Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2525208/15012010.aspx

Nuoc thai cong nghiep ma: doc hai, xu ly

 - Cung voi su phat trien manh me cua qua trinh cong nghiep hoa dat nuoc, chat thai cong nghiep cung dang ngay mot gia tang ve khoi luong, da dang ve chung loai, doi hoi phai co nhan thuc dung dan va dau tu thich dang cho van de xu ly.

Bai viet nay de cap den mot phuong phap xu ly nuoc thai cong nghiep, sau qua trinh gia cong kim loai bang phuong phap xi ma.

Nuoc thai cong nghiep chua qua xu ly xa truc tiep ra moi truong
Nuoc thai cong nghiep chua qua xu ly xa truc tiep ra moi truong.

Anh huong cua chat thai xi ma

Hien tai, chung ta dang tap trung phat trien cac nganh cong nghiep phu tro, trong do ky vong dac biet vao nganh gia cong kim loai. Do vay, nhu cau gia cong ma kim loai ngay cang lon va cung tu do viec xu ly chat thai trong gia cong ma - mot yeu to co nhieu kha nang pha huy moi truong, la het suc can thiet va can duoc giai quyet triet de.

Nuoc thai phat sinh trong qua trinh ma kim loai chua ham luong cac kim loai nang rat cao va la doc chat doi voi sinh vat, gay tac hai xau den suc khoe con nguoi. Nhieu cong trinh nghien cuu cho thay, voi nong do du lon, sinh vat co the bi chet hoac thoai hoa, voi nong do nho co the gay ngo doc man tinh hoac tich tu sinh hoc, anh huong den su song cua sinh vat ve lau ve dai. Do do, nuoc thai tu cac qua trinh xi ma kim loai, neu khong duoc xu ly, qua thoi gian tich tu va bang con duong truc tiep hay gian tiep, chung se ton dong trong co the con nguoi va gay cac benh nghiem trong, nhu viem loet da, viem duong ho hap, eczima, ung thu...

Ket qua cac nghien cuu gan day ve hien trang moi truong o nuoc ta cho thay, hau het cac nha may, co so xi ma kim loai co quy mo vua va nho, ap dung cong nghe cu va lac hau, lai tap trung chu yeu tai cac thanh pho lon, nhu Ha Noi, Hai Phong, TP.HCM, Dong Nai... Trong qua trinh san xuat, tai cac co so nay (ke ca cac nha may quoc doanh hoac lien doanh voi nuoc ngoai), van de xu ly o nhiem moi truong con chua duoc xem xet day du hoac viec xu ly con mang tinh hinh thuc, chieu le, boi viec dau tu cho xu ly nuoc thai kha ton kem va viec thuc thi Luat Bao ve moi truong chua duoc nghiem minh.

Nuoc thai ma thuong gay o nhiem boi cac kim loai nang, nhu crom, niken... va do pH thap. Phan lon nuoc thai tu cac nha may, cac co so xi ma duoc do truc tiep vao cong thoat nuoc chung ma khong qua xu ly triet de, da gay o nhiem cuc bo tram trong nguon nuoc.

Mot so san pham ung dung cong nghe ma
Mot so san pham ung dung cong nghe ma.

Ket qua khao sat tai mot so nha may co khi o Ha Noi cho thay, nong do chat doc co ham luong cac ion kim loai nang, nhu crom, niken, dong... deu cao hon nhieu so voi tieu chuan cho phep; mot so co so ma dien tuy co he thong xu ly nuoc thai nhung chua chu trong day du den cac thong so cong nghe cua qua trinh xu ly de dieu chinh cho phu hop khi dac tinh cua nuoc thai thay doi.

Tai TP.HCM, Binh Duong va Dong Nai, ket qua phan tich chat luong nuoc thai cua cac nha may, co so xi ma dien hinh o ca 3 dia phuong nay cho thay, hau het cac co so deu khong dat tieu chuan nuoc thai cho phep: ham luong chat huu co cao, chi tieu ve kim loai nang vuot nhieu lan tieu chuan cho phep, COD dao dong trong khoang 320-885 mg/lit do thanh phan nuoc thai co chua can son, dau nhot... Hon 80% nuoc thai cua cac nha may, co so xi ma khong duoc xu ly. Chinh nguon thai nay da va dang gay o nhiem nghiem trong den moi truong nuoc mat, anh huong dang ke chat luong nuoc song Sai Gon va song Dong Nai. Uoc tinh, luong chat thai cac loai phat sinh trong nganh cong nghiep xi ma trong nhung nam toi se len den hang ngan tan moi nam.

Cong nghe xu ly o nhiem nuoc thai xi ma

Nham gop phan bao ve moi truong, xu ly nuoc thai trong cong nghiep ma, Cong ty Nosaka Electric, Nhat Ban, dang nghien cuu ung dung tai Viet Nam “He thong thu hoi tai nguyen, tiet kiem nang luong bang mang kieu moi”.

Xuat phat tu thuc tien cac nganh nghe co xu ly be mat, nhu nganh ma, rat nhieu loai axit duoc su dung de tay rua san pham va xu ly be mat, do do mot luong axit se duoc thai ra ngoai. Luong axit thai nay bao gom cac thanh phan co the tai su dung duoc nhung vi khong co cac phuong phap thu hoi co hieu qua, nen nhung nha may ma thuong phai tra mot khoan phi khong nho cho cac doanh nghiep xu ly axit thai de ho mang di, hoac xu ly bang phuong phap trung hoa hay lang tu.

Trong truong hop thue nguoi mang di, co so se phat sinh them chi phi, lam tang gia thanh san pham. Truong hop xu ly trung hoa, axit se duoc giai phong thanh muoi, cac kim loai duoc chon duoi dang hydroxit, nhu vay tu goc do su dung tai nguyen moi truong va chong o nhiem la khong co loi.

Mo ta anh.
He thong xu ly nuoc thai tai KCN Nhon trach II.

Cong nghe tren dua vao viec thu hoi va tai su dung axit thai, dong thoi giam duoc mot luong lon chat thai long ma co the khai thac nho su dung thiet bi xu ly axit thai lap dat tai hien truong, bao gom ca quy trinh mang loc ky nang moi, dan den viec giam gia thanh va giam thieu van de o nhiem moi truong.

He thong nay co nhung dac trung la axit, kiem, nuoc duoc phan ly va co the tai su dung mot cach tuan hoan; kim loai, vat chat cao phan tu duoc co dac; tiet kiem nang luong do khong phat sinh nhung bien doi nhu boc hoi hay ket tua. Thiet bi phan ly mang duoc van hanh tu dong.

Theo danh gia ban dau cua Vien Nghien cuu Tai nguyen Moi truong he thong nay rat huu hieu trong viec xu ly nuoc thai hay dung dich thai co kim loai.

,