Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1892482/04012009.aspx

Nhung diem noi bat cua xuat nhap khau 2008
Nhung diem noi bat cua xuat nhap khau 2008</span>
Mot nam co nhung ket qua an tuong, nhung nhung kho khan cung da lo dien va chuyen tiep cho nam 2009.

Nam 2008, hoat dong xuat nhap khau cua cac doanh nghiep Viet Nam vuot qua nhieu bien dong ve thi truong, gia ca, kho khan cua nhung rao can thuong mai, tac dong cua cuoc khung hoang kinh te toan cau… Di cung voi do la nhieu thay doi trong co che dieu hanh, hoach dinh chinh sach.

VnEconomy xin diem lai nhung net noi bat cua hoat dong xuat nhap khau trong nam day bien dong nay.

Toc do tang truong xuat khau an tuong

Theo so lieu uoc tinh cua Bo Cong thuong, kim ngach xuat khau ca nam 2008 cua Viet Nam uoc dat gan 63 ty USD, tang tren 29,5% so voi nam 2007. Day la muc tang truong cao nhat trong nhieu nam tro lai day.

Nhung mat hang da dat kim ngach xuat khau tren 1 ty USD nhung nam truoc tiep tuc duy tri o muc cao nhu dau tho (10,5 ty USD), det may (9,1 ty, giay dep (4,7 ty USD), thuy san (4,56 ty USD), gao (2,9 ty USD), san pham go (2,78 ty USD), ca phe (2 ty USD), cao su (1,6 ty USD), than da (1,44 ty USD). Dac biet trong nam nay co them mat hang day dien va cap dien dat kim ngach xuat khau tren 1 ty USD (uoc dat 1,04 ty).
Nhap sieu duoc kiem che

Nam 2008, muc tieu kiem che nhap sieu dat ra tu dau nam la duoi 20 ty USD. Ket thuc nam, theo Bo Cong Thuong, nhap sieu uoc chi o khoang 17 ty USD (theo Tong cuc Thong ke khoang 17,5 ty USD).

Trong 5 thang dau nam, nhap sieu tang manh, cao hon gan 3,4 lan so voi cung ky nam 2007, len toi 14,4 ty USD. Nhung lien tiep trong 7 thang cuoi nam, nhap sieu duoc kiem che o muc thap; mot trong nhung nguyen nhan chinh la do gia hang nhap khau tren thi truong the gioi giam manh, dac biet la xang dau.

Diem dang chu y la trong nam 2008, lan dau tien toc do tang truong xuat khau vuot toc do tang truong nhap khau (29,5% so voi 27,5%); nam 2007 toc do tang truong nhap khau tang 25,6%, trong khi xuat khau la 12,7%. Day la mot thuan loi gop phan on dinh can can thuong mai, ho tro kiem che nhap sieu.

Trong co cau nhap sieu lon nhat la tu chau A, dung dau la tu Trung Quoc voi 10,8 ty USD, cao hon 1,7 ty USD so voi nam 2007.

Xuat khau chiu tac dong manh cua khung hoang

Tu thang 9, tac dong cua cuoc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau da bat dau the hien trong hoat dong xuat khau cua cac doanh nghiep Viet Nam. Hau het cac mat hang xuat khau dong loat giam gia manh, dac biet o mat hang dau tho, nong san, thuy san…

Trong hai thang cuoi nam, luong don hang tu doi tac nuoc ngoai cua nhieu nganh hang bi huy bo hoac sut giam, tieu bieu nhu det may giam khoang 20% - 30% ve so don hang va gia, thuy san giam khoang 30% don hang va gia…

Theo du bao cua Bo Cong thuong, nhung kho khan tren se tiep tuc the hien trong nam 2009. Day cung la ly do muc tieu tang truong kim ngach xuat khau nam 2009 chi dat o muc thap la 13%.

Gia hang xuat nhap khau bien dong manh

Lien quan den anh huong cua cuoc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau, nam 2008 chung kien nhung bien dong chua tung co ve gia hang xuat nhap khau, anh huong den ke hoach kinh doanh cua nhieu doanh nghiep.

Trong nua dau nam, gia hang hoa tren thi truong the gioi leo thang, gay ap luc tang chi phi nhap khau va day nhap sieu len cao; lam phat trong nuoc cung co mot phan nguyen nhan tu dien bien nay. Nguoc lai, gia tang cao cung la yeu to thuc day tang kim ngach xuat khau, dac biet la xuat khau dau tho, nong san; trong 7 thang dau nam, gia dau tho tang khoang 60%, gia gao tang hon 50%, than da tang 55%, cao su va ca phe tang hon 30%... so voi cung ky nam 2007.

Tu cuoi thang 7, gia hang tren thi truong the gioi bat dau buoc vao mot dot thoai trao manh, dac biet tu thang 9. Theo do, lam phat, nhap sieu co them yeu to thuan loi de kiem che, trong khi xuat khau chiu anh huong nang.

Diem lai, nhung bien dong cua gia hang xuat nhap khau trong nam 2008 hau het deu danh do cac du bao va luong tinh cua doanh nghiep, cung nhu hoach dinh du kien cua nha dieu hanh chinh sach.

Kho khan tu bien dong ty gia

So voi cuoi nam 2007, ty gia USD/VND da tang khoang 9%, vuot xa muc thay doi quanh 1% nhung nam gan day, trong khi dong USD van chiem ty trong chi phoi trong thanh toan quoc te (khoang 70%).

Muc tang vuot troi nay day chi phi nhap khau, chi phi san xuat kinh doanh cua nhung nganh hang co dau vao lon tu nguyen lieu nhap khau, chi phi vay no ngoai te tang cao. Day cung la nam noi bat khi trong bao cao tai chinh cua nhieu doanh nghiep chi phi cua ty gia tang dot bien.

Bien dong kho luong cua ty gia con the hien o su trai chieu trong nua dau nam 2008 (giam manh nhung thang dau nam, tang dot bien ngay sau do), gay xao tron ke hoach san xuat kinh doanh cua nhieu doanh nghiep.
“Song chung” voi nguy co chong ban pha gia

Tro thanh “thong le” cua hoi nhap nhung nam gan day, nam 2008, nhieu mat hang xuat khau cua Viet Nam tiep tuc dung truoc nguy co bi dieu tra chong ban pha gia, nhat la san pham det may va giay da.

Giua thang 5, An Do chinh thuc dieu tra ban pha gia doi voi mat hang soi vai cua Viet Nam; thang 12, Hiep hoi Cong nghiep Giay Brazil cung chinh thuc nop don khoi kien giay dep Viet Nam ban pha gia… Noi bat nhat la truong hop Uy ban chau Au (EC) len ke hoach ra soat chong ban pha gia doi voi san pham giay da cua Viet Nam; cac doanh nghiep xuat khau giay se phai tiep tuc chiu muc ap thue chong ban pha gia 10%.

Tinh den cuoi nam 2008, uoc tinh da co tong cong hon 30 vu kien ve chong ban pha gia doi voi hang Viet Nam xuat khau. Truoc nhung kho khan nay, Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam da thanh lap Hoi dong Tu van Chong ban pha gia de ho tro cac hiep hoi, doanh nghiep ung pho voi nguy co bi kien chong ban pha gia cua nuoc ngoai.

Dieu chinh thue nhieu mat hang xuat nhap khau

Nam 2008 chung kien mot tan suat hiem thay trong dieu chinh thue xuat nhap khau doi voi nhieu mat hang. Mot mat, nhung dieu chinh nay duoc thuc hien theo cac cam ket thue quan giua cac nuoc thanh vien khoi ASEAN va theo lo trinh gia nhap WTO; mat khac, day cung la ung xu cua nha dieu hanh chinh sach truoc nhung bien dong manh va bat thuong tren thi truong the gioi nham ho tro cho san xuat, binh on thi truong trong nuoc, cung nhu ho tro cac nganh hang xuat khau.

Thue mot loat cac mat hang nong san, do go, sat thep, xang dau, gas, oto, giay, nguyen vat lieu cho san xuat… lien tuc duoc dieu chinh; dien hinh nhu thue xuat khau thep, thue nhap khau xang dau.

Mot diem dang chu y la tan suat dieu chinh chinh sach thue xuat nhap khau tap trung tu thang 9 ve cuoi nam, giam pho bien o nhieu mat hang (rieng thue nhap khau xang dau lien tuc tang), nhu mot giai phap de ho tro cho cac doanh nghiep, nganh hang trong boi canh suy giam kinh te trong va ngoai nuoc.

Chuyen dong moi trong mo rong thi truong xuat khau

Truoc kho khan cua nhung thi truong truyen thong nhu My, EU, Nhat Ban…, hoat dong xuat khau cua nhieu doanh nghiep da chu dong day manh sang khai thac va mo rong nhung thi truong moi, hoac da tham nhap truoc do.

Theo bao cao cua Bo Cong thuong, muc tang truong cua cac khu vuc thi truong co su thay doi, xuat khau sang thi truong chau Phi da tang toi 95,7%, chau A tang 37,8%; chau Dai duong tang 34,9%, nhung tang cham lai doi voi chau My (21,9%), chau Au (26,3%).

Co cau thi truong hang hoa cung co su chuyen dich, tang dan o chau A, chau Dai duong va chau Phi. So voi tong kim ngach xuat khau ca nuoc, thi truong chau A chiem 44,5% (nam 2007 la 41,9%), chau Au chiem 18,3% (nam 2007 la 18,7%), chau My 20,6% (nam 2007 la 21,9%), chau Dai duong 6,7% (nam 2007 la 6,4%), chau Phi 1,9% (nam 2007 la 1,27%).

Chuyen dong moi noi tren cung la yeu cau dat ra trong nam 2009, nhu mot giai phap khac phuc kho khan da va du bao tiep tuc the hien o nhung thi truong truyen thong.
Nhieu dieu chinh trong co che dieu hanh

Ung pho voi nhung thay doi nhanh ve thi truong, gia ca trong hoat dong xuat nhap khau, nam 2008 chung kien nhieu thay doi mang tinh tinh the trong co che dieu hanh cua cac co quan quan ly.

Nhung dieu chinh ve chinh sach thue trong nhung thang cuoi nam noi tren la mot dien hinh. Ben canh do, chinh sach ty gia USD/VND trong nam 2008 tro nen noi bat o vai tro kich thich xuat khau, han che nhap sieu, khi bien do ty gia lien tuc duoc noi rong va tang manh.

Nhung dieu chinh cua chinh sach cung the hien ro o viec thay doi muc tieu, dinh muc, co che khuyen khich, ho tro… o mot so nganh hang. Tieu bieu nhat la o mat hang gao va thuy san voi su tap trung trong hoat dong ho tro tin dung, lai suat, chinh sach thue va nguon hang…

Phia sau nhung dieu chinh trong co che dieu hanh cung cho thay kha nang du bao, kho du bao trong hoat dong xuat nhap khau nam 2008, cung nhu nhung bai hoc kinh nghiem.