Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2589382/04032010.aspx

Tham gia hoat dong CLB, hoc sinh tang tu tin, giam stress

Tham gia cac hoat dong cau lac bo hoc sinh co vai tro rat lon, giup cac em hinh thanh su tu tin, giam stress nay sinh trong qua trinh hoc tap, dong thoi giup nang cao su hieu biet xa hoi, hinh thanh cac gia tri song.

Lam the nao de cac cau lac bo hoc sinh co the hoat dong hieu qua? Chung toi da co cuoc phong van voi ong Tran Dinh Chau, Vu truong, Giam doc Ban dieu hanh Du an Sang tao Giao duc ve van de nay.

Tin bai lien quan:
Truong dai hoc Viet Nam ’nong dat’ hon ’nong chat’
Truong chuan quoc gia chi duoc phep co 5% HS yeu, kem
’Dang nao, con cha duoc hoc sinh gioi...’

Thua ong, nha truong nen lam the nao de cuon hut hoc sinh tham gia tich cuc vao phong trao thi dua “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc”?

Theo toi, de cuon hut hoc sinh tham gia tich cuc vao Phong trao nay thi viec dau tien la khuyen khich cac tap the lop to chuc thao luan dan chu de hieu ro muc dich, y nghia va noi dung cua phong trao thi dua, sau do se lua chon  cac hoat dong cu the phu hop voi so thich, hung thu, nang luc, nhu cau tam ly cua hoc sinh.

vmc
Tham gia hoat dong CLB, hoc sinh tang tu tin, giam stress.

Cac hoat dong phai duoc to chuc sao cho hoc sinh co nhieu co hoi tim kiem, phat hien tri thuc, van dung kien thuc duoc hoc, hinh thanh nhung ky nang phu hop, biet tuong tac trong hoc tap, manh dan phat bieu chinh kien, the hien nang luc ca nhan. Qua do nay sinh nhung xuc cam tich cuc, hinh thanh nhung gia tri, ky nang song can thiet.

Ve phia nha truong, can sang tao ra nhieu hinh thuc tuyen truyen van dong de moi giao vien, hoc sinh y thuc duoc su can thiet va tac dong cua phong trao thi dua doi voi viec doi moi, nang cao chat luong giao duc o nha truong. Voi nhung tap the, ca nhan co thanh tich tot can ghi nhan, bieu duong khen thuong kip thoi va nhan rong dien hinh.

Hien nay, cac cau lac bo hoc sinh o nhieu truong hoat dong van chua thuc su hieu qua. Lam the nao de cac cau lac bo tro thanh san choi bo ich giup cac em ren luyen ky nang song, phat trien tinh chu dong, sang tao, tu tin?

De lam duoc dieu do can da dang hoa cac loai hinh cau lac bo (CLB) de cuon hut hoc sinh tham gia; dinh huong va ho tro cac dieu kien de cac em tu to chuc, nhat la chon lua noi dung thiet thuc gan voi cac chu de, cac linh vuc phu hop voi nhu cau, so thich va dac diem tam sinh ly cua lua tuoi hoc sinh, phu hop voi muc tieu, noi dung giao duc nha truong, tao moi truong cho nhung sang kien, tai nang cua cac em duoc hinh thanh, boc lo va phat trien.

Tham gia cac CLB se giup cac em hinh thanh su tu tin, co tac dung giam stress nay sinh trong qua trinh hoc tap, dong thoi giup nang cao su hieu biet xa hoi, hinh thanh cac gia tri song…de cac em hoc tap tich cuc, hieu qua hon.

Moi CLB gom nhung hoc sinh co cung so thich, co nang khieu, so thich do mot hoc sinh lop gan cuoi cap (lop 8, lop 11) lam chu nhiem, duoi su tu van cua giao vien va dinh huong giao duc cua nha truong. CLB co chuong trinh, noi dung hoat dong cu the, do chinh hoc sinh chon lua. Ban chu nhiem, nhung hoi vien nong cot lam hat nhan tich cuc van dong loi keo, huong dan cac ban khac trong lop, trong truong cung tham gia.

Cac CLB muon hoat dong hieu qua phai xac dinh ro muc tieu hoat dong, doi tuong tham gia, thanh lap ban co van, ban chu nhiem CLB, xay dung ke hoach, noi dung chuong trinh hoat dong cu the cua CLB cho ca nam hoc (theo chu de tung tuan/ thang), xay dung dieu le/ noi quy hoat dong CLB, lua chon hinh thuc to chuc thich hop voi tung chu de, chuan bi co so vat chat, tim nguon kinh phi cho cac hoat dong cua CLB…

Thuong xuyen to chuc giao luu hoc hoi kinh nghiem giua cac CLB, qua do co the phat hien va nhan rong dien hinh nhung cau lac bo, ca nhan co thanh tich cao, mang lai hieu qua cho giao duc nha truong.

Mo hinh “Cau lac bo Sinh hoc va Moi truong” hien dang thu hut su chu y cua nhieu truong, ong co the chia se cu the hon ve mo hinh nay?

Mo hinh “Cau lac bo Sinh hoc va Moi truong” duoc to chuc nham giup hoc sinh thay duoc tac hai cua su o nhiem moi truong doi voi suc khoe va cuoc song con nguoi. Cac em se nhan thuc duoc tam quan trong va trach nhiem cua moi nguoi tham gia bao ve moi truong, tu do hinh thanh thoi quen bao ve moi truong moi luc moi noi va co nhung ke hoach hanh dong cu the de bao ve moi truong ngay trong thoi gian hoc tap o truong THCS.

Nhung hoc sinh yeu thich mon sinh hoc, quan tam den van de bao ve moi truong deu co tham gia vao CLB. Cac truong to chuc thanh lap ban co van gom khoang 5-7 nguoi bao gom dai dien ban giam hieu, tong phu trach, dai dien phu huynh, GV day mon sinh hoc. Con ban chu nhiem CLB gom 5- 7 em deu la nhung hoc sinh tich cuc, co kha nang trong cac hoat dong xa hoi, thong thao vi tinh, hoat bat nhanh nhen… phan cong trach nhiem, giao nhiem vu ro rang.

Lam the nao de co the duy tri cau lac bo hoat dong hieu qua suot nam hoc?

Chu de hoat dong cua CLB moi thang thuong xuyen duoc doi moi, neu thang 10 la truong hoc xanh sach dep thi thang 11 hoc sinh se duoc tim hieu ve an toan thuc pham, thang 12 la bien doi khi hau, thang 1 co the se la vai tro cua rung....

Mo ta anh.
Ong Tran Dinh Chau (ben trai) trong cuoc hop Ban chi dao phong trao "Xay dung truong hoc than thien HS tich cuc".

De CLB co the hoat dong hieu qua suot nam hoc thi dieu quan trong la tung chu de cua moi thang phai duoc ban chu nhiem CLB thao luan ky, dat ra cac muc tieu, xac dinh 4-5 cau hoi lien quan den nhung noi dung quan trong nhat mong muon dat duoc. Giao nhiem vu cho tung nhom, suu tam tai lieu qua mang, sach bao, chup anh thuc te. Thuong xuyen to chuc cac tro choi tap the, dung cac tieu pham hai, trinh dien thoi trang bang cac vat lieu tai su dung, tai che.

CLB to chuc tuyen truyen bang cac hinh thuc nhu ve tranh, ap phich, tranh co dong, tuyen truyen bang to roi, panno, ban tin phat thanh mang non, dua tin, bai, hinh anh hoat dong cua CLB… len trang web cua truong.

Nhung hoc sinh dat thanh tich tot trong cac hoat dong cua CLB can duoc tuyen duong trong cac buoi sinh hoat chao co dau tuan, trong ban tin CLB, ban tin hoat dong cua truong hang tuan.

Co so vat chat va kinh phi hoat dong cua cac CLB se lay tu dau?

Chuan bi co so vat chat tot co y nghia quan trong, nha truong tao dieu kien phong trung bay, may chieu…cho hoc sinh su dung Internet tai truong. Nguon kinh phi cho cac hoat dong CLB se duoc van dong tu phu huynh, doanh nghiep o khu vuc gan truong dong gop, nha truong ho tro them.

To chuc cac cuoc thi ve tranh ve bao ve moi truong, dem van nghe ket hop voi ban dau gia (van dong phu huynh tham gia dau gia cac buc tranh… do dung hoc tap do chinh hoc sinh, giao vien sang tao ra) de gay quy cho CLB.

Mo hinh hoat dong cua CLB Sinh hoc va Moi truong co the ap dung cho nhieu cau lac bo khac, nhung tuy vao dac trung cua cac CLB ma co su thay doi sao cho phu hop voi tieu chi cua CLB.

Mot nam hoc nua chuan bi ket thuc, theo ong cac cau lac bo nen phoi hop voi nha truong de to chuc le tong ket nam hoc  nhu the nao?

Co nhieu noi dung trong ngay Le tong ket nam hoc duoc thuc hien tuy tung truong, tung dia phuong, tung thoi diem. Tuy nhien, mot trong nhung noi dung ma cac cau lac bo nen phoi hop voi nha truong de to chuc la Le tri an va truong thanh cho hoc sinh lop 12. Buoi le can duoc chuan bi voi su tham gia chu dong va tich cuc cua hoc sinh.

Cach tien hanh co the la: Moi hoc sinh lop 12 viet mot buc thu voi noi dung ghi nho cong on cha me, thay co… mong muon va dinh huong tuong lai cho ban than. Hoc sinh tang hoa va gui den cha me buc thu da viet. Cha me tang lai cho cac em mot mon qua nho (co the la mot cay but hay quyen sach,…) nham gui gam ky vong vao cac em. Hoc sinh tang hoa thay, co de to long tri an voi nhung nguoi da co cong day do, giao duc minh truong thanh. Ngoai ra con co phat bieu cua lanh dao nha truong va chinh quyen dia phuong.

Xin cam on ong

,