Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1479750/13062008.aspx

Tom tat tieu su dong chi Vo Van Kiet
Thu tuong Vo Van Kiet tham cac cong nhan thi cong duong day dien 500 KV Bac – Nam
Dong chi Vo Van Kiet ten khai sinh la Phan Van Hoa, bi danh: Sau Dan; sinh ngay 23-11-1922, tai xa Trung Hiep, huyen Vung Liem - Vinh Long

Nam 1938, dong chi tham gia hoat dong trong phong trao Thanh nien phan de. Thang 11-1939, dong chi duoc ket nap vao Dang Cong san Dong Duong, lam Bi thu Chi bo, Huyen uy vien va tham gia cuoc khoi nghia Nam Ky o huyen Vung Liem.

Tu nam 1941-1945, dong chi hoat dong cach mang o Rach Gia, tham gia Tinh uy lam thoi va tham gia khoi nghia cuop chinh quyen o tinh Rach Gia.

Sau Tong Khoi nghia Thang Tam nam 1945, khi thuc dan Phap tai chiem Nam Bo, dong chi lam Uy vien Chinh tri dan quan cach mang lien tinh Tay Nam Bo.

Nam 1950, dong chi duoc dieu ve tinh Bac Lieu lam Pho Bi thu roi Bi thu Tinh uy Bac Lieu.

Nam 1955, dong chi duoc bau lam Uy vien Xu uy Nam Bo, Pho Bi thu Lien Tinh uy Hau Giang.

Nam 1959, dong chi duoc dieu ve Khu Sai Gon - Gia Dinh lam Bi thu Khu uy T.4 (Sai Gon - Gia Dinh) den cuoi nam 1970.

Tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu III cua Dang (nam 1960), dong chi duoc bau lam Uy vien du khuyet Ban Chap hanh Trung uong (BCH TU) Dang. La Uy vien Trung uong Cuc Mien Nam, dong chi tiep tuc lam Bi thu Khu uy T.4 (Sai Gon - Gia Dinh), roi Bi thu Khu uy Khu 9 (khu Tay Nam Bo).

Nam 1972, dong chi duoc bau lam Uy vien chinh thuc BCH TU Dang khoa III.

Tu nam 1973-1975, dong chi duoc dieu ve cong tac o Trung uong Cuc va la Uy vien Thuong vu Trung uong Cuc Mien Nam. Trong thoi gian chuan bi giai phong Sai Gon, dong chi duoc Trung uong Cuc phan cong lam Bi thu Dang uy dac biet trong Uy ban Quan quan TP Sai Gon.

Nam 1976, dong chi lam Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich UBND TPHCM, duoc bau lam dai bieu Quoc hoi khoa VI.

Tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IV cua Dang (nam 1976), dong chi duoc bau lai vao BCH TU Dang, duoc BCH TU Dang bau lam Uy vien du khuyet Bo Chinh tri va duoc phan cong lam Bi thu Thanh uy TPHCM.

Tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu V cua Dang (thang 3-1982), dong chi tiep tuc duoc bau lai vao BCH TU Dang, duoc BCH TU Dang bau lam Uy vien Bo Chinh tri.

Tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VI cua Dang (thang 12-1986), dong chi tiep tuc duoc bau lai vao BCH TU Dang, duoc BCH TU Dang bau lam Uy vien Bo Chinh tri. Thang 2-1987, dong chi duoc bau lam dai bieu Quoc hoi khoa VIII va duoc Quoc hoi phe chuan giu chuc Chu nhiem Uy ban Ke hoach Nha nuoc, Pho Chu tich Thuong truc roi Pho Chu tich Thu nhat Hoi dong Bo truong.

Tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VII cua Dang (thang 6-1991), dong chi tiep tuc duoc bau lai vao BCH TU Dang, duoc BCH TU Dang bau lam Uy vien Bo Chinh tri. Tai ky hop thu nhat, Quoc hoi khoa VIII, dong chi duoc Quoc hoi phe chuan giu chuc Pho Chu tich Hoi dong Bo truong; sau do, tai ky hop thu 9 Quoc hoi khoa VIII (thang 8-1991), dong chi duoc Quoc hoi bau giu chuc Chu tich Hoi dong Bo truong.

Tai Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang (thang 6-1996), dong chi tiep tuc duoc bau lai vao BCH TU Dang, duoc BCH TU Dang bau lam Uy vien Bo Chinh tri va duoc cu lam Uy vien Thuong vu Bo Chinh tri.

Tai ky hop thu nhat Quoc hoi khoa IX (1992 - 1997), dong chi duoc Quoc hoi bau lam Thu tuong Chinh phu, Pho Chu tich Hoi dong Quoc phong va An ninh.

Tu thang 12-1997 den thang 4-2001, dong chi duoc Hoi nghi lan thu tu BCH TU Dang khoa VIII cu lam Co van BCH TU Dang.

Dong chi la dai bieu Quoc hoi cac khoa VI, VIII, IX.

Do co cong lao to lon doi voi su nghiep cach mang cua Dang va dan toc, dong chi da duoc Dang va Nha nuoc tang thuong Huan chuong Sao vang, nhieu huan chuong, huy chuong cao quy khac va Huy hieu 60 nam tuoi Dang.

Thong cao dac biet

Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san VN, Quoc hoi , Chu tich nuoc, Chinh phu nuoc CHXHCN VN, Uy ban Trung uong MTTQ VN vo cung thuong tiec bao tin:

Dong chi Vo Van Kiet, nguyen Uy vien Bo Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang, nguyen Thu tuong Chinh phu, nguyen Co van Ban Chap hanh Trung uong Dang, dai bieu Quoc hoi cac khoa VI, VIII, IX,

Huan chuong Sao vang, Huy hieu 60 nam tuoi Dang,

Sau mot thoi gian lam benh nang, mac du duoc Dang, Nha nuoc, tap the cac giao su, bac si tan tinh cuu chua, gia dinh het long cham soc, nhung do tuoi cao, benh nang, dong chi da tu tran hoi 7 gio 40 phut ngay 11-6-2008, tho 86 tuoi.

Hoat dong cach mang lien tuc tren 70 nam, dong chi da co nhieu cong lao to lon doi voi su nghiep cach mang cua Dang va dan toc.

Dong chi mat di la mot ton that doi voi Dang, Nha nuoc va nhan dan ta.

De to long tuong nho va biet on dong chi Vo Van Kiet, Ban Chap hanh Trung uong Dang, Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu nuoc CHXHCN VN, Uy ban Trung uong MTTQ VN quyet dinh to chuc tang le dong chi Vo Van Kiet voi nghi thuc Quoc tang.

Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san VN

Quoc hoi nuoc CHXHCN VN

Chu tich nuoc CHXHCN VN

Chinh phu nuoc CHXHCN VN

Uy ban Trung uong MTTQ VN

Le vieng, le truy dieu va le an tang

Tang le dong chi Vo Van Kiet duoc to chuc trong the theo nghi thuc Quoc tang.

Linh cuu dong chi Vo Van Kiet quan tai Hoi truong Thong Nhat - TPHCM.

Le vieng dong chi Vo Van Kiet duoc to chuc tai Hoi truong Thong Nhat, bat dau tu 8 gio ngay 14-6 den 8 gio 30 phut ngay 15-6.

Le truy dieu dong chi Vo Van Kiet duoc to chuc tai Hoi truong Thong Nhat, bat dau tu 9 gio ngay 15-6.

Le an tang dong chi Vo Van Kiet duoc to chuc cung ngay tai Nghia trang TPHCM.

Dai Truyen hinh VN va Dai Tieng noi VN se tuong thuat truc tiep le truy dieu va le an tang dong chi Vo Van Kiet tai TPHCM.

Cung thoi gian to chuc le vieng va le truy dieu dong chi Vo Van Kiet tai TPHCM, se to chuc le vieng, le truy dieu dong chi tai Trung tam Hoi nghi Quoc te, so 11 Le Hong Phong, Ba Dinh - Ha Noi va tai tru so UBND tinh Vinh Long.

Trong hai ngay Quoc tang (14 va 15-6), cac cong so, noi cong cong treo co ru va ngung cac hoat dong vui choi giai tri.