Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1890778/03012009.aspx

Gian nan giai quyet giao vien doi du

Trong khi tai nhieu dia phuong, tinh trang thieu giao vien, dac biet la giao vien cap tieu hoc dang dien ra tram trong, o nhieu noi lai dang phai quyet liet giai quyet tinh trang giao vien doi du.

O Thanh Hoa, HDND tinh da phai vao cuoc de giai quyet thuc trang nay.

Hoc sinh dan toc Kho Mu o ban Doan Ket, xa Ten Tan, huyen Muong Lat (Thanh Hoa) tren duong di hoc ve

Do hoc sinh giam

Huyen Quan Hoa duoc tinh Thanh Hoa giao 761 bien che giao vien, nhung thuc te toan huyen co 844 bien che, doi du 83 bien che, chu yeu la giao vien tieu hoc.

Viec doi du giao vien la do binh quan so hoc sinh (HS) o moi lop thap hon so voi quy dinh cua nganh. Cu the, theo quy dinh toi thieu la 20 HS/lop, nhung Quan Hoa binh quan chi co 13 HS/lop doi voi bac tieu hoc.

Toan huyen hien co 115 khu truong, trong do co khu chi co tu 7 - 9 HS/lop. Neu don khu, don lop thi HS se bo hoc vi dieu kien di lai qua xa va kho khan.

Tuy nhien, can cu vao tinh hinh thuc te so truong, so lop, so HS o cac bac, cap hoc thi Quan Hoa van con thieu hang chuc giao vien dac thu, nhan vien hanh chinh...

Theo tim hieu cua PV Tien Phong, nhieu giao vien doi du phai lam nhung cong viec khong dung chuyen mon nhu quan ly thu vien, bao quan thiet bi day hoc hoac ho luon ranh roi do day thieu gio theo quy dinh.

Lanh dao So GD&DT Thanh Hoa cho biet, giao vien bi doi du do nhieu nguyen nhan, trong do phai ke den so luong hoc sinh giam va khong on dinh.

Ben canh do, mot bo phan giao vien truoc day duoc dao tao theo he 9 + 3, hoac bo sung tu can bo lam cong tac xoa mu chu de dap ung yeu cau pho cap giao duc tieu hoc va THCS nen khong dap ung duoc yeu cau doi moi giao duc trong nhung nam qua.

Noi dung chuong trinh giao duc pho thong thay doi, bo sung them mot so mon hoc moi cung la nguyen nhan khien giao vien bi doi du. Nguyen nhan tiep theo la su han che, bat cap trong viec tuyen dung, quan ly va su dung giao vien o cac huyen…

HDND tinh vao cuoc

"De an giai quyet giao vien doi du rat kha thi vi   da van dung thuc tien cua tinh hinh dia phuong de dua ra cac giai phap cu the."

Ong Le Kim Quy

Thang 12/2008, de an “Giai quyet can bo quan ly, giao vien, nhan vien hanh chinh cac truong tieu hoc, THCS thuoc dien doi du” cua So GD&DT da duoc xay dung va vua duoc ky hop thu 12, HDND tinh khoa XV thong qua.

Theo do, co khoang 1.900 can bo, giao vien du dieu kien nghi huu truoc tuoi theo quy dinh, ngoai huong cac che do theo quy dinh thi con duoc ho tro them mot khoan kinh phi bang 110% so tien chenh lech. Nhung can bo, giao vien thuoc dien doi du, nhung chua du tuoi de ve huu truoc tuoi thi duoc nghi cong tac huong nguyen luong co ban den khi du tuoi thuc hien chinh sach ve huu truoc tuoi.

Nhung nguoi thuoc dien doi du, co du tieu chuan chon di boi duong dao tao theo chuong trinh chuyen sau de chuyen doi cong viec, trong thoi gian di hoc duoc huong nguyen luong va cac khoan phu cap va duoc tinh ho tro kinh phi di hoc (khoang 2.890 nguoi).

Theo de an nay, nhung nguoi thuoc dien doi du, nghi thoi viec ngay, ngoai duoc huong chinh sach theo quy dinh con duoc tinh ho tro them mot nua thang luong cho moi nam cong tac co dong bao hiem xa hoi (trung binh moi nguoi duoc ho tro them 10 thang luong, moi thang duoc 2.200.000 dong).

“De an rat kha thi vi da van dung thuc tien cua tinh hinh dia phuong de dua ra cac giai phap cu the” - Ong Le Kim Quy - Pho phong To chuc can bo, So GD&DT noi.

Hoang Lam