Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2637056/06042010.aspx

Trang bi ky nang giai quyet xung dot cho hoc sinh
Mot buoi hoc ky nang cua hoc sinh truong THCS Nguyen Gia Thieu, Q.Tan Binh, TP.HCM - Anh: Thien Long
* Dua noi dung giao duc ky nang song vao giang day

Ong Nguyen Vinh Hien (anh), Thu truong Bo GD-DT  da co cuoc trao doi voi PV Thanh Nien xung quanh viec trang bi ky nang song cho hoc sinh nham ngan chan tinh trang bao luc hoc duong.

* Thua ong, nhieu nguoi cho rang van nan bao luc hoc duong xay ra la do nha truong “nang” ve day chu, “nhe” ve day nguoi, ong nghi sao ve nhan xet nay?

- Cung co bieu hien do o mot so truong nhung khong phai tat ca. Toi nghi, ve mat xa hoi thi nha truong va Doan thanh nien chiu trach nhiem trong viec giao duc dao duc cho hoc sinh (HS) nhung vai tro cua gia dinh quan trong lam chu. Vai tro cua nha truong cung quan trong nhung khong the thay the gia dinh duoc.


Anh: Tuyet Mai

Nha truong co the manh ve giao duc nhan thuc, thong qua nhan thuc tac dong toi tinh cam, nhung nha truong khong the nao gan gui hieu sau duoc tung ca nhan HS, co tac dong tinh cam lien tuc nhu gia dinh duoc. Do vay, giao duc dao duc va hinh thanh nhan cach cho HS thi gia dinh co the manh hon nha truong. Nha truong co the giao duc HS tot ve mat kien thuc nhung ve mat tinh cam dao duc thi gia dinh la chinh.

* Vay nganh giao duc co giai phap nao de giai quyet tinh trang bao luc trong HS hien nay?

 - Gan day, cong tac giao duc dao duc HS gap nhieu kho khan. Ve mat tam ly, HS bay gio khac the he truoc rat nhieu. Cac em bay gio duoc tiep can voi nhieu nguon thong tin tren phim anh, sach bao, internet nen bi anh huong tu cach hoc tap, ung xu.

Bo da suy nghi rat nhieu de nang cao dao duc HS hien nay nhung rat kho thuc hien vi cac em bi anh huong nhieu tu moi truong chung quanh. Nha truong bay gio khong the dung doc lap ma can co su phoi hop, lien ket voi nhieu nganh khac thi moi giao duc HS tot hon duoc.

* Phai chang, da den luc can nhin nhan viec giao duc ky nang song cho HS mot cach nghiem tuc?

Vua qua, Bo GD-DT da phat di cong van gui giam doc cac so GD-DT yeu cau thong ke so luong cac vu bao luc, danh nhau do hoc sinh gay ra trong nam hoc nay, dong thoi nhan dinh, danh gia ve tinh trang vi pham phap luat cua hoc sinh o dia phuong hien nay cung nhu nguyen nhan cua tinh trang nay. Bo GD-DT con de nghi cac giam doc so GD-DT de xuat cac giai phap, sang kien nham phong ngua tu xa, ngan chan kip thoi va xu ly co hieu qua tinh trang vi pham phap luat, bao luc trong hoc sinh.
- Khong chi den luc nay Bo GD-DT moi thay phai day manh viec giao duc ky nang song cho HS. Hien tai, chung toi da giao Vien Khoa hoc giao duc Viet Nam nghien cuu, xay dung tai lieu de dua noi dung giao duc ky nang song day tich hop voi mot so mon hoc trong nha truong sau nam 2010. Du kien, nam hoc toi se trien khai thi diem o cac cap hoc pho thong, tu tieu hoc den THPT.

Tuy nhien, do thoi luong cua chuong trinh hien nay con eo hep nen se phai giang day long ghep. Vi du nhu o bac tieu hoc thi long ghep vao mon Tieng Viet, o bac THPT long ghep o cac mon Giao duc cong dan, cac mon Xa hoi, Sinh hoc, Vat ly, Dia ly...

Ngoai ra, nganh giao duc cung phoi hop voi Doan thanh nien, Hoi phu nu de thuc hien giao duc ky nang song cho cac em thong qua cac hoat dong ngoai khoa.

* Bo GD-DT du dinh se chu trong trang bi ky nang song nao cho HS, thua ong?

- Phai tang cuong giao duc dao duc, loi song cho HS. Trong dao duc, loi song co y thuc cong dan, y thuc chap hanh phap luat. Ren luyen nhung ky nang song nhu ung xu trong nhom, giai quyet nhung xung dot nham han che huong giai quyet tieu cuc cua ban than cac em khi co xung dot.

* De HS hieu va nam duoc ky nang song doi hoi giao vien cung phai co kien thuc ve ky nang song. Vay, Bo co trien khai va tap huan cho doi ngu giao vien ve nhung kien thuc nay khong?

- Ngoai viec tap huan, boi duong kien thuc ky nang song cho giao vien thi Bo cung rat quan tam toi viec trien khai chuong trinh nay toi cac truong su pham. Ben canh do, can dao tao doi ngu giao sinh ve tu van hoc duong de truc tiep tu van cho hoc sinh. Tuy nhien, doi ngu nay hien nay chua co trong he thong su pham vi lien quan den bien che... nhung Bo se suy nghi de trien khai.

Hoc ky nang song o dau?

* Nha van hoa Thanh nien TP.HCM (4 Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) thuong xuyen mo cac lop chuyen de ve ky nang thuc hanh xa hoi danh cho dong dao ban tre. Chuong trinh duoc to chuc 1 lan/thang vao cuoi tuan. Hoc vien duoc tham gia mien phi hoac dong phi 10.000 - 20.000 dong/nguoi tuy tung chuyen de.

* Nha van hoa SV TP.HCM (643 Dien Bien Phu, Q.3, TP.HCM) co lop ky nang song, hoc vao moi cuoi tuan. Hoc phi 30.000 dong/buoi/hoc vien.

* Trung tam Ho tro SV TP.HCM (33 Nguyen Thi Minh Khai, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM) dang co chuong trinh Hoi Quan sinh vien Cafe 360 do, la noi cac ban tre gap go va tro chuyen cung cac doanh nhan thanh dat, cac chuyen gia trong linh vuc dao tao ky nang, tam ly... Chuong trinh dien ra sang thu bay, 2 lan/thang. Ngoai ra, mot so trang web cung huong dan cac ban tre mot so ky nang trong cuoc song nhu http://kynangsong.org/ hoac  http://deltaviet.com/

Phuong Nguyen

Y kien

Phong tu van hoc duong con qua it!

Theo toi, viec xu ly HS vi pham bang bien phap dung hoc mot thoi gian la khong mang y nghia giao duc. Boi le, khi khong duoc den truong, nhung em nay khong duoc gap thay co, ban be, tam ly bi uc che, tram cam va co nhung em khi tro lai truong da tiep tuc quay pha... Thay vao do, nha truong nen moi cac em cung gia dinh, dai dien doan the tu cong dong de phan tich nguyen nhan, hau qua vu viec. Co nhu vay, moi danh dong luong tam cac em, de cac em nhin nhan hanh vi ay la khong the chap nhan duoc, tu do kiem soat nhung hanh vi sau nay va phan dau vuon len.

Chuong trinh giao duc cung phai duoc xem lai vi hien nay thay co giao lo “chay” cho kip bai vo truyen tai, khong co thoi gian tim hieu tam tu, buc xuc cua cac em de “thao ngoi no” kip thoi. Mo hinh tu van hoc duong da va dang dem lai nhung ket qua nhat dinh, trong do gop phan lam giam tinh trang bao luc hoc duong. The nhung, hien so luong phong tu van hoc duong tren ca nuoc con qua it, khong dap ung nhu cau buc thiet cua HS. (Ba Phan Thanh Minh, Truong phong Bao ve tre em, So LD - TB va XH TP.HCM

HS can duoc tham gia vao cac hoat dong tap the

Nhung ky nang song ma HS duoc hoc trong nha truong hien nay con nang tinh hinh thuc, do do cac em chua chuyen dich duoc nhung kien thuc hoc trong nha truong thanh kinh nghiem song trong gia dinh va xa hoi.

Giai phap toi uu nham giup cac em co duoc nhung ky nang song can thiet van la tang cuong giang day cho HS ky nang song, khuyen khich hoc sinh chu dong, tich cuc tham gia vao cac hoat dong tap the, cac hoat dong xa hoi... (Thac si Nguyen Thi Mai Lan - Vien Nghien cuu con nguoi)

Nhu Lich - Thien Long - Tue Nguyen (ghi)

Tue Nguyen
(thuc hien)