Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2274136/13082009.aspx

Viet Nam la nuoc dong dan thu 13 tren the gioi
Viet Nam la nuoc dong dan thu 13 tren the gioi

Tinh den 0 gio ngay 1/4/2009, dan so cua Viet Nam la 85.789.573 nguoi. Viet Nam la nuoc dong dan thu 3 o ASEAN va thu 13 tren the gioi.


 

Ngay 13/8, tai Ha Noi, Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu Nguyen Sinh Hung, Truong ban Ban Chi dao Tong dieu tra dan so va nha o Trung uong da chu tri hoi nghi truc tuyen cong bo 5 chi tieu quan trong cua Tong dieu tra dan so va nha o nam 2009.

Tinh den 0 gio ngay 1/4/2009, dan so cua Viet Nam la 85.789.573 nguoi, tang 9,47 trieu nguoi so voi nam 1999 (voi sai so thuan la 0,3%). Voi dan so nay, Viet Nam la nuoc dong dan thu 3 o ASEAN va thu 13 tren the gioi.

Ty le tang dan so binh quan nam trong giai doan 1999-2009 la 1,2%/nam, giam 0,5%/nam so voi 10 nam truoc va la ty le tang thap nhat trong vong 50 nam qua. Ngoai cac chi tieu quan trong nay, mot con so an tuong trong tong dieu tra lan nay la Viet Nam co tren 7.200 cu song tho tren 100 tuoi.

Trong 5 tinh, thanh pho co dan so dong nhat ca nuoc, Thanh pho Ho Chi Minh la dia phuong dong dan nhat voi 7.123.340 nguoi; tiep den la thu do Ha Noi voi 6.448.837 nguoi; tinh Thanh Hoa voi 3.400.239 nguoi; tinh Nghe An voi 2.913.055 nguoi va tinh Dong Nai la 2.483.211 nguoi. Tinh Bac Kan la dia phuong co dan so thap nhat ca nuoc voi 294.660 nguoi.

Mot so tinh, thanh pho co ty le tang dan so binh quan hang nam gap hon 2 lan muc chung cua ca nuoc; chang han Binh Duong co muc tang cao nhat voi 7,3%, Thanh pho Ho Chi Minh tang 3,5%.

Theo ket qua Tong dieu tra dan so va nha o nam 2009, dan so Viet Nam phan bo khong deu va co su khac biet lon theo vung: hai vung Dong bang song Hong va Dong bang song Cuu Long co toi 43% dan so cua ca nuoc sinh song.

Trong khi do, hai vung trung du, mien nui phia Bac va vung Tay Nguyen lai chi chiem 19% dan so. So lieu cung cho thay, Dong Nam Bo la vung co ty le tang dan so cao nhat voi 3,2%/nam; Tay Nguyen la vung co ty le nhap cu rat cao, do vay dan so da tang nhanh voi ty le binh quan 2,3%/nam.

Ket qua Tong dieu tra cho thay dan so o thanh thi chiem 29,6% tong dan so ca nuoc, tang binh quan 3,4%/nam; trong khi ty le tang dan so o khu vuc nong thon chi la 0,4%/nam. Dong Nam bo la vung co muc do do thi hoa cao nhat voi dan so thanh thi chiem 57,1% dan so song o thanh thi; tiep den la vung Dong bang song Hong co muc do do thi hoa tuong doi cao voi 29,2%.

Dac biet, ty so gioi tinh da dich chuyen ve the can bang hon va dat muc 98,1 nam/100 nu, tang 1,4 nam/100 nu so voi nam 1999; trong do Dong Nam Bo la vung co ty so gioi tinh thap nhat.

Phat bieu chi dao hoi nghi, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung khang dinh tong dieu tra da thanh cong voi 5 chi tieu quan trong ban dau duoc cong bo la mot trong nhung can cu quan trong de danh gia chien luoc phat trien kinh te-xa hoi trong 10 nam qua va la co so de tinh toan chien luoc cho 10 nam toi o cap quoc gia va tung tinh, thanh.

Pho Thu tuong nhan manh ba nhom cong viec lon can thuc hien trong thoi gian toi la tiep tuc tap trung vao khau phan tich, danh gia, xu ly so lieu chinh xac theo dung ke hoach de ra de thang 9/2010 cong bo day du so lieu tong dieu tra voi muc do tin cay cao nhat.

Dong thoi, Tong cuc Thong ke co huong dan chinh thuc trong viec phan tich va su dung cac so lieu da cong bo, cung nhu cac so lieu phan tich sau sau nay, tranh tinh trang tuy tien su dung so lieu vao cac muc dich khac nhau.

Ngoai ra, cong tac tong ket danh gia khen thuong tiep tuc tien hanh de kip thoi dong vien cac ca nhan, tap the da co nhung dong gop quan trong vao thanh cong chung cua tong dieu tra dan so.

Dai dien Quy Dan so Lien hop quoc (UNFPA) ghi nhan thanh cong dang khich le cua Viet Nam voi viec dua ra ket qua so bo tong dieu tra som so voi cac nuoc tren the gioi.

UNFPA cam ket tiep tuc ho tro Viet Nam trong viec phan tich cac dieu tra mau de dua ra duoc cac chi so dan so va nha o cu the chi tiet, lam can cu quan trong de xay dung cac chien luoc phat trien kinh te xa hoi.

UNFPA cung cho rang mac du Viet Nam da dua duoc ty so gioi tinh ca nuoc dan ve the can bang nhung do chi la so lieu mang tinh tong the, cong viec quan trong hon tiep theo chinh la phai tap trung phan tich sau hon nua ve ty so gioi tinh cua nhom gioi tinh duoi 5 tuoi, de kiem dinh co hay khong su ton tai cua xu huong lua chon gioi tinh.

Day la noi dung rat quan trong boi ty so gioi tinh khi sinh ma tang se co nhung tac dong lau dai, manh me toi su phat trien kinh te xa hoi cua nhung nam tiep theo.

Theo TTXVN