Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/259550/23082007.aspx

Dang ky tam tru, luu tru va khai bao tam vang

Nguoi den dang ky tam tru phai xuat trinh: Giay chung minh nhan dan hoac giay to co xac dinh cua Cong an xa, phuong, thi tran noi nguoi do da dang ky thuong tru; giay to chung minh quyen so huu hoac su dung nha o do; nop phieu bao thay doi ho khau, nhan khau, ban khai nhan khau.

Dang ky tam tru, luu tru va khai bao tam vang duoc quy dinh tai cac Dieu 30, 31 va 32 cua Luat Cu tru.

Dang ky tam tru, theo quy dinh cua Luat Cu tru, la viec cong dan dang ky noi tam tru cua minh voi co quan Nha nuoc co tham quyen va duoc co quan nay lam thu tuc dang ky tam tru va cap so tam tru cho ho. Cu the la, nguoi dang sinh song, lam viec, lao dong, hoc tap tai mot dia diem thuoc xa, phuong, thi tran nhung khong thuoc truong hop duoc dang ky thuong tru tai dia phuong do, thi trong thoi han 30 ngay, ke tu ngay den phai dang ky tam tru tai Cong an xa, phuong, thi tran.

Nguoi den dang ky tam tru phai xuat trinh: Giay chung minh nhan dan hoac giay to co xac dinh cua Cong an xa, phuong, thi tran noi nguoi do da dang ky thuong tru; giay to chung minh quyen so huu hoac su dung nha o do; nop phieu bao thay doi ho khau, nhan khau, ban khai nhan khau. Truong hop cho o hop phap la nha do thue, muon hoac o nho cua ca nhan thi phai duoc nguoi cho thue, cho muon, cho o nho dong y bang van ban.

Trong thoi han 3 ngay lam viec ke tu ngay nhan du giay to noi tren, Truong Cong an xa, phuong, thi tran phai cap so tam tru theo mau quy dinh cua Bo Cong an. So tam tru nay co gia tri xac dinh noi tam tru cua cong dan va khong xac dinh thoi han. Nhu vay, ve mat phap ly, so tam tru duoc coi gan nhu so ho khau.

Tuy nhien, phap luat cung quy dinh rang, nguoi da dang ky tam tru nhung khong sinh song, lam viec, lao dong, hoc tap tu 6 thang tro len tai dia phuong da dang ky tam tru thi co quan da cap so tam tru phai xoa ten nguoi do trong so dang ky tam tru.

Luu tru, theo quy dinh cua Luat Cu tru, la viec cong dan o lai trong mot thoi gian nhat dinh tai dia diem thuoc xa, phuong, thi tran ngoai noi cu tru cua minh va khong thuoc truong hop phai dang ky tam tru. Nhu vay, khai niem "tam tru vang lai" duoc thay doi bang khai niem luu tru. Su thay doi nay nham phan biet ro khai niem "luu tru" voi khai niem "cu tru".

Quy dinh nay nham don gian hoa thu tuc doi voi viec quan ly khach vang lai di tham nguoi than, di du lich, chua benh… va tao dieu kien thuan loi cho cong dan. Theo do, nguoi dan khong phai lam thu tuc dang ky qua chat che nhu dang ky thuong tru, tam tru, ma chi can thong bao viec luu tru voi Cong an xa, phuong, thi tran bang hinh thuc den truc tiep hoac goi dien thoai.

Viec thong bao luu tru do gia dinh, nha o tap the, co so chua benh, khach san, nha nghi, co so khac thuc hien khi co nguoi tu du 14 tuoi tro len den luu tru. Day la buoc cai tien moi, don gian thuan tien hon cho nen co tinh kha thi cao. Viec thong bao luu tru duoc thuc hien truoc 23h. Neu nguoi den luu tru sau 23h thi thong bao luu tru vao sang hom sau. Truong hop ong, ba, cha, me, vo chong, con, chau, anh, chi, em ruot den luu tru nhieu lan thi chi can thong bao luu tru mot lan.

Ve khai bao tam vang theo quy dinh cua phap luat hien hanh, tat ca moi cong dan tu 15 tuoi tro len co viec rieng phai vang mat qua dem khoi quan, thanh pho, thi xa, huyen noi dang thuong tru cua minh deu phai khai bao tam vang. Nay theo quy dinh tai Dieu 32 Luat Cu tru da thu hep toi da dien doi tuong phai khai bao tam vang va chi con mot so nguoi duoi day:

Bi can, bi cao dang tai ngoai, nguoi bi ket an phat tu nhung chua co quyet dinh thi hanh an, hoac duoc hoan, tam dinh chi chap hanh hinh phat tu; nguoi bi ket an phat tu duoc huong an treo; nguoi bi phat cai tao khong giam giu; nguoi dang bi quan che; nguoi dang chap hanh bien phap giao duc tai xa, phuong, thi tran; nguoi bi ap dung bien phap dua vao co so giao duc, co so chua benh, truong giao duong nhung dang duoc hoan chap hanh hoac tam dinh chi thi hanh khi di khoi noi cu tru tu mot ngay tro len co trach nhiem khai bao tam vang.

Nguoi trong do tuoi lam nghia vu Quan su, du bi dong vien di khoi huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh noi minh cu tru tu 3 thang tro len co trach nhiem khai bao tam vang