Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2670140/28042010.aspx

Luong cong nhan det may se tang
Luong cong nhan det may se tang

Ban thoa uoc lao dong tap the nganh det may da duoc lay y kien tai 130 doanh nghiep det may.

 

Lan dau tien, mot ban thoa uoc lao dong tap the quy mo nganh da duoc ky ket giua hiep hoi Det may va cong doan nganh det may vao ngay 26.4 vua qua sau hai nam lay y kien rong rai cac doanh nghiep.

Sau ban thoa uoc lao dong tap the nganh det may, chac chan thi truong se dieu chinh luong cua cong nhan nganh nay tang len.

Ong Truong Van Cam, pho chu tich cong doan nganh det may khong giau duoc vui mung. Qua bay lan sua doi bo sung, cuoi cung thoa uoc lao dong tap the nganh nay cung da duoc ky ket va thuc hien thi diem. Theo ong Cam, nguoi duoc loi nhieu se la nhung cong nhan dang lam viec vat va, tham chi tang ca lien tuc ma thu nhap van thap.

Luong tang

Cu the, ban thoa uoc co 14 dieu co ban, trong do co cac quy dinh ve dam bao viec lam va van hoa ung xu trong doanh nghiep, quy dinh ve luong, tien tang ca cua nguoi lao dong va cach thuc xu ly khi co tranh chap lao dong. Nhung quy dinh nay deu cao hon cac tieu chuan trong bo luat Lao dong hien hanh. Vi du, neu cong nhan lam viec du thoi gian, du dinh muc thi khong ke tien tang ca, lam them gio thu nhap binh quan cua nhung nguoi lam viec tai vung 1 (theo luong toi thieu) muc thap nhat phai la 1,7 trieu dong/thang, vung 2 la 1,6 trieu dong/thang, vung 3 la 1,4 trieu dong/thang va vung 4 la 1,2 trieu dong/thang. “Muc luong nay se cao hon hien nay khoang 15 – 30%, tranh tinh trang muc luong trung binh chung thi cao nhung luong cua lanh dao hang chuc ngan USD trong khi cong nhan chi 1 trieu dong/thang”, ong Cam noi.

Ngoai ra, chu su dung lao dong cam ket khong xay dung qua 15 bac luong, tranh tinh trang nhu hien nay nhieu doanh nghiep xay dung toi 30 – 40 bac luong, moi bac chi cach nhau ti chut de nguoi lao dong co duoc tang bac cung chi duoc tang luong chut it. Muc luong bac 1 cua nguoi lao dong o nhung cong viec doi hoi hoc nghe phai cao hon it nhat 10% so voi luong toi thieu vung do Chinh phu quy dinh (hien tai quy dinh cua Nha nuoc la cao hon 7%). Chu su dung lao dong phai xet nang bac cho nguoi lao dong sau 1 – 2 nam, rut ngan mot nam so voi quy dinh cua Nha nuoc la 2 – 3 nam. Cu sau thang mot lan, ban thoa uoc nay se duoc cac ben cung xem xet va dieu chinh lai.

Truoc do, ban thoa uoc lao dong tap the nganh nay da duoc lay y kien tai 130 doanh nghiep det may. Hien tai ong Cam cho biet, da co 69 doanh nghiep dang ky thuc hien voi tong so lao dong la 90.266 nguoi. Nhu vay so lao dong tham gia vao thoa uoc nay chiem khoang 50% trong tong so gan 200.000 lao dong cua nganh nay.

Phan tich cua ong Nguyen Xuan Duong, tong giam doc cong ty co phan may Hung Yen, noi dang co tam cong ty con va su dung 10.000 lao dong cho thay, sau ban thoa uoc nay, doanh nghiep det may muon co duoc lao dong thi se phai tang luong cho ho. Tuy so luong doanh nghiep dang ky tham gia chua nhieu nhung ban thoa uoc nay se keo muc luong thi truong cua lao dong nganh nay len.

Dinh cong se giam?

Ong Pham Minh Huan, thu truong bo Lao dong – thuong binh va xa hoi dong thoi la thuong truc uy ban Quan he lao dong quoc gia, binh luan voi xu huong Nha nuoc phai giam dan cac can thiep hanh chinh vao hoat dong cua cac doanh nghiep, thi viec dai dien chu su dung va nguoi lao dong cung ky ket ban thoa uoc nay da dua ra mot hinh thuc thuong luong moi tren quy mo lon, thay vi chi o quy mo doanh nghiep nhu truoc day.

Viec chu su dung tu nguyen tham gia vao thoa uoc nay, co nghia la tu nguyen cam ket dam bao viec lam, dam bao tien luong cho nguoi lao dong theo thoa uoc se gop phan giam cac cuoc dinh cong tu phat trong nganh det may”, ong Huan noi. Nganh det may von duoc xem la nganh “nong” ve dinh cong voi so luong cac cuoc dinh cong nam sau luon cao hon nam truoc. Cu the, nam 2006 nganh nay da xay ra 387 cuoc, nam 2007 la 541 cuoc, nam 2008 la 773 cuoc…

Ong Dang Ngoc Tung, chu tich tong lien doan Lao dong cung ky vong, sau ban thoa uoc lao dong tap the dau tien nay, tranh chap lao dong trong nganh det may se giam xuong. Hon the, nhieu nganh khac se co co so de thuc hien nhung thoa thuan tuong tu voi nguoi lao dong de cung dat duoc muc tieu chia se loi ich.

Theo Tay Giang

SGTT