Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1438102/27052008.aspx

Dot pha vao gia dat va co che den bu giai toa
Voi co che den bu theo Luat Dat dai sua doi, tien do trien khai cac du an nha o se nhanh hon - Anh: D.D.M

Hoi nghi lan cuoi gop y sua doi Luat Dat dai da duoc Bo Tai nguyen va Moi truong (TN-MT) to chuc tai TP.HCM sang 26.5. Nhieu chuyen gia da gop y thang than ve van de gia dat, co che den bu giai toa.

Dinh gia dat tach biet voi tham dinh gia

Tiep sau 3 hoi nghi gop y sua doi Luat Dat dai o phia Nam, lan nay Bo TN-MT dua ra mot van ban du thao sua doi luat da duoc chinh ly kha hoan chinh de lay y kien cua cac chuyen gia. Lanh dao Bo TN-MT cho rang: "Mot van de rat moi trong Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai lan nay la dinh gia dat va tham dinh gia dat. Day la van de lien quan thiet thuc den ca 3 chu the: nguoi dan, Nha nuoc va doanh nghiep (DN), do vay viec dinh gia dat phai tach biet ro rang voi viec tham dinh gia. Khong the ap dung phuong thuc co quan dinh gia vua la co quan tham dinh gia theo kieu "vua da bong, vua thoi coi" nhu truoc day, vi se gap nhieu vuong mac trong cong tac giai toa den bu, thuc hien cac loai thue ve dat dai". Vi vay, Bo TN-MT chu truong van de dinh gia dat phai sat gia thi truong trong dieu kien binh thuong, nhung de khach quan ve cong tac dinh gia phai co co quan doc lap tham dinh. Dieu nay se tao dieu kien cho viec xay dung chinh sach thue khach quan hon, hoat dong den bu giai toa cung khong gap phai vuong mac.

TS Tran The Ngoc  - Thu truong Bo TN-MT cho biet: "Du thao sua doi, bo sung Luat Dat dai lan nay cung se dua vao giai quyet nhung bat hop ly ve su chenh lech gia thue dat, dan den bat binh dang doi voi DN nuoc ngoai va DN trong nuoc; van de can doi dien tich dat trong lua de dam bao an ninh luong thuc, van de bat hop ly doi voi cac DN dau tu cac du an khong thu tien su dung dat (nhu truong hoc, y te, cong trinh van hoa, the thao); luat hoa doi voi cac du an cong trinh ngam, cong trinh lan bien...".

Van de dinh gia dat va tham dinh gia dat mang tinh khach quan se giup cho viec ban hanh bang gia dat theo dinh ky 5 nam mot lan khong bi roi vao khuon phep cung nhac. Theo du thao, UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ky ban hanh bang gia dat vao ngay 1.1 hang nam, nhung neu gia dat thi truong co bien dong, gay nen chenh lech gia tang tu 30% tro len so voi muc gia toi da hoac giam tu 30% tro len so voi gia toi thieu trong vong 12 thang tro len thi se phai xay dung phuong an dieu chinh khung gia dat trinh Thu tuong Chinh phu ban hanh.

Hau het cac chuyen gia du hoi nghi deu tan thanh voi phuong an tren. TS Nguyen Dang Son - Pho vien truong Vien Nghien cuu phat trien ha tang do thi - nhan dinh: "Neu co nhung co quan tham dinh gia doc lap, tach han voi co quan dinh gia thi toi tin rang khi den bu giai toa, can cu vao ket qua dinh gia va tham dinh cua cac co quan nay, nguoi dan se khong khieu nai thac mac nhieu. Se co 80-90% truong hop nguoi dan trong pham vi du an dong tinh". TS Nguyen Van Tho - Tong giam doc Cong ty tham dinh gia mien Nam - cho rang: "Do tam anh huong cua bang gia dat va viec tham dinh gia dat doi voi nhieu doi tuong qua lon, phai co nhung don vi tham dinh gia doc lap va co the la cac DN, khong nhat thiet la chi to chuc dinh gia dat hoac to chuc tham dinh gia dat do Nha nuoc thanh lap nhu du thao da neu". Theo TS Nguyen Van Tho, viec dinh gia dat va tham dinh gia dat phai mang yeu to doc lap, khach quan. Co nhu vay moi bao ve duoc quyen loi cua ca nguoi dan, DN va Nha nuoc neu tinh chinh xac, khach quan khi dinh gia dam bao hai hoa loi ich va khong nghieng ve quyen loi cho ben nao.

TS Le Thanh Hai - Truong phong tham dinh tai san thuoc Ngan hang A Chau - de nghi: "Tu truoc den nay, co 3 co che tham dinh gia cung ton tai theo 3 van ban luat va phap lenh. Do la Luat Dat dai, Phap lenh gia va Luat Kinh doanh bat dong san. Quy dinh cua 3 loai van ban nay ve van de tham dinh gia khac nhau khien cho nguoi lam cong tac tham dinh gia gap rat nhieu kho khan. Do vay, can phai co su thong nhat de giai quyet nhung vuong mac nay, neu khong se con gap nhieu lung tung, dan den khieu nai".

Co che den bu giai toa phai thoang

Ngoai viec thong nhat su dung mot gia khi den bu, bat ke la loai du an nao, du thao luat con dua ra 3 co che: Nha nuoc den bu thong qua cac trung tam phat trien quy dat, DN tu thoa thuan, trong truong hop DN thoa thuan duoc phan lon nhung con mot so ho dan chua chiu di doi thi Nha nuoc can phai can thiep. Ong Le Hoang Chau - Chu tich Hiep hoi bat dong san TP.HCM - cho rang: "Cac trung tam phat trien quy dat khong the nao lam xue van de giai toa hang tram du an vi con lien quan den van de quyen han, von de den bu. Do vay, can thiet phai xa hoi hoa van de den bu nhu cho DN tu thoa thuan va co su can thiep cua Nha nuoc, cho cac cong ty co phan lam dich vu giai toa den bu... Co nhu vay moi day nhanh duoc tien do tai cac du an".

TS Nguyen Dang Son va TS Le Thanh Hai dong quan diem khi cho rang, viec giai toa den bu khong nen ap dat ma phai tuan thu theo co che thi truong la thoa thuan voi nguoi dan. Nhung can phai co gioi han thoa thuan den muc nao, khong nen de cho nguoi dan di doi truoc thi bi thiet thoi, con nguoi khong chiu nhan tien den bu, du muc gia da dua ra rat cao, cuoi cung lai duoc huong loi voi gia bat hop ly. Mot van de co ban duoc nhieu chuyen gia dua ra la phai ton trong thi truong khi dinh ra gia den bu. "Neu gia den bu thoa dang thi du su dung co che nao nguoi dan cung san sang hop tac. Con khi gia ca da ngang bang voi gia thi truong ma co mot bo phan khong chiu di doi thi chi la thieu so, luc nay chac chan Nha nuoc phai can thiep" - mot chuyen gia noi.

T.T.B