam giao dich quoc te va du lich cua nuoc ta. Thanh pho Ho Chi Minh co vi tri chinh tri quan trong sau Ha Noi …”. 20 nam sau, tuc 16 nam thuc hien duong loi doi moi, Nghi quyet 20-NQ/TW cua Bo Chinh tri ngay 18/11/2002 nhan manh : “Thanh pho Ho Chi Minh la do thi lon nhat nuoc ta, mot trung tam lon ve kinh te, van hoa, khoa hoc cong nghe, dau moi giao luu quoc te, co vi tri chinh tri quan trong cua ca nuoc … Dang bo va nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh da phat huy truyen thong cach mang kien cuong phan dau ben bi, nang dong, sang tao, vuot qua nhieu kho khan thach thuc, dat nhung thanh tuu to lon tren tat ca cac linh vuc chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi, quoc phong – an ninh, xay dung Dang. Thanh pho da phat huy vai tro trung tam cua minh tren nhieu mat voi khu vuc va ca nuoc, co nhung dong gop tich cuc vao su nghiep doi moi, xay dung va bao ve To quoc”.

Do la ket qua cua su phan dau khong met moi cua Dang bo va nhan dan Thanh pho trong hon 3 thap ky qua voi trach nhiem “vi ca nuoc, cung ca nuoc”, dong tam hiep luc, nang dong, sang tao tim huong di thich hop. Trong chang duong cam go ay, thanh pho luon giu vai tro dau tau trong tang truong kinh te, thu hut dau tu, tao nguon ngan sach va giai quyet cac van de xa hoi.

Dua vao su dung dai lo Dong Tay, cau Nguyen Van Cu..., gop phan day nhanh toc do phat trien kinh te - xa hoi thanh pho tren dien rong.

 
Kinh te thanh pho tang truong lien tuc, ke ca nhung thoi ky kho khan. Thoi ky 1976 – 1980 kinh te phat trien rat cham nhu tren da noi, binh quan tang truong chi dat 2,2%/nam. Sau khi vat lon, chiu dung su phe phan tu nhieu phia, tim kiem nhung bien phap thao go kho khan de thoat khoi tinh trang khung hoang, suy thoai, thoi ky 1980 – 1985 toc do tang binh quan 8,2%/nam. Tu 1991 den 1995, kinh te thanh pho tang manh, tu 9,8% nam 1991 len 15,3% nam 1995.

Thoi ky 1996 – 2000, do anh huong cua cuoc khung hoang tai chinh – tien te, toc do tang truong GDP co giam sut, nhung van la mot trong nhung dia phuong co toc do tang truong cao nhat trong ca nuoc (9,0%). Va buoc vao the ky moi, toc do tang truong GDP cua thanh pho lien tuc tang truong trong 6 nam, nam sau cao hon nam truoc, tu 9,5% nam 2001 len 11,6% nam 2004, 12,2% nam 2006, 12,6% nam 2007.

Nam 2008 bat dau bi anh huong boi cuoc khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te toan cau. Thanh pho Ho Chi Minh – dau tau phat trien kinh te cua ca nuoc, noi xuat khau nhieu nhat, thu hut von dau tu, thu nhap tu du lich va kieu hoi cao nhat, duong nhien tro thanh “noi dau song ngon gio” cua con bao khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te cua the gioi tham nhap vao Viet Nam. Cac chi tieu phat trien kinh te - xa hoi nua dau nam 2009 xuong thap tram trong. Lai mot lan nua, ban linh cua thanh pho day tiem nang, luon nang dong, sang tao lai duoc the hien.

Duoi su chi dao sat sao cua Trung uong, thanh pho da lanh dao, chi dao quyet liet, thuc hien rot rao cac quyet sach cua Trung uong, cac nhom giai phap cua Chinh phu, huy dong moi nguon luc, dong vien moi no luc cua cac cap, cac nganh phan dau vuot qua con khung hoang, dat tang truong binh quan trong nam 8%, dong gop cho ca nuoc hon 1,6% trong tong so 5,32% ma ca nuoc dat duoc trong nam 2009. Thanh pho giu duoc vai tro dau tau trong tang truong kinh te, thuong co muc tang truong gap 1,5 lan muc binh quan ca nuoc, nen su dong gop cho ca nuoc ngay cang cao, tu chiem 13% GDP ca nuoc trong nhung nam dau buoc vao doi moi trong the ky truoc, den nay da nang len tren 20%.

Thanh pho Ho Chi Minh la trung tam cong nghiep cua khu vuc phia Nam va cua ca nuoc. Day la noi co nhieu co so cong nghiep kha hien dai va da dang nganh nghe, la noi xay dung khu che xuat dau tien cua nuoc ta, noi dang di dau trong cong nghe thong tin, cong nghiep cong nghe cao. Dac biet trong nhung nam gan day, thanh pho day manh chuyen dich co cau nganh cong nghiep theo huong phat trien cac nganh san xuat co ham luong khoa hoc cao voi 4 nhom nganh chu yeu (co khi che tao; dien tu - vien thong – tin hoc; cong nghiep hoa chat va duoc pham; che bien luong thuc thuc pham co gia tri tang cao). Cho den nay, gia tri tong san luong cong nghiep tren dia ban thanh pho chiem gan 30% gia tri tong san luong cong nghiep cua ca nuoc.

Voi nhieu uu the dac biet, tu san bay, ben cang den he thong tai chinh, ngan hang, nha hang, khach san …, Thanh pho Ho Chi Minh la trung tam thuong mai – dich vu lon, la noi xuat nhap khau chiem ty le kha lon cua ca nuoc. Den nay, Thanh pho Ho Chi Minh da chiem 25,1% tong muc ban le hang hoa va dich vu, 36,7% kim ngach xuat khau cua ca nuoc. Dac biet trong nhung nam gan day, thanh pho tap trung phat trien, co tinh dot pha 9 nhom nganh dich vu : tai chinh – tin dung – ngan hang – bao hiem; thuong mai (tap trung cac loai dich vu phuc vu xuat khau); van tai, kho bai, dich vu cang (chu y cac dich vu hang hai quoc te); buu chinh – vien thong va cong nghe thong tin – truyen thong; kinh doanh tai san – bat dong san (phat trien do thi moi; nha o; van phong cho thue …); dich vu tu van, khoa hoc – cong nghe (thi truong cong nghe); du lich (tap trung du lich quoc te); y te va giao duc – dao tao chat luong cao nham tao dieu kien cho khu vuc dich vu tang truong cao hon trong giai doan sau nam 2010.

Thanh pho Ho Chi Minh la noi thu hut von dau tu trong va ngoai nuoc nhieu nhat nuoc ta. Von dau tu phat trien cua thanh pho tang tu cho chiem 5,03% tong von dau tu phat trien ca nuoc vao nam 1976 den nay da chiem khoang 21%. Du phai duong dau voi nhieu kho khan, nhat la su qua tai ve co so ha tang, dan cu dong duc, dat dai chat hep, song den nay thanh pho van la dia phuong dan dau ve thu hut FDI. Tat ca da co 3.141 du an dau tu FDI voi so von gan 26 ti USD. Nam 2009 du rat kho khan, van co them 410 du an duoc cap phep voi gan 2 ti USD. Trong nuoc nam 2009 co hon 24 ngan doanh nghiep duoc thanh lap voi tong von dang ky 114.763 ti dong.

Nho no luc tren moi linh vuc phat trien kinh te, voi trach nhiem “vi ca nuoc”, Thanh pho Ho Chi Minh la dia phuong dong gop ngan sach cho ca nuoc cao nhat, luon chiem ti trong tren 30%.

Cung voi da tang truong kinh te nhanh, muc song vat chat cua dan cu ngay cang duoc cai thien va nang cao. GDP dau nguoi nam 1985 dat 586 USD, nam 2000 dat 2000 USD va nam nay phan dau dat 3000 USD.

Thanh pho Ho Chi Minh trong qua trinh phat trien, luon chu trong phat trien kinh te gan lien voi phat trien van hoa, giai quyet nhung van de xa hoi, thuong xuyen co gang thuc hien tien bo va cong bang xa hoi trong tung buoc phat trien. Thanh pho la noi khoi xuong va thuc hien dau tien trong ca nuoc cac phong trao “den on dap nghia”; “xay dung nha tinh nghia” “nha tinh thuong”; “chuong trinh xoa doi giam ngheo”; “xay dung cuoc song moi tren dia ban dan cu”; “bao tro benh nhan ngheo”; dem lai “nu cuoi cho tre tho”; phung duong Me Viet Nam anh hung v.v… mang lai hieu qua thiet thuc, co y nghia kinh te, chinh tri, van hoa, xa hoi rong lon, mang tinh nhan van cao ca, co suc lan toa manh, the hien sinh dong ban chat che do xa hoi chu nghia ma thanh pho cung ca nuoc dang xay dung.

Giao duc – dao tao va khoa hoc dat nhieu ket qua khich le. Qui mo dao tao cac cap hoc, tu mau giao, mam non den pho thong, cao dang, dai hoc tang dan qua tung nam. Nam 2002 thanh pho da hoan thanh giao duc pho cap bac trung hoc co so va den 2009 da hoan thanh pho cap bac trung hoc pho thong, nang cao mat bang dan tri, giam dan khoang cach giua giao duc noi thanh va ngoai thanh. Dau tu cho giao duc tang dan (trong 5 nam vua roi, thanh pho da dau tu xay dung 4.217 phong hoc voi kinh phi 5.763 ti dong, tang gap 1,7 lan so voi 5 nam truoc). “Xa hoi hoa” giao duc cac cap hoc va cac loai hinh dao tao duoc day manh; phat trien mo hinh lien ket, hop tac dao tao voi cac co so dao tao nuoc ngoai co chat luong cao; phat huy vai tro cua Hoi Khuyen hoc, phat trien cong tac “khuyen hoc”, “khuyen tai”, gop phan tich cuc vao viec “xa hoi hoa” giao duc va xay dung xa hoi hoc tap.

Dau tu cho giao duc luon duoc thanh pho quan tam.

Khoa hoc – cong nghe phuc vu cho phat trien kinh te xa hoi ngay cang tot hon. Khoa hoc xa hoi va nhan van tap trung nghien cuu nhung van de co ban, cap thiet cua xa hoi thanh pho, tao lap he thong co so ly luan va thuc tien cho viec xac dinh cac chu truong, giai phap phat trien xa hoi va quan ly su phat trien xa hoi thanh pho qua cac giai doan. Thanh pho Ho Chi Minh la dia phuong co ti le ung dung ket qua nghien cuu khoa hoc cao nhat. Su lien ket giua cac doanh nghiep, co quan nghien cuu va co quan quan ly Nha nuoc duoc hinh thanh va ngay cang chat che hon; thi truong cong nghe buoc dau duoc tao lap.

Doi song van hoa cua thanh pho ngay cang phong phu, da dang; cac truyen thong cua dan toc, nhung gia tri tinh than mang dac trung cua nhan dan thanh pho nhu tinh than nhan ai, lam viec nghia, giup do nguoi ngheo, nang dong sang tao, luon luon tim cai moi … khong ngung duoc phat huy. Trong nhung nam gan day, thuc hien Nghi quyet 20-NQ/TW cua Bo Chinh tri “xay dung Thanh pho Ho Chi Minh thanh mot thanh pho xa hoi chu nghia, van minh, hien dai”, thanh pho da co nhieu giai phap, nhieu phong trao, nhieu cuoc van dong xay dung moi truong van hoa do thi lanh manh, van minh, nep song thi dan, ton trong phap luat, ky cuong, tac phong cong nghiep; dua loi song van hoa tham sau vao tung nguoi, tung gia dinh, tung khu dan cu, tung cong so, doanh nghiep.

Van de cham soc suc khoe cua nhan dan ngay cang tien bo; mang luoi y te co so, cham soc suc khoe cong dong khong ngung duoc cung co va phat trien tu noi thanh den ngoai thanh. Trong nhung nam gan day, thanh pho chu truong thu hut moi nguon dau tu trong va ngoai nuoc de phat trien dich vu y te huong den y te chat luong cao; da dang hoa he thong benh vien, tu benh vien da khoa, benh vien dieu tri mien phi cho nguoi ngheo den nhung trung tam y te chuyen khoa, trung tam dich vu cao, dap ung nhu cau chua benh cho moi doi tuong, han che phan nao tinh trang “chay mau noi te” hang nam tu 500 trieu den 1 ti USD do hang nam co hang chuc nguoi keo nhau sang Singapore chua benh.

Cac van de xa hoi duoc quan tam giai quyet dong bo voi phat trien kinh te. Nhu tren da noi, thanh pho la noi khoi dau nhieu phong trao xa hoi mang tinh nhan van cao, vua giup cho nhung doi tuong kho khan, nhung nhom yeu the, dong thoi tao co hoi cho moi nguoi tiep can duoc voi moi dich vu xa hoi va tham gia vao cac phong trao phat trien cua thanh pho. Hang nam giai quyet hang tram ngan lao dong co viec lam moi, nho vay ma giam duoc ti le that nghiep (vi nhu nam 2009 vo cung kho khan, thanh pho van giai quyet viec lam cho 270.000 nguoi, giam ti le that nghiep trong luc bi tac dong manh cua suy thoai kinh te toan cau con 5,3%).

Thanh pho Ho Chi Minh la noi khoi xuong chuong trinh xoa doi giam ngheo – mot chuong trinh mang y nghia vua cap bach vua chien luoc dai han, da lan toa ra ca nuoc. Nam 1992, khi chuong trinh duoc khoi xuong, tieu chuan ngheo la thu nhap binh quan duoi 1 trieu dong/nguoi/nam o noi thanh va duoi 700.000 dong o ngoai thanh. 3 nam sau thanh pho xoa duoc ho doi, giam ho ngheo xuong 7,6%. May nam sau so ho ngheo theo tieu chuan nay duoc xoa, thanh pho nang tieu chuan len 3 trieu dong/nguoi/nam o ngoai thanh va 3,6 trieu dong/nguoi/nam o noi thanh. Den dau the ky moi lai xoa xong ho ngheo theo tieu chi do, va nang len ca ngoai – noi thanh 6 trieu dong/nguoi/nam la thuoc dien ngheo. 5 nam sau thanh pho da xoa xong ho ngheo theo tieu chuan do va hien nay da nang muc thu nhap de xac dinh dien thuc hien chinh sach ho tro giam ngheo la 12 trieu dong/nguoi/nam. So ho thuoc dien nay khi de tieu chi moi co khoang 14%, nay con khoang 8%, thanh pho dang ra suc phan dau, thuc hien moi giai phap tong hop de 3 nam toi lai nang muc thu nhap cua cac ho dien ngheo len. Dieu do muon noi doi song vat chat cua nguoi dan thanh pho, truoc het la dien con ngheo luon duoc quan tam, giai quyet.

Hon 3 thap ky Thanh pho Ho Chi Minh cung ca nuoc xay dung va bao ve To quoc, doi moi va hoi nhap da trai qua nhung buoc thang tram voi nhieu kho khan thu thach, co nhung va vap, khuyet diem va yeu kem, song nhin lai kinh te thanh pho sau khi duoc khoi phuc da khong ngung phat trien voi toc do tang truong kha cao; viec chinh trang do thi va phat trien cac do thi moi co nhieu tien bo, tao nen dang ve thanh pho ngay cang khang trang hon; cac van de van hoa – xa hoi luon duoc chu y giai quyet dong bo voi su phat trien kinh te; doi song vat chat va tinh than cua nhan dan khong ngung duoc cai thien va nang cao; thanh pho luon giu vung on dinh chinh tri xa hoi, ke ca trong nhung thoi ky tinh hinh trong nuoc co nhieu kho khan va the gioi co nhung dien bien phuc tap, da gop phan quan trong giu vung on dinh chung cua dat nuoc va la dieu kien tien quyet cho thanh pho phat trien khong ngung. Thanh tuu ay that la to lon, co y nghia lich su !

3/ Thanh pho Ho Chi Minh phan dau “di truoc ve dich truoc” trong su nghiep dua nuoc ta thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Thanh tuu duoc tao lap trong hon 3 thap ky qua, duoc coi la von lieng quy gia, hanh trang quan trong de Thanh pho Ho Chi Minh tiep tuc tang toc, cung co va phat huy vi tri trung tam nhieu mat trong quan he voi khu vuc, voi ca nuoc va giao luu quoc te. Truoc mat, thanh pho phai tap trung suc giai quyet rot rao nhung yeu kem trong phat trien thanh pho, ma truoc tien la nhung van de co vai tro nen tang cho su phat trien nhanh, ben vung va cai thien, nang cao doi song cua nhan dan. Do la phai khac phuc tinh trang cham tre trong chuyen dich co cau kinh te, yeu kem ve chat luong tang truong kinh te va suc canh tranh cua nen kinh te; la su phat trien ket cau ha tang cham, khong dong bo, su qua tai; la yeu kem ve chat luong giao duc – dao tao, ve nguon nhan luc, ve hieu qua xa hoi cua nghien cuu khoa hoc cong nghe; la su xuong cap cua van hoa, nhung buc xuc cua xa hoi cham duoc khac phuc v.v…

Dai lo Dong - Tay doan noi vao duong cao toc TPHCM - Trung Luong duoc dua vao su dung, lam giam un tac giao thong.

Khac phuc nhung yeu kem tren day de tap trung nang cao chat luong tang truong kinh te, phat trien do thi ben vung, dam da ban sac dan toc, khong ngung nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, dam bao quoc phong – an ninh, thuc hien nghiem tuc Ket luan cua Bo Chinh tri ve so ket 5 nam thuc hien Nghi quyet 20-NQ/TW cua Bo Chinh tri ve phuong huong, nhiem vu phat trien thanh pho la “xay dung Thanh pho Ho Chi Minh di dau trong cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien nhanh va ben vung, tro thanh mot thanh pho xa hoi chu nghia van minh, hien dai, mot trung tam lon ve moi mat cua dat nuoc va co tam co o khu vuc Dong Nam A”.

Thuc hien duoc muc tieu do, chac chan thanh pho se hoan thanh su menh “di truoc ve dich truoc” trong chang duong dua nuoc ta tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai. “Di truoc ve dich truoc” khong han quy dinh cu the ve moc thoi gian, ma o day co y nghia ve chat luong phat trien. Do vay thanh pho xac dinh tat ca cac linh vuc deu phai dat chat luong cao. Ve kinh te phai chuyen doi mo hinh tang truong, tiep tuc day manh chuyen dich co cau kinh te theo huong nang cao chat luong, hieu qua va suc canh tranh. Trong do phat trien 9 nhom nganh dich vu co tinh dot pha de tao dieu kien cho khu vuc dich vu tang truong cao; phat trien 4 nganh cong nghiep co gia tri gia tang cao; chuyen dich co cau nong nghiep theo huong hinh thanh nong nghiep do thi nang suat cao. Ve van hoa – xa hoi, can tao buoc chuyen can ban ve nang cao chat luong giao duc – dao tao; phat trien va nang cao hieu qua hoat dong khoa hoc – cong nghe; phat trien van hoa theo huong van minh hien dai, phan dau co nhieu san pham van hoa co gia tri tu tuong va nghe thuat cao; tap trung dau tu mot so mon the thao thanh tich cao; phat trien cac co so dich vu y te huong den y te chat luong cao v.v… Muon nang cao chat luong, muon ve dich truoc phai co nguon nhan luc trinh do cao, truoc het la doi ngu can bo lanh dao va quan ly, doi ngu tri thuc, doi ngu doanh nhan va doi ngu lao dong lanh nghe co trinh do cao.

Su hinh thanh va phat trien cua Sai Gon – Thanh pho Ho Chi Minh gan lien mau thit voi lich su va van menh cua dat nuoc. Sai Gon – Thanh pho Ho Chi Minh la san pham cua ca nuoc. Tu ngay khan hoang nhoc nhan roi den nhung nam thang khoc liet chong ngoai xam gianh doc lap dan toc va thong nhat, xay dung dat nuoc hom nay, bao gio thanh pho cung la noi hoi tu cong suc, tai nang va tam huyet cua ca nuoc. Trong buoc duong sap toi, quy luat ay se lai duoc the hien ro ret, Thanh pho Ho Chi Minh lai duoc ca nuoc giup suc, vun boi de dat duoc dinh cao trong su phat trien, de roi lai gop phan nang tam voc cua dat nuoc len cao. Chuc nang hoi tu va chuc nang lan toa von co cua mot trung tam kinh te, van hoa, xa hoi nhu Thanh pho Ho Chi Minh tiep tuc duoc thuc hien. Van vat tu moi mien, tinh hoa cua dat nuoc khong ngung duoc hoi nhap ve day, nang cao hon, ton tao nen mot tu diem ngay cang van minh, roi lai tu day lan toa den cac noi gan xa…

PGS.TS Phan Xuan Bien
Tong Bien tap Website Thanh uy TP.Ho Chi Minh