Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1277480/29032008.aspx

Thay gi tu tang truong kinh te cua Viet Nam?

Neu tinh ca su dong gop cua yeu to so luong von dau tu va su dong gop cua yeu to so luong lao dong, thi hai yeu to nay da dong gop tren ba phan tu tong toc do tang truong kinh te cua Viet Nam.

Muc do tang truong kinh te cua moi quoc gia deu phu thuoc vao cac yeu to dau vao va dau ra.

Nghien cuu ve su dong gop cua cac yeu to doi voi tang truong kinh te co y nghia ve nhieu mat, khong nhung xac dinh vi tri cua tung yeu to de co ke hoach khai thac, ma con co y nghia xac dinh duoc yeu to tiem an gia tang lam phat. 

Tang truong do cac yeu to dau vao

Tang truong kinh te xet o dau vao, co ba yeu to dong gop. Do la su dong gop cua yeu to so luong von dau tu, su dong gop cua so luong lao dong va su dong gop cua yeu to nang suat cac nhan to tong hop (TFP).

Theo tinh toan ban dau, yeu to so luong von dau tu da dong gop khoang 57%, yeu to so luong lao dong dong gop khoang 20%, yeu to TFP dong gop 23%.

Tu su dong gop nhu tren, co the rut ra mot so nhan xet dang luu y.

Mot la, tang truong kinh te cua Viet Nam dua chu yeu vao su dong gop cua yeu to so luong von dau tu.

Ty le von dau tu so voi GDP tu nam 2004 den nay deu da vuot qua moc 40% (nam 2004 dat 40,7%, nam 2005 dat 40,9%, nam 2006 dat 41%, uoc nam 2007 dat 40,4%), ke hoach nam 2008 con cao hon, len den 42%.

Day la ty le thuoc loai cao nhat the gioi, chi sau ty le tren duoi 44% cua Trung Quoc - mot ty le lam cho tang truong kinh te cua Trung Quoc dat cao nhat the gioi, da nhieu nam lien tang hai chu so, hien dang giu ky luc the gioi ve so nam tang truong lien tuc (28 nam), nhung Trung Quoc dua ra muc tieu giam do nong cua tang truong va day manh chong lam phat do toc do tang gia tinh theo nam cua thang 2/2008 da len den 8,3%, cao nhat trong 12 nam qua.

Hai la, tang truong kinh te cua Viet Nam hien con dua mot phan quan trong vao yeu to so luong lao dong, su quan trong nay duoc xet tren hai mat.

Mot mat, do nguon lao dong hang nam van con tang khoang 2%, tuc la tren 1 trieu nguoi moi nam. Mat khac, do ty le that nghiep o thanh thi va ty le thieu viec lam o nong thon con cao.

Ba la, neu tinh ca su dong gop cua yeu to so luong von dau tu va su dong gop cua yeu to so luong lao dong, thi hai yeu to nay da dong gop tren ba phan tu tong toc do tang truong kinh te cua Viet Nam.

Dieu do chung to, su dong gop cua yeu to TFP doi voi tong toc do tang truong kinh te con nho, chua duoc mot phan tu, thap chi bang hai phan ba ty trong dong gop cua yeu to nay cua cac nuoc trong khu vuc hien nay.

Dieu do cung chung to, nen kinh te Viet Nam hien van di theo huong tang truong ve so luong, chua chuyen sang tang truong ve chat luong, van chu yeu phat trien theo chieu rong, chua chuyen manh sang phat trien theo chieu sau.

Hieu qua su dung von chua cao

TFP la tong hop cua cac nhan to hieu qua su dung von dau tu va nang suat lao dong. Hieu qua su dung von dau tu duoc the hien o nhieu chi tieu. Gan day, tren cac dien dan hoi thao va tren mot so phuong tien thong tin dai chung, khi de cap den hieu qua dau tu cac chuyen gia thuong dung he so ICOR.

Chi tieu nay duoc tinh bang nhieu cach, song theo cach tinh don gian ma cac chuyen gia de cap la lay ty le von dau tu/GDP chia cho toc do tang truong GDP. He so ICOR cang lon thi hieu qua dau tu cang thap va nguoc lai.

Ty le von dau tu/GDP va toc do tang GDP thi ICOR qua cac thoi ky nhu sau:

Tinh chung ICOR cua Viet Nam trong thoi ky 1991-2007 la 4,86 lan, cao hon nhieu so voi 2,7 lan cua Dai Loan (trong thoi ky 1961-1980), 3 lan cua Han Quoc (trong thoi ky 1961- 1980), 3,7 lan cua Indonesia (trong thoi ky 1981-1995), 4 lan cua Trung Quoc (trong thoi ky 2001-2006), 4,1 lan cua Thai Lan (trong thoi ky 1981-1995); cung cao hon so voi 4,6 lan cua Malaysia (trong thoi ky 1981-1995).

Dieu do chung to, hieu qua dau tu cua Viet Nam con thap.

Hieu qua dau tu con duoc tinh theo cach lay GDP chia cho von dau tu hang nam (deu tinh theo gia thuc te). Theo cach nay, thi GDP/Von dau tu (co nghia la 1 dong von dau tu tao ra duoc bao nhieu dong GDP) cua Viet Nam da bi sut giam qua cac thoi ky: neu thoi ky 1991-1995 dat 3,55 dong/dong, thi nam 1996-2000 con 3,0 dong/dong, 2001-2005 con 2,56 dong/dong, 2006-2007 con 2,46 dong/dong.

Nang suat lao dong cua Viet Nam con thap. Nam 2007 moi dat 25.886 dong/nguoi, cua nhom nganh nong, lam nghiep-thuy san con dat thap hon chi co 9.607 nghin dong/nguoi, ngay ca nhom nganh cong nghiep-xay dung cao nhat cung moi dat 55.072 dong/nguoi va cua nhom nganh dich vu cung chi dat 38.159 nghin dong/nguoi.

Neu quy ra USD theo ty gia hoi doai, nang suat lao dong cua toan nen kinh te cung moi dat khoang 1,6 nghin USD, cua nhom nganh nong, lam nghiep- thuy san chi dat 0,6 nghin USD, cua nhom nganh cong nghiep- xay dung dat khoang 3.438 USD, cua nhom nganh dich vu dat khoang 2.385 USD.

Cac con so tren con thap xa so voi nang suat lao dong chung cua the gioi (khoang tren 14,6 nghin USD), con thap hon ca muc binh quan dau nguoi cua the gioi (khoang 6,5 nghin USD/nguoi). Voi nang suat con thap nhu tren thi gia tri thang du con dang rat nho nhoi.

Mot nen kinh te tang truong chu yeu dua vao von, ma hieu qua dau tu thap, nhat la hieu qua dau tu cua khu vuc kinh te Nha nuoc con thap hon; nang suat lao dong thap,... nen nhu cau doi voi tien te, yeu cau cung tien luon luon cao, tao suc ep lam tang lam phat.

Suc ep nay cong huong voi lam phat tren the gioi trong khi dong Viet Nam duoc neo gia chat voi USD ma USD lai mat gia lon so voi cac dong tien ma Viet Nam co quan he buon ban lon nhat lai cang tao ra suc ep lam phat tai Viet Nam lon hon cac nuoc.

Cac yeu to dau ra

Tang truong kinh te xet o yeu to dau ra co ba yeu to dong gop. Do la su dong gop cua tieu dung cuoi cung, cua tich luy tai san, cua xuat khau rong (xuat khau rong duoc tinh bang xuat khau tru di nhap khau).

Co mot so nhan xet duoc rut ra tu dong gop cua cac yeu to dau ra doi voi tang truong kinh te:

Thu nhat, tang truong kinh te chu yeu do tang truong tieu dung cuoi cung. Dieu do duoc ly giai la do quy mo GDP cua Viet Nam con thap, nen ty trong tieu dung cuoi cung hien dang chiem ty trong lon trong GDP (tren duoi 70%); muc tieu dung binh quan dau nguoi trong nhieu nam con thap nen nhu cau va toc do tang thuong kha cao (may nam lien tuc tang tren 7%, gan bang voi toc do tang cua GDP).

Mot net quan trong la tieu dung cuoi cung thong qua mua ban tren thi truong ngay mot chiem ty trong lon, do toc do tang qua cac nam (da loai tru yeu to gia) may nam nay lien tuc tang hai chu so (nam 2002 tang 11,2%, nam 2003 tang 15,2%, nam 2004 tang 10,8%, nam 2005 tang 11,3%, nam 2006 yang 12,5%, nam 2007 tang 11,4%).

Khi tieu dung cuoi cung thong qua mua ban tren thi truong tang nhanh va tro thanh dong luc cua tang truong kinh te thi mot mat no hap dan cac nha dau tu nuoc ngoai mat khac tao ap luc tang cung tien te, tao ap luc lam phat.

Cung voi tang truong tieu dung chung thi tieu dung cua mot bo phan dan cu da tang rat cao ve quy mo, da dang ve chung loai, mau ma, chat luong. Cung voi xu huong nay cung da xuat hien tam ly ua chuong hang hieu, hang ngoai, tham chi mua ban voi bat ky gia nao.

Thu hai, tang truong kinh te do tang truong tich luy tai san chiem ty trong kha cao. Day cung la mot tin hieu tot the hien tam ly tiet kiem de danh cho tich luy cua khu vuc Dong Nam A noi chung va Viet Nam noi rieng.

Tuy nhien, ben canh viec truc tiep dau tu tang truong, co mot phan khong nho da duoc de danh duoi dang cat tru hoac chay long vong qua cac kenh gay ra nhung con sot nong hoac lanh o cac kenh nay ma khong duoc dau tu truc tiep cho san xuat kinh doanh. Hien co hang tram ty dong von dau tu dang duoc chon vao bat dong san, vao vang.

Thu ba, tang truong xuat khau rong hien dang mang dau am do nhap sieu gia tang manh ca ve quy mo, ca ve ty le so voi xuat khau. Nhap sieu ca ve hang hoa, ca ve dich vu. Rieng ve hang hoa, nam 2007 lon gap 2,5 lan nam 2006, nam nay moi qua 3 thang ma da gap 3,8 lan cung ky, kha nang ca nam co the gap ruoi hoac cao hon so voi nam truoc.