Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1498556/24062008.aspx

529 meo nho may tinh – Lam viec voi Excel 2007
LOI KHUYEN

Du lieu in hoan hao

Neu cac du lieu in ra khong phu hop voi hinh dang cua trang du lieu Excel 2007, hay kiem tra page layout (ben duoi tab View) de xem xem chinh xac nhung gi may in se in ra. Ban cung co the de dang add them cac header hay footer vao du lieu in.

Tao danh sach chon “drop-down”

Trong Excel co cong cu tao mot danh sach lua chon co san. De tao no truoc tien ban phai co mot danh sach, chon cac o theo hang hoac cot ma ban se khong su dung den; nhap noi dung danh sach vao tung o trong hang hoac cot do. Chon cac o se co danh sach drop-down chon se xuat hien (cac o khong can tiep giap nhau). Chon Data | Validation... Duoi Allow chon List. Tich In-cell dropdown, kich chuot trai vao Source: hop, danh dau cac cell da nhap danh sach ban dau cua ban, sau do chon OK.

HUONG DAN

Tao phim tat chen ngay hien tai

Ban co the chen ngay hien hanh vao bat ky cell nao bang cach nhan Ctrl va dau cham phay (;); con Ctrl + Shift + ; se chen vao thoi gian hien hanh.

Lap lai van ban trong nhieu cell

Chon mot day cac o trong, danh vao noi dung van ban (van ban se xuat hien trong o dau tien), nhan Ctrl+Enter, khi do van ban se dien vao trong cac o da danh dau.

Paste van ban plain text vao Excel

Neu ban muon paste van ban tu Word hoac IE vao Excel ma khong muon co dinh dang theo nguon lay (lay theo dang plain text). Hay nhan F2 de vao che do chinh sua truoc khi paste. Sau do chi paste van ban da copy vao, phan dinh dang se duoc bo di.

Paste vao cac o khong lien tuc

Viec Paste cong thuc tu mot o nao do vao mot loat cac o khong lien tuc khong co nghia la thuc hien nhieu lan cut va paste. Hay copy cong thuc tu o nguon, giu phim Ctrl va kich vao moi o noi ban muon paste cong thuc vao. Sau do nhan Ctrl-V de paste cong thuc vao tat ca cac cell. Thao tac nay cung cung co the ap dung cung voi thao tac nhap lap lai du lieu trong nhieu o (chon mot vung can nhap cong thuc, go cong thuc vao va nhan Ctrl + Enter)

Sang phai - khong xuong dong

Thong thuong viec nhan phim Enter se chuyen con tro cua Excel xuong o ben duoi. Neu ban thich no chuyen sang phai trong Excel 2007, hay vao nut Office o goc tren ben trai man hinh, chon Excel Options, va chon Advanced. Duoi Editing options, lua chon dau tien la “After pressing Enter, move selection” – co nghia la chon huong, o day neu la sang phai thi ban hay chon “right”.

Tao mot hang so

Ban muon co mot so nao do co the su dung nhieu lan trong trang bang tinh? Hay tao no thanh mot hang so. Tren tab Formulas, kich vao Define Name, va dat ten cho o duoc chon – chinh la ten hang so (vi du nhu “taxrate”). Dat mot so trong o do. Luc nay ban co the su dung ten hang so do trong mot cong thuc (vi du nhu =(b4*taxrate) thay cho viec danh vao mot tap hop cac so phuc tap). Ban co the thiet lap nhieu o dat ten neu muon.

Dinh dang nhanh mot bang Excel

Lay danh sach du lieu va dinh dang nhanh chung thanh cac bang Excel, su dung gallery cua cac kieu trong lenh Format as Table—no la mot ribbon nam trong tab Home. Tich vao hop chon “My table has headers” (neu bang co cac header) va ban co the nhanh chong phan loai hoac loc cac cot ben trong trang bang tinh bang cach su dung menu drop-down duoc tich hop cua header.

Bo sung them cot

Viec bo sung them mot cot moi vao bang Excel la qua de dang. Dat mot cong thuc (vi du la SUM) trong o dau tien cua cot du lieu moi do. Cong thuc do se tu dong duoc ap dung cho tat ca cac o trong cot nay, no cung co the duoc phan loai hoac loc. Them mot cot khac va su dung cong thuc khac (nhu AVERAGE) neu thay can thiet.

Them mot hang tinh tong

Trong cung voi bang duoc dinh dang do, ban co the muon xem tong tat ca cac so hien thi tai hang duoi cung. Kich vao bat cu noi nao trong bang de xuat hien tab Table Tools | Design. Kich vao no va ban se tich vao cac hop kiem trong Table Style Options. Tich Total Row de bo sung them hang tinh tong ngay lap tuc. Sau do kich moi o trong toan bo hang de chon ra mot ham (SUM, AVERAGE,…) tu mui ten so xuong.

Bo sung them hang moi vao phia tren hang tong

Neu ban muon bo sung them cac hang moi vao cuoi bang da co hang tinh tong, hay dua tro chuot vao vien duoi phai cua bang cho den khi xuat hien bieu tuong mui ten hai chieu. Giu chuot va keo bang xuong (hoac keo sang neu muon tao them cot) cho den khi du so dong can thiet va nha chuot. Cac hang moi se duoc them ngay phia tren dong tong va dinh dang cac o trong hang do phu hop voi dinh dang da co trong bang.

Chuyen doi cac bang sang du lieu thong thuong

Cac bang cua Excel, co the thuc hien cap nhat mot cach de dang cac cot cua no thong qua menu loc va phan loai trong header, co the duoc chuyen doi thanh dai du lieu thong thuong khi giu cung dinh dang va cong thuc. Trong tab TableTools | Design, kich Convert to Range. Nhung ban nen can than! chi co cach de co the hoan lai thao tac nay la su dung Undo ngay lap tuc, bang khong ban phai bat dau lai moi viec tu lenh Format as Tables (xoa toan bo dinh dang).

Ma mau cho cac clue truc quan

Ap dung Conditional Formatting (tu phan Styles tren tab Home cua ribbon) de tao ma mau, bieu tuong va cac bieu do thanh du lieu duoc tich hop (hoac tron lan) tren moi o. Cac clue truc quan nay cho phep ban co the quan sat ngay lap tuc cac so cao nhat va thap nhat trong cot hoac hang do ke ca khi no khong duoc phan loai.

Tim ra cac gia tri nhan ban

Conditional Formatting co the nhan dang ra cac gia tri nhan ban. Khi ban danh dau mot danh sach va kich Conditional Formatting, chon Highlight Cell Rules va chi dinh Duplicate Values. Cac gia tri nhan ban se bi danh dau.

Su dung cac tuy chon paste

Khi paste du lieu duoc copy tu Excel 2007 vao Word hoac PowerPoint, ban thuong su dung Ctrl-V, tuy nhien hay tim bieu tuong clipboard/paper trong phan goc phai ben duoi cua bang. No se xuat hien Paste options, trong do co mot so tuy chon: su dung cac dinh dang cua tai lieu cuc bo cho cac bang trong PowerPoint hoacWord, chung co the cho phep ban paste du lieu nhu mot anh hoac lam noi no voi cac bang dang ton tai.

Paste nhu mot doi tuong

Du lieu tu Excel co the duoc paste nhu mot doi tuong. Trong PowerPoint hoac Word, vao tab Home, kich vao mui ten duoi Paste, chon Paste Special. Trong menu, chon Microsoft Office Excel 2003 Spreadsheet Object. Neu nut radio ben trai chi co Paste thi du lieu se duoc chen khi ban kich no va co kha nang soan thao nhu ban co the thuc hien trong Excel. Neu ban chon Paste Link thi bat ky mot nang cap nao xay ra voi du lieu cua ban trong trang bang tinh deu hien trong bieu mau cua Word hoac PowerPoint.

13 phim tat trong Excel 2007

Nhiem vu Thao tac phim
Su dung outline border cho cac o da duoc chon Ctrl-Shift-&
Su dung dinh dang ngay voi ngay, thang, va nam Ctrl-Shift-#
Su dung dinh dang thoi gian voi gio, phut va AM hoac PM Ctrl-Shift-@
Chen vao thoi gian hien hanh Ctrl-Shift-:
Chen vao ngay hien hanh Ctrl-;
An hang da duoc chon Ctrl-9
An cac cot da duoc chon Ctrl-0
Thay doi giua viec hien thi cac gia tri o va hien thi cac cong thuc trong trang bang tinh Ctrl-`
Hien thi hop thoai Find and Replace voi tab Replace da chon Ctrl-H
Hien thi hop thoai Insert Hyperlink cho hyperlink moi Ctrl-K
Hien thi cua so Print Preview Ctrl-F2
Chuyen qua cua so workbook tiep theo Ctrl-F6
Hien thi hop thoai Macro de tao, chay, soan thao hoac xoa mot macro Alt-F8