Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2083528/25042009.aspx

Hanoi Academy ap dung bai ban phuong phap giao duc Montessori
Viec thuc hien va phat trien phuong phap Montessori dung huong va dung cach doi hoi nhung quy chuan khat khe ve trinh do giao vien, giao cu hoc tap va dac biet la su ho tro tu phia gia dinh.
Tu truoc den nay, cac bac phu huynh chung ta thuong khong may quan tam den viec con minh duoc hoc nhung gi, theo phuong phap giao duc nao tai cac truong mam non. Uu tien hang dau van la cac be duoc an du bua, ve sinh sach se, duoc hoc mua, hoc hat, khong bi cac ban bat nat, khong om vat… Tom lai, khai niem truong mam non voi khai niem nha giu tre khong co may khac biet voi da so chung ta.
Nhung dieu nay gio day dang dan duoc thay doi boi trong may nam tro lai day, mot vai truong Mam non o Viet Nam (chu yeu la dan lap va truong lien ket co tinh quoc te) da dua vao chuong trinh giang day cua minh mot giao trinh hoc theo phuong phap Montessori. Viec thuc hien va phat trien phuong phap Montessori dung huong va dung cach doi hoi nhung quy chuan khat khe ve trinh do giao vien, giao cu hoc tap va dac biet la su ho tro tu phia gia dinh. Tuy vay, khai niem Montessori nen hieu nhu the nao, phuong phap nay co gi uu viet thi khong phai ai cung biet va nam ro.

Tren the gioi da co rat nhieu cong trinh nghien cuu chung minh tam quan trong dac biet cua viec giao duc lua tuoi mam non (tu 0-6 tuoi, va chu trong vao giai doan tu 3-6 tuoi) doi voi su phat trien cua tre em. Nhung gi cac em duoc hoc, duoc nghe, duoc thay trong giai doan nay co anh huong toan dien den su phat trien tri tue va the chat, den su hinh thanh tinh cach trong suot cuoc doi. Co the noi rang, cuoc song trong tuong lai cua tre duoc anh huong phan lon boi nhung gi tre duoc thu nhan trong nhung nam dau doi.

Vi su quan trong do, nhieu nha giao duc da de xuat cac phuong phap day hoc chu trong cho tre em trong lua tuoi mam non voi muc dich giup be khai thac nhung tiem nang san co cua minh, dinh hinh nhung thoi quen, tinh cach tot ngay tu khi con nho de tao nen mong vung chac cho su phat trien sau nay. Mot trong nhung phuong phap giao duc noi tieng va pho bien la phuong phap Montessori do bac sy- nha giao duc nguoi Italia: Maria Montessori xay dung va truyen ba. Cho toi nay, phuong phap Montessori da duoc ung dung, nghien cuu tai hang ngan truong hoc va hang tram trung tam, hiep hoi tren toan the gioi.


Phuong phap Montessori co mot so dac diem chinh, do la:

Tre em co kha nang tu hoc thong qua cac cong cu va bai hoc, khong can den su ap dap cua nguoi lon.

Giai doan tu 0-6 tuoi duoc coi la giai doan “tri oc hap thu” cua tre, voi su van dong khong gioi han de dat duoc nhung kha nang can thiet trong moi truong song va hoan thien cac ky nang, hieu biet cua tre.

Co mot so “giai doan nhay cam” cua su phat trien (giai doan keo dai tu vai tuan den vai thang), trong do tre rat san sang de hoc cac ky nang dac biet nhu bo, ngoi, di, noi, doc, dem va cac ky nang giao tiep xa hoi khac. Viec nhan ra va ho tro tre trong cac giai doan nay la rat quan trong.

Tre em trong lop hoc Montessori duoc kiem soat khong gian cua lop hoc, noi da duoc thiet ke phu hop, tien nghi cho viec hoc tap, va giao vien se khuyen khich su doc lap cua tre bang cach giao cac dung cu hoc tap va trach nhiem quan ly, bao quan chung cho chinh cac em.

Tre se hoc tap thong qua su kham pha, su dung cac cong cu hoc tap duoc thiet ke rieng cho phuong phap Montessori (bo chu cai, hinh khoi, dung cu thi nghiem…), thong qua cac cong cu nay, tre hoc cach tu sua chua cac sai lam cua minh, thay vi phu thuoc vao cac giai phap ma giao vien dua ra. Vi vay, phan lon thoi gian tre se tu hoc mot cach tap trung va het suc tu nhien.

De ho tro tre tiep thu cung nhu ren luyen theo phuong phap nay mot cach nhanh nhat, Montessori cung co nhung do dung giao cu duoc thiet ke chuyen biet  

Do dung cho hoat dong hang ngay: giup tre phat trien ve the chat, tinh kien tri, su tu tin, doc lap va su sang tao trong cac hoat dong thuong ngay.

Do dung hoc tap de phat trien giac quan: giup tre phat trien tot cac giac quan, su nhay cam.

Do dung hoc tap ve toan hoc: giup tre phat trien ve tu duy logic, lam quen voi cac khai niem ve toan hoc

Do dung hoc tap phat trien ve ngon ngu: giup tre phat trien von tu vung, cach dung tu de dien ta cam xuc, nhu cau va mong muon cua minh doi voi nguoi khac.

Do dung hoc tap cho cac mon khoa hoc nhu lich su, dia ly: giup tre hieu biet ve van hoa the gioi, thich nghi va hoa nhap voi cong dong.

Nhu vay, viec giao duc dua tren su ton trong, lay tre em lam trung tam, su dung cac bai hoc va dung cu hoc tap duoc thiet the dac biet de phat trien toan dien moi tiem nang cua tre chinh la cac dac diem chu yeu cua phuong phap Montessori.

Mac du rat noi tieng tren the gioi, song cho toi nay phuong phap Montessori van duoc coi la rat moi me tai Viet Nam. Ca nuoc moi chi co mot so it truong mam non tuyen bo ap dung phuong phap nay trong chuong trinh hoc cua minh. Ly do la vi phuong phap nay doi hoi su dau tu cong phu ve co so vat chat cung nhu doi ngu giao vien, giao trinh hoc tap.

Mot trong so nhung noi duoc hy vong co the coi la “truong hoc Montessori” thuc su la Truong song ngu Hanoi Academy, noi mot tuan cac be se duoc thuc hanh voi giao cu cua Montessori tai phong hoc chuyen biet la 10 tiet/ tuan (voi thoi luong 20 phut/tiet hoc), ngoai ra trong moi hoat dong dao tao, truong luon dat ton chi thuc hien theo phuong phap Montessori “lay tre em lam trung tam, giao vien chi la nguoi huong dan, khoi goi nham ton trong toi da su tu do cua tre”. Tat ca giao vien tham gia giang day Montessori tai Hanoi Academy deu duoc dao tao bai ban, co chung chi cua to chuc dao tao Montessori de chac chan nam duoc phuong phap nay mot cach sau sac. Ngoai ra Hanoi Academy da dang ky la thanh vien chinh thuc cua to chuc Montessori quoc te IMC ( The International Montessori Council) co tru so tai My.

De phuong phap nay thuc su co hieu qua, Hanoi Academy se thuong xuyen to chuc cac buoi gap mat, trao doi kinh nghiem truc tiep voi cac bac phu huynh, de cung phoi hop voi gia dinh tim ra nhung phuong thuc giang day thich hop nhat phu hop voi tinh cach va kha nang cua tung tre. Si so lop it se giup cho cac giao vien cua truong co nhieu thoi gian tiep xuc va quan sat tre hon. Truong cung se to chuc cac buoi noi chuyen, chia se nhung bai thuc hanh phuong phap Montessori voi cac bac phu huynh de bat cu luc nao, bat cu o dau du tai truong hay o nha, cac chau cung se duoc tiep xuc voi mot phuong thuc, mot cach day thong nhat, dieu nay se dam bao cho su phat trien on dinh cho tre trong “giai doan phat trien” vo cung quan trong nay.

Hanoi Academy khong chi dao tao bac Mam non ma con dao tao mot chuong trinh xuyen suot toi bac Trung hoc Co so va se mo rong mo hinh dao tao toi bac Trung hoc Pho thong trong nam 2010-2011. Hien tai, truong dang trong qua trinh tuyen sinh cho nam hoc moi 2009-2010 va se chinh thuc di vao hoat dong voi khoa hoc he keo dai 5 tuan cho hoc sinh bat dau tu 13/7. Nam hoc 2009-2010 se bat dau vao ngay 24/8 cho khoi tieu hoc & trung hoc va vao ngay 7/9 cho khoi mam non. Nha truong khuyen khich phu huynh som ghi danh cho con em minh de cac em hoc sinh co the tham du ki thi dau vao roi tu do xem xet kha nang tham gia khoa hoc he de bo sung kien thuc, chuan bi cho nam hoc moi.

Thong tin tham khao:

Truong song ngu Hanoi Academy

 D45 – D46 Khu do thi Quoc te Ciputra Ha Noi

Dien thoai: (04) 3514 6800

Website: www.hanoiacademy.edu.vn