Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1165698/22022008.aspx

Tuyen hang tram lao dong tu nghiep sinh tai Nhat

Sap toi, Trung tam Lao dong ngoai nuoc (Bo LD -TB & XH) se tiep tuc tuyen chon va dua nguoi lao dong di tu nghiep sinh tai Nhat Ban theo Chuong trinh tu nghiep sinh cua Hiep hoi Doanh nghiep vua va nho Nhat Ban (Chuong trinh IMN).

Dong tau la mot trong nhung cong viec cua nguoi lao dong khi tham gia chuong trinh IMN - Anh: N.P.C

Hien, chuong trinh nay dang thu hut su quan tam dac biet cua dong dao nguoi lao dong.

Ngay 21/2, tai Hoi nghi tong ket cong tac nam 2007 va trien khai nhiem vu nam 2008, PV Tien phong co cuoc trao doi voi ong Phan Van Minh - Giam doc Trung tam Lao dong ngoai nuoc.

Ong Minh cho biet: Ben canh viec thuc hien nhiem vu dua nguoi lao dong di lam viec theo Chuong trinh cap phep cho nguoi lao dong nuoc ngoai cua Han Quoc (EPS) do Bo LD-TB&XH giao, Trung tam se tiep tuc trien khai Chuong trinh IMN.

Day la chuong trinh phi loi nhuan, hien dang thu hut nhieu nguoi lao dong quan tam. Tham gia chuong trinh nay, nguoi lao dong se khong phai dong bat cu khoan phi nao (tru chi phi kham suc khoe, lam ho chieu...); thu tuc don gian.

Vay, dac diem cua chuong trinh tu nghiep sinh nay la gi, thua ong?

Chuong trinh tu nghiep sinh nay khac voi cac chuong trinh tu nghiep sinh khac (hien dang do cac doanh nghiep thuc hien) o cho, day la chuong trinh duoc thuc hien theo Ban ghi nho (ngay 11/10/2005) giua Bo truong LD-TB&XH va Chu tich Hiep hoi phat trien nhan luc quoc te cac doanh nghiep nho va vua Nhat Ban.

De chuan bi, Trung tam da ky hop dong voi Truong Nhan luc Quoc te to chuc dao tao tieng Nhat va giao duc dinh huong cho tu nghiep sinh truoc khi xuat canh. Rieng trong nam 2007, Trung tam da dua duoc 138 tu nghiep sinh di tu nghiep tai Nhat Ban. So tu nghiep sinh duoc dua sang Nhat Ban chu yeu thuc tap va lam cong viec dong tau, det luoi bao hiem cho cac cong trinh xay dung...

Ong Phan Van Minh
Vi day la chuong trinh phi loi nhuan nen nguoi lao dong chi phai dong phi lien quan den di lai, hoc tieng truoc khi so tuyen, chi phi kham suc khoe, lam ho chieu, visa, tien an o 4 thang (de hoc tieng, ren luyen the luc va giao duc dinh huong).

Phia IMN tra cho Trung tam 60.000 yen Nhat (550 USD) cho mot lao dong sau khi xuat canh de trang trai toan bo chi phi lien quan den tuyen chon. Ho yeu cau ca Trung tam va cac dia phuong khong duoc thu cua nguoi lao dong them bat cu khoan nao.

De tham gia chuong trinh nay, nguoi lao dong phai co  dieu kien gi?

Doi tuong tham gia chuong trinh nay chu yeu la nam gioi. Tuoi tu 20 den 25, da tot nghiep trung hoc pho thong, khong co tien an tien su, khong xam minh hay co cac di tat khac. Mot so doanh nghiep doi hoi nguoi lao dong phai co nghe, nhung da so nguoi lao dong tham gia chuong trinh nay khong nhat thiet phai co nghe.

Truoc khi nguoi lao dong tham du so tuyen, cac dia phuong se to chuc cho nguoi lao dong hoc hai tuan bang chu cai tieng Nhat. Sau do, dai dien cua IMN tai Viet Nam cung voi Trung tam se truc tiep tham gia tuyen chon lao dong.

Nghe noi, muc luong nguoi lao dong nhan duoc khi tham gia chuong trinh nay rat cao?

Dung vay. Nguoi lao dong di tu nghiep sinh Nhat Ban theo chuong trinh IMN se duoc nhan mot muc luong rat cao. Ngay nam dau tien, nguoi lao dong se duoc nhan 80.000 yen (tuong duong 750 USD/thang); nam thu hai 90.000 yen; nam thu ba 100.000 yen.

Bat dau tu nam thu hai tro di, nguoi lao dong duoc phep lam them ngoai gio. Mot diem dac biet cua chuong trinh nay nua la, sau khi het han hop dong 3 nam va tro ve nuoc, nguoi lao dong se duoc tra 600.000 yen (khoang 5.500 USD) de tai hoa nhap cong dong va tim viec lam moi.

Vay, chat luong va so luong phia ban yeu cau doi voi lao dong Viet Nam khi tham gia chuong trinh the nao, thua ong?

Nhung ket qua buoc dau cua viec thuc hien chuong trinh IMN duoc phia Nhat Ban danh gia rat cao. Day la co so quan trong de mo rong chuong trinh nay trong nam 2008. Nam nay, ve quy mo va so luong, chac chan se cao hon nam 2007 (So luong ban dau la 350 tu nghiep sinh).

Day la co hoi lon cho hang tram lao dong duoc di tu nghiep sinh tai Nhat Ban. De dap ung nhu cau ve so luong va chat luong cua phia ban, Trung tam luon chu trong cong tac giao duc dinh huong. Vi, neu cong tac giao duc dinh huong duoc thuc hien tot, se nang cao duoc chat luong tu nghiep sinh truoc khi xuat canh.

Ngoai ra, tham gia chuong trinh nay, nguoi lao dong se duoc dam bao ve noi dung, chat luong va thoi gian dao tao. De dam bao tinh cong khai, minh bach trong tuyen chon, Trung tam se phoi hop va huong dan cac dia phuong thuc hien dung quy dinh trong cong tac tuyen chon va lam cac thu tuc doi voi nguoi lao dong.

Cam on ong!

Phong Cam
 (thuc hien)