Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1514360/02072008.aspx

Nguon nhan luc chat luong cao: Nhin tu phia nha tuyen dung

Thua ong! Xin ong cho biet hien trang nguon nhan luc chat luong cao, dac biet la doi ngu CIO cua Viet Nam hien nay?

Co the noi nguon nhan luc chat luong cao cua Viet Nam noi chung va doi ngu CIO noi rieng deu dang dung truoc mot thuc trang la thieu va yeu.

Ve nguon nhan luc chat luong cao, nhu cau cua xa hoi hien rat lon. Ke tu 1986, voi nhung lan song dau tu cua cac cong ty nuoc ngoai, mot the he cac nha quan ly Viet Nam duoc thanh lap va duoc trau doi tu thuc te. The he nay co dac thu la truong thanh qua thuc te nhung bi "hong" ve kien thuc quan tri chuyen nghiep va bai ban. Voi da tang truong kinh te ngoan muc cua Viet Nam, suc hut cua doanh nghiep (DN) doi voi cac vi tri quan ly la rat lon. NetViet moi nam tuyen dung hang tram quan tri vien cao cap ma van chi dap ung duoc chua den 20% cac yeu cau cua khach hang. Nhin ra toan xa hoi, nhu cau ve quan tri vien cao cap la hang tram ngan vi tri moi nam nhung dap ung duoc so luong nay qua la mot bai toan nan giai truoc thuc trang doi ngu quan tri vien vua thieu, vua yeu hien nay.


Ong Duong Xuan Giao

Ve CIO (nha quan ly CNTT), nuoc ngoai chuc danh nay khong moi. Tai Viet Nam gan day thuat ngu nay moi duoc quan tam. Tuy nhien, luc luong CIO o Viet Nam van con it, chi khoang vai tram nguoi. Nhung CIO nay hau het tap trung tai cac cong ty cua nuoc ngoai va duoc cac cong ty nay cho di dao tao o nhung truong lop cua nuoc ngoai. Hien nay, Viet Nam chua co truong, lop nao dao tao doi ngu CIO. Trong khi do, nhu cau cua thi truong la rat lon. Dac biet, trong boi canh Viet Nam hoi nhap, DN va don vi su dung lao dong deu nhan thuc duoc vai tro cua CIO rat quan trong trong san xuat va kinh doanh.

Khao sat cua NetViet cho thay, CIO va lao dong chat luong cao dang hoat dong chu yeu trong cac linh vuc tai chinh nhu: ngan hang, chung khoan, cong nghe cao, nganh ban le. Vi sao nhung nganh nghe nay luon thu hut nguon lao dong chat luong cao va doi ngu CIO? Vi trong nhung linh vuc nay luong bong cao, moi truong lam viec tot, co su canh tranh lanh manh, co nhieu co hoi phat trien va mo rong tam nhin. Hien nay, muc luong cua cac vi tri nay khong duoi 3.000USD/thang.

Vay nha tuyen dung can phai lam gi de co nguon nhan luc nhu y?

De co duoc nguon nhan luc tot, can co mot ke hoach xuyen suot trong hoat dong cua DN ve viec tuyen nguoi va quan trong hon nua, viec giu nhan tai. Voi NetViet, trong qua trinh tu van va trien khai cac giai phap nhan su cho khach hang, chung toi quan tam chi tiet den viec hoach dinh nguon luc con nguoi sao cho di dung va di sat voi muc tieu kinh doanh cua DN. Mot giai phap tong the bao gom nhieu giai phap nho nhu: tuyen dung, dao tao, luong bong che do, moi truong lam viec, van hoa cong ty...

Tren thuc te, con nguoi von phuc tap nen quan tri con nguoi de ca tap the dong tam nhat tri di theo hoach dinh cua cong ty la mot tien trinh rat phuc tap, doi hoi nha quan ly DN phai dau tu nhieu cong suc va tam y de co duoc doi ngu trong mo cua minh. "Lam dung ngay tu dau", voi phuong cham do, nhieu DN da tim den nha tu van chuyen nghiep ve nhan su de co duoc giai phap duoc "may do" tot nhat cho DN cua minh.

Rieng doi voi CIO, truoc tien DN can phai xac dinh ky truoc khi tuyen dung xem don vi co nhu cau ung dung CNTT toan bo hay chi can mot vai bo phan? CNTT se dem lai hieu qua kinh doanh cung nhu co tac dong quan trong nhu the nao den cong ty?

Buoc tiep theo la phai xac dinh xem, DN cua minh can den nguon nhan luc nao: that gioi, gioi hay vua... Trong thuc te co nhung nguoi rat gioi nhung do nha tuyen dung sap xep vao vi tri cong viec khong dung voi so truong cua ho, hoac o vi tri do nguoi lao dong khong phat huy duoc kha nang, dan den lam viec khong hieu qua. Khi da tuyen duoc nhan luc theo y muon, can phai tao moi truong lam viec thoai mai va khong gian "thoang" cho nhan vien hoat dong tot va gan bo, co trach nhiem voi cong viec. Moi don vi rat can den van hoa cua don vi minh, do chinh nguoi lanh dao cao nhat cua don vi xay dung va tao ra.

Mot dieu quan trong nua do la, nha tuyen dung phai co niem tin doi voi nhan vien, hay giao cho ho quyen duoc noi, duoc lam va duoc trong thi. dung tiec ma khong tra luong xung dang cho ho.

Vay ung vien can nhung tieu chuan gi de duoc tuyen dung, thua ong?

Ung vien chat luong cao noi chung va doi ngu CIO noi rieng can phai co tam nhin xa va kien thuc chuyen mon gioi. Ung vien con can kha nang giao tiep de truyen dat thong tin cho lanh dao, dong nghiep va khach hang hieu van de va di theo van de do. Mot tieu chi quan trong khac la kha nang lanh dao de lam viec doc lap, tu hoach dinh chien luoc va co oc phan doan hay nhan dinh su viec chin chan de dem lai hieu qua cao nhat. Ung vien cung can hieu y do cung nhu muc dich cua nguoi lanh dao de bien no thanh hanh dong co ket qua tot nhat. Cuoi cung, ngoai chu "tai", ung vien can co chu "tam".

Ong co loi khuyen gi danh cho ca hai (nha tuyen dung va ung vien)?

Hon luc nao het, trong boi canh canh tranh gay gat hien nay, cac nha quan tri cao cap cua cac cong ty can nhan thuc duoc chinh yeu to con nguoi la chia khoa cho thanh cong cua chinh minh. Vi con nguoi lam nen su khac biet ma doi thu canh tranh kho long copy va tu day dem lai loi the canh tranh cho DN. Dieu nay lai cang dung hon doi voi cac cong ty co chua ham luong chat xam cao nhu trong linh vuc CNTT.

Nha tuyen dung phai co niem tin doi voi nhan vien, hay giao cho ho quyen duoc noi, duoc lam va duoc trong thi. dung tiec hay tra luong xung dang cho ho.

 

Khoi nguon tu nhan thuc nay, DN se co nhung buoc di phu hop de tim dung nguoi dung viec, giu nhan tai, boi duong nguyen khi nham phat trien on dinh va ben vung sau nay. Tiep den, chon lua giua tu lam va thue tu van co the la mot quyet dinh quan trong sau khi lanh dao cong ty nhan thuc duoc tam quan trong cua cac yeu to nhan su. Tinh tren ca hai mat ly thuyet lan thuc hanh, DN khong nen ngan ngai su dung dich vu tu van neu minh chua du kien thuc va thuc te chuyen sau trong linh vuc nhan su von phuc tap va nhay cam. Chi phi cho dich vu theo toi la rat thap so voi loi ich DN co duoc. Muc dich cuoi cung la DN co duoc doi ngu quan ly co tai, co tam va gan bo lau dai cung DN.

Con ve phia nhan vien, dinh huong phat trien lau dai cung cong ty nen duoc dat ra nhu mot ke hoach trung – dai han cua ban. Rat ro rang la khong ai, dac biet la nhung nguoi quan tri cao cap nhu mot CIO, lai co the thanh cong neu ban khong co do on dinh trong cong viec. Toi hieu cac ban co mot uoc vong chay bong muon vuon len, nhung uoc vong day can duoc xay tren vinh quang cua su ket hop Win-Win giua ban va cong ty cua ban. Neu ban muon thanh cong bang moi gia, toi dang nghi den cau "Duc toc bat dat". Toi chuc ban duoc nhu y nhung tan trong tham tam, toi khong tin ban se thuc su thanh cong. Toi don thuan nghi ban thang mot tran chien nhung chua han la ban thang mot cuoc chien. Mong cac ban hay nghi chuyen lau dai, cho nguoi va cho minh.

Ngay 9/5/2008, cong ty TNHH NetViet da phoi hop voi chi nhanh phong Thuong Mai va Cong Nghiep Viet Nam tai TP. HCM to chuc hoi thao "Giai phap NetViet cho cac cuoc khung hoang nhan su". Hoi thao da thu hut su quan tam cua nhieu DN phia Nam.

Tai day, NetViet da dua ra cac giai phap moi : Dich vu tu van va trien khai giai phap nhan su cho DN, toi uu hoa co cau to chuc, tu van tuyen dung, tu van dao tao, tien luong va phuc loi, danh gia hieu qua lam viec cua nhan vien, xay dung va nuoi duong van hoa DN, giai phap cho cac khung hoang nhan su va tu van luat lao dong. Tu cac giai phap nay, NetViet se giup DN giai quyet nhung bai toan kho ve nhan su.

Tren thuc te co rat nhieu cong ty dang phai doi mat voi viec thieu hut nhan su va tinh trang dinh cong cua cong nhan doi hoi cac quyen loi. Khi do NetViet se dong vai tro la phong nhan su chuyen nghiep sat canh voi DN giai quyet cac van de nay sinh. Voi cac dich vu nay, DN khong can phan tan suc manh vao cac cong viec ma doi voi ho khong tao ra loi nhuan truc tiep, dong thoi giam thieu kha nang mat thoi gian va chi phi lon cho cac cuoc khung hoang ve nhan su.