Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1510492/30062008.aspx

Xay dung nep song van minh do thi tai TPHCM : Ke dau viec de lam dut diem

Nua nam TPHCM trien khai thuc hien “nep song van minh do thi” (VMDT) tai TPHCM nhung su chuyen bien khong dang ke! Duong sa nhech nhac, long le duong bi chiem dung van con dien ra tai nhieu noi. TPHCM phai lam gi de viec thuc hien nep song VMDT dat ket qua ro net hon trong thoi gian toi? Day la noi dung duoc cac dai bieu phan tich, mo xe tai buoi toa dam “Nep song van minh do thi” keo dai hon 4 tieng dong ho, do Bao Tuoi tre to chuc vao chieu 28-6.

Dau la nguyen nhan?

An hang rong, vua khong dam bao an toan ve sinh thuc pham vua mat ve my quan do thi. Anh: LA ANH

Theo ong Le Hieu Dang, Pho Chu tich UBMTTQ TPHCM, viec trien khai thuc hien nep song VMDT tai TPHCM chua dat duoc ket qua nhu mong doi co nguyen nhan do TP chua chuan bi day du cac dieu kien co so vat chat toi thieu (nha ve sinh, thung rac cong cong)… de tao dieu kien cho nguoi dan thuc hien cuoc van dong nay.

Viec thuc hien cuoc van dong nay gap rat nhieu kho khan ve khach quan nhung co nguyen nhan chu quan la do thieu kien quyet trong xu ly, ong Dang khang dinh. Nguoc lai y kien cua ong Dang, mot dai bieu cong tac trong linh vuc moi truong cho rang: Voi mot bo phan nguoi dan thieu y thuc nhu hien nay thi du co trang bi nhieu thung rac chua chac ho da chiu bo rac vao thung. Chung minh la, co nhung thung rac ben trong trong rong nhung ben ngoai thung thi day rac.

O mot cai nhin khac, ong Truong Trong Nghia, Pho Ban KT-NS HDND TPHCM phat bieu: Cac luc luong chuc nang con kha “lanh lung” trong viec xu phat hanh vi nay. Con ong Nguyen Van Phuoc, Pho GD So TN-MT noi: “Kenh rach bi o nhiem chung toi cung thay dau, thay xot lam nhung khi nao con nha cua tren kenh, rach thi khi do chua the nao giai quyet duoc tinh trang o nhiem kenh, rach”. Cung quan diem voi ong Phuoc, mot lanh dao UBND quan 8 thong tin: “Tren dia ban quan 8 con den khoang 16.000 ho dan song tren kenh, rach. Moi ngay ho thai mot luong rac khong lo xuong long kenh, rach. Dia phuong da thuc hien nhieu bien phap nhung thuc trang nay van chua duoc chuyen bien”.

Viec thuc hien nep song VMDT, dac biet tai mot so quan – huyen vung ven, con co mot kho khan khac la, da phan cac ho dan chiem dung via he de ban hang rong la dan ngheo voi thu nhap cua ca gia dinh ho chu yeu nho vao ganh hang rong nen neu khong giai quyet duoc bai toan kinh te cho ho thi rat kho giai quyet van de trat tu long le duong.

Tu thuc te co so, ong Nguyen Minh Tri, Pho Chu tich UBND phuong 3, quan 8 cho biet: “Toan phuong chi co 3 thanh tra vien xay dung. Moi ngay ho phai giai quyet rat nhieu viec xung quanh van de xay dung nen chang con thoi gian de kiem tra, xu ly cac van de ve VMDT”. Ong Duong Hong Thanh, Pho GD So GTCC tiet lo: Muc thu nhap cua luc luong thanh tra vien thuc hien viec xu phat cac hanh vi nay qua thap. Sau khi kien nghi thi TP tang luong cho ho tu 1 trieu dong len 1.004.000 dong/thang! “Neu chung ta nuoi khong noi luc luong nay thi se co mot bo phan tieu cuc nuoi ho”, mot dai bieu noi. Ong Le Hoang, TBT Bao Tuoi tre cho biet: “Don vi bao toi co the van dong doanh nghiep ho tro 1.000 thung rac de lap dat o cac tuyen duong. Nhung, chung toi lung tung khong biet bat dau tu dau (gap don vi quan ly nao de ban bac chuyen nay? Tren thung rac co the dan ten don vi tai tro chuong trinh nay duoc khong?...)”.

Xu phat - quan trong hon van dong?

Tai buoi hoi dam, nhin chung cac dai bieu deu xac dinh: Viec thuc hien nep song VMDT khong the lam duoc trong “ngay mot ngay hai” ma phai lam tu nam nay qua nam no. Tuy nhien, de som co duoc ket qua can phai de ra lo trinh thuc hien va lam lien tuc.

Luc luong huong dan va bao ve khach du lich dang huong dan du khach net van minh o khu vuc trung tam TP HCM. Anh Viet Dung

Ong Truong Trong Nghia cho rang: Phai nghien cuu mot cach khoa hoc moi co the giai quyet duoc cac van de ve VMDT do nguyen nhan cua no mang tinh phuc hop, co lien quan den phong tuc tap quan, thoi quen, trinh do nhan thuc, trinh do nang luc cua bo may quan ly nha nuoc… Do vay, nhieu y kien cho rang, sap toi TP nen tap trung lam co trong tam, trong diem.

Trong do, dia phuong co vai tro vo cung quan trong trong viec giai quyet cac van de VMDT vi chi co dia phuong moi sau sat duoc dia ban. Trong qua trinh thuc hien, neu co so gap kho khan thi cac cap lanh dao phai nhanh chong giai quyet. TS Nguyen Minh Hoa, Truong DH KHXH-NV TPHCM de nghi cu the: Tu nay den cuoi nam, TP phai ke cac dau viec ra de giai quyet dut diem. Trat tu long le duong, ve sinh moi truong la 2 noi dung phai lam truoc tien; trong do, uu tien thuc hien tai cac truc duong chinh, giao lo, khu vuc trung tam, dac biet tai 14 tuyen duong “mau”.

Rieng ve cong tac tuyen truyen, thuong ta Vo Van Nhuan, Truong phong CSGT duong bo TPHCM cho rang: Cu dan o TPHCM rat nhieu thanh phan, nhieu gioi (tri thuc, cong nhan lam trong cac khu cong nghiep, dan ngheo, lao dong truc tiep co su dung via he…). Do do, de cong tac tuyen truyen di vao chieu sau thi phai chia doi tuong ra de co cach tuyen truyen phu hop. Trong do, tap trung nhieu nhat la nhung lao dong truc tiep su dung via he.

Ngoai ra, cac dai bieu cho rang, neu cho y thuc tu giac cua nguoi dan thi rat lau nen phai tang cuong hinh thuc xu phat de ran de. “Xu phat quan trong hon la van dong”, ong Truong Trong Nghia khang dinh. Rieng ba Pham Phuong Thao, Chu tich HDND TPHCM dong tinh voi y kien phai xa hoi hoa dau tu thung rac, nha ve sinh cong cong. Ba Pham Phuong Thao cung yeu cau so – nganh som de ra quy chuan, quy hoach vi tri lap dat thung rac, nha ve sinh cong cong. Ve lau dai, ong Nguyen Van Minh, Pho Ban VH-XH HDND TPHCM de nghi dua noi dung nep song VMDT vao chuong trinh hoc cua hoc sinh tieu hoc.

Voi vai tro la Truong ban chi dao cuoc van dong nay, ba Nguyen Thi Thu Ha, Pho Chu tich UBND TPHCM phat bieu kha tam tu: “Qua mot thoi gian trien khai cho thay, de xay dung duoc nep song VMDT tai TPHCM that khong de dang vi khong de de thay doi hanh vi, thoi quen... cua mot bo phan dan cu. Chua ke, thu tuc xu phat hien qua ruom ra, cong viec tai cac phuong qua tai. Tai phuong Ben Nghe, moi ngay Chu tich phuong phai ky den 1.000 chu ky sao y thi con dau thoi gian di xu phat tai cho cac hanh vi VMDT. Khi trien khai cuoc van dong nay, co noi lam kien quyet, sang tao nhung cung co noi lam hinh thuc. Tat ca cac van de ton tai noi tren se duoc giai quyet trong thoi gian toi.

Van Anh