Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2465620/06122009.aspx

Hoi nghi lan thu 18 Ban Chap hanh Dang bo thanh pho khoa VIII

Hoi nghi lan thu 18 Ban Chap hanh Dang bo thanh pho khoa VIII tien hanh trong ngay 4 va sang ngay 5-12-2009 da tap trung thao luan bao cao tinh hinh, ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2009 va ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2010; de cuong du thao Bao cao chinh tri Dai hoi dai bieu Dang bo thanh pho lan thu IX; bao cao ket qua thuc hien du toan ngan sach nam 2009 va du toan ngan sach Dang bo nam 2010.

Hoi nghi da tap trung kiem diem viec thuc hien ket luan Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Dang bo thanh pho khoa VIII ve nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi va thong nhat nhan dinh: Nam 2009 co nhieu yeu to khong thuan loi, nhieu thu thach, dac biet la nhung tac dong tieu cuc nay sinh tu cuoc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau cung voi cac yeu kem noi tai cua nen kinh te da anh huong rat lon den viec thuc hien muc tieu phat trien kinh te - xa hoi cua thanh pho, song nho su tap trung lanh dao, cac quyet sach cua Trung uong, su lanh dao, chi dao quyet liet, kip thoi cua Dang bo, chinh quyen thanh pho, cung voi su no luc cua cac cap uy, chinh quyen, Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi, su nang dong, sang tao cua cac doanh nghiep va cac tang lop nhan dan da on dinh duoc tinh hinh san xuat - kinh doanh, tung buoc phuc hoi kinh te thanh pho, voi toc do tang truong quy sau cao hon quy truoc (quy 1: 4%; quy 2: 5,2%; quy 3: 8,5%; quy 4 tang 10,3%).

Tong san pham noi dia (GDP) uoc tang tu 7,5% - 8% so voi cung ky; tong von dau tu toan xa hoi tang 18,3%; hoat dong doi ngoai va hop tac kinh te voi cac tinh duoc mo rong; cac linh vuc van hoa, giao duc - dao tao, cham soc suc khoe nhan dan tiep tuc co buoc phat trien tich cuc, cong tac phong chong dich benh duoc tap trung thuc hien da han che duoc su lay lan dich benh tren dia ban; bao dam an sinh xa hoi, kip thoi ho tro on dinh doi song cho dien chinh sach, ho ngheo va giai quyet viec lam moi cho nguoi lao dong bi mat viec do suy giam kinh te; cai cach hanh chinh co tien bo, viec thuc hien thi diem khong to chuc hoi dong nhan dan quan, huyen, phuong duoc chuan bi chu dao, thuan loi; cong tac tiep cong dan, giai quyet khieu nai, to cao va cac vu tranh chap lao dong tap the duoc thuc hien thuong xuyen, kip thoi; an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi duoc giu vung.

Hoi nghi da nhan dinh ket qua dat duoc chua tuong xung voi kha nang, nguon luc cua thanh pho, toc do tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) dat thap so nhung nam gan day; tong kim ngach xuat khau khong dat chi tieu; ket qua cai cach hanh chinh va phong chong tham nhung, lang phi con han che; viec xu ly cac van de xa hoi buc xuc chua dat yeu cau, co mat gay gat hon, anh huong truc tiep den san xuat va cai thien dan sinh, nhat la un tac giao thong, ngap nuoc, o nhiem moi truong, ve sinh an toan thuc pham, qua tai tai cac benh vien; doi song cua mot bo phan nguoi dan con nhieu kho khan; tinh hinh an ninh, trat tu xa hoi con dien bien phuc tap.

Hoi nghi thong nhat muc tieu, nhiem vu va cac chi tieu phat trien kinh te - xa hoi thanh pho de ra trong nam 2010. Trong do, tap trung cac giai phap nang cao hieu qua chuong trinh kich cau dau tu va tieu dung cua thanh pho, huy dong cac nguon von dap ung yeu cau dau tu phat trien; day manh chuyen dich co cau kinh te va tien do thuc hien 12 chuong trinh, cong trinh trong diem, 5 cong trinh mang tinh chat don bay va cac cong trinh, du an cap bach; tiep tuc chan chinh, nang cao nang luc, hieu qua quan ly nha nuoc tren cac linh vuc doi song xa hoi, nang cao hon nua hieu qua thuc hien chuong trinh cai cach hanh chinh, chong quan lieu, tham nhung, chong lang phi, thuc hanh tiet kiem; tap trung giai quyet tot cac van de xa hoi buc xuc va cham lo doi song nhan dan; chu dong phong ngua, xu ly kip thoi cac vu khieu kien, cac vu tranh chap lao dong tap the va dau tranh keo giam toi pham de giu vung an ninh, trat tu tren dia ban.

Phat bieu tong ket hoi nghi, dong chi Bi thu Thanh uy danh gia nhung ket qua dat duoc, dac biet la nhung kinh nghiem trong cong tac lanh dao, chi dao, dieu hanh, de ra co che, giai phap thiet thuc de day nhanh toc do phuc hoi kinh te thanh pho; dong chi phan tich sau nhung khuyet diem, yeu kem, nguyen nhan chu quan cua nhung han che trong lanh dao, chi dao thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2009.

Tren co so du bao nhung phuc tap phat sinh do suy thoai kinh te toan cau, cung voi nhung kho khan trong nuoc va cua thanh pho, dong chi yeu cau cac cap, cac nganh nhanh chong chan chinh, khac phuc ngay cac mat yeu kem, tap trung chi dao, co cac giai phap quyet liet hon de tac dong qua trinh nang cao chat luong tang truong kinh te thanh pho, chuyen dich co cau trong noi bo tung nganh cong nghiep - xay dung, thuong mai dich vu va nong nghiep; tao chuyen bien tot trong cong tac quan ly thi truong, quan ly do thi va trat tu an toan xa hoi, quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi ngay tu thang dau, quy dau nam 2010; dong thoi, tap trung lanh dao thuc hien nghiem tuc ke hoach cua Ban Thuong vu Thanh uy ve chuan bi va tien hanh dai hoi Dang bo co so va cap tren co so nhiem ky 2010 - 2015 theo Chi thi so 37-CT/TW ngay 4-8-2009 cua Bo Chinh tri; nhanh chong xay dung chuong trinh, ke hoach thuc hien Nghi quyet Trung uong 11 khoa X, Thong bao ket luan so 273-TB/TW ngay 29-9-2009 cua Bo Chinh tri ve tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2009, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2010 va ket luan Hoi nghi lan thu 18 Ban Chap hanh Dang bo thanh pho ve nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2010, nham thuc hien tot muc tieu phuc hoi tang truong kinh te, bao dam toc do tang truong kinh te nam 2010 cao hon nam 2009; day manh hop tac va hoi nhap kinh te quoc te; huy dong toi da va su dung hieu qua cac nguon luc trong va ngoai nuoc dau tu phat trien san xuat - kinh doanh, nang cao chat luong, suc canh tranh va hieu qua cua kinh te thanh pho, tao tien de tang truong nhanh, ben vung trong cac nam tiep theo; thuc hien tot cac chinh sach an sinh xa hoi, cham lo Tet Canh Dan cho dong bao thanh pho, dac biet dien chinh sach va cac ho ngheo; bao dam quoc phong, an ninh, giu vung on dinh chinh tri - xa hoi; nang cao chat luong, hieu qua thuc hien chu de cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” nam 2010 la: Tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh ve xay dung Dang ta that su trong sach, vung manh, “la dao duc, la van minh”, nhat la “no luc lam theo” trong thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, chong quan lieu, phong chong tham nhung, xay dung he thong chinh tri, to chuc dang, chinh quyen, mat tran va cac doan the, doi ngu dang vien, can bo cong chuc trong sach, vung manh, dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa thanh pho.

Nam 2010 la nam cuoi thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang va Nghi quyet Dai hoi Dang bo thanh pho lan thu VIII, Ban Chap hanh Dang bo thanh pho keu goi toan Dang bo, toan dan, toan quan thanh pho tiep tuc phat huy truyen thong doan ket, nang dong, sang tao, dong tam hiep luc vuot qua moi kho khan, day manh phong trao thi dua yeu nuoc lap thanh tich thiet thuc chao mung dai hoi Dang cac cap, tien toi Dai hoi dai bieu Dang bo thanh pho lan thu IX, Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang va ky niem 80 nam ngay thanh lap Dang, 35 nam ngay giai phong hoan toan mien Nam, thong nhat dat nuoc, 65 nam ngay Quoc khanh, 1.000 nam Thang Long - Ha Noi, no luc thuc hien dat ket qua cao nhat ke hoach phat trien kinh te - xa hoi thanh pho nam 2010 va ke hoach 5 nam 2006 - 2010, phan dau hoan thanh tot nhat muc tieu, nhiem vu va cac chi tieu Nghi quyet Dai hoi Dang bo thanh pho lan thu VIII de ra, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, tao the va luc moi cho su phat trien cua thanh pho nhung nam tiep theo.

BAN CHAP HANH DANG BO THANH PHO KHOA VIII