Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1421308/21052008.aspx

De xuat viet lai mot so bai trong sach Ngu van

>> Co the cho phep tu nhan viet sach giao khoa

Trong bao cao tong hop y kien danh gia chuong trinh va sach giao khoa mon Ngu van THCS va THPT co de xuat “viet lai mot so bai dai va kho”.

Hoc sinh va phu huynh lua chon mua sach ngu van lop 10 tai nha sach - Anh: Nhu Hung (Tuoi tre)
Tong hop tu 12 bao cao cua cac So Giao duc & Dao tao cac nha khoa hoc chuyen nganh, Hoi Cuu giao chuc tinh Nam Dinh va bao cao tong hop du luan xa hoi, cac y kien cho rang, nhin chung sach giao khoa Ngu van la bo sach tot, duoc bien soan can than, cong phu, dap ung duoc yeu cau cua khung chuong trinh.

Tuy nhien, cac nha khoa hoc, quan ly giao duc va giao vien cung neu ra mot so nhuoc diem, tren co so do co nhung de xuat sua chua cu the.

Chuong trinh nang

Nhan xet ve chuong trinh cap trung hoc co so, bao cao tong hop y kien cua cac can bo quan ly, giao vien cho rang: O lop 6, co bai qua suc hoc sinh (Vi du bai Buc thu cua Thu linh da do…).

Trong chuong trinh lop 7, dung luong kien thuc nhieu va nang. Cac bai tho chu Han va tho Duong gay kho khan cho hoc sinh tiep thu.

“Hoc ky 1 hoc qua nhieu van ban trung dai. Bai Dung cum chu vi de mo rong cau khong phu hop voi kha nang cua hoc sinh lop 7; chua chu trong den yeu cau luyen noi, nhat la luyen noi van nghi luan” - Bao cao neu ro.

Doi voi bac trung hoc pho thong, cac nha khoa hoc chuyen nganh cho rang: Nhieu khai niem, dinh nghia trong SGK viet chua chuan kien thuc, mo ho hoac toi nghia.

Bao cao dan vi du: Van hoa dan gian ton tai duoi hinh thuc truyen mieng thong qua dien xuong (SGK Ngu van 10, tap 1, tr.19). Hoac: Ngu canh la boi canh ngon ngu lam co so cho viec su dung tu ngu va tao lap voi loi noi, dong thoi lam can cu de linh hoi thau dao loi noi (SGK Ngu van 11, tap 1, trang 105).

Cac nha khoa hoc chuyen nganh cung nhan xet: “So luong cau sai ngu phap chiem ty le khong it. Dem so bo trong sach giao khoa Ngu van lop 11, co tren 20 cau sai ngu phap. Can xem lai cach su dung dau cau. Rat nhieu cau sau tu “tuy nhien”, “sau do”… khong co dau phay”.

Con y kien cua Hoi Cuu giao chuc va Hoi Khuyen hoc neu ro: “Nhieu kien thuc nang doi voi hoc sinh. So phut trong 1 tiet day khong dam bao duoc cac don vi kien thuc co ban, chu chua noi den viec khac sau, mo rong, nang cao”.

Bao cao cua 2 Hoi nay cung cho rang: Phan chuong trinh tieng Viet qua nang, chua chu y den va chua ton trong cac dia diem cua dia phuong, cua tung vung mien, tung doi tuong hoc sinh.

“Noi dung cac bai hoc cung qua tai. chuong trinh con xa voi trinh do nhan thuc va dac diem lua tuoi hoc sinh. Chuong trinh chua chu trong dinh huong nghe nghiep”.

Sach giao khoa qua tai

Theo y kien cua cac can bo quan ly va nha giao ve chuong trinh sach giao khoa THCS, o lop 6, “tranh anh minh hoa it, thieu tinh tham my, co khi thieu chinh xac nhu minh hoa bai So Dua, Ong lao danh ca va con ca vang, Con Rong chau tien.

Con bao cao cua Hoi Cuu giao chuc va Hoi Khuyen hoc cho hay: “Chuong trinh sach giao khoa lop 9 het suc nang ne, qua tai. Chi rieng tac pham van hoc da co 6 tac pham van hoc nuoc ngoai, 5 tac pham trung dai Viet Nam, 5 truyen tho, 11 van ban tho, 2 van ban kich hien dai;

Lam van (van ban thuyet minh, van ban tu su, van ban nghi luan xa hoi va van hoc, van ban nhat dung, lam the tho 8 chu);

Tieng Viet (tu vung, thanh phan cau, lien ket cau va lien ket doan van, nghia tuong minh va ham y, su phat trien tu vung, xung ho trong hoi thoai, cac phuong cham hoi thoai…) het suc “rai manh manh””.

Phan tong hop y kien cua 2 Hoi nay cung de cap den thuc trang SGK chua dap ung duoc trinh do cua cac hoc sinh vung mien, dan den nhieu hoc sinh o vung sau, xa, dong bao dan toc kho tiep thu.

Trong do, co mot so bai qua kho, qua cao so voi trinh do hoc sinh vung nong thon nhu: Ban ve doc sach, Tieng noi van nghe, Dau tranh cho mot the gioi hoa binh, Tuyen bo the gioi ve su song con, Quyen duoc bao ve va phat trien cua tre em, Ben que, trich doan kich Toi va chung ta

Dong quan diem ve mot so phan cua SGK qua nang, cac nha quan ly va giao vien dua ra nhan xet ve SGK bac THPT kha cu the.

Theo do, noi dung trinh bay cua ca 2 bo SGK ban co ban va SGK nang cao Ngu van con nang tinh han lam, nang ve ly thuyet, nhe ve thuc hanh giao tiep, khien cho mot so bai tro nen nang ne.

“Tinh lien tuc, lien mach trong cac bai hoc chua that ro, vi vay gay cam giac thieu he thong trong mach kien thuc cung cap cho hoc sinh”...

De xuat viet lai mot so bai

Bao cao tong hop y kien danh gia chuong trinh, SGK mon Ngu van THCS va THPT do Bo GD&DT thuc hien nay da dua ra nhieu de xuat nhu: xem xet lai mot so noi dung bai hoc sao cho bot tinh han lam, viet lai mot so bai dai va kho, dieu chinh lai vi tri mot so bai hoc…

Cu the, ve chuong trinh bac hoc THCS, mot trong nhung de xuat cua cac can bo quan ly va nha giao la bo mot so bai khong phu hop voi tam ly lua tuoi va nang luc tiep nhan cua hoc sinh lop 7 nhu: Sau phut chia li, Phong Kieu da bac, Bai ca nha tranh bi gio thu pha, Nhung tro lo hay la Va-ren va Phan Boi Chau…

Trong chuong trinh lop 8, nen bo bot mot so “van ban kho va nang” nhu: Danh nhau voi coi xay gio, Thue mau, Ong Giuoc - danh mac le phuc (chuyen sang doc them). Bo bai Cap do khai quat nghia cua tu ngu

O bac THPT, cac nha quan ly giao duc va giao vien de xuat viet lai bai Khai quat lich su tieng Viet, bo sung phan ghi nho va tra cuu tu Han Viet; viet lai phan I cua bai Thao tac lap luan binh luan cho ro; viet lai bai Phong cach ngon ngu chinh luan” phan I.2 trong noi dung SGK lop 11…

Bo GD&DT cung da tong hop y kien danh gia cua cac nha quan ly giao duc va giao vien (thong qua 64 So GD&DT), cac Hoi Khuyen hoc Viet Nam, Cuu giao chuc…, du luan xa hoi ve chuong trinh va SGK mon Tieng Viet (tieu hoc).

Qua “kenh” So GD&DT, 82% y kien cho rang, mot so bai the hien muc do cao hon so voi yeu cau cua chuong trinh; 68% cho rang mot so bai trong tung lop chua that phu hop voi tam sinh ly lua tuoi;

32% de cap den viec tinh lien mon trong chuong trinh duoc the hien khong ro. Vi du, trong SGK Toan lop 2, hoc sinh moi hoc so trong pham vi 1.000 nhung trong bai doc Tieng Viet co cac so 4.000, 6.000.

82% neu quan diem: Mot so noi dung kho ngay ca voi trinh do giao vien hien nay (Vi du cau thanh ngu: Con co me nhu mang ap be - bai tap Tap viet).

Con theo y kien tu cac Hoi, Tieng Viet 5, tap 1 co mot so tu dung chua chinh xac nhu: "Sau 8 nam gioi no le"; "May thang gioi nghi hoc"; "Tu gio phut nay gio di" (Thu gui cac hoc sinh cua Bac Ho, trang 4, 5).

Sach tieng Viet 5 tap 2 nam 2006 in "Ben trai la dinh Ba Vi..." nhung sach tai ban nam 2007 lai ghi: "Ben phai la dinh Ba Vi...".

Xuan Mai