Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/205742/08082007.aspx

Giang day bang giao an dien tu - Van de noi mai khong het

Su dung cac thiet bi cong nghe thong tin nhu may tinh, may chieu, bang dien tu da mang lai hieu qua rat lon cho phuong phap giang day trong thoi ky hoi nhap voi nen van hoa quoc te.

Neu ai quan tam den nganh giao duc nuoc nha han se rat hung khoi voi nhung chu truong doi moi cua Bo Giao Duc va Dao Tao (GD&DT) trong vai nam tro lai day. Tu viec cai cach sach giao khoa den nhung quy dinh ve viec mua sam thiet bi day hoc cho tung khoi lop, cap bac… deu nham muc dich huong toi mot nen giao duc tien tien, hien dai, phu hop voi hoi nhap nen giao duc quoc te. Cong tac cai cach giao duc o nuoc ta tuy moi chi o nhung buoc dau nhung phan nao da chung to do la buoc di dung dan va hieu qua. Mot trong nhung buoc tien dang ke trong cong tac cai cach giao duc do la chu truong day lui loi truyen dat thu dong “thay doc tro chep”.

Giang day bang giao an dien tu hay noi cach khac la viec su dung cac thiet bi cong nghe thong tin nhu may tinh, may chieu, bang dien tu… trong giang day mang lai hieu qua rat lon. Giao vien se giang bai bang giao an dien tu duoc soan thao bang phan mem power point. Cai duoc lon nhat o moi tiet giang bang giao an dien tu chinh la mot luong lon kien thuc, hinh anh truc quan sinh dong duoc chuyen tai den cac em hoc sinh. No khong nhung giup cho tiet hoc tro nen loi cuon hon ma con han che viec GV bi chay giao an vi thoi gian duoc kiem soat bang may. Neu nhu trong moi tiet hoc thong thuong, giao vien phai danh kha nhieu thoi gian de treo tranh anh, thao tac cac hoat dong thi nghiem thi trong tiet hoc co su dung giao an dien tu, nhung chuyen do chi can mot cu kich con chuot. Su giai phong doi tay cho ca giao vien va hoc sinh cho phep cac em co the tuong tac nhieu hon voi thay co giao, lam nang cao hieu qua gio hoc. Tham chi, ve phuong dien suc khoe, giang day bang phuong phap moi con giup thay co tranh duoc benh viem hong do bui phan va hien tuong can thi, teo co tay… o hoc sinh cung giam dang ke.

Day hoc bang cac thiet bi hien dai giup tang cuong kha nang tuong tac giua giao vien va hoc sinh

Ro rang, hieu qua cua phuong phap giang day moi bang giao an dien tu la khong the phu nhan. Tuy nhien, o nuoc ta nhung nam vua qua hau nhu chi cac truong Dai hoc moi du kinh phi trang bi he thong may tinh, may chieu. Con voi cac truong tieu hoc, THCS, PTTH hau nhu la khong co, hoac may ra chi co o cac truong diem tai cac thanh pho lon. Chinh vi the, tu nam hoc 2006-2007, Bo GD&DT da ra quyet dinh yeu cau cac So Giao Duc (SGD) ngoai viec trang bi nhung thiet bi bat buoc can thiet cho tung mon hoc con phai mua sam cac thiet bi dung chung bat buoc nhu: may tinh, may chieu, tivi, dau DVD… thi diem o khoi lop 5 va lop 10. Tai hoi nghi tong ket nam hoc 2005-2006 cua Bo GD&DT dien ra ngay 31/7/2006, Bo truong Nguyen Thien Nhan cho rang: Day la chu truong nham tao buoc dot pha trong cuoc van dong cham dut gian lan trong thi cu, benh thanh tich trong giao duc va loi truyen dat thu dong “thay doc tro chep”.

Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan (phai) tham quan cac mau do dung day hoc dung cho nam hoc

Ngay sau khi ban hanh quyet dinh tren, Bo GD&DT da ban hanh hang loat cac cong van lien quan nhu: cong van huong dan gia va cong van huong dan to chuc mua sam, cong van quy dinh yeu cau chat luong thiet bi giao duc,… gui toi cac SGD va Hiep hoi Thiet bi giao duc. Tuy nhien, hau het cac SGD tren ca nuoc deu khong hoan thanh dung tien do mua sam theo quy dinh cua Bo. Cu the la Bo quy dinh cham nhat den het ngay 30/8 cac SGD phai hoan thanh viec cung ung 100% thiet bi, nhung thuc te den khi ket thuc nam hoc nhieu tinh moi hoan thanh ke hoach tren.

Don cu, truong THCS Vinh Niem, Hai Phong trong ba nam qua toan truong chi co 2 may chieu hat, trong do, mot chiec con chay tot nhung chiec kia hoat dong khong on dinh. Mot giao vien trong truong tam su, cac thay co giao neu muon giang day voi may chieu phai dang ky truoc hang tuan voi nha truong de len lich day. Co nhan xet: “Cach dao tao moi giup hoc sinh co tu duy tot, tap trung hon va tiep thu tot hon, du giao vien co vat va hon chut it trong viec soan bai voi phim slide”. Tuy nhien, han che cua no nam o chinh su cu ky va thieu thon thiet bi. Chi khi co dip “trong dai” nhu co dai bieu den du gio, ngay hoi giang, thi giao vien day gioi, hay tiet thuc hanh hoac bai giang that can thiet cac thay co moi duoc dong den chiec may chieu. Cho nen, su hien dien cua may chieu cung hieu qua cua no khong duoc the hien ro ret nhu von co, va hoc sinh van phai tro lai voi nep hoc tap cu von bi coi la tao suc y qua lon.

Bo GD&DT cung ghi nhan co su cham tre trong viec cung ung trang thiet bi day hoc tien tien cho khoi lop 5 va 10 trong nam hoc vua qua. Hoc sinh cac khoi nay o nhieu truong da phai hoc chay theo phuong phap cu mac du ngan sach da ve den So. Nam nay, de “chua chay”, ngay sau nam hoc 2006-2007 vua ket thuc, Bo GD&DT da ra cong van huong dan chi dao doc thuc viec trang bi tiep cac thiet bi day hoc tuong tu cho cac khoi 6 va 11 trong nam hoc 2007-2008 voi yeu cau phai thuc hien nhanh chong truoc ngay khai giang nam hoc moi, de cac hoc sinh khoi 5 va 10 len lop 6 va 11 van tiep tuc duoc tiep can voi phuong phap dao tao moi. Phuong huong chi dao cua Bo kha ro rang nhung viec thuc thi cua cac cap duoi trong nam nay den dau thi chi thoi gian moi co the tra loi.

Khong chi dung lai o viec cham cung ung, nhieu tinh mac du da mat rat nhieu thoi gian tham dinh, lua chon nha thau nhung van khong tranh khoi viec thiet bi kem chat luong, khong phu hop voi yeu cau tieu chuan. Tham chi co nhung truong hop: may tinh vua duoc lap dat hon 1 tuan da phai dap chieu bo day.

Co the noi, nhung ton dong trong viec mua sam thiet bi nham phuc vu cho viec giang day bang phuong phap moi nam hoc 2006-2007 la bai hoc lon cho cac SGD ve cong tac to chuc mua sam thiet bi giao duc. Hy vong rang, buoc vao nam hoc moi 2007-2008, cac SGD tren ca nuoc se dam bao cung ung 100% thiet bi giang day dat tieu chuan chat luong va kip tien do, giup cho giao vien va hoc sinh duoc nhanh chong tiep can voi phuong phap giang day moi, day lui loi truyen dat “thay doc tro chep” trong tuong lai khong xa.

Cac SGD nen luu y: Nhung thiet bi ho tro cho bai giang dien tu nhu may tinh, may chieu, bang dien tu… con kha moi me doi voi cac truong hoc tai dia phuong. Do do, de dam bao chi tieu chat luong, khi to chuc dau thau, cac SGD nen lua chon nhung nha cung ung co uy tin se tranh duoc nhung rui ro khong dang co.

Ve viec chon may tinh: Trong vong hai nam gan day ke ca hang lap rap trong nuoc, cau hinh may tinh doi moi deu du kha nang ho tro hoc sinh, sinh vien trong viec hoc tap. Do do, khi sam may tinh, cac truong nen de y den chat luong dich vu bao hanh, bao tri cua nha cung cap.

Voi may chieu: Tieu chi lua chon quan trong nhat la cuong do sang cua may vi no truc tiep anh huong den chat luong gio hoc. Ngoai ra, do may chieu la thiet bi nhap nguyen chiec nen cung can de y den xuat xu va thoi gian bao hanh. Cac SGD nen lua chon nhung nha cung cap co uy tin va duoc uy quyen phan phoi tu chinh hang, tranh hien tuong mua di ban lai qua nhieu kenh se lam cho gia cua san pham bi doi len va viec bao hanh cung khong duoc thuc hien theo dung cam ket. Nhung thuong hieu may chieu hat cua Duc va Nhat nhu Liessegang, Kindermann,… voi cuong do sang tu 3500-4500 Lumens tro len va 4 nam bao hanh deu la nhung ten tuoi dang tin cay. May chieu da nang cho phep co nhieu lua chon hon tu cac hang noi tieng  nhu Optoma, Hitachi, Sanyo, Panasonic,… voi cac model co cuong do sang tu 2000-3000 Ansi Lumens co the coi la dat tieu chuan chat luong toi uu. Cac model hien dang duoc su dung rong rai trong cac truong hoc la Optoma EP 771, EP 719H va Hitachi CP X268A, CP X1,… boi cac thiet bi duoc cac hang trang bi nhung tinh nang dac thu phu hop voi moi truong trinh chieu giang day va gia ca phu hop voi kha nang tai chinh cua cac truong. 

De tra cuu them thong tin ve may chieu, khach hang co the truy cap vao website:   http://www.zodiac.com.vn