Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1879264/28122008.aspx

He thong phan mem Quan ly hoc sinh va giao vien trong truong pho thong do Cuc CNTT xay dung va cung cap mien phi

Tin hoc hoa cong tac quan ly giao duc va xay dung he thong thong tin quan ly giao duc la mot nhiem vu trong tam cua Bo Giao duc va Dao tao (GDDT) trong chuong trinh tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc va chuong trinh xay dung chinh phu dien tu. De trien khai cong tac tin hoc hoa quan ly nha nuoc ve giao duc pho thong bao gom cap so, cap phong va cap truong, Cuc Cong nghe thong tin (CNTT) - Bo Giao duc va Dao tao da nghien cuu va trien khai xay dung cac he thong thong tin quan ly giao duc va phan mem quan ly giao duc cho cac cap quan ly khac nhau (truong pho thong, phong, so, bo) mot cach hoan chinh. He thong nay khong chi don thuan lam nhiem vu tong hop bao cao thong ke, ma con co the quan ly ca nhung thong tin chi tiet ve hoc sinh, giao vien o moi cap quan ly phong va so.

 

 

A. Gioi thieu chung

Tin hoc hoa cong tac quan ly giao duc va xay dung he thong thong tin quan ly giao duc la mot nhiem vu trong tam cua Bo Giao duc va Dao tao (GDDT) trong chuong trinh tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc va chuong trinh xay dung chinh phu dien tu. De trien khai cong tac tin hoc hoa quan ly nha nuoc ve giao duc pho thong bao gom cap so, cap phong va cap truong, Cuc Cong nghe thong tin (CNTT) -  Bo Giao duc va Dao tao da nghien cuu va trien khai xay dung cac he thong thong tin quan ly giao duc va phan mem quan ly giao duc cho cac cap quan ly khac nhau (truong pho thong, phong, so, bo) mot cach hoan chinh. He thong nay khong chi don thuan lam nhiem vu tong hop bao cao thong ke, ma con co the quan ly ca nhung thong tin chi tiet ve hoc sinh, giao vien o moi cap quan ly phong va so.

He thong quan trong dau tien la he thong phan mem Quan ly hoc sinh va giao vien trong mot truong pho thong. Ngoai viec ho tro cac truong hoc quan ly cac hoat dong giao duc trong nha truong hieu qua, he thong nay con co the cung cap thong tin giao duc cho cac cap quan ly giao duc cao hon (phong, so, Bo) duoi dang dien tu da duoc chuan hoa.

Phan mem duoc Cuc Cong nghe thong tin cung cap mien phi nham khuyen khich cac nha truong dua CNTT vao quan ly giao duc, thuc hien tot mot trong cac nhiem vu cua Nam hoc day manh ung dung CNTT 2008 – 2009.

Hien tai, phan mem co 5 khoi chuc nang chinh sau day:

1.       Quan ly ho so, ly lich hoc sinh: bao gom cac chuc nang giup nha truong theo doi va quan ly thong tin ly lich hoc sinh.

2.       Quan ly diem, qua trinh hoc tap, ren luyen hoc sinh: bao gom viec quan ly diem thanh phan (theo so ghi diem), tinh diem trung binh (mon hoc, hoc ky, ca nam), xet ket qua hoc tap (hoc ky, ca nam); quan ly xep loai hanh kiem; theo doi va quan ly chuyen can; in an cac bao cao danh gia chat luong ve hoc tap, hanh kiem, bieu ket qua hoc tap ren luyen, so diem, hoc ba hoc sinh, …

3.       Quan ly thi trong truong pho thong: bao gom quan ly thi hoc ky, thi lai cuoi nam hoc theo qui trinh to chuc va quan ly ky thi tu khau chuan bi (chon mon thi, cac lop tham gia), xep thi sinh vao phong thi, don tui, danh phach, nhap va xu ly ket qua, in an cac danh sach, bao cao tong hop, danh gia chat luong, … Cac phien ban tiep theo se ho tro to chuc thi khao sat chat luong, thi chon hoc sinh gioi va thi nghe pho thong.

4.       Quan ly giao vien: quan ly thong tin doi ngu giao vien trong nha truong; quan ly phan cong giang day; phan cong chu nhiem; tu dong lap cac bao cao chuyen mon; bao cao chu nhiem cho tung giao vien.

5.       He thong cong cu khai thac thong tin va lap bao cao: bao gom cac cong cu tim kiem, khai thac thong tin ve hoc sinh va giao vien; cac cong cu in an he thong bao cao hoc tap, ren luyen, so diem, hoc ba; cac cong cu ket xuat va in an cac bao cao thong ke dinh ky (dau nam, giua nam va cuoi nam) theo mau cua Bo ban hanh (con goi la cac bieu EMIS).

Dac biet, phan mem cho phep nhap du lieu tu Excel, cu the ho tro:

-          Nhap danh sach hoc sinh tu bang tinh Excel vao phan mem;

-          Nhap diem (duoi dang so diem) tren cac bang tinh Excel roi nhap vao phan mem;

-          Nhap thong tin nghi hoc hang thang tren cac bang tinh Excel roi nhap vao phan mem;

-          Nhap hanh kiem tren cac bang tinh Excel roi nhap vao phan mem;

Toan bo cac bao cao, bieu bang ma phan mem in ra deu co the duoc ket xuat ra Word – de khai thac tiep hoac dinh dang PDF de luu tru lau dai.

Hien tai, phan mem da duoc trien khai tren toan bo cac truong trung hoc thuoc tinh Hoa Binh, Ninh Binh, Tuyen Quang, Yen Bai, Phu Yen, Lang Son, Hung Yen…

 


B. Gioi thieu mot so chuc nang va giao dien cua phan mem

1.      Man hinh chinh cua phan mem

Tu man hinh nay co the truy cap toi toan bo cac chuc nang cua phan mem.

2.      Ho tro nhieu doi tuong nguoi su dung

Phan mem cho phep Hieu truong, cac giao vien bo mon, giao vien chu nhiem dang nhap de thuc hien cac phan viec lien quan den tung nguoi dung cu the. Vi du: mot giao vien bo mon sau khi dang nhap vao co the quan ly diem cac lop theo phan cong giang day; giao vien chu nhiem co the quan ly ho so, ly lich hoc sinh lop chu nhiem; …

Hop thoai dang nhap he thong de su dung phan mem

 

3.      Quan ly day du cac thong tin ve ho so hoc sinh

Phan mem cho phep quan ly cac thong tin ve ho so hoc sinh theo: so dang bo, so yeu ly lich hoc sinh va hoc ba hoc sinh. Toan bo thong tin nay duoc the hien tap trung tren giao dien nhap du lieu duoi day:

Hop thoai nhap thong tin ho so hoc sinh

 

Theo doi chuyen can hang ngay:

Hop thoai nhap thong tin chuyen can hang ngay

So lieu tong hop ve nghi hoc cung duoc ket hop voi hoc luc, hanh kiem de xet len lop cuoi nam hoc theo qui dinh.

4.      Quan ly diem va xu ly ket qua hoc tap, ren luyen

Quan ly diem theo tung so diem ca nhan, nha truong co the qui dinh so dau diem toi thieu cho tung phan cong de tien theo doi va quan ly diem:

Hop thoai nhap diem thanh phan cua giao vien

Tu dong xet ket qua hoc tap va ren luyen cuoi hoc ky va nam hoc:

Hop thoai tong hop ket qua hoc tap, ren luyen cuoi hoc ky hoac nam hoc

In phieu ket qua hoc tap, ren luyen cuoi hoc ky, nam hoc cua tung hoc sinh de gui den phu huynh:

Hop thoai lap va in phieu ket qua hoc tap hoc sinh

Lap va in he thong bao cao danh gia chat luong diem thi hoc ky; hoc tap, hanh kiem hoc ky va nam hoc voi da dang tieu chi ve: loai hinh giao duc (ap dung cho nhung truong van ton tai nhieu loai hinh giao duc trong 1 truong hoc); gioi; dan toc; ton giao; ban (doi voi khoi THPT).

Mot hop thoai tuy chon in cac bieu bao cao danh gia chat luong

            Duoi day la mot mau bao cao ve danh gia chat luong (hoc tap, ren luyen) chuan bi duoc in ra:

Mot bao cao chuan bi duoc in ra may in

Tu man hinh nay, cac bao cao co the duoc ket xuat ra Word, Acrobat (PDF), .. phuc vu luu tru dien tu.

 

5.      To chuc quan ly thi hoc ky, thi lai va ren luyen hanh kiem trong he:

Phan mem ho tro nha truong to chuc va quan ly ky thi hoc ky chung theo cac khoi theo qui trinh:

-          Chuan bi danh sach thi sinh (pham vi gom hoc sinh nhung lop nao, cach phan chia phong thi, dieu chinh danh sach thi sinh giua cac phong thi, in an cac danh sach thi sinh).

-          Don tui bai thi,

-          Danh phach,

-          Nhap diem,

-          Ghep diem

 

Tiep theo la mot so giao dien phan mem su dung cho quan ly ky thi hoc ky:

6.      Cong cu lap bao cao thong ke giao duc

Bao gom:

Cong cu lap bao cao thong ke so lieu giao duc dinh ky: bao cao dau nam, giua nam va cuoi nam:

Hop thoai chuc nang lap va in cac bao cao thong ke so lieu dinh ky (EMIS)

He thong bieu mau bao cao dinh ky nay duoc xay dung theo mau qui dinh cua Bo. Ngoai ra, phan mem cho phep ket xuat tu dong so lieu bao cao ra he thong cac file du lieu Excel Ho so truong la fiel du lieu dau vao cho cac he thong tong hop so lieu (EMIS) cua phong GDDT va so GDDT.

Ngoai ra, phan mem con cung cap cong cu lap cac bao cao dot xuat phuc vu quan ly nhu: bao cao si so, bao cao chuyen can:

Hop thoai chuc nang giup lap va in cac bao cao dot xuat

 

7.      Tim kiem va khai thac thong tin

De co the su dung co so du lieu nha truong mot cach hieu qua, phan mem co tinh nang tim kiem thong tin hoc sinh va giao vien voi muc dich giup nha truong tim kiem va khai thac cac thong tin ve giao vien va hoc sinh hieu qua, phuc vu cho nhieu muc dich:

Hop thoai thiet lap cac dieu kien tim kiem thong tin hoc sinh.

Voi chuc nang nay, nha truong co the loc ra duoc nhung danh sach da dieu kien, vi du: danh sach hoc sinh theo gioi, theo loai hinh, vung mien, dan toc, ton giao, can bo lop, doan/doi, chinh sach, .. (hinh tren).

Cac ket qua tim kiem co the xuat ra file Excel phuc phu viec khai thac tiep theo.