Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1661290/11092008.aspx

Tuyen sinh DH vua hoc, vua lam nganh tieng Anh thuong mai dai han

1/ Doi tuong tuyen sinh:

a/ Cong dan Viet nam da tot nghiep Trung hoc pho thong (THPT), Trung hoc bo tuc (THBT), Trung hoc chuyen nghiep (THCN), Trung hoc nghe (THN) va Cao dang, co thoi gian lam viec, phuc vu tai dia phuong hoac cac co quan, don vi tu 12 thang tro len tinh den ngay du thi (co xac nhan cua thu truong co quan, don vi quan ly doi voi nguoi co viec lam hoac UBND xa, phuong doi voi nguoi chua co viec lam).

b/ Sinh vien dang hoc tai cac truong dai hoc theo quyet dinh so 3149/DH ngay 25/4/2001 cua Bo Giao duc va Dao tao.

2/ Thoi gian hoc: 4 nam, tuan hoc 3 -5 buoi (tru thoi gian nghi he va tet), hoc tu 18h00 den 20h30.

3/ Thu tuc dang ky thi (den het 30/9/2008): trong gio hanh chinh tai Trung tam Feretco – DH Ngoai thuong Ha noi.

Ho so dang ky du thi: (theo mau mua tai trung tam Feretco)

- Phieu tuyen sinh theo mau cua Bo Giao duc va Dao tao co dan anh (phai dong dau giap lai vao anh) va phai duoc thu truong co quan, don vi quan ly (neu da co viec lam tai mot co quan, don vi) hoac Chu tich UBND phuong/xa (neu la hoc sinh pho thong), hoac Ban Giam hieu cac truong dai hoc ky, dong dau (neu la sinh vien dai hoc phai ghi ro sinh vien nam thu may, khoa, nganh, he dao tao).

- Ban sao bang tot nghiep co cong chung (mot trong 5 loai bang tot nghiep: THPT, THBT, THCN, THN va Cao dang).

- Ban sao giay khai sinh co cong chung

- Ban sao so ho khau co cong chung

- Cac giay to hop le ve dien uu tien tuyen sinh nhu: con thuong binh, con liet sy, nguoi dan toc ... (neu co), (Nha truong se khong nhan va khong xem xet cac giay to uu tien sau khi da thi tuyen)

- 02 anh 3x4 co ghi ro ho ten, ngay sinh, noi sinh o mat sau

- 02 phong bi co dan tem, ghi day du ho ten, dia chi cua thi sinh (nha truong se dung phong bi nay de gui giay bao thi, giay bao ket qua thi cho thi sinh, vi vay can ghi ro dia chi nguoi nhan va nguoi gui la Truong Dai hoc Ngoai thuong)

4.Mon thi: Khoi D (chuong trinh THPT) gom 3 mon: Toan, Van, Tieng Anh

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam Feretco, Dai hoc Ngoai thuong, 91 Chua Lang, Dong Da, Ha Noi. DT: (04) 8355 961 - (04) 7753 298