Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2028276/26032009.aspx

Cai cach thu tuc hanh chinh: "Dot pha" voi De an 30
Cai cach thu tuc hanh chinh: "Dot pha" voi De an 30</span>
Thu tuc hanh chinh tren nhieu linh vuc hien van la rao can doi voi hoat dong san xuat kinh doanh va doi song cua nguoi dan.

Nham tao buoc dot pha trong cai cach hanh chinh, moi day, Thu tuong Chinh phu da quyet dinh trien khai de an don gian hoa thu tuc hanh chinh trong cac linh vuc quan ly nha nuoc giai doan 2007 - 2010, goi tat la De an 30.

Xung quanh de an nay, trao doi voi chung toi, ong Nguyen Xuan Phuc - Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu, noi:

- Viec thuc hien thanh cong de an nay se co y nghia chinh tri va kinh te to lon de thuc day tang truong kinh te, cai thien quan he giua cac co quan hanh chinh nha nuoc voi nguoi dan, doanh nghiep, bao dam tinh cong khai, minh bach trong giai quyet cong viec cua nhan dan, gop phan phong, chong tham nhung hieu qua.

Rut kinh nghiem nhung han che cua cong tac cai cach hanh chinh nhung nam vua qua, De an 30 da dat ra nhung muc tieu, ket qua ro rang, buoc di cu the, voi su phan cong rat ro ve vai tro va trach nhiem cua cac ben lien quan trong viec trien khai.
 
Muc tieu cuoi cung cua de an la tao dieu kien thuan loi nhat cho nguoi dan va doanh nghiep. Xin Bo truong co the noi ro hon van de nay?

De an dat muc tieu don gian hoa cac thu tuc hanh chinh phat sinh trong quan he giua co quan hanh chinh nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep.

Trong thoi han 3 nam, de an se tien hanh thong ke, ra soat cac thu tuc hanh chinh lien quan den nguoi dan va doanh nghiep tai tat ca cac cap chinh quyen tu trung uong den dia phuong.

Cac thu tuc hanh chinh nay se duoc don gian hoa theo 3 tieu chi lon la tinh hop phap, su can thiet va tinh hop ly cua thu tuc hanh chinh.

Ket qua cuoi cung cua de an la tao lap co so du lieu quoc gia ve tat ca cac thu tuc hanh chinh dang duoc thuc hien tai moi cap chinh quyen lien quan den nguoi dan, doanh nghiep va duoc cong bo cong khai tren mang Internet de phuc vu nhan dan.

Day se la mot co so du lieu day du dau tien tai Viet Nam ve thu tuc hanh chinh. Cung xin noi them la hien nay, theo thong ke co den 6.500 thu tuc hanh chinh can duoc ra soat.

Nhieu hoat dong cai cach the che truoc day thuong duoc thuc hien mot cach don le, thieu thong nhat, thieu dong bo, mat nhieu thoi gian ma hieu qua khong cao; De an 30 lan nay chon phuong phap tiep can nhu the nao, thua Bo truong?

Ve mat phuong phap luan, De an 30 chon cach tiep can tong the, tu tren xuong nham xem xet toan bo he thong thu tuc hanh chinh tai cac cap chinh quyen cung voi cac van ban quy dinh thu tuc hanh chinh, cung nhu cac quy dinh co lien quan den thu tuc hanh chinh.

Mot diem khac nua so voi cach lam truoc day la huy dong su tham gia cua cac khu vuc ngoai nha nuoc vao thuc hien de an.

Theo do, se thanh lap mot hoi dong tu van cai cach thu tuc hanh chinh, bao gom dai dien la cac hiep hoi trong va ngoai nuoc, cac vien nghien cuu, dong vai tro dai dien cho tieng noi cua nguoi dan va doanh nghiep trong qua trinh cai cach.

Vay dau la nhung nhan to se bao dam su thanh cong cua de an, thua Bo truong?

Con nguoi la nhan to quyet dinh. Trong thoi gian 3 nam cua de an, can co mot bo may chuyen nghiep dam nhan cong viec trien khai cac hoat dong cu the.

Hien nay, chung toi da thanh lap mot to cong tac chuyen trach cai cach thu tuc hanh chinh cua Thu tuong Chinh phu, tap hop 20 thanh vien la nhung can bo co nang luc trong cac linh vuc kinh te va phap ly lam chuyen trach.

Dong thoi, tai 21 bo, co quan ngang bo va 63 tinh thanh ca nuoc, da thanh lap 87 to cong tac thuc hien De an 31 de dieu phoi, to chuc hoat dong cai cai cach thu tuc hanh chinh tai cac bo, dia phuong.

Mot nhan to khac nua, do la viec ap dung thong nhat mot he thong tieu chuan trong qua trinh thuc hien doi voi moi cong viec va cac ben lien quan. Hien nay, chung toi da xay dung cac tieu chi, cac bieu mau chuan de ap dung chung trong viec thong ke, ra soat cac thu tuc hanh chinh.

Nhu vay, khong chi 87 to cong tac vao cuoc, ma tren 10.000 don vi cap xa, gan 700 cap huyen, tren 1.300 don vi cap so nganh tinh thanh, 300 don vi cap vu, cuc, cung dong loat vao cuoc.

Co the noi, thuc hien De an 30 khong chi toan bo he thong hanh chinh tu trung uong den dia phuong ma con doi hoi su tham gia tich cuc cua toan xa hoi, ma cot loi la nguoi dan.

Tinh den thoi diem hien tai, De an 30 da thuc hien va gat hai duoc nhung ket qua ban dau nhu the nao?

Ngoai 87 to cong tac chuyen trach da thanh lap xong, va da xay dung duoc bo tieu chuan thong nhat phuc vu cho cac to cong tac, chung toi da dua vao van hanh he thong may chu va phan mem phuc vu cong tac thong ke thu tuc hanh chinh, mot cong cu huu hieu trong viec trien khai de an va la nen tang phat trien mot co so du lieu quoc gia ve thu tuc hanh chinh.

Song song, tien hanh cac cong viec chuan bi cho viec “xay dung thuong hieu” cua de an voi mot ke hoach truyen thong tong the, nham thong tin thuong xuyen toi cac ben lien quan ve tien trinh thuc hien.