Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1391254/09052008.aspx

Xu tri ngo doc cap tinh seduxen

Chi duoc dung seduxen khi co chi dinh cua thay thuoc.

Co rat nhieu tac nhan co the gay ngo doc cap tinh nhu chat tru sau diet co, hoa chat diet chuot, mot so thuoc thuong dung trong dieu tri va ngay ca mot so luong thuc thuc pham. Dang luu y la tinh trang ngo doc thuoc ngay cang tro nen pho bien vi cac che pham thuoc ngay cang phong phu; trong khi do viec mua ban thuoc o mot so noi con tuy tien, khong tuan thu quy che doi voi thuoc doc va nhung thuoc ban theo don; khong nhung the viec lam dung thuoc cung dang tro thanh van de can phai quan tam. Co rat nhieu thuoc co the gay ngo doc nhu nhom thuoc an than gay ngu, nhom thuoc kich thich than kinh trung uong, nhom thuoc opioid... voi nhieu ly do khac nhau dan den ngo doc, tuy nhien trong pham vi bai viet nay chi de cap den van de cac bieu hien ngo doc seduxen va cach xu tri.

Seduxen con goi la benzodiazepam, co tac dung an than, gay ngu. Thuoc hap thu duoc qua ca duong uong va duong tiem. Sau khi dung, thuoc phan bo rong rai vao dich co the, xam nhap nhanh vao nao, qua duoc nhau thai va sua me.

Thuoc co mot so tac dung chu yeu

Tren than kinh trung uong: Thuoc co tac dung an than, giam kich thich, giam cang thang lo au va hoi hop; ben canh do thuoc lam giam thoi gian tiem tang va keo dai toan the giac ngu, tao giac ngu sau, nhe nhang, giam ac mong va giam bon chon; ngoai ra thuoc con duoc dung de dieu tri chong co giat, chong dong kinh.

Gian co: Thuoc co tac dung gian ca co van va co tron ngay ca o lieu an than.

Cac tac dung khac: Thuoc gay gian mach, ha huyet ap, chong loan nhip.

 Do do thuoc duoc chi dinh su dung trong mot so truong hop: Cac trang thai than kinh bi kich thich, cang thang, lo au; cac trang thai mat ngu; dong kinh con nho; co giat do sot cao, cac benh co cung co hoac su dung lam cac thuoc tien me.

Tuy nhien can luu y mot so tac dung khong mong muon thuong gap la buon ngu, chong mat, mat phoi hop van dong, lu lan, hay quen; dac biet la ngo doc cap (thuong xay ra khi dung qua lieu do nham lan hoac co y) hoac ngo doc man.

Ngo doc cap seduxen bieu hien nhu the nao?

Cac trieu chung khac nhau tuy thuoc vao giai doan ngo doc, so luong thuoc da dung. Cac trieu chung khong dac hieu thuong la: lo mo, ngu ga, hoa mat chong mat, roi loan ngon ngu, di loang choang. Nang thi co cac bieu hien roi loan y thuc, hon me. Trong hon me nhe thi co bieu hien rung giat nhan cau; hon me sau thi co bieu hien co dong tu, ha huyet ap, ha than nhiet, giam truong luc co.

De chan doan xac dinh, ngoai viec tim hieu o nguoi nha nan nhan, tim thay vo thuoc o hien truong, can lay nuoc tieu de xet nghiem tim doc chat.

Xu tri the nao?

Tap the duc thuong xuyen giup ngu ngon.

Nguyen nhan gay ngo doc khac nhau, co the do nham lan (vo y) nhung van de nghiem trong hon khi co y (tu tu). Trong cac truong hop nay do nguoi benh dung lieu rat cao lai co tinh che giau cac chat da dung, nen khi duoc phat hien thuong muon va van de xu tri gap rat nhieu kho khan.

Dieu tri ngo doc cap seduxen cung nhu dieu tri cac ngo doc cap khac can tien hanh khan truong voi 3 nhom giai phap co ban (tuy theo trang bi, phuong tien va trinh do cua cac tuyen y te) la: ho tro cac chuc nang song cua co the (tro ho hap, tro tuan hoan) va dieu tri trieu chung; lam giam hap thu va day nhanh thai tru cac chat doc; dung cac chat giai doc dac hieu. Cu the:

Tai tuyen y te co so (tuyen xa): Khi benh nhan den som: uong than hoat, sorbitol; nam nghieng an toan (neu hon me) roi chuyen len tuyen tren.

Tai tuyen y te huyen: Rua da day neu benh nhan uong nhieu thuoc, van tinh va den truoc 6 gio: rua da day voi 3 - 5 lit nuoc sach co pha muoi 5g/lit. Sau rua cho than hoat: 20g moi 2 gio den khi du 120g (tre em: 1g/kg); thuoc nhuan trang: sorbitol  1 - 2 g/kg chia 6 lan cung uong voi than hoat (hoac magie sulfat 30g cho nguoi lon, 250mg/kg can nang cho tre em). Neu benh nhan hon me phai dat ong noi khi quan co bong chen duy tri ho hap roi moi rua da day. Truyen dich muoi dang truong. Kiem soat tot ho hap. Chuyen len tuyen tren neu hon me hoac suy ho hap.

Tai tuyen tinh hoac tuyen benh vien chuyen khoa: So cuu giong o tuyen huyen. Neu benh nhan hon me phai dat ong noi khi quan co bong chen duy tri ho hap roi moi rua da day. Cho flumazenil (anexat) 0,2 mg tiem tinh mach/lan cho den khi dap ung hoac tong lieu 3mg. Truyen dich va nuoi duong hang ngay, luong dich phai bao dam 2 – 3 lit/ngay.

BS. Bach Dang