Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2249026/30072009.aspx

Trung tam Luu ky Chung khoan hoat dong theo mo hinh moi
Trung tam Luu ky Chung khoan hoat dong theo mo hinh moi
Nguon anh: VnEconomy

Thi truong chung khoan Viet Nam da phat trien o mot muc do cao hon, mo hinh hoat dong hien nay cua Trung tam da boc lo nhung han che nhat dinh.


 

Le ra mat hoat dong theo mo hinh moi cua Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam (VSD) dien ra vao sang 29/7 da chinh thuc hoan tat qua trinh chuyen doi mo hinh cua cac trung tam giao dich va trung tam luu ky theo quy dinh cua Luat Chung khoan.

Tu don vi su nghiep co thu chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty TNHH mot thanh vien thuoc so huu cua Nha nuoc, VSD da co mot buoc chuyen can ban ve mat to chuc dieu hanh theo thong le quoc te, nham tao su chu dong lon hon trong viec phat trien nguon nhan luc, dau tu ha tang ky thuat, va huong den muc tieu xay dung mot Trung tam Luu ky Chung khoan chuyen nghiep, khang dinh vai tro quan trong khong the thieu trong viec dam bao su van hanh an toan va thong suot cho thi truong chung khoan.

Tren 650 nghin tai khoan cua nha dau tu

Sau 9 nam di vao hoat dong, thi truong chung khoan Viet Nam da ngay cang khang dinh vai tro la mot kenh dan von quan trong cua nen kinh te, phan dau tao dung co che cong bang, minh bach tren thi truong, bao ve nha dau tu.

Chi trong 2 nam 2007 va 2008, thong qua thi truong chung khoan, tren 152 nghin ty dong von moi cho dau tu phat trien dat nuoc da duoc huy dong; khoi luong von duoc luan chuyen, giao dich tren thi truong tuong duong gan 40% GDP nam 2008 voi gia giao dich binh quan moi phien tren 1.500 ty dong.

Den nay, da co tren 370 chung khoan duoc niem yet, giao dich; tren 650 nghin tai khoan cua nha dau tu; quy mo thi truong co phieu dat khoang 33% GDP, thi truong trai phieu khoang 16% GDP.

“Viec dam bao chinh xac, kip thoi, an toan trong cac giao dich phat hanh, chuyen nhuong, bu tru, thanh toan chung khoan, dam bao an toan ve tai san va quyen loi cua nha dau tu la mot trong nhung yeu cau quan trong hang dau. Thoi gian vua qua, Trung tam luu ky chung khoan da thuc hien tot nhiem vu quan trong nay, qua do gop phan vao viec thuc day thi truong phat trien an toan. Cong viec nay tuy tham lang nhung lai rat co y nghia”, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh da danh gia cao vai tro cua Trung tam Luu ky Chung khoan.

Sau hon 3 nam hoat dong theo mo hinh don vi su nghiep co thu truc thuoc Uy ban Chung khoan - Bo Tai chinh, thuc hien nhiem vu dang ky, luu ky, bu tru, thanh toan chung khoan va cung cap cac dich vu ho tro viec giao dich mua, ban chung khoan, Trung tam Luu ky Chung khoan da hoan thanh tot vai tro cua minh.

Tuy nhien, cho den nay, khi thi truong chung khoan Viet Nam da phat trien o mot muc do cao hon, mo hinh hoat dong hien nay cua Trung tam da boc lo nhung han che nhat dinh.

“Quyet dinh thanh lap Trung tam luu ky chung khoan Viet Nam cua Thu tuong Chinh phu tren co so chuyen doi, to chuc lai Trung tam luu ky chung khoan, tu don vi su nghiep co thu sang hoat dong theo mo hinh cong ty TNHH mot thanh vien thuoc so huu cua Nha nuoc la buoc di can thiet, tao da cho su phat trien cua thi thi truong chung khoan Viet Nam noi chung va Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam noi rieng nho phat huy duoc cac loi the”, ong Vu Bang, Chu tich Uy ban Chung khoan cho biet.

So voi mo hinh cu, mo hinh moi co nhieu diem khac biet. VSD duoc to chuc va hoat dong theo mo hinh cong ty co von dieu le 1.000 ty dong, co tu cach phap nhan va con dau rieng; duoc mo tai khoan tai Kho bac Nha nuoc, cac ngan hang thuong mai trong nuoc, nuoc ngoai; la don vi hach toan doc lap, tu chu ve tai chinh...

Hoat dong theo mo hinh moi, VSD la don vi hach toan doc lap, tu chu ve tai chinh, thuc hien che do tai chinh, ke toan, kiem toan va che do thong ke theo quy dinh cua phap luat.

Ve chuc nang, VSD la to chuc duy nhat thuc hien dang ky, luu ky, bu tru, thanh toan chung khoan va cung cap cac dich vu ho tro hoan tat giao dich cho cac chung khoan niem yet tai cac so giao dich va chung khoan cua cac cong ty dai chung chua niem yet.

Mac du VSD ke thua moi quyen loi, trach nhiem cua Trung tam Luu ky Chung khoan truoc day, nhung viec thuc hien cac quyen va nghia vu phai tuan thu quy dinh tai Luat Chung khoan, Luat Doanh nghiep, dieu le to chuc va hoat dong cua Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam va cac quy dinh phap luat lien quan.

Du kien chuyen sang mo hinh cong ty co phan nam 2012

Ve co cau to chuc, bo may quan ly va dieu hanh cua Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam bao gom Hoi dong Quan tri, Ban kiem soat, Tong giam doc va cac chi nhanh, cac phong ban chuyen mon.

Qua trinh chuyen doi cua VSD se theo hai giai doan. Theo De an chuyen doi cua VSD, sau giai doan 1 (2009 -2010) chuyen doi sang mo hinh cong ty TNHH 1 thanh vien, giai doan 2 (du kien tu nam 2012), VSD se chuyen sang mo hinh cong ty co phan, trong do Nha nuoc la co dong lon nhat va co su tham gia gop von cua cac so giao dich chung khoan, cac to chuc thanh vien va mot so doi tac chien luoc.

Theo ba Phuong Hoang Lan Huong, Giam doc VSD, viec lua chon hai giai doan chuyen doi nay dua tren dieu kien va hoan canh cua VSD va su phat trien cua thi truong chung khoan.

Thu nhat, hoat dong cua Trung tam Luu ky Chung khoan doi hoi can phai duoc trang bi he thong ha tang ki thuat hien dai de dam bao hoat dong duoc an toan va co tinh bao mat cao.

Mo hinh cong ty TNHH, trong do Nha nuoc la chu so huu duy nhat se dam bao Trung tam Luu ky Chung khoan co duoc su dau tu tap trung ve co so vat chat ky thuat cua Nha nuoc ngay tu giai doan dau.

Ngoai ra, dieu nay cung giup Trung tam Luu ky Chung khoan co them thoi gian de on dinh hoat dong, khong gay ra xao tron lon ve to chuc lam anh huong den hoat dong cua thi truong.

Thu hai, Trung tam Luu ky Chung khoan co vi tri dac biet tren thi truong chung khoan, la to chuc thuc hien luu giu tai san voi gia tri rat lon cua nha dau tu trong do co ca cac dinh che tai chinh quan trong cua Nha nuoc nhu Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von Nha nuoc (SCIC), Kho bac Nha nuoc, Ngan hang Nha nuoc.

Viec Nha nuoc so huu Trung tam Luu ky Chung khoan se tao su an tam cho nha dau tu khi hoat dong cua thi truong chua thuc su mang tinh chuyen nghiep va hieu qua.

Thu ba, thi truong chung khoan Viet Nam moi duoc hinh thanh trong thoi gian ngan, cac to chuc thanh vien tren thi truong hau het deu moi duoc thanh lap, quy mo von nho, thanh phan so huu da dang va chua thiet lap duoc cac nguyen tac quan tri cong ty tot.

Vi vay, viec cho phep tham gia gop von va quan ly Trung tam Luu ky Chung khoan cua cac thanh phan nay se gay ra kho khan trong van de xay dung co cau so huu hop ly va anh huong den chat luong quan tri Trung tam Luu ky Chung khoan.

Dong thoi, hien thi truong dang trong giai doan phat trien manh me theo huong ngay cang chuyen nghiep hon. De dam bao tai san cua Nha nuoc duoc dinh gia chinh xac, tranh gay that thoat, can thiet phai co thoi gian de chuan bi phuong an co phan hoa va doi tac tham gia gop von dam bao chien luoc phat trien mang tinh on dinh dai han va hieu qua cua Trung tam Luu ky Chung khoan.

Theo Hoang Xuan
VnEconomy